Akumulacja

Akumulacja
Polecane artykuły

Akumulacja to przeznaczanie części dochodu na inwestycje i zwiększanie zasobów środków obrotowych i rezerw.

Dochód przeznaczony na inwestycje

Kapitał ludzki

Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać i poszerzać swoje możliwości, powinno inwestować. Niestety większość przedsiębiorców jest mylnie przekonanych o wyższości wagi infrastruktury nad kapitałem ludzkim. Gdy następuje kryzys, w pierwszej kolejności zostaje zazwyczaj redukowania liczba pracowników, która tak naprawdę ma ogromny wpływ na wzrost produktywności oraz efektywność organizacji. [1]

Kapitał ludzki jest bardzo ważnym czynnikiem w każdym przedsiębiorstwie. Przewagę konkurencyjną stanowi właśnie wiedza i intelekt pracowników, zatem inwestując w personel, inwestujemy w wartość naszej firmy. [2]

Człowiek, a więc cały kapitał ludzki, ma ogromny wpływ na kapitał strukturalny. Posiada on swoje umiejętności, wolę oraz wiedzę, bez której nie powstałyby nowe pomysły a także różnego rodzaju wynalazki czy innowacje. Stan kapitału ludzkiego określa sprawność i możliwości absorpcyjne gospodarki. [3]

Kapitał ludzki ma wpływ pośredni i bezpośredni na procesy tworzenia postępu technologicznego. Pierwszy z nich pomaga w formowaniu potrzeb oraz zainteresowań człowieka, dzięki czemu określa predyspozycje innowacyjne konsumentów. Pracownik danego przedsiębiorstwa jest świadomy czego ludzie potrzebują i szukają na rynku, dzięki czemu łatwiej jest mu dostosować działanie swojej firmy do potrzeb klienta, co może przyczynić się do zwiększenia przyszłych zysków.[4]

Inwestycje finansowe

Poza kapitałem ludzkim przedsiębiorstwo powinno również lokować swoje środki w inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe. [5]

Do inwestycji finansowych można zaliczyć nabycie dewiz, sytuowanie kapitału jako oszczędności na rachunku bankowym, zakup papierów wartościowych, na które składają się:

 • obligacje
 • akcje
 • udziały
 • jednostki uczestnictwa w funduszach
 • dłużne papiery innych firm
 • udzielone pożyczki
 • należności z tytułu leasingu.

Korzyści z wskazanych form inwestowania finansowego zwracają się w postaci dywidend oraz odsetek. Mogą również przybrać formę innych korzyści, jakie nadają firmie udziały i akcje, a także wierzytelności. Dzięki inwestycjom długoterminowym można doprowadzić do zdominowania innego przedsiębiorstwa oraz stworzenia grupy kapitałowej. [6]

Zwiększanie zasobów środków trwałych

Przykładowymi środkami trwałymi mogą być:

 • budynki
 • budowle
 • maszyny i urządzenia techniczne
 • nowe oprogramowanie komputerowe

Zwiększając swoje zasoby środków trwałych firma zwiększa swoją wartość. Jeśli jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, zakupienie nowego budynku oraz maszyn wspomagających produkcję wyrobów gotowych bądź ich poszczególnych elementów, zwiększa zdolności produkcyjne a co za tym idzie, firma jest gotowa na podjęcie się współpracy z nowymi klientami, co w efekcie końcowym przyniesie większe zyski. [7]

Dzięki przeprowadzonym badaniom można zauważyć, że mikro przedsiębiorstwa mają najmniejsze szanse na zainwestowanie w nowe środki trwałe. Rodzaj ich własności nie ma tutaj znaczenia. Dużo wyższe prawdopodobieństwo na inwestycje w nowe środki trwałe mają firmy o kapitale krajowym jak i zagranicznym. Są one większych rozmiarów i zaliczają się do grupy dużych lub średnich przedsiębiorstw. [8]

Akumulacja naturalna

Do przykładów akumulacji naturalnej zaliczamy akumulację kapitału ludzkiego, jak również akumulację wiedzy. Pełnią one bardzo ważną rolę w procesie gospodarowania. Sprzyjają zwiększaniu się PKB oraz poprawie produktywności czynników produkcji i zwiększają w ten sposób poziom wiedzy w danej dziedzinie. Następną zaletą akumulacji naturalnej jest spadek realnych cen zasobów naturalnych, jak również cen względnych, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności określonej gospodarki.[9]

Bibliografia

Autor: Justyna Grabowska

Przypisy

 1. E. Bombiak (2012). Akumulacja i wartościowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego, Siedlce, nr 94, s. 80
 2. E. Bombiak (2012). Akumulacja i wartościowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego, Siedlce, nr 94, s. 81
 3. M. Wosiek (2015). Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Część II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 42 (2/2015), Rzeszów, s. 329
 4. M. Wosiek (2015). Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego. Część II: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 42 (2/2015), Rzeszów, s. 329
 5. N. Nehrebecka (2016). Determinanty inwestycji finansowych przedsiębiorstw w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 283, s. 36
 6. N. Nehrebecka (2016). Determinanty inwestycji finansowych przedsiębiorstw w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 283, s. 36
 7. A. Świadek (2015) Analiza skłonności przedsiębiorstw z wiodących regionów Polski do inwestowania w nowe środki trwałe z wykorzystaniem modelu logitowego uwzględniającego interakcje zmiennych jakościowych, Przegląd Statystyczny R. LXII– Zeszyt, s. 131
 8. A. Świadek (2015) Analiza skłonności przedsiębiorstw z wiodących regionów Polski do inwestowania w nowe środki trwałe z wykorzystaniem modelu logitowego uwzględniającego interakcje zmiennych jakościowych, Przegląd Statystyczny R. LXII– Zeszyt, s. 131
 9. A. Graczyk (red) (2011). Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, nr 225, s. 45-46