Techniki doboru pracowników do zespołu

Z Encyklopedia Zarządzania

Wykorzystanie odpowiednich technik doboru umożliwia pozyskiwanie pracowników do zespołu projektowego. Techniki te pozwalają na zgromadzenie zasobów ludzkich koniecznych do zrealizowania projektu. Działania, które podejmuje kierownik projektu skupiają się na rekrutacji pracowników na stanowiska obejmujące dany projekt oraz określeniu stopnia odpowiedzialności członków zespołu. Podczas trwania procesu rekrutacji kierownik projektu może negocjować przydzielenie mu pracowników z danej organizacji (rekrutacja wewnętrzna) lub współpracując z działem kadr, może uczestniczyć w selekcji specjalistów z zewnątrz (rekrutacja zewnętrzna). Sprawnie działający zespół ma kluczowe znaczenie dla pomyślności ukończenia projektu.

Przed przystąpieniem do procesu doboru należy odpowiednio zaplanować potrzeby zasobów ludzkich czyli określić stopień zapotrzebowania na pracowników do zespołu projektowego, ich role, obszar odpowiedzialności, niezbędne umiejętności oraz opisać zależności między stanowiskami.

TL;DR

Artykuł omawia techniki doboru pracowników do zespołu projektowego. Opisuje, jakie działania podejmuje kierownik projektu, aby znaleźć odpowiednich pracowników i określić ich role i odpowiedzialności. Wskazuje również na znaczenie efektywnego zespołu projektowego dla pomyślności realizacji projektu. Artykuł przedstawia również różne techniki rekrutacji (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz metody selekcji pracowników.

Skład zespołu projektowego

Zespół projektowy składa się z jednostek (osób), które mają określone role w danym projekcie, swoje zadania, obowiązki a także uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych im celów. Spośród osób tworzących zespół projektowy można wyróżnić: osoby zarządzające projektem (ang. project management team) oraz osoby, które wykonują czynności związane z projektem (ang. project team). Do zakresu obowiązków pierwszej grupy można zaliczyć planowanie, organizowanie, kierowanie oraz zamknięcie projektu. Gdy zajdzie potrzeba, skład zespołu projektowego w trakcie jego trwania może ulec zmianie w taki sposób, aby dopasować się do specyfiki oraz wymagań danego projektu. (Trocki M. 2017, s. 126)

Cele doboru pracowników do zespołu

Celem doboru pracowników do zespołu jest znalezienie odpowiednich osób, które mogą zająć przewidziane w planie stanowiska umożliwiając utworzenie się zespołu projektowego, którym zarządzać będzie kierownik projektu. Dobrze dobrany zespół projektowy powinien posiadać następujące cechy:

 • stosunkowo niewielka ilość osób
 • chęć do wspólnego osiągania celów
 • pełne zaangażowanie
 • odpowiedzialność ogółu (Janasz K., Wiśniewska J. 2014, s. 93)

Efektywnie pracujący zespół projektowy można zbudować na podstawie poszczególnych ról zespołowych, który przedstawia Model Belbina.

Techniki doboru pracowników do zespołu

Istnieją dwa źródła rekrutacji pracowników: rekrutacja wewnętrzna bądź rekrutacja zewnętrzna. Pierwsza z nich oznacza, że na dane stanowisko może objąć osoba już zatrudniona w przedsiębiorstwie. Druga natomiast wymaga poszukiwania osoby z zewnętrznego rynku pracy.

Dobór wewnętrzny:

 • ogłoszenia wewnętrzne (gazety zakładowe, poczta elektroniczna, tablice ogłoszeń)
 • plany następstw, plany rotacji, plany karier pracowników

Dobór zewnętrzny:

 • dane przedsiębiorstwa (poprzednie aplikacje kandydatów)
 • rekomendacje
 • ogłoszenia w prasie, telewizji, Internecie
 • rekrutacja w szkołach wyższych
 • urzędy pracy
 • biura pośrednictwa pracy
 • targi pracy
 • dni otwarte itp (Woźniak J. (2013), s. 13-43)

Techniki selekcji pracowników do zespołu

Spośród wstępnej listy kandydatów należy wyselekcjonować najbardziej pożądanych dla zespołu projektowego. W tym celu korzysta się z szerokiego wachlarza metod selekcji, m.in.:

Istnieją również inne metody, które może z większą dokładnością określają potencjał i optymalne dopasowanie danej osoby do konkretnego stanowiska pracy czy zadania w projekcie. Są to:

Wymienione metody doboru pracowników to tylko wybrane przykłady istniejących metod. Mogą one być odpowiednio dobierane przy formułowaniu zespołu projektowego.


Techniki doboru pracowników do zespołuartykuły polecane
Organizacja pracyZarządzanie zasobami ludzkimi wg PMBOKProfil kwalifikacyjny stanowiskaStruktura projektowaZespół projektowyCechy stanowiska pracyZarządzanie talentamiTest predyspozycji zawodowychZalety pracy zespołowejWskaźniki dynamiki

Bibliografia

 • Branowska A. (2014), Metoda doboru pracowników do zwinnych zespołów zadaniowych, rozprawa doktorska, Poznań
 • Ciekanowski Z. (2013), Pozyskiwanie pracowników do organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 98
 • Jamka B. (2001), Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, Teoria i praktyka, Difin, Warszawa
 • Janasz K., Wiśniewska J. (red.) (2014), Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa
 • Pyrek R. (2004), Proces rekrutacji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 5
 • Trocki M. (red.) (2017), Metodyki i standardy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Woźniak J. (2017), Rekrutacja. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Sabina Malinowska