Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z IFRS)

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - MSSF (ang. International Financial Reporting Standards - IFRS) to zestaw zasad i wytycznych dotyczących sposobów sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek prowadzących rachunkowość zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości.

TL;DR

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to zbiór zasad i wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych. Standardy te zostały stworzone w celu poprawy i zharmonizowania wykorzystania sprawozdawczości finansowej na poziomie międzynarodowym. Celem MSSF jest zmniejszenie różnic i wyboru interpretacji w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz poprawa jakości i porównywalności informacji. Standardy te są oparte na zasadach, a nie na sztywno egzekwowanych regułach. Proces opracowywania MSSF obejmuje badanie krajowych wymogów i praktyk rachunkowych oraz konsultacje z różnymi organami normalizacyjnymi. MSSF stosowane są w różnych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i większości krajów europejskich.

Historia stworzenia

Aby poprawić i zharmonizować wykorzystanie sprawozdawczości finansowej na poziomie międzynarodowym w 1973 r., publiczne organizacje audytowe i kontrolne kilku krajów utworzyły międzynarodową profesjonalną organizację pozarządową - Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR) (International Accounting Standards Committee, IASC). Od 1981 r. KMSR jest w pełni niezależna w zakresie wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i przy omawianiu dokumentów związanych z rachunkowością międzynarodową. Od 2005 r. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 2002 r., wszystkie spółki, których akcje są notowane na giełdach europejskich, przygotowują skonsolidowane sprawozdania MSSF. W ramach reorganizacji w kwietniu 2001 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) zastąpiła KMSR. Od 1973 do 2001 roku standardy zostały opracowane i RMSR wydała ją pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), a od 2001 roku RMSR opublikowała nowoutworzonych standardów zwanych Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). (Kabalski P, 2012, s. 14-19)

Cele MSSF

Celem standardów sprawozdawczości finansowej jest zmniejszenie różnic i wyboru interpretacji w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, poprawa jakości i porównywalności informacji, standaryzacja standardów. Jednolite standardy pozwalają bardziej efektywnie oceniać i porównywać wyniki różnych firm, w tym na poziomie międzynarodowym.

MSSF, w przeciwieństwie do niektórych krajowych zasad sprawozdawczości, są standardami opartymi na zasadach, a nie na sztywno egzekwowanych regułach. Celem jest, aby w każdej praktycznej sytuacji autorzy mogli postępować zgodnie z zasadami, a nie próbować znajdować luki w jasno określonych regułach, które omijałyby wszelkie podstawowe przepisy. W dokumencie "Koncepcyjne podstawy sprawozdawczości finansowej" określono wszystkie podstawowe zasady MSSF, w tym zasadę pobierania opłat, zasadę ciągłości działania, zasadę ostrożności i stosowności (Gierusz J, Gierusz M, 2017, s. 131-135)

Hierarchia MSSF

W kolejności malejącej ważności istnieje hierarchia standardów:

 • MSSF i (MSR), w tym wszystkie załączniki będące częścią standardu,
 • Interpretacja KIMSF i SKI,
 • Załączniki do MSSF, które nie są częścią standardu,
 • Zalecenia wdrożeniowe wydane przez RMSR.

Procedura opracowywania MSSF

Proces opracowywania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej:

 • Grupa doradcza przedstawia na posiedzeniu problem rachunkowości, analizując go i oceniając zastosowanie Koncepcyjnych Podstaw Sprawozdawczości Finansowej,
 • Przeprowadzane są badania krajowych wymogów i praktyk rachunkowych, wymiana poglądów z krajowymi organami normalizacyjnymi,
 • Konsultacje z powiernikami Funduszu i komitetem doradczym ds. MSSF w celu włączenia tego tematu do porządku obrad RMSR,
 • Utworzenie grupy roboczej ds. Wsparcia doradczego dla RMSR,
 • Publikacja "Dokumentu do dyskusji" do ogólnej dyskusji,
 • Publikacja "Projektu Standardu" do ogólnej dyskusji,
 • Publikacja "Podstawy decyzji" i stanowisk członków RMSR, którzy nie zgadzają się z przepisami projektu standardu,
 • Rozpatrzenie uwag otrzymanych w zatwierdzonym okresie,
 • Przesłuchania publiczne i testowanie stosowalności normy,
 • Zatwierdzenie standardu przez co najmniej 9 głosów członków RMSR,
 • Publikacja normy wraz z podstawą do podejmowania decyzji (Gierusz J, Gierusz M, 2017, s. 141-147)

Zastosowanie w różnych krajach

 • USA

W Stanach Zjednoczonych, w których obecnie stosowane są standardy rachunkowości US GAAP, w sierpniu 2008 r. SEC przedstawiono wstępny plan przejścia na MSSF i rezygnację z GAAP. Jednak w lutym 2011 r. SEC wydała kolejny dokument zawierający decyzję o odroczeniu wdrożenia MSSF w sprawozdawczości amerykańskiej. Ponieważ MSSF jest konsensusem rachunkowości krajowej, jego jakość, według niektórych szacunków, jest gorsza niż w US GAAP. Jedną z kluczowych nieuniknionych sprzeczności jest problem kompensacji / kompensaty instrumentów finansowych w bilansie. Latem 2013 r. przewodniczący SEC został zastąpiony przez bardziej lojalnego wobec MSSF, byłego partnera Big4, zintensyfikował prace nad konwergencją standardów US GAAP i IFRS.

 • Europa

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej zostały przyjęte jako obowiązkowe w kilku krajach europejskich. W większości krajów europejskich sprawozdawczość zgodna z MSSF jest wymagana do przygotowania spółek, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na giełdzie.

Patrz też: Międzynarodowe standardy rachunkowości


Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowejartykuły polecane
Międzynarodowe standardy rachunkowościBadanie sprawozdania finansowegoOHSAS 18001Akredytacja laboratoriumCertyfikacja systemówGAAPSystem zarządzania środowiskowegoAudyt zewnętrznyNowa Umowa Kapitałowa

Bibliografia


Autor: Oksana Saverska