Liczność partii

Z Encyklopedia Zarządzania

Liczność partii - liczba jednostek produktu sztukowego lub umownie sztukowego, tworzących partię danego wyrobu. [Ł. Karpiel 1994, s. 84.], liczba jednostek losowania w partii [PN-ISO 3534-2, 1994, r.1.3.7].

 • Produkt sztukowy - produkt składający się z oddzielnych sztuk, niepodzielnych ze względu na przeznaczenie (np. fotel, silnik) [Ł. Karpiel 1994, s. 131]
 • Partia towarów to określona ilość wyrobów o tej samej nazwie, pochodząca z jednego zakładu produkcyjnego, oznaczona w zasadzie tę samą datą produkcji lub symbolem tak zwanej szarży produkcyjnej [Ł. Karpiel 1994, s. 118], część populacji utworzona dla celów pobierania próbki w zasadniczo tych samych warunkach co cała populacja [PN-ISO 2859-0 2002, r.1.2.4].

Z punktu widzenia kontroli wyrywkowej przewagę mają duże partie, ponieważ z dużej partii ekonomiczne jest pobieranie dużej próbki. Niemniej ta polityka "dużej partii" nie powinna być przesadna. Jeżeli spełnia się wymagania tworzenia dużej partii, łącząc razem mniejsze partie, które mogły być traktowane oddzielnie, to wyższość dużej partii zachodzi tylko wtedy, kiedy małe partie mają podobną jakość. Jeżeli jednak jest prawdopodobne występowanie poważnych różnic między jakością małych partii, to wówczas znacznie lepiej jest rozpatrywać je oddzielnie. Z tego powodu partie powinny składać się z jednostek wyrobu wyprodukowanych w zasadniczo takich samych warunkach. Jednostka upoważniona (...) ma prawo określić, jaka powinna być liczność partii, ale jest oczywiście istotne, aby wtedy, kiedy tylko jest możliwe określenie tej liczności było dokonane po konsultacji z dostawcą tak, żeby mogła być wybrana taka wielkość, która odpowiada obu stronom. Oczywiście określenie liczność partii (i innych parametrów planu badania) nigdy nie może być przeprowadzone przy nieznajomości procesu produkcyjnego. Nie jest konieczne, aby wybrana ilość była wielkością niezmienną [PN-ISO 2859-0 2002].

Techniczna podatność magazynowania zapasów: zapasy stałe stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną wewnętrznie grupę zapasów. Dzielą się na: 1. Bezkształtne - materiały o nieregularnych, przypadkowych kształtach nadanych im w czasie wydobywania, przy rozkruszaniu lub podczas innych procesów, w tej grupie wyróżnia się materiały:

 • Plastyczne
 • Włókniste
 • Sproszkowane
 • Ziarniste
 • Kawałkowe
 • Bryłowe

2. Sztukowe- wyroby o kształtach regularnych i nieregularnych, które ze względu na wielkość lub wrażliwość na uderzenia powodują konieczność ich układania. Postać fizyczną wyrobu nieopakowanego sztukowego charakteryzuje się przez określenie: rodzaju wyrobu, jego kształtu, wymiarów gabarytowych oraz masy (np. blacha stalowa w arkuszach o wymiarach 1000x2000x3(mm) i masie jednostkowej 150 kg) [M. Lisińska-Kuśnierz 1992, s. 7].

Czynniki wpływające na liczność partii towarów

Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne produktu mają istotny wpływ na liczność partii. Właściwości fizyczne, takie jak rozmiar, kształt i waga produktu, mogą determinować, ile sztuk można umieścić w jednej partii. Właściwości chemiczne, takie jak skład i stabilność produktu, mogą wpływać na to, jak długo produkt jest trwały i jaka jest jego data ważności. Właściwości biologiczne, takie jak żywotność organizmów, mogą wymagać specjalnych warunków przechowywania i transportu, co może mieć wpływ na liczność partii.

Proces produkcyjny ma kluczowe znaczenie dla liczby partii. Koszty procesu produkcyjnego mogą wpływać na decyzję o liczbie partii, ponieważ większe partie mogą obniżyć koszty jednostkowe produkcji. Trudności techniczne, takie jak specjalne wymagania technologiczne czy ograniczenia maszyn, mogą wpływać na zdolność do produkcji większych partii. Efektywność procesu produkcyjnego, takie jak czas cyklu i wydajność maszyn, może również wpływać na liczność partii.

Wymagania rynku, takie jak popyt na produkt, sezonowość i zmienność popytu, mają duży wpływ na liczność partii. Jeśli popyt na produkt jest wysoki, może być konieczne zwiększenie liczby partii, aby zaspokoić potrzeby rynku. Sezonowość może wymagać dostosowania liczby partii do okresów wzmożonego popytu. Zmienność popytu może wymagać elastyczności w produkcji, aby odpowiedzieć na zmienne zapotrzebowanie rynku.

Ocena i kontrola jakości mają wpływ na liczność partii. Wpływ oceny jakości na liczność partii polega na ustaleniu, czy produkt spełnia określone standardy jakości. Jeśli jakość produktu jest niska, może być konieczne zwiększenie liczby partii w celu zwiększenia szans na wyprodukowanie partii spełniającej wymagania jakościowe. Kontrola jakości jest niezbędna do monitorowania jakości partii i eliminowania wadliwych produktów. Wymagania dotyczące jakości produktu mogą również wpływać na liczność partii.

Strategia firmy ma wpływ na liczność partii. Strategia cenowa może wymagać zwiększenia liczby partii w celu obniżenia kosztów jednostkowych produkcji, co umożliwi obniżenie cen. Strategia rynkowa może wpływać na liczność partii w zależności od preferencji klientów i pozycjonowania produktu na rynku. Strategia logistyczna może wpływać na liczność partii poprzez optymalizację procesu przechowywania i transportu.

Zarządzanie licznością partii towarów

Optymalizacja rozmiaru partii ma na celu znalezienie najbardziej efektywnej liczby sztuk w jednej partii. Metoda ekonomicznego rozmiaru partii (EOQ) jest jednym z narzędzi, które można wykorzystać do określenia optymalnej liczby partii. Metoda czasu cyklu polega na określeniu czasu potrzebnego na wyprodukowanie jednej partii i dostosowaniu tego czasu do potrzeb rynku. Koszty mają również istotny wpływ na optymalny rozmiar partii, ponieważ większe partie mogą obniżyć koszty jednostkowe produkcji.

Monitorowanie jakości jest niezbędne w zarządzaniu liczebnością partii. Procedury kontroli jakości są stosowane do monitorowania jakości partii i eliminowania wadliwych produktów. Metody oceny jakości partii są wykorzystywane do oceny jakości partii, na przykład za pomocą badań laboratoryjnych. Wpływ kontroli jakości na zarządzanie liczebnością partii polega na eliminowaniu partii, które nie spełniają określonych standardów jakości.

Przemieszczanie i przechowywanie partii mają duże znaczenie dla efektywności procesu produkcyjnego. Logistyka partii obejmuje planowanie i organizowanie przemieszczania partii wewnątrz przedsiębiorstwa. Systemy zarządzania zapasami są wykorzystywane do kontrolowania przemieszczania partii i zapewnienia odpowiedniej dostępności produktów. Wpływ logistyki na koszty i jakość partii polega na minimalizowaniu strat związanych z przemieszczaniem i przechowywaniem partii oraz zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania.

Planowanie produkcji jest istotne w zarządzaniu liczebnością partii. Prognozowanie popytu pozwala na odpowiednie dostosowanie liczby partii do potrzeb rynku. Harmonogramowanie produkcji pozwala na optymalizację rozmiaru partii i efektywne wykorzystanie zasobów. Wpływ planowania produkcji na zapasy i koszty polega na minimalizowaniu nadmiernych zapasów i eliminowaniu opóźnień w produkcji.

Zarządzanie ryzykiem jest istotne w kontekście liczebności partii. Ryzyko związane z liczebnością partii może obejmować m.in. ryzyko związane z popytem na produkt, zmiennością cen surowców czy ryzykiem związanym z jakością partii. Strategie minimalizowania ryzyka mogą obejmować m.in. dywersyfikację rynków, monitorowanie trendów rynkowych i elastyczność produkcji. Wpływ zarządzania ryzykiem na efektywność operacyjną polega na minimalizowaniu strat związanych z ryzykiem i utrzymaniu ciągłości produkcji.

Technologie wspomagające zarządzanie liczebnością partii

Systemy zarządzania zapasami (ERP) są wykorzystywane do zarządzania partiami towarów. Pozwalają na śledzenie stanu zapasów, planowanie produkcji i kontrolę jakości partii. Systemy śledzenia partii umożliwiają identyfikację i lokalizację partii w czasie rzeczywistym. Wpływ systemów informatycznych na efektywność zarządzania partiami polega na poprawie precyzji i automatyzacji procesów zarządzania partiami.

Zaawansowane maszyny i roboty w produkcji partii mogą przyspieszyć proces produkcyjny i zwiększyć liczność partii. Automatyzacja sortowania partii umożliwia szybkie i precyzyjne segregowanie partii. Wpływ automatyzacji na koszty i jakość partii polega na redukcji kosztów produkcji i eliminacji błędów ludzkich.

Analiza danych ma kluczowe znaczenie dla zarządzania liczebnością partii. Wykorzystanie analizy danych pozwala na identyfikację trendów w liczebności partii, np. sezonowych wzorców czy zmienności popytu. Wpływ analizy danych na zarządzanie partiami i proces produkcyjny polega na lepszym zrozumieniu potrzeb rynku i dostosowaniu produkcji do zmieniających się warunków.

Technologie RFID (Radio Frequency Identification) są wykorzystywane do śledzenia partii w czasie rzeczywistym. Kody kreskowe są stosowane do identyfikacji partii i umożliwiają szybkie odczytywanie informacji o produkcie. Wpływ technologii śledzenia na kontrolę jakości i logistykę partii polega na poprawie dokładności i efektywności procesów śledzenia.

Integracja systemów zarządzania partiami jest istotna dla płynności przepływu informacji o partiach wewnątrz przedsiębiorstwa. Wpływ integracji systemów na przepływ informacji o partiach polega na poprawie komunikacji między różnymi działami, np. produkcji, logistyki i kontroli jakości. Efektywność operacyjna jest zwiększana poprzez szybszy dostęp do informacji o partiach i lepszą koordynację działań.


Liczność partiiartykuły polecane
Partia towarówPakowanieOkres przechowywaniaKalkulacja podziałowaKalkulacja doliczeniowaZapasRachunek kosztów według faz produkcjiMagazyn przyjęćProces technologicznyFunkcja prognostyczna

Bibliografia

 • Duda I. (red.) (1984), Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Lisińska-Kuśnierz M. (1992), Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa towarów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Polski Komitet Normalizacyjny (1994), PN-ISO 3534-2, Statystyka. Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa
 • Polski Komitet Normalizacyjny (2002), PN-ISO 2859-0, Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa


Autor: Polinceusz Agata