Metoda FIFO

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z FIFO)
Metoda FIFO
Polecane artykuły


Metoda FIFO, inaczej metoda najwcześniejszej ceny, stanowi sposób wyceny zapasów oraz ich rozchodu. Polega na księgowaniu danych rozchodów rozpoczynając od tego towaru, który był najwcześniej przyjęty na magazynie.
Skrót FIFO pochodzi od angielskiego zwrotu First In, First Out, co dosłownie oznacza: pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Metodę FIFO wykorzystuje się przeważnie do wyceny towarów, produktów oraz materiałów.
Odwrotnością metody FIFO jest metoda LIFO (Last In, First Out)

Powody stosowania FIFO

Sposoby na wycenę zapasów stanowią bardzo ważny aspekt magazynowania, gdyż zarówno koszty ogólne produkcji jak i ceny kupowanych materiałów ulegają ciągłym zmianą w czasie. Bardzo często w gospodarce rynkowej występuje sytuacja, w której jednostki zapasów mające swoje miejsce w magazynie, zostały przyjęte po różnych cenach. Podczas wydawania z magazynu zapasu, dana organizacja musi podjąć decyzję według jakiej ceny należy zaksięgować jego wydanie. W sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie prowadzi szczegółowej ewidencji zapasów, nie ma ono wówczas możliwości wskazania, która część zapasów została przyjęta po której cenie, jedynie są w stanie określić ile towarów przyjęto po określonej cenie. Taka sytuacja z pewnością nie sprzyja efektywnemu zarządzaniu produkcją. Przedsiębiorstwo, które prowadzi taką politykę zarządzania zapasami jest ograniczone normami księgowymi, których zadaniem jest zapewnienie jasności oraz przejrzystości sprawozdań finansowych. Nie ma możliwości przy każdym wydaniu towaru, wybierać po której cenie zaksięgować dany zapas. Prowadziłoby to do sytuacje, gdzie przedsiębiorstwa miałyby możliwość łatwego wpływania na wynik finansowy, jak również na wartość towarów dzięki odpowiednim manipulacją cenowym z wyższych cen na niższe i odwrotnie.

W celu rozwiązania powyższego problemu, organizacje ustalają jako model wyceny zapasów np. metodę FIFO.

Na podstawie modelu wyceny FIFO, w chwili wydania zapasu znajdującego się w magazynie firma księguje jego wydanie w wartości zapasu przyjętego najwcześniej na magazynie. W momencie skończenia się danego zapasu przedsiębiorstwo księguję jego wydanie zgodnie z wartością towaru który został kolejno jako następny na magazynie.

FIFO, a wycena zapasów

Metoda FIFO zgodnie uważana jest za skuteczną formę wyceny zapasów, która obiektywnie pokazuje wartość zapasów utrzymywanych na magazynie. Taką metodę można wykorzystywać w większości standardów rachunkowości na świecie, m.in. w Polsce zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Informację o FIFO znajdziemy również w US GAAP (Standardy Amerykańskiej Rachnkości) oraz w IFRS (Standardy Międzynarodowej Rachunkowości).

Przykład

Pewna Firma X dokonała w marcu 2001 roku zakupu 20 kg materiałów przeznaczonych do produkcji po cenie 50 zł. Kolejno w maju 2001 roku dodatkowa zakupiła 15 kg takiego samego materiału po cenie 53 zł. Natomiast w lipcu zostało dokupione jeszcze kolejne 30 kg w cenie 48 zł. Podczas procesu produkcyjnego, przedsiębiorstwo zużyło w kwietniu 18 kg danego materiału, w czerwcu 23 kg, natomiast w sierpniu 20 kg. Analizowana Firma X stosuje metodę FIFO do wyceny rozchodu materiałów. Określ koszt zużycia materiałów w procesie produkcyjnym oraz wyceń zapas na koniec sierpnia.


Dane wyjściowe

Miesiąc zakupu Kg Cena/kg Wartość
Marzec 20 50 20*50=100
Maj 15 53 15*53=795
Lipiec 30 48 30*48=1440


Rozwiązanie zadania

Miesiąc rozchodu Kg Koszt zużycia
Kwiecień 18 18*50=900
Czerwiec 23 2*50+15*53+6*48=1183
Sierpień 20 20*48=960

Bibliografia

Autor: Martyna Legutko