Partia towarów

Z Encyklopedia Zarządzania

Partia towarów - Jest to określona ilość wyrobów o tej samej nazwie pochodząca z jednego zakładu produkcyjnego, oznaczona w zasadzie tą samą datą produkcji lub symbolem tzw. szarży produkcyjnej [Ł. Karpiel, 1995, s. 92].

Partia produktu - określa ilość jednego i tego samego produktu przedstawiona odbiorcy jednorazowo przez dostawcę lub producenta do odbioru [[[praca]] zbiorowa, 1984, s. 643].

Szarża produkcyjna - w technologii jest to zamknięty cykl produkcyjny dotyczący przerobu w jednej partii surowca.

TL;DR

Artykuł omawia pojęcie partii towarów oraz kontrolę jakości i przechowywanie partii. Opisuje także znakowanie partii towarów oraz etapy tworzenia logistycznej etykiety. Wskazuje również na logistykę eksportową partii towarów.

Ocena i kontrola partii towarów

Producenci dążą do wytwarzania towarów wolnych od wad i na odpowiednim poziomie jakości. Zabiegają o uzyskanie certyfikatów, które nie tylko nie zwalniają ich z kontroli jakości towarów, a wręcz dokładnie precyzują, jak taka kontrola ma wyglądać i przebiegać. Stosowanie odpowiedniej kontroli zarówno na etapie wyrobu gotowego, jak też w trakcie procesu produkcyjnego jest warunkiem uzyskania certyfikatu.

Polska Norma pod hasłem kontrola jakości określa takie czynności, jak:

 • mierzenie,
 • badanie,
 • stosowanie sprawdzianów w odniesieniu do jednej lub kilku cech wyrobu
 • porównanie wyników z ustalonymi wymaganiami w celu określenia zgodności.

Partia towaru jest to grupa towarów o tej samej nazwie i w tym samym symbolu, w jednakowym opakowaniu lub bez opakowań, pochodzących z jednego zakładu produkcyjnego, oznaczonych tą samą datą produkcji lub pochodzących z tej samej szarży produkcyjnej oraz dostarczonych jednym środkiem transportu.

Wielkość partii towaru może być różna w zależności od rodzaju towaru i od umowy handlowej. Należy jednak pamiętać, że partia towaru jest pojęciem znormalizowanym - szczegóły są opisane w normach przedmiotowych i czynnościowych. Dostawy o masie towaru powyżej 100 ton dzieli się na mniejsze partie, do 100 ton każda.

W celu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami można przeprowadzić kontrolę jakości stuprocentową lub wyrywkową.

Kontrola stuprocentowa daje największe gwarancje utrzymania odpowiedniej jakości towarów. W zależności od tego, czy sprawdzeniu podlegają wszystkie cechy towaru, czy tylko wybrane, wyróżniamy kontrolę stuprocentową pełną i niepełną.

Kontrola stuprocentowa powinna być stosowana gdy:

 • z przeznaczenia towaru wynika jej konieczność,
 • koszty kontroli są ekonomicznie uzasadnione,
 • badania nie powodują uszkodzeń wyrobu.

Kontrola wyrywkowa jest najczęściej przeprowadzaną metodą statystycznej kontroli jakości (SKJ). Polega na losowym pobieraniu do badań określonej części partii towaru, z wykorzystaniem metod statystyki matematycznej. SKJ pozwala określić prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami w całej partii towaru.

Kontrola wyrywkowa powinna być przeprowadzona gdy:

 • nie ma ani technicznego, ani ekonomicznego uzasadnienia kontroli stuprocentowej,
 • w wyniku sprawdzenia jakości wyrobu następuje jego zniszczenie lub taka zmiana jego właściwości, która powoduje, że staje się on nieprzydatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem [U. Łatka 2008 s. 27-28].

Przechowywanie partii towarów

W literaturze gospodarczej wyróżnia się kilka rodzajów ów:

 • magazyn otwarty - ogrodzona, utwardzona duża powierzchnia która służy do przechowywania partii towarów uodpornionych na różne wpływy atmosferyczne
 • magazyn półotwarty - zadaszony, czasem posiadający jedną ścianę; jego celem jest zapewnienie ochrony produktów przed opadami datmsferycznymi
 • magazyn zamknięty - budynek zadaszony z wszystkimi ścianami bocznymi. Zapewnia dobrą ocronę przed wszelakimi warunkami atmosferycznymi, jak i kradzieżami. Przeważnie jest możliwość regulowania temperatury, wilgotności powietrza, składu chemicznego powietrza.
 • magazyn specjalny - ma na celu przechowywanie partii towarów o szczególnych cechach oraz wymaganiach (R.Kozłowki 2008).

Znakowanie partii towarów

Oznaczenie partii produkcyjnej to określona ilość danego produktu spożywczego który został wyprodukowany, przetworzony bądź zapakowany w identycznych warunkach.

Według przepisów które obowiązują wszystkie opakowania powinny mieć oznakowanie, które muszą:

 • znajdować się najbardziej widocznym miejscu
 • być czytelne
 • być zrozumiałe
 • napisane w języku polskim (jeżeli partia towaru ma trafić na rynek polski).

Na opakowaniach powinny znajdować się takie informacje jak:

 • nazwa
 • dane dot. składników
 • termin przydatności lub minimalnej trwałości
 • sposób w jaki dany produkt został przygotowany
 • zastosowanie
 • kraj produkcji
 • waga netto
 • warunki przechowywania
 • numer partii produkcyjnej
 • klasa jakości

Środki spożywcze w jednostkowych opakowaniach są znakowane kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej na etykiecie lub opakowaniu. W innym razie kod jest umieszczany na opakowaniu bądź pojemniku lub też umieszcza się go w dokumentach przewozowych lub innych dokumentach. W sytuacji gdy nie jest możliwe jednoznaczne odróżnianie kodu od innych informacji które są zawarte w oznakowaniu, kod poprzedza się literą "L". Numer partii jest obowiązkowy w celu identyfikacji produktu. Jest to także ważne w momencie rozpatrywania reklamacji konsumenckiej.

Znakowanie numerem partii nie jest obowiązkowe w przypadku:

 • rolnych produktów, które są w surowym stanie transportowane od rolnika z jego gospodarstwa,
 • produktów przeznaczonych do dostarczenia w chwilowe miejsce składowania,
 • zgromadzonych lub zebranych w celu dalszej obróbki bądź przetworzenia,
 • środków spożywczych które są sprzedawane bez opakowania bądź akowane na wyłączne życzenie klienta w miejscu sprzedaży,
 • środków spożywczych których opakowania nie są większe niż 10cm2,
 • środków spożywczych, na których oznakowanie ma datę przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, z podaniem dnia i miesiąca gdyż to wystarczy do identyfikacji produkcyjnej partii (B.Sałata, 2015).

Etapy tworzenia logistycznej etykiety

Każdy produkowany towar ma swoją etykietę na której musi znajdować się kilka bardzo ważnych informacji:

 • rodzaj etykiety z uwzględnieniem częstości wysyłki logistycznej jednostki - mogą być one wydawane w stosunkowo równych od siebie odstępach czasowych oraz ilościowych lub też jednostkowo,
 • następnie określa się zawartość jednostki - zależnie od tego czy dany obiekt zawiera takie same czy różne typy towarów - jednorodne lub niejednorodne,
 • nadanie numeru identyfikacyjnego
 • wskazanie na ilość towaru zmiennej lub stałej, gdzie pierwsza tyczy się towarów o ilości zmiennej np. owoców, warzyw, mięsa; ilość stała dotyczy towarów które są sprzedawana w paczkach w hurcie detalicznym,
 • zamieszczanie bądź nie informacji na etykiecie które dotyczą np. daty produkcji, daty ważności itp. Jeśli towar ma zmienną ilość umieszcza się również jednostki pomiaru np. sztuki, kg, itp.

Logistyka eksportowa partii towarów

Logistyka jest rozumiana jako magazynowanie oraz przemieszczanie, to zagadnienie w dużym stopniu złożone. W odniesieniu do produktów spożywczych występują wymagania które dotyczą transportu, składowania i ograniczony okres przydatności. Nie raz ten sam towar jest dzielony na mniejsze partie z określonym terminem przydatności, by była możliwość identyfikacji okresu do spożycia oraz realizację magazynowej polityki FIFO (czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło - w celu zapewnienia efektywnej rotacji towaru oraz magazynowania partii z dłuższym okresem przydatności.


Partia towarówartykuły polecane
Odbiór ilościowy i jakościowyOkres przechowywaniaLiczność partiiTowaroznawstwo przemysłoweDeklaracja zgodnościEuropaletaMaska przeciwpyłowaKod towarowo-materiałowyPróbkowanie

Bibliografia

 • Czerni S. (red.) (1984), Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Duda I. (red.) (1984), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Grondys K. (2010), Rola etykiety logistycznej w łańcuchu dostaw w oparciu o zasady gs1, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
 • Kozłowski R. (2008), Wykorzystanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych w zarządzaniu magazynami, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
 • Lada E. (2008), Podstawy przetwórstwa spożywczego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Łatka U. (2003), Technologia i towaroznawstwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Omelańczuk M. (2016), Strategia eksportowa - towary szybko rotujące, Wydawca Omelańczuk, Warszawa
 • Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A. (2014), Zarządzanie produkcją i usługami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Sałata B. (2015), Wymagania w zakresie znakowania produktów spożywczych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Winkowska J., Winkowski C. (2018), Proces kontroli jakości opakowań w przemyśle poligraficznym, Katedra Informatyki Gospodarczej Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Białostocka


Autor: Paulina Szczurek, Zasadzka Aleksandra