Zlecenie produkcyjne

Z Encyklopedia Zarządzania

Zlecenia produkcyjne są oparciem dla systemu automatycznego planowania, zapotrzebowania. Są one tworzone na podstawie zamówień składanych przez klientów. Dla określonego zestawu zlecenia produkcyjnego liczone są zapotrzebowania i generowane dokumenty elektroniczne, np. zlecenia kupna czy przyjęcie partii do magazynu. Tam też przedstawione są wszystkie elementy, które należy uwzględnić w systemie IFS Applications w celu prawidłowej interpretacji zleceń produkcyjnych (MRP). Uwzględnia się w nich grupę upustu, typy zamówień i zamówienia. Po zanalizowaniu potrzebnych informacji do zdefiniowania zamówień należy przedstawić sposób jej rejestracji. Po rejestracji należy omówić sposób wystawiania zleceń produkcyjnych na podstawie wprowadzanego zamówienia. Realizacja zlecenia wypełnianego ręcznie wymaga zadbania o materiały dla zlecenia. Zamknięcie zlecenia uwięcza się przyjęciem wyprodukowanych wyrobów do magazynu. Grupy upustu, to zbiór upustów, na jakie mogą liczyć klienci przy zakupie wyrobów w zależności od wielkości zamówionej partii. Upust naliczany jest automatycznie w zależności od przynależności klienta do grupy upustu. Pozwala to zróżnicować ofertę względem klientów, co pozwala na zwiększenie upustów dla stałych klientów.

TL;DR

Artykuł omawia zlecenia produkcyjne, które są tworzone na podstawie zamówień klientów. Zawiera informacje na temat grup upustów, typów zamówień oraz funkcji i zadań zlecenia produkcyjnego. Opisuje również proces uruchomienia i rejestracji zlecenia oraz różnice między zamówieniem a zleceniem produkcyjnym.

Funkcje zlecenia produkcyjnego

Do podstawowych funkcji i zadań zlecenia produkcyjnego można zaliczyć [Durlik I. 1993]:

 • tworzenie ewidencji produkcyjnej zgodnie z procesem technologicznym,
 • dokonywanie kalkulacji kosztów związanych z realizacją zleceń produkcyjnych,
 • dokonywanie pomiarów zapotrzebowania materiałowego,
 • planowanie produkcji w czasie zgodnie ze zdolnością produkcyjną danego stanowiska pracy.

Typy zamówienia

Przy wprowadzaniu zamówienia klient wybiera, jakiego typu zamówienia użyć lub korzysta z domyślnego typu, powiązanego z danym klientem. Domyślnym typem zamówienia jest wyświetlony automatycznie w systemie IFS. Typ zamówienia steruje jego obiegiem, określa jego etapy.

Wybór kolejności realizowanych zleceń w istotnym stopniu może wpłynąć na efektywność pracy elastycznego systemu produkcyjnego. Metody ustalania kolejności zleceń są kluczowe dla poprawnego przebiegu procesu produkcyjnego [Dylewski R., Jardzioch A. 2012]

Zlecenie produkcyjne może zostać:

 • wygenerowane na podstawie analizy sprzedaży,
 • wygenerowane na podstawie zamówienia sprzedaży,
 • wypisane bezpośrednio przez operatora systemu.

Uruchomienie zlecenia produkcyjnego

Przed wydaniem zlecenia produkcyjnego konieczne jest dokonanie następujących czynności [Pająk E. 2010]:

 • analiza dostępności potrzebnych materiałów oraz dokonywanie czynności związanych z ich uzyskaniem,
 • sprawdzenie i ewentualne zapewnienie dostępu do zasobów wymaganych przez złożone zamówienie,
 • przekazanie do miejsca wytwarzania odpowiedniej dokumentacji związanej ze zleceniem (np. rysunek konstrukcyjny, dokumentacja technologiczna).

Zlecenie produkcyjne powinno zostać uruchomione przez dyspozytora (zarządzającego) wraz z harmonogramem operacyjnym. Przygotowanie zlecenia produkcyjnego powinno nastąpić przed rozpoczęciem określonej pracy.

Rejestracja realizacji zlecenia produkcyjnego

Istotną kwestią jest dokonywanie rejestracji realizowanego zlecenia produkcyjnego aby móc monitorować i kontrolować terminy dostaw, koszty związane z robocizną oraz zysk wynikający z realizowanych zleceń. Do sposobów zapisu czasu realizacji zlecenia produkcyjnego można zaliczyć [Matuszek J., Saniuk A. 2002]:

 • rejestracje początku i końca zlecenie produkcyjnego
 • rejestracja bieżących godzin poświęconych na określoną operację w zleceniu produkcyjnym,
 • tworzenie przewodnika zlecenia produkcyjnego z listą operacji, które należy wykonać dla danego zlecenia,
 • rejestracja za pomocą czytników kodów kreskowych,
 • rejestracja za pomocą ekranów dotykowych,
 • rejestracja automatyczna przy użyciu czujników lub kamer,
 • rejestracja przez maszynę.

Zamówienie a zlecenie produkcyjne

W początkowej fazie zamówienia tworzy się wydruk potwierdzenia zamówienia i wysyła się go do klienta jako potwierdzenie księgowania. Wydruk taki jest możliwy na dowolnym etapie obiegu zamówień. Ewidencjonowanie sprzedaży produktów zaczyna się od wystawienia zamówienia. Określa ono zestaw pozycji sprzedawanych wyrobów wraz ze wszystkimi informacjami. Należą do nich: informacje o dostawie, dane korespondencyjne. W systemie muszą być tworzone listy wydań, które mówią o wyrobach zarezerwowanych i wydawanych w określonej lokalizacji magazynu. Lista wydań jest niezbędna do obsługi informacji dotyczących pozycji oraz ilości, które mają być wydane w określonym zamówieniu. Po wydaniu pozycji z magazynu w systemie jest tworzony raport wydania. Można go wykonać ręcznie lub automatycznie. Kolejnym etapem zlecenia produkcyjnego jest wysyłka, jest to proces wydawania z magazynu sprzedanej pozycji. Ostatnim etapem jest tworzenie faktury na podstawie dostarczonych zamówień klientów, zarejestrowanych w systemie. Po ich utworzeniu można je przetwarzać i rozesłać do klientów.


Zlecenie produkcyjneartykuły polecane
System MRPGłówny harmonogram produkcjiPlanowanie produkcjiSCORSystemy Closed Loop MRPPlanowanie logistyczneProces zaopatrzeniaProces planowania produkcjiWyznaczanie trasy

Bibliografia

 • Brzozowski W., Kowalczyk K., Tomaszewski M. (2002), Zintegrowany system zarządzania firmą, Oficyna Wydawnicza PO, Opole
 • Durlik I. (1993), Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe, Katowice
 • Dylewski R., Jardzioch A. (2012), Optymalizacja kolejności zleceń produkcyjnych ze względu na minimalną sumę opóźnień, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 6
 • Matuszek J., Saniuk A. (2002), Sprawdzanie możliwości realizacji zleceń produkcyjnych w warunkach mało i średnioseryjnej produkcji, Inżynieria Maszyn, R. 7, z. 4
 • Pająk E. (2013), Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Damian Tosnowiec, Magdalena Sikorska