Zasoby materialne

Z Encyklopedia Zarządzania
Zasoby materialne
Polecane artykuły


Zasoby materialne (widzialne) - To wszystkie rzeczowe aktywa bierzące a także majątek trwały, którym operuje przedsiębiorstwo, aby realizować zamierzone cele i obowiązki a ich wartość jest łatwa do scharakteryzowania. W ogólnym ujęciu zasoby definiuje się więc jako wszystko to, co znajduje się w posiadaniu organizacji lub jest przez nią nadzorowane, a więc stanowią fundament prowadzenia działalności. Zasoby mogą być kreowane przez przedsiębiorstwo lub kupowane (S. Flaszewska, A. Zakrzewska-Bielawska (2013), s. 223).

Klasyfikacja zasobów materialnych

W literaturze możemy napotkać różne podziały zasobów, jednak klasycznym i najczęściej spotykanym jest właśnie podział na zasoby materialne i niematerialne. Wśród zasobów materialnych możemy wyróżnić zasoby naturalne oraz kapitałowe. Niektórzy autorzy wyodrębniają także zasoby ludzkie, organizacyjne oraz informacyjne.

Zasoby naturalne - są to wszystkie dary ofiarowane przez naturę oraz ich elementy, które pełnią okreslone funkcje czyli kreują otoczenie, w którym żyje człwoiek a także powodują przyczyny procesów produkcyjnych. Według literatury zasoby te są klasyfikowane na różny sposób jednak popularnym podziałem jest podział na niewyczerpywalne i wyczerpywalne. Pierwszych z nich nie ma potrzeby chronić a zaliczamy do nich przykładowo energię słoneczną lub energię wiatru. Natomiast zasoby wyczerpywalne społeczeństwo powinno chronić, ponieważ ulegają wyczerpaniu. Są nimi minerały lub woda. Zasoby te możemy również podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Obecnie wzrasta znaczenie oraz ochrona zasobów naturalnych w gospodarce, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw bierze je pod uwagę planując działania firmy tak aby w jak najmniejszy sposób wykorzystywać i zanieczyszczać środowisko.

Zasoby kapitałowe - wśród nich wyróżniamy zasoby fizyczne oraz zasoby finansowe. Do zasobów fizycznych zaliczamy wszystkie nieruchomości oraz urządzenia natomiast w zasobach finansowych uwzględniamy zasoby pieniężne, które przedsiębiorstwo posiada lub może zdobyć (B. Czerniachowicz (2012), s. 440).

Materialne a niematerialne - różnice

Występują cztery podstawowe cechy, które odróżniają zasoby materialne od zasobów niematerialnych.

  • Zasoby materialne są spożytkowane w miejscu, w którym występują, nie można wykorzystać ich w innej lokalizacji. W przeciwieństwie do zasobów niematerialnych, które firma może spożytować równoczesnie w wielu innych miejscach.
  • Zasoby niematerialne są dużo trudniejsze do osiągnięcia niż materialne. Aby je wypracować potrzeba dużo czasu i zaangażowania. Przykładem może być marka oraz reputacja przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne są skomplikowane do kupienia, zazwyczaj wraz z zakupem przedsiębiorstwa kupuje się jej zasoby niematerialne.
  • Zasoby materialne pod wpływem czasu są w dużej mierze degradowane, niszczone oraz ich wartość maleje. W przeciwieństwie do nich, zasoby niematerialne z upływem lat zazwyczaj się wzbogacają, więc ich wartość rośnie.
  • Zasoby materialne można z łatwością wycenić, określić ich wartość, niż zasoby niematerialne.

Znaczenie zasobów materialnych

Zasoby materialne w bardzo dużej części wpływają na sukces oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa. Według przeprowadzonych badań wyróżniono pięć zasobów, które przyczyniły się do osiągnięcia kluczowej pozycji firmy na rynku. Są to:

  • pracownicy - dobór odpowiedznich osób, atmosfera w pracy, kształcenie pracowników poprzez szkolenia, warsztaty spełnia najważniejszą rolę w osiągnięciu sukcesu.
  • lider - zaangażowanie i przywiązanie lidera wobec firmy a także współpraca z pracownikami jest kluczowe w dobrym zarządzaniu.
  • maszyny, budynki - dzięki nowoczesnym maszynom i rozwiązaniom firma umacnia swoją pozycję na rynku
  • systemy informatyczne - wiele firm stosuje zaawansowane systemy informatyczne, które podnoszą wartość przedsiębiorstwa, jednak duży odsetek firm nie chce angażować w to pieniędzy, nie mając świadomości jak wartościowe może to być dla firmy.
  • kapitał - jest konieczny w każdej firmie, jednak wiele przedsiębiorstw uważa, że jest on najbardziej potrzebny na początku działalności (R. Śliwiński (2012), s. 44).

Bibliografia

Autor: Agnieszka Adamiecka