System informacji przestrzennej

Z Encyklopedia Zarządzania
System informacji przestrzennej
Polecane artykuły

System informacji przestrzennej – są to dane dotyczące zagospodarowania i cech terenu, zawarte w wielu systemach komputerowych, które pozwalają na ich skuteczne gromadzenie, analizę i prezentację, w taki sposób, aby pomagały w planowaniu zagospodarowania i rozwiązywały problemy z nim związane. Są one regulowane odpowiednimi prawami, aby zawsze były wiarygodne i dokładne.

Zgodnie z definicją Gaździckiego "Systemem informacji przestrzennej nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu" (Gaździcki J. 1990).

Rodzaje systemów

Można wyróżnić dwa rodzaje systemów informacji przestrzennej, są to:

  • LIS (Land Information System) – system informacji o terenie, który zawiera dane o określonych obszarach. W tym systemie znajdziemy informacje nieprzetworzone, które uzyskuje się z pomiarów.
  • GIS (Geographical Information System) – system informacji geograficznej, mówi o podziałach i wykorzystaniu terenu. Dysponuje danymi przetworzonymi, na mapach o mniejszej skali, które nie są tak dokładne jak LIS.

Znajdują się w nich informacje opisowe oraz przestrzenne. Pierwsze z nich to dane jakościowe i ilościowe na przykład liczba mieszkańców lub nazwy miejscowości i ulic. Do kolejnych zaliczamy lokalizację, kształt, rozmiar i opis obiektów oraz przestrzeń znajdującą się między nimi. Naniesione są one na mapy (Ziębicki B. 2014).

Wykorzystanie wiedzy

Dzięki przetwarzaniu licznych, szczegółowych danych, zawartych w wielu programach komputerowych, dokonuje się analiz przestrzennych, które umożliwiają przewidywanie zjawisk.

Przyczyniają się do lepszego funkcjonowania służb ratowniczych, prowadzonych statystyk, przewidywań sejsmologicznych i meteorologicznych, lokalizacji źródeł surowców naturalnych czy nawigacji. Są one szeroko wykorzystywane w administracji publicznej między innymi do realizacji kwestii związanych z:

„planowaniem przestrzennym, geodezją i ewidencja gruntów, zarządzaniem infrastrukturą, ochroną środowiska, rozwojem regionalnym” (Ziębicki B. 2014).

Znacząco przyczyniają się do zmian społeczno-gospodarczych tworząc nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Dzieje się to dzięki szybkości i łatwości dostępu do wiedzy, która jest bardzo wysokiej jakości (Feltynowski M. 2009).

Europejska Dyrektywa Inspire

Jest to Dyrektywa Unijna nr 2007/2/WE. Jej celem jest doprowadzenie do gromadzenia i publikowania informacji, poprzez stworzenie spójnych programów i narzędzi, które działać mają na poziomie europejskim. Główne zasady działania:

  • właściwe przechowywanie i pozyskiwanie danych przez osoby do tego upoważnione,
  • szeroko i sprawnie udostępniane informacje,
  • stworzenie geoportalu w każdym z państw członkowskich UE, który służy do rozpowszechniania informacji online (Ziębicki B. 2014).

Wyszukiwanie informacji

Najprostszym sposobem skorzystania z zasobów informacji jest strona internetowa www. geoportal. gov. pl. Znajdziemy tam wiele baz danych, w tym: obiektów, nazw, podziałów terytorialnych, ewidencje zbiorów i usług podzieloną na mniejsze jednostki, aplikacje z których możemy korzystać oraz przydatne usługi. Mamy możliwość wyszukania konkretnych działek i adresów, zmierzenia odległości i powierzchni. Kolejną opcją jest dostęp do różnego rodzaju statystyk, kartogramów i kartodiagramów, które na przykład podają nam, ilość osób z danego województwa, która korzysta z pomocy społecznej lub gęstość zaludnienia.

Źródła informacji

Dane występują w różnych postaciach „map, fotomap, obrazów satelitarnych, dokumentów, pomiarów geodezyjnych. Materiały te są skanowane i następnie poddawane procesowi digitalizacji, czyli transportowania na układ cyfrowej mapy wektorowej.” (Ziębicki B. 2014). Aby zawarte dane były wiarygodne, muszą być systematycznie aktualizowane.

Bibliografia

Autor: Angelika Sikora