Akumulacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Akumulacja
Polecane artykuły


Akumulacja to przeznaczanie części dochodu na inwestycje i zwiększanie zasobów środków obrotowych i rezerw.

Dochód przeznaczony na inwestycje

Kapitał ludzki

Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać i poszerzać swoje możliwości, powinno inwestować. Niestety większość przedsiębiorców jest mylnie przekonanych o wyższości wagi infrastruktury nad kapitałem ludzkim. Gdy następuje kryzys, w pierwszej kolejności zostaje zazwyczaj redukowania liczba pracowników, która tak naprawdę ma ogromny wpływ na wzrost produktywności oraz efektywność organizacji. [1]

Kapitał ludzki jest bardzo ważnym czynnikiem w każdym przedsiębiorstwie. Przewagę konkurencyjną stanowi właśnie wiedza i intelekt pracowników, zatem inwestując w personel, inwestujemy w wartość naszej firmy. [2]

Człowiek, a więc cały kapitał ludzki, ma ogromny wpływ na kapitał strukturalny. Posiada on swoje umiejętności, wolę oraz wiedzę, bez której nie powstałyby nowe pomysły a także różnego rodzaju wynalazki czy innowacje. Stan kapitału ludzkiego określa sprawność i możliwości absorpcyjne gospodarki. [3]

Kapitał ludzki ma wpływ pośredni i bezpośredni na procesy tworzenia postępu technologicznego. Pierwszy z nich pomaga w formowaniu potrzeb oraz zainteresowań człowieka, dzięki czemu określa predyspozycje innowacyjne konsumentów. Pracownik danego przedsiębiorstwa jest świadomy czego ludzie potrzebują i szukają na rynku, dzięki czemu łatwiej jest mu dostosować działanie swojej firmy do potrzeb klienta, co może przyczynić się do zwiększenia przyszłych zysków.[4]

Inwestycje finansowe

Poza kapitałem ludzkim przedsiębiorstwo powinno również lokować swoje środki w inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe. [5]

Do inwestycji finansowych można zaliczyć nabycie dewiz, sytuowanie kapitału jako oszczędności na rachunku bankowym, zakup papierów wartościowych, na które składają się:

 • obligacje
 • akcje
 • udziały
 • jednostki uczestnictwa w funduszach
 • dłużne papiery innych firm
 • udzielone pożyczki
 • należności z tytułu leasingu.

Korzyści z wskazanych form inwestowania finansowego zwracają się w postaci dywidend oraz odsetek. Mogą również przybrać formę innych korzyści, jakie nadają firmie udziały i akcje, a także wierzytelności. Dzięki inwestycjom długoterminowym można doprowadzić do zdominowania innego przedsiębiorstwa oraz stworzenia grupy kapitałowej. [6]

Zwiększanie zasobów środków trwałych

Przykładowymi środkami trwałymi mogą być:

Zwiększając swoje zasoby środków trwałych firma zwiększa swoją wartość. Jeśli jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, zakupienie nowego budynku oraz maszyn wspomagających produkcję wyrobów gotowych bądź ich poszczególnych elementów, zwiększa zdolności produkcyjne a co za tym idzie, firma jest gotowa na podjęcie się współpracy z nowymi klientami, co w efekcie końcowym przyniesie większe zyski. [7]

Dzięki przeprowadzonym badaniom można zauważyć, że mikro przedsiębiorstwa mają najmniejsze szanse na zainwestowanie w nowe środki trwałe. Rodzaj ich własności nie ma tutaj znaczenia. Dużo wyższe prawdopodobieństwo na inwestycje w nowe środki trwałe mają firmy o kapitale krajowym jak i zagranicznym. Są one większych rozmiarów i zaliczają się do grupy dużych lub średnich przedsiębiorstw. [8]

Akumulacja naturalna

Do przykładów akumulacji naturalnej zaliczamy akumulację kapitału ludzkiego, jak również akumulację wiedzy. Pełnią one bardzo ważną rolę w procesie gospodarowania. Sprzyjają zwiększaniu się PKB oraz poprawie produktywności czynników produkcji i zwiększają w ten sposób poziom wiedzy w danej dziedzinie. Następną zaletą akumulacji naturalnej jest spadek realnych cen zasobów naturalnych, jak również cen względnych, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności określonej gospodarki.[9]

Bibliografia

Autor: Justyna Grabowska

Przypisy

 1. E. Bombiak (2012). Akumulacja i wartościowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego, Siedlce, nr 94, s. 80
 2. E. Bombiak (2012). Akumulacja i wartościowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego, Siedlce, nr 94, s. 81
 3. M. Wosiek (2015). Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Część II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 42 (2/2015), Rzeszów, s. 329
 4. M. Wosiek (2015). Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Część II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 42 (2/2015), Rzeszów, s. 329
 5. N. Nehrebecka (2016). Determinanty inwestycji finansowych przedsiębiorstw w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 283, s. 36
 6. N. Nehrebecka (2016). Determinanty inwestycji finansowych przedsiębiorstw w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 283, s. 36
 7. A. Świadek (2015) Analiza skłonności przedsiębiorstw z wiodących regionów Polski do inwestowania w nowe środki trwałe z wykorzystaniem modelu logitowego uwzględniającego interakcje zmiennych jakościowych, Przegląd Statystyczny R. LXII– Zeszyt, s. 131
 8. A. Świadek (2015) Analiza skłonności przedsiębiorstw z wiodących regionów Polski do inwestowania w nowe środki trwałe z wykorzystaniem modelu logitowego uwzględniającego interakcje zmiennych jakościowych, Przegląd Statystyczny R. LXII– Zeszyt, s. 131
 9. A. Graczyk (red) (2011). Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, nr 225, s. 45-46