Zarządzanie talentami

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Talent management)
Zarządzanie talentami
Polecane artykuły


Zarządzanie talentami to proces o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, polegający na identyfikacji pracowników wyróżniających się ponadprzeciętnymi zdolnościami oraz osiągających najlepsze wyniki w pracy lub ich identyfikacji, przyciągnięciu do jednostki oraz stworzeniu odpowiedniej kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi tej grupy, by przynosili oni maksymalną wartość dla interesariuszy przedsiębiorstwa oraz dbanie o to, aby personel ten nie opuścił ówczesnego miejsca zatrudnienia. Praktyki te pozwalają na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, poprawę jego wyników oraz wzrost potencjału ludzkiego[1].

Różnice pomiędzy pozyskiwaniem talentów a rekrutacją pozostałych pracowników polegają m.in. na ciągłości procesu (rekrutacja: charakter doraźny; wyszukiwanie talentów: stały), złożoności kryteriów doboru kandydatów oraz włączaniu talentów w proces rekrutacji[2]. Istotą rekrutacji talentów jest skupienie się na kwestii dopasowania talentu do organizacji[3].

Identyfikacja talentów w przedsiębiorstwie

Identyfikacja talentów w przedsiębiorstwie jest kluczowym etapem procesu zarządzania talentami. W fazie tej ustala się standardy (benchmarki), które definiują cechy charakteryzujące talenty, na podstawie których możemy identyfikować, oceniać oraz klasyfikować zatrudnionych do określonych kategorii. Dzięki temu systemowi możemy podjąć decyzje związane np. z awansem bądź zwolnieniem danego pracownika[4].

Podstawowymi narzędziami w tym zakresie są m.in.[5]:

Pozyskiwanie talentów z zewnętrznego rynku pracy

Rekrutacja zewnętrzna jest najczęściej rezultatem braku odpowiednich pracowników wewnątrz organizacji. Powodami dla których jednostka może zdecydować się na tego typu rozwiązanie mogą być m.in.: konieczność szybkiego pozyskania talentów, dynamiczny wzrost organizacji przekraczający możliwości identyfikacji i rozwoju talentów wewnątrz jednostki lub wejście na nowe rynki[6].

Definicje i wymiary zarządzania talentami

W zarządzaniu talentami wyróżnić można trzy główne nurty[7]:

 1. zarządzanie talentami utożsamiane jest z zarządzaniem kadrami,
 2. zarządzanie talentami skupia się na przepływie pracowników oraz odpowiednim ich rozmieszczeniu w jednostce,
 3. zarządzanie talentami polega na zatrudnianiu najbardziej utalentowanych jednostek oraz traktowaniu ich jako nadrzędne dobro (zasób) organizacji.

E. Blass określa następujące koncepcje związane z zarządzaniem talentami[8]:

 • procesową (process perspective): zarządzanie i pielęgnowanie talentów są integralną częścią procesów zachodzących w organizacji,
 • kulturową (cultural perspective): talenty stanowią kluczowy czynnik osiągania sukcesu przedsiębiorstwa,
 • konkurencyjną (competitive perspective): nastawienie na identyfikację, sprawdzanie i zaspokajanie potrzeb talentów - w przeciwnym wypadku zrobi to konkurencja,
 • rozwojową (developmental perspective): zarządzanie talentami ma za zadanie tworzyć ścieżki rozwoju dla najwybitniejszych,
 • planistyczną (HR planning perspective): posiadanie odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach, wykonujących adekwatne zadania w określonym czasie,
 • zarządzania zmianą (change management perspective): proces zarządzania talentami postrzegany jest jako zarządzanie zmianą w organizacji.

Przypisy

 1. Kopeć J. (2012) s. 58
 2. Skuza A. (2018) s. 53
 3. Ingram T. (2011) s. 55
 4. Kopeć J. (2012) s. 62
 5. Kopeć J. (2012) s. 62
 6. Skuza A. (2018) s. 53
 7. Tabor J. A. (2013) s. 36
 8. Tabor J. A. (2013) s. 37

Bibliografia

Autor: Klaudia Siwiec