Zasady TQM

Z Encyklopedia Zarządzania

Total Quality Management opiera się na założeniu, że jakość jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu sukcesu i konkurencyjności na rynku. TQM angażuje wszystkich pracowników w proces doskonalenia jakości oraz zakłada, że jakość powinna być wbudowana we wszystkie aspekty działalności organizacji.

Głównym celem TQM jest zapewnienie zadowolenia klienta poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług. TQM uznaje, że zadowolenie klienta jest kluczowym wskaźnikiem sukcesu organizacji, ponieważ zadowoleni klienci są bardziej lojalni i częściej korzystają z oferowanych produktów i usług. Dlatego TQM stawia na ciągłe doskonalenie jakości, aby sprostać oczekiwaniom klientów i przewyższać ich oczekiwania.

Wprowadzenie TQM do organizacji wymaga skoncentrowania się na spełnianiu potrzeb i oczekiwań klienta, a także na tworzeniu wartości dodanej poprzez doskonalenie procesów i eliminację błędów. Jednak aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest zrozumienie i wdrożenie odpowiednich zasad TQM.

Nie istnieje jeden zestaw zasad TQM. Dlatego w tym artykule zebraliśmy wiele podejść, które łącznie pokazują generalny kierunek w tej koncepcji.

Wybrane zasady TQM bazujące na ISO 9001

 • Skoncentrowanie na klientach. Pierwszą zasadą TQM jest skoncentrowanie na klientach. Oznacza to, że organizacja powinna koncentrować się na identyfikowaniu, zrozumieniu i spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów. W celu lepszego zrozumienia klienta, organizacja może stosować różne metody, takie jak badania rynkowe, analiza danych sprzedażowych czy feedback od klientów. Ważne jest, aby organizacja poznała preferencje klienta, aby móc dostarczyć mu produkty i usługi o najwyższej jakości.
 • Ciągłe doskonalenie. Kolejną zasadą TQM jest ciągłe doskonalenie. TQM zakłada, że doskonała jakość nie jest jednorazowym osiągnięciem, ale procesem, który nigdy się nie kończy. Organizacja powinna stale analizować swoje procesy, identyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i podejmować działania mające na celu ciągłe doskonalenie. TQM opiera się na założeniu, że każdy pracownik powinien angażować się w doskonalenie jakości i wprowadzać innowacje, aby organizacja mogła utrzymać konkurencyjność na rynku.
 • Zaangażowanie pracowników. Kolejną ważną zasadą TQM jest zaangażowanie pracowników. TQM uznaje, że to pracownicy są największym kapitałem organizacji i to oni mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej jakości. Organizacja powinna zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia, narzędzia i wsparcie, aby mogli być zaangażowani w doskonalenie jakości. Ponadto, TQM promuje kulturę ciągłego uczenia się i współpracy, aby pracownicy mogli dzielić się wiedzą i doświadczeniem, co przyczynia się do podnoszenia jakości w organizacji.
 • Zarządzanie oparte na dowodach. Kolejną zasadą TQM jest zarządzanie oparte na dowodach. TQM opiera podejmowanie decyzji na analizie danych i faktach, a nie na intuition lub przypuszczeniach. Organizacja powinna gromadzić, analizować i interpretować dane, aby podejmować informowane decyzje dotyczące jakości. Zarządzanie oparte na dowodach pozwala organizacji na identyfikowanie trendów, wczesne wykrywanie problemów i podejmowanie działań naprawczych.
 • Partnerstwo z dostawcami. Kolejną zasadą TQM jest partnerstwo z dostawcami. TQM zakłada, że dostawcy są integralną częścią łańcucha wartości organizacji i że ich jakość ma bezpośredni wpływ na jakość produktów i usług organizacji. Dlatego organizacja powinna nawiązywać trwałe i partnerskie relacje z dostawcami, które opierają się na wzajemnym zaufaniu i wspólnym dążeniu do doskonałości jakości. Współpraca z dostawcami pozwala organizacji na osiągnięcie synergii i wzrost jakości całego łańcucha dostaw.

Wybrane zasady TQM według Williama Edwardsa Deminga

Utrzymanie stałego celu

Zgodnie z zasadami TQM (Total Quality Management), organizacja powinna mieć stały cel, którym jest doskonalenie jakości i spełnienie oczekiwań klientów. William Edwards Deming, jeden z głównych teoretyków TQM, podkreślał, że utrzymanie stałego celu jest kluczowe dla sukcesu organizacji. Oznacza to, że organizacja powinna mieć jasno określony cel, który jest zrozumiały dla wszystkich pracowników i który jest zgodny z potrzebami klientów.

Stworzenie constancy of purpose wymaga, aby zarząd organizacji był odpowiedzialny za komunikację i utrzymanie tego celu na wszystkich poziomach organizacji. Zarząd powinien wyraźnie określić, jakie są oczekiwania klientów i jak organizacja zamierza osiągnąć te cele. Ponadto, zarząd powinien zapewnić, że cele te są aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów.

Przywództwo

Przywództwo odgrywa kluczową rolę w wdrożeniu TQM. Liderzy organizacji muszą być zaangażowani i popierać podejście TQM. Powinni być przykładem dla innych pracowników i pokazywać, że doskonalenie jakości jest priorytetem dla całej organizacji. Przywództwo powinno wykazywać się odpowiedzialnością za osiągnięcie celów związanych z jakością, a także wspierać i motywować pracowników w ich wysiłkach.

Liderzy organizacji powinni być otwarci na sugestie i opinie pracowników, a także angażować ich w proces podejmowania decyzji. Powinni również zapewnić odpowiednie zasoby i szkolenia, które umożliwią pracownikom rozwijanie umiejętności związanych z doskonaleniem jakości. Przywództwo oparte na TQM powinno być proaktywne, elastyczne i otwarte na innowacje, aby organizacja mogła dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku.

Zakaz konkurencji opartej na cenie

Zasada TQM zakazuje organizacjom konkurowania tylko na podstawie ceny. Zamiast tego, organizacje powinny skupić się na doskonaleniu jakości, co przyciągnie klientów. Konkurencja oparta na cenie może prowadzić do obniżania standardów jakościowych i wpływać negatywnie na długoterminową reputację organizacji. TQM promuje podejście, w którym organizacje konkurują na podstawie jakości, nie tylko ceny.

Organizacje powinny inwestować w doskonalenie jakości i tworzenie produktów oraz usług, które spełniają oczekiwania klientów. Poprzez zwiększanie jakości, organizacje mogą budować lojalność klientów i zdobywać przewagę konkurencyjną. TQM zachęca organizacje do innowacji, ulepszania procesów i wprowadzania nowych technologii, które przyczynią się do podniesienia jakości produktów i usług.

Poprawa i stała edukacja pracowników

W ramach TQM, organizacje powinny inwestować w rozwój pracowników i promować ich zaangażowanie w doskonalenie jakości. Poprawa i stała edukacja pracowników jest kluczowa dla osiągnięcia celów związanych z jakością i kontynuowania procesu doskonalenia. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni i mieć dostęp do informacji i narzędzi niezbędnych do wykonywania swojej pracy.

Organizacje powinny zapewnić programy szkoleniowe, które rozwijają umiejętności pracowników w zakresie zarządzania jakością, technik statystycznych, doskonalenia procesów i innych obszarów związanych z TQM. Pracownicy powinni być zachęcani do udziału w szkoleniach i programach rozwojowych, a także do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Edukacja pracowników powinna być kontynuowana, aby utrzymać ich wiedzę na najwyższym poziomie. Pracownicy powinni być stale informowani o najnowszych trendach i innowacjach w dziedzinie zarządzania jakością. Organizacje powinny również promować samoedukację pracowników, zachęcając ich do samodzielnego poszukiwania wiedzy i rozwoju kompetencji związanych z doskonaleniem jakości.

Zastosowanie nowoczesnych metod do zarządzania

TQM zachęca organizacje do stosowania nowoczesnych metod i narzędzi do zarządzania jakością. Metody statystyczne, techniki zarządzania jakością czy narzędzia informatyczne mogą pomóc organizacjom w doskonaleniu procesów i osiąganiu wysokiej jakości. Przykłady takich metod i narzędzi to analiza przyczyn i skutków, diagramy przyczyn i skutków, kontrola statystyczna procesu, benchmarking, systemy zarządzania jakością oparte na normach, czy też systemy informatyczne do monitorowania i analizy procesów.

Stosowanie nowoczesnych metod i narzędzi pozwala na lepsze zrozumienie procesów organizacyjnych, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz monitorowanie efektywności działań. Dzięki tym narzędziom, organizacje mogą podejmować bardziej świadome i skuteczne decyzje, a także podejmować działania zapobiegawcze w celu uniknięcia problemów jakościowych.

Eliminacja zarządzania według liczby

Jedną z zasad TQM jest eliminacja zarządzania według liczby. Oznacza to, że organizacje powinny skupić się na analizie procesów i eliminacji przyczyn problemów, zamiast polegać tylko na liczbach i wynikach. Liczby i wyniki mogą być tylko wskaźnikami, które nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. Analiza procesów pozwala na zidentyfikowanie źródeł problemów i wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych.

Organizacje powinny stosować metody statystyczne, takie jak analiza przyczyn i skutków, kontrola statystyczna procesu czy diagramy przyczyn i skutków, aby lepiej zrozumieć zależności między różnymi czynnikami wpływającymi na jakość. Eliminacja zarządzania według liczby wymaga zmiany podejścia organizacji i skupienia się na procesach, które są źródłem problemów jakościowych.

Trójstronne podejście do jakości według Josepha Juran

Jakość planowana

Jakość planowana, zgodnie z podejściem Josepha Juran, odnosi się do zapewnienia, że produkt lub usługa jest zgodna z oczekiwaniami klienta już na etapie projektowania. Jest to kluczowy element w procesie zarządzania jakością, który ma na celu unikanie błędów i problemów poprzez odpowiednie projektowanie i planowanie procesów.

Według Juran'a, jakość planowana opiera się na trzech podstawowych elementach: zrozumieniu wymagań klienta, identyfikowaniu i uwzględnianiu czynników, które wpływają na jakość produktu lub usługi oraz odpowiednim projektowaniu i planowaniu procesów. Jest to ważny krok, ponieważ błędy i problemy w projektowaniu mogą prowadzić do powtarzających się defektów i kosztownych napraw w późniejszych etapach produkcji.

Głównym celem jakości planowanej jest unikanie błędów już na etapie projektowania. Poprzez staranne analizowanie wymagań klienta, identyfikowanie czynników wpływających na jakość oraz właściwe projektowanie i planowanie procesów, organizacja może zapewnić, że produkt lub usługa będzie spełniać oczekiwania klienta.

Jakość produkcyjna

Jakość produkcyjna, według Josepha Juran, odnosi się do zapewnienia, że produkt lub usługa jest zgodna z oczekiwaniami klienta podczas procesu produkcji. Jest to kolejny kluczowy element w procesie zarządzania jakością, który ma na celu minimalizację defektów i zapewnienie spójności procesów produkcyjnych.

Jakość produkcyjna opiera się na skutecznym zarządzaniu procesami produkcyjnymi. W celu osiągnięcia tego celu, organizacje muszą wprowadzić odpowiednie kontrolki jakości, monitorować i mierzyć wyniki produkcyjne oraz reagować na wszelkie odchylenia od oczekiwań klienta.

Głównym celem jakości produkcyjnej jest minimalizacja defektów poprzez ścisłe przestrzeganie standardów jakości i eliminowanie przyczyn potencjalnych problemów. Poprzez skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi, organizacja może osiągnąć spójność i niezawodność wytwarzanych produktów lub usług.

Jakość użytkowa

Jakość użytkowa, zgodnie z podejściem Josepha Juran, odnosi się do zapewnienia, że produkt lub usługa spełnia oczekiwania i potrzeby klienta podczas użytkowania. Jest to trzeci i ostatni element trójstronnego podejścia do jakości.

Jakość użytkowa jest ściśle powiązana z zadowoleniem klienta. Aby osiągnąć ten cel, organizacje muszą zrozumieć i uwzględnić oczekiwania klientów, dostarczając im produkty lub usługi, które spełniają ich potrzeby i satysfakcję.

Głównym celem jakości użytkowej jest zapewnienie zadowolenia klienta i spełnienie jego oczekiwań w zakresie użytkowania produktu lub usługi. Poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów lub usług, organizacja buduje lojalność klientów i zwiększa swoją konkurencyjność na rynku.

Trójstronne podejście do jakości według Josepha Juran obejmuje jakość planowaną, jakość produkcyjną i jakość użytkową. Każdy z tych elementów ma swoje własne cele i strategie, które są niezbędne do osiągnięcia wysokiej jakości produktów lub usług. Implementacja tego podejścia może przynieść organizacji wiele korzyści, takich jak poprawa satysfakcji klientów, zwiększenie efektywności operacyjnej i wzmocnienie konkurencyjności na rynku.

Koncepcje Philipa B. Crosby'ego

Zero defektów

Główna idea założeń zero defektów Philipa B. Crosby'ego polega na dążeniu do eliminacji błędów i defektów na wszystkich etapach procesu, aby osiągnąć doskonałość jakościową. Według tej koncepcji, zero defektów nie jest tylko idealnym celem, ale także koniecznością. Crosby uważał, że tolerowanie błędów jest nieakceptowalne, ponieważ prowadzi do powstawania kosztów i utraty zaufania klientów.

Podejście zero defektów opiera się na zapobieganiu błędom, a nie naprawianiu ich po wystąpieniu. W praktyce oznacza to, że organizacje powinny działać w sposób zapobiegawczy, identyfikując i usuwając przyczyny błędów, zamiast skupiać się na ich naprawianiu. Podejście to wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, którzy muszą być świadomi swojej roli w eliminacji błędów i podejmować odpowiednie działania w celu uniknięcia ich powstawania.

Zero defektów jest osiągalne poprzez zastosowanie metodyki badania przyczyn (root cause analysis), która pozwala na identyfikację głównych przyczyn błędów i ich eliminację. Organizacje powinny również prowadzić regularne audyty jakościowe, aby monitorować i oceniać efektywność swoich działań zapobiegawczych.

Filozofia zapobiegania błędom

Filozofia zapobiegania błędom, stworzona przez Philipa B. Crosby'ego, zakłada, że zapobieganie błędom jest tańsze i bardziej efektywne niż naprawianie ich po wystąpieniu. Główną ideą tej filozofii jest zmiana podejścia organizacji, które powinny skoncentrować się na eliminowaniu przyczyn błędów, zamiast jedynie reagować na ich skutki.

Crosby uważał, że większość błędów wynika z niedoskonałych procesów, a nie z winy pracowników. Dlatego też, aby zapobiegać błędom, organizacje powinny skupić się na doskonaleniu procesów, eliminując przyczyny błędów. Ważnym elementem jest również zmiana kultury organizacyjnej, która powinna promować odpowiedzialność za jakość i dążyć do ciągłego doskonalenia.

W ramach filozofii zapobiegania błędom, organizacje powinny inwestować w szkolenia pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie jakości i zapobiegania błędom. Ponadto, stosowanie odpowiednich narzędzi i technik jakościowych, takich jak analiza ryzyka, metody statystyczne czy diagramy przyczynowo-skutkowe, może pomóc w identyfikacji i eliminacji przyczyn błędów.

Wnioski płynące z filozofii zapobiegania błędom to nie tylko poprawa jakości produktów i usług, ale także zwiększenie efektywności organizacji oraz zadowolenia klientów. Długoterminowe skupienie na zapobieganiu błędom pozwala organizacjom osiągnąć trwałą doskonałość jakościową i budować silną reputację na rynku.

Podejścia do jakości

Doskonałość jakościowa

Doskonałość jakościowa jest jednym z kluczowych podejść do zarządzania jakością w ramach Total Quality Management (TQM). Polega ona na dążeniu do osiągnięcia najwyższych standardów jakości we wszystkich obszarach działalności organizacji. Doskonałość jakościowa zakłada, że wysoka jakość jest konieczna do utrzymania konkurencyjności i zadowolenia klientów.

W ramach podejścia do doskonałości jakościowej, organizacje starają się przewyższać oczekiwania swoich klientów poprzez ciągłe doskonalenie procesów, produktów i usług. Jest to długotrwały proces, który wymaga zaangażowania wszystkich pracowników i ciągłego monitorowania wyników. Kluczowe elementy tego podejścia to:

 • Określenie celów jakościowych: Organizacje powinny jasno określić swoje cele związane z jakością, które powinny być ambitne, mierzalne i zgodne z misją i strategią organizacji.
 • Stworzenie kultury jakości: W ramach doskonałości jakościowej, organizacje starają się stworzyć kulturę, w której jakość jest priorytetem i jest wpisana w wartości i normy organizacji. Pracownicy są angażowani w procesy doskonalenia jakości i mają świadomość, że jakość jest wspólnym celem.
 • Doskonalenie procesów: Organizacje starają się ciągle doskonalić swoje procesy, eliminując błędy, redukując straty i poprawiając wydajność. W tym celu wykorzystuje się różne narzędzia, takie jak diagramy przyczynowo-skutkowe, diagramy Pareto, diagramy przepływu procesu, czy również metody statystyczne.
 • Uwzględnianie głosu klienta: Doskonałość jakościowa wymaga uwzględnienia oczekiwań i opinii klientów. Organizacje muszą aktywnie zbierać informacje zwrotne od klientów, monitorować ich satysfakcję i reagować na ich potrzeby.
 • Ciągłe doskonalenie: Doskonałość jakościowa to proces ciągłego doskonalenia. Organizacje powinny stale analizować wyniki, identyfikować obszary do poprawy i wdrażać działania korygujące. Ważne jest również monitorowanie postępów i mierzenie osiąganych wyników.

Wprowadzenie podejścia do doskonałości jakościowej wymaga zaangażowania zarządu oraz wszystkich pracowników organizacji. Jest to proces, który może przynieść liczne korzyści, takie jak poprawa jakości produktów i usług, zwiększenie konkurencyjności, zadowolenie klientów, czy również wzrost efektywności i rentowności organizacji.

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie to kolejne ważne podejście w ramach TQM. Polega ono na ciągłym doskonaleniu procesów, produktów i usług w organizacji. Kluczowe elementy tego podejścia to:

 • Wykorzystywanie metodyki PDCA: Ciągłe doskonalenie opiera się na zastosowaniu cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), który jest iteracyjnym procesem zarządzania jakością. W ramach cyklu PDCA organizacje planują działania, wdrażają je, sprawdzają wyniki i wprowadzają korekty.
 • Udział pracowników: Ciągłe doskonalenie wymaga zaangażowania wszystkich pracowników organizacji. Każdy pracownik może wnosić pomysły i propozycje dotyczące doskonalenia procesów. Wprowadzenie kultury partycypacyjnej i wspieranie inicjatyw pracowników jest kluczowe dla sukcesu ciągłego doskonalenia.
 • Mierzenie i analiza wyników: Organizacje muszą stale monitorować wyniki i efektywność swoich działań. W tym celu wykorzystuje się różne narzędzia, takie jak wskaźniki jakości, badania satysfakcji klientów, czy analizy kosztów jakości. Na podstawie zebranych danych organizacje mogą identyfikować obszary do poprawy i podejmować odpowiednie działania.
 • Eliminowanie marnotrawstwa: Ciągłe doskonalenie wymaga eliminacji marnotrawstwa i wszelkich działań, które nie przynoszą wartości dla klienta. Organizacje starają się identyfikować i eliminować wszelkie niepotrzebne czynności, opóźnienia, wady i błędy.

Ciągłe doskonalenie jest kluczowym elementem TQM, ponieważ umożliwia organizacjom adaptację do zmieniających się warunków i wymagań rynkowych. Poprzez ciągłe doskonalenie organizacje mogą osiągać lepsze wyniki i stale podnosić jakość swoich produktów i usług.

Zadowolenie klienta

Zadowolenie klienta jest jednym z priorytetów w ramach podejścia TQM. Organizacje starają się zrozumieć i spełnić oczekiwania swoich klientów, aby zapewnić im wysoką jakość produktów i usług. Kluczowe elementy tego podejścia to:

 • Poznanie potrzeb klientów: Organizacje muszą poznać potrzeby, oczekiwania i preferencje swoich klientów. W tym celu wykorzystuje się różne metody, takie jak badania rynku, analiza konkurencji, czy bezpośrednia komunikacja z klientami.
 • Dostarczanie wartości: Organizacje muszą dostarczać wartość swoim klientom poprzez oferowanie produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania. Wysoka jakość, innowacyjność, konkurencyjne ceny, czy również dobre wsparcie klienta są ważnymi czynnikami wpływającymi na zadowolenie klientów.
 • Reagowanie na opinie klientów: Organizacje muszą aktywnie reagować na opinie klientów i podejmować działania korygujące, jeśli istnieją jakiekolwiek problemy lub niezadowolenie. Ważne jest, aby organizacje miały otwarty dialog z klientami i były gotowe do wprowadzenia zmian na podstawie ich opinii.
 • Budowanie długotrwałych relacji: Organizacje starają się budować długotrwałe relacje z klientami poprzez zapewnienie im satysfakcji i wartości. Lojalność klientów jest kluczowa dla sukcesu organizacji, dlatego ważne jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i ciągłe doskonalenie.

Zadowolenie klienta jest nie tylko celem samym w sobie, ale również kluczowym wskaźnikiem sukcesu organizacji. Zadowoleni klienci często są lojalni i polecają organizację innym, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży i rozwoju firmy.

Statystyczne metody kontroli jakości

Statystyczne metody kontroli jakości są narzędziami wykorzystywanymi w ramach TQM do monitorowania i analizy jakości procesów oraz produktów. Statystyka jest wykorzystywana do zbierania i analizy danych, identyfikowania odchyleń od normy i podejmowania działań korygujących. Kluczowe metody statystyczne wykorzystywane w kontroli jakości to:

 • Kontrola statystyczna procesu (SPC): SPC jest narzędziem, które pozwala na monitorowanie procesów produkcyjnych i identyfikowanie odchyleń od normy. Wykorzystuje się różne wskaźniki, takie jak wykresy kontrolne, histogramy, czy analizy zdolności procesu.
 • Badania statystyczne: Badania statystyczne są wykorzystywane do analizy danych i wykonywania testów statystycznych. Na podstawie zebranych danych można określić parametry jakościowe, takie jak średnia, odchylenie standardowe, czy wskaźniki zgodności.
 • Analiza ryzyka: Statystyka jest również wykorzystywana do analizy ryzyka i identyfikacji potencjalnych problemów. Na podstawie danych statystycznych można określić prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka i podejść do jego minimalizacji.
 • Projektowanie eksperymentów: Statystyka jest również stosowana w projektowaniu eksperymentów, które pozwalają na badanie wpływu różnych czynników na jakość produktów i procesów. Dzięki temu można identyfikować optymalne ustawienia i parametry dla procesów.

Statystyczne metody kontroli jakości są nieodłącznym elementem TQM, ponieważ pozwalają na obiektywną analizę jakości i identyfikację obszarów do poprawy. Wykorzystanie narzędzi statystycznych umożliwia organizacjom podejmowanie decyzji opartych na faktach i danych, co przyczynia się do skutecznego doskonalenia jakości.

Procesy jakościowe

Procesy jakościowe są integralną częścią TQM. Organizacje starają się zapewnić, że wszystkie procesy w organizacji są skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić wysoką jakość produktów i usług. Kluczowe elementy procesów jakościowych to:

 • Identyfikacja procesów: Organizacje muszą zidentyfikować wszystkie procesy, które mają wpływ na jakość produktów i usług. W tym celu wykorzystuje się różne metody, takie jak diagramy przepływu procesu, analiza przyczynowo-skutkowa, czy analiza ryzyka.
 • Standaryzacja procesów: Organizacje starają się standaryzować swoje procesy, aby zapewnić powtarzalność i spójność działań. Standaryzacja obejmuje określenie standardów, procedur, wytycznych i najlepszych praktyk dla każdego procesu.
 • Monitorowanie procesów: Organizacje stale monitorują swoje procesy, aby identyfikować odchylenia i potencjalne problemy. Wykorzystuje się różne narzędzia, takie jak wskaźniki jakości, kontrola statystyczna procesu, czy audyty wewnętrzne.
 • Doskonalenie procesów: Organizacje starają się ciągle doskonalić swoje procesy poprzez eliminację błędów, redukcję strat i wprowadzanie innowacji. Doskonalenie procesów opiera się na analizie wyników, zbieraniu informacji zwrotnych od klientów i pracowników, oraz wdrażaniu działań korygujących.

Procesy jakościowe są kluczowym elementem TQM, ponieważ jakość produktów i usług zależy od jakości i efektywności procesów. Poprzez standaryzację, monitorowanie i doskonalenie procesów organizacje mogą osiągać lepsze wyniki i zapewnić wysoką jakość swoich produktów i usług.


Zasady TQMartykuły polecane
System produkcyjny ToyotyKaizenJoseph JuranSystem zarządzania jakościąKaoru IshikawaJust in timePhilip B. CrosbyProjektowanie systemu zarządzania przez jakośćMura

Bibliografia

 • Blikle A. (2014), Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, One Press, Gliwice
 • Bugdol M., Jedynak P. (2012), Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Helion, Gliwice
 • Dahlgaard J., Kristesen K., Kanji G. (2001), Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa
 • Karaszewski R. (2001), TQM - teoria i praktyka, Dom Organizatora, Toruń
 • Nowicki P., Kafel P., Sikora T. (2015), Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach-studium przypadków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (918)
 • Urbaniak M. (2004), Zarządzanie Jakością: teoria i praktyka, Difin, Warszawa
 • Wawak S. (2007), Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Onepress, Gliwice