Towaroznawstwo przemysłowe

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Towaroznawstwo)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Towaroznawstwo przemysłowe
Polecane artykuły


Towaroznawstwo przemysłowe (towaroznawstwo nieżywnościowe) – jest to dział towaroznawstwa, jednej z czterech dyscyplin nauk ekonomicznych (obok ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu), nauki o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej. Towaroznawstwo przemysłowe zostało wyodrębnione w ramach szczegółowej problematyki towaroznawczej, dotyczącej pogłębionej wiedzy o poszczególnych grupach towarów i o konkretnych towarach [M. Skrzypek, 1986 s. 11]. Przedmiotem poznania są towary nieżywnościowe, ze szczególnym uwzględnieniem towarów powszechnego użytku oraz środków produkcji ogólnej dostępnych w sprzedaży. Należą tu takie towary jak: odzież, obuwie, wyposażenie mieszkań i gospodarstw domowych, nawozy mineralne, środki do uprawy i ochrony roślin, paliwa, środki smarujące, środki piorące i czyszczące, artykuły kosmetyczne i perfumeryjne, materiały budowlane, wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych, wyroby z drewna, wyroby papiernicze, towary szklane i ceramiczne, artykuły służące zaspokajaniu potrzeb związanych z kulturą, sportem, turystyką, wypoczynkiem itp. [I. Duda 1994, s. 7]. Towaroznawstwo nieżywnościowe można podzielić na branżowe np. towaroznawstwo: włókiennicze, papierowe, skórzane, obuwnicze, drzewne, meblarskie [D. Kołożyn-Krajewska i in. 1999, s. 9].

Na podstawie określonych metod badań i ocen przeprowadzonych na towarach nieżywnościowych: w próbnym użytkowaniu oraz metod sensorycznych czy organoleptycznych, spełniających odpowiednie wymogi np. normy PN-EN ISO, możemy określić ich:

 • jakość – jest to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. Termin "jakość” można stosować z przymiotnikami takimi jak: niska, dobra, doskonała. Inherentny, jako przeciwny do "przypisany”, oznacza tkwiący w istocie czegoś, szczególnie jako stała właściwość [EN 9000:2005, 2006, s. 25].
 • wartość użytkową - jest to zdolność towarów do zaspokajania potrzeb ludzkich. Potrzeby te wynikają z cech jakościowych towarów, które kształtują się w procesie wytwarzania. Na wartość użytkową towaru składa się wiele odrębnych cech użytkowych, które mogą występować w towarze w różnym natężeniu. Cechy te są zazwyczaj łatwo zrozumiałe dla odbiorcy.

Rozróżnia się najczęściej następujące cechy użytkowe:

 • funkcjonalność wyrobu,
 • niezawodność działania,
 • trwałość,
 • sprawność,
 • żywotność,
 • naprawialność,
 • nowoczesność,
 • bezpieczeństwo użytkowania wyrobu [W. Ładoński, 1994, s. 31-32].

Zagadnienia szczegółowe towaroznawstwa przemysłowego

Patrz także:

Bibliografia

 • Słownik pojęć towaroznawczych, pod red. Ignacego Dudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994.
 • Kołożyn-Krajewska D., Towaroznawstwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 • Skrzypek M., Wprowadzenie do towaroznawstwa [w:] Artykuły przemysłowe, pod red. Wiesława Nalepy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 • EN 9000:2005 [w:] PN-EN ISO 9000, System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
 • Ładoński W., Podstawy towaroznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.

Autor: Krystyna Szczypka