Zasoby materialne

Z Encyklopedia Zarządzania

Zasoby materialne (widzialne) - To wszystkie rzeczowe aktywa bierzące a także majątek trwały, którym operuje przedsiębiorstwo, aby realizować zamierzone cele i obowiązki a ich wartość jest łatwa do scharakteryzowania. W ogólnym ujęciu zasoby definiuje się więc jako wszystko to, co znajduje się w posiadaniu organizacji lub jest przez nią nadzorowane, a więc stanowią fundament prowadzenia działalności. Zasoby mogą być kreowane przez przedsiębiorstwo lub kupowane (S. Flaszewska, A. Zakrzewska-Bielawska (2013), s. 223).

TL;DR

Zasoby materialne to wszystkie rzeczowe aktywa, którymi operuje przedsiębiorstwo. Można je podzielić na zasoby naturalne i kapitałowe. Zasoby naturalne to dary natury, które mogą być niewyczerpywalne lub wyczerpywalne. Zasoby kapitałowe to zasoby fizyczne i finansowe. Zasoby materialne różnią się od niematerialnych tym, że są spożytkowane w miejscu występowania, są łatwiejsze do osiągnięcia, degradowane w czasie i łatwiejsze do wyceny. Zasoby materialne mają duże znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa, m.in. pracownicy, lider, maszyny, systemy informatyczne i kapitał.

Klasyfikacja zasobów materialnych

W literaturze możemy napotkać różne podziały zasobów, jednak klasycznym i najczęściej spotykanym jest właśnie podział na zasoby materialne i niematerialne. Wśród zasobów materialnych możemy wyróżnić zasoby naturalne oraz kapitałowe. Niektórzy autorzy wyodrębniają także zasoby ludzkie, organizacyjne oraz informacyjne.

Zasoby naturalne - są to wszystkie dary ofiarowane przez naturę oraz ich elementy, które pełnią okreslone funkcje czyli kreują otoczenie, w którym żyje człwoiek a także powodują przyczyny procesów produkcyjnych. Według literatury zasoby te są klasyfikowane na różny sposób jednak popularnym podziałem jest podział na niewyczerpywalne i wyczerpywalne. Pierwszych z nich nie ma potrzeby chronić a zaliczamy do nich przykładowo energię słoneczną lub energię wiatru. Natomiast zasoby wyczerpywalne społeczeństwo powinno chronić, ponieważ ulegają wyczerpaniu. Są nimi minerały lub woda. Zasoby te możemy również podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Obecnie wzrasta znaczenie oraz ochrona zasobów naturalnych w gospodarce, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw bierze je pod uwagę planując działania firmy tak aby w jak najmniejszy sposób wykorzystywać i zanieczyszczać środowisko.

Zasoby kapitałowe - wśród nich wyróżniamy zasoby fizyczne oraz zasoby finansowe. Do zasobów fizycznych zaliczamy wszystkie nieruchomości oraz urządzenia natomiast w zasobach finansowych uwzględniamy zasoby pieniężne, które przedsiębiorstwo posiada lub może zdobyć (B. Czerniachowicz (2012), s. 440).

Materialne a niematerialne - różnice

Występują cztery podstawowe cechy, które odróżniają zasoby materialne od zasobów niematerialnych.

 • Zasoby materialne są spożytkowane w miejscu, w którym występują, nie można wykorzystać ich w innej lokalizacji. W przeciwieństwie do zasobów niematerialnych, które firma może spożytować równoczesnie w wielu innych miejscach.
 • Zasoby niematerialne są dużo trudniejsze do osiągnięcia niż materialne. Aby je wypracować potrzeba dużo czasu i zaangażowania. Przykładem może być marka oraz reputacja przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne są skomplikowane do kupienia, zazwyczaj wraz z zakupem przedsiębiorstwa kupuje się jej zasoby niematerialne.
 • Zasoby materialne pod wpływem czasu są w dużej mierze degradowane, niszczone oraz ich wartość maleje. W przeciwieństwie do nich, zasoby niematerialne z upływem lat zazwyczaj się wzbogacają, więc ich wartość rośnie.
 • Zasoby materialne można z łatwością wycenić, określić ich wartość, niż zasoby niematerialne.

Znaczenie zasobów materialnych

Zasoby materialne w bardzo dużej części wpływają na sukces oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa. Według przeprowadzonych badań wyróżniono pięć zasobów, które przyczyniły się do osiągnięcia kluczowej pozycji firmy na rynku. Są to:

 • pracownicy - dobór odpowiedznich osób, atmosfera w pracy, kształcenie pracowników poprzez szkolenia, warsztaty spełnia najważniejszą rolę w osiągnięciu sukcesu.
 • lider - zaangażowanie i przywiązanie lidera wobec firmy a także współpraca z pracownikami jest kluczowe w dobrym zarządzaniu.
 • maszyny, budynki - dzięki nowoczesnym maszynom i rozwiązaniom firma umacnia swoją pozycję na rynku
 • systemy informatyczne - wiele firm stosuje zaawansowane systemy informatyczne, które podnoszą wartość przedsiębiorstwa, jednak duży odsetek firm nie chce angażować w to pieniędzy, nie mając świadomości jak wartościowe może to być dla firmy.
 • kapitał - jest konieczny w każdej firmie, jednak wiele przedsiębiorstw uważa, że jest on najbardziej potrzebny na początku działalności (R. Śliwiński (2012), s. 44).


Zasoby materialneartykuły polecane
Kapitał intelektualnyAkumulacjaPotencjał społeczny firmyFirma produkcyjnaAccount managerPriorytetModele zarządzania zasobami ludzkimiZasoby informacyjneHyacinte Dubreuil

Bibliografia

 • Czerniachowicz B. (2012), Zasoby przedsiębiorstwa jako czynniki kreowania przewagi konkurencyjnej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kunasz M. (2006), Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, nr 10
 • Sładkiewicz D. (2015), Wartość przedsiębiorstwa w świetle teorii zasobowej, Rachunkowość a controlling, nr 399
 • Śliwiński R. (2012), Zasoby kształtujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, nr 4


Autor: Agnieszka Adamiecka