Zysk zatrzymany

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:21, 17 gru 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zysk zatrzymany (ang. Retained earnings) wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana w celu podjęcia inwestycji w rozwój spółki. Stanowi on różnicę pomiędzy zyskiem netto a kwotą wypłaconych dywidend.

Zysk zatrzymany informuje o zdolności podmiotu gospodarczego do samofinansowania się. Jest składnikiem kapitału własnego przedsiębiorstwa. Od kapitału podstawowego różni go fakt, że jest rozporządzalny. Natomiast kapitał podstawowy jest długoterminowy i statyczny.

Podział zysku zatrzymanego

Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie można podzielić w stosunku do kilku kategorii kapitałowych. Będą to:

 • kapitał zapasowy - jest on obligatoryjny w spółce akcyjnej, natomiast fakultatywny w spółce z o.o.. W sytuacji kiedy spółka osiągnęła w danym roku obrotowym zysk wówczas, obowiązkowo musi przelewać 8% z kwoty czystego zysku w skali rocznej, do momentu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość 1/3 kapitału zakładowego. Wspomniana część będzie więc zaliczana do zysku zatrzymanego.
 • kapitał rezerwowy - tworzony jest fakultatywnie z zysku spółki w różnych celach, zazwyczaj na ewentualne przyszłe straty lub wydatki spółki. Można do niego zaliczyć również fundusze celowe tworzone. Fakt, że kapitał ten tworzony jest wyłącznie z zysku spółki pozwala utożsamiać również tę kategorię z zyskiem zatrzymanym.
 • kapitał zasobowy - obejmujący niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Kwota zysku niepodzielonego zwiększa zysk z lat ubiegłych, dlatego jest traktowana jako zysk zatrzymany.

Osiągnięty przez przedsiębiorstwo w danym roku zysk netto będzie zazwyczaj przydzielany do jednej z powyższych pozycji.

Często uważa się, że zyski zatrzymane powinny być utożsamiane z wartością niepodzielonych zysków, jednak jest to termin znacznie szerszy. Należy bowiem wziąć również pod uwagę kwoty, które zostały przeznaczone przez spółkę na kapitał zapasowy i rezerwowy.

Rola zysku zatrzymanego w rozwoju przedsiębiorstwa

Samofinansowanie i inwestycje

Przedsiębiorstwa często potrzebują dodatkowych środków finansowych, aby rozwijać swoją działalność. Jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji jest zysk zatrzymany.

Zysk zatrzymany to część zysku wygenerowanego przez przedsiębiorstwo, która nie jest wypłacana jako dywidenda dla udziałowców, ale pozostaje w firmie. To znaczy, że zysk zostaje zainwestowany z powrotem w przedsiębiorstwo, aby wspierać jego rozwój. Przedsiębiorstwo może wykorzystać zysk zatrzymany na zakup nowego sprzętu, rozwój nowych produktów lub ekspansję na nowe rynki. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć konieczności pozyskiwania zewnętrznego finansowania, takiego jak pożyczki lub emisje akcji.

Samofinansowanie, czyli finansowanie z własnych środków, jest korzystne dla przedsiębiorstwa z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala uniknąć długoterminowych zobowiązań finansowych, co może wpływać na stabilność finansową firmy. Po drugie, samofinansowanie daje przedsiębiorstwu większą kontrolę nad swoim rozwojem, ponieważ nie musi polegać na zewnętrznych inwestorach. Po trzecie, samofinansowanie może być bardziej opłacalne, ponieważ nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak odsetki od pożyczek czy dywidendy dla udziałowców.

Potencjał dochodowy

Zysk zatrzymany ma również istotne znaczenie dla zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodów oraz oceny jego stabilności finansowej.

Zysk zatrzymany, który jest inwestowany w przedsiębiorstwo, może przyczynić się do zwiększenia zdolności do generowania dochodów. Przeznaczenie zysku na rozwój produktów lub usług może prowadzić do wzrostu przychodów i zysków. Inwestycje w nowe technologie lub maszyny mogą również zwiększyć wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa, co przekłada się na większe zyski w przyszłości.

Zysk zatrzymany ma również wpływ na ocenę stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Im większa ilość zysku zatrzymanego, tym większa zdolność przedsiębiorstwa do pokrycia ewentualnych strat lub nieprzewidzianych wydatków. Przedsiębiorstwa z większym zyskiem zatrzymanym są bardziej odporne na trudne czasy i mogą łatwiej przetrwać okresy spowolnienia gospodarczego.

Wzrost kapitałów spółki

Zysk zatrzymany ma także wpływ na wartość rynkową przedsiębiorstwa i zwiększenie jego kapitałów własnych.

Zysk zatrzymany jest zaliczany do kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Im większa ilość zysku zatrzymanego, tym większe kapitały własne. Zwiększenie kapitałów własnych może z kolei wpływać na zdolność przedsiębiorstwa do pozyskiwania dodatkowych finansowań, takich jak pożyczki lub emisje akcji. Przedsiębiorstwo z większymi kapitałami własnymi może być bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów i może mieć łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest często ściśle związana z jego zdolnością do generowania zysków. Zysk zatrzymany, który jest inwestowany w rozwój przedsiębiorstwa, może przyczynić się do wzrostu jego wartości rynkowej. Inwestycje w rozwój nowych produktów, ekspansję na nowe rynki lub modernizację infrastruktury mogą przyciągać inwestorów i zwiększać wartość przedsiębiorstwa na rynku.

Polityka dywidendowa a zysk zatrzymany

Wpływ polityki dywidendowej na zysk zatrzymany

Decyzja dotycząca podziału zysku pomiędzy wypłatę dywidendy a zatrzymanie zysku ma istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Polityka dywidendowa może wpływać na ilość środków pozostających w spółce, a tym samym na zysk zatrzymany.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku, zarząd przedsiębiorstwa musi uwzględnić wiele czynników. Wypłata dywidendy może być korzystna dla akcjonariuszy, którzy oczekują na zwrot zainwestowanego kapitału. Z drugiej strony, zatrzymanie zysku może być korzystne dla przedsiębiorstwa, które może wykorzystać te środki do finansowania swojego rozwoju i inwestycji.

Decyzja ta ma wpływ na zysk zatrzymany, ponieważ zysk, który zostaje zatrzymany, nie jest wypłacany akcjonariuszom jako dywidenda. Zysk zatrzymany jest rezerwą finansową, która może zostać wykorzystana na różne cele w przyszłości, takie jak rozwój nowych produktów, ekspansja na nowe rynki czy modernizacja infrastruktury przedsiębiorstwa.

Podział zysku między dywidendę a zysk zatrzymany ma bezpośredni wpływ na ilość środków pozostających w spółce. Jeśli większość zysku jest wypłacana jako dywidenda, to ilość środków pozostających w spółce będzie niższa. Z kolei, jeśli większość zysku zostaje zatrzymana, to spółka będzie miała więcej środków do dyspozycji.

Ilość środków pozostających w spółce ma istotne znaczenie dla jej stabilności finansowej i zdolności do realizacji inwestycji. Przedsiębiorstwa, które zatrzymują większą część zysku, mają większe możliwości finansowania swojego rozwoju i mogą działać bardziej niezależnie od zewnętrznych źródeł finansowania.

Decyzje dotyczące rozdziału zysku

Decyzje dotyczące rozdziału zysku zatrzymanego są podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa i zatwierdzane przez zgromadzenie wspólników. Proces podejmowania tych decyzji wymaga rozważenia różnych opcji podziału zysku oraz uwzględnienia interesów zarówno akcjonariuszy, jak i samego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa mają różne możliwości podziału zysku zatrzymanego. Mogą zdecydować się na wypłatę dywidendy w całości, zatrzymanie wszystkiego jako zysk zatrzymany lub wybranie pośredniej opcji, która uwzględnia zarówno wypłatę dywidendy, jak i zatrzymanie części zysku.

Decyzja dotycząca podziału zysku zatrzymanego powinna być uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego perspektyw rozwoju oraz potrzeb inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa rozwijające się dynamicznie mogą zdecydować się na większe zatrzymanie zysku, aby zainwestować go w rozwój i ekspansję. Natomiast przedsiębiorstwa stabilne, o ograniczonych możliwościach wzrostu, mogą zdecydować się na większą wypłatę dywidendy, aby zadowolić akcjonariuszy.

Decyzje dotyczące podziału zysku zatrzymanego są wspólnym zadaniem zarządu przedsiębiorstwa oraz zgromadzenia wspólników. Zarząd ma obowiązek analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oceny możliwości rozwoju oraz konsultacji z akcjonariuszami. Zgromadzenie wspólników, jako najwyższy organ przedsiębiorstwa, podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku zatrzymanego.

Ważne jest, aby zarząd przedsiębiorstwa i zgromadzenie wspólników współpracowali ze sobą i mieli wspólne cele. Efektywna komunikacja i współpraca między tymi dwoma organami może przyczynić się do podejmowania lepszych decyzji, które będą służyć zarówno interesom przedsiębiorstwa, jak i akcjonariuszy.

Wpływ decyzji na relacje z inwestorami

Decyzje dotyczące podziału zysku zatrzymanego mogą mieć istotny wpływ na relacje przedsiębiorstwa z inwestorami. Zadowolenie lub niezadowolenie inwestorów z podjętej decyzji może mieć długoterminowe konsekwencje dla wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Inwestorzy mają różne oczekiwania dotyczące podziału zysku zatrzymanego. Niektórzy inwestorzy mogą preferować wypłatę dywidendy, ponieważ oczekują regularnych zwrotów zainwestowanego kapitału. Inni inwestorzy mogą z kolei preferować większe zatrzymanie zysku, aby przedsiębiorstwo miało większe możliwości rozwoju.

Decyzje dotyczące podziału zysku zatrzymanego mogą prowadzić do zadowolenia lub niezadowolenia inwestorów. Jeśli inwestorzy nie są zadowoleni z podjętej decyzji, mogą zdecydować się na sprzedaż akcji przedsiębiorstwa, co może wpływać na wartość rynkową akcji.

Decyzje dotyczące podziału zysku zatrzymanego mogą mieć także wpływ na zaufanie inwestorów i wartość rynkową przedsiębiorstwa. Jeśli inwestorzy mają zaufanie do przedsiębiorstwa i widzą, że zysk zatrzymany jest odpowiednio wykorzystywany do rozwoju, to wartość rynkowa przedsiębiorstwa może wzrosnąć.

Z kolei, jeśli inwestorzy nie mają zaufania do przedsiębiorstwa lub uważają, że zysk zatrzymany nie jest odpowiednio wykorzystywany, to wartość rynkowa przedsiębiorstwa może spaść. Zaufanie inwestorów jest kluczowe dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa i jego zdolności do pozyskiwania kapitału na korzystnych warunkach.

Wykorzystanie zysku zatrzymanego

 • Inwestycje w badania i rozwój. Jednym z najważniejszych sposobów wykorzystania zysku zatrzymanego jest inwestowanie w badania i rozwój. Finansowanie innowacji i tworzenie nowych produktów lub usług przyczynia się do długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa. Badania i rozwój są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku, zwłaszcza w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Inwestowanie w badania i rozwój pozwala firmie na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyciągać nowych klientów i zwiększać udziały w rynku.
 • Spłata długów i poprawa zdolności kredytowej. Kolejnym sposobem wykorzystania zysku zatrzymanego jest spłata długów i poprawa zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Zmniejszenie ryzyka finansowego i kosztów obsługi długu jest istotne dla stabilności finansowej firmy. Przyczynia się to do zwiększenia zaufania inwestorów i wierzycieli, co może prowadzić do lepszych warunków kredytowych i możliwości pozyskania nowych źródeł finansowania. Poprawa zdolności kredytowej daje przedsiębiorstwu większą elastyczność finansową i umożliwia realizację większych projektów rozwojowych.
 • Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed trudnościami finansowymi. Trzecim sposobem wykorzystania zysku zatrzymanego jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed trudnościami finansowymi. Tworzenie rezerw finansowych na ewentualne straty lub trudne czasy jest ważne dla stabilności finansowej firmy. Rezerwy finansowe mogą być wykorzystane na pokrycie nagłych wydatków, straty operacyjne lub trudności, które mogą pojawić się na rynku. Zwiększenie stabilności finansowej firmy pozwala na przetrwanie w trudnych warunkach gospodarczych i minimalizuje ryzyko bankructwa.

Publikacja informacji o zysku zatrzymanym

Spółki publiczne a informacje o zysku zatrzymanym

W przypadku spółek publicznych istnieją określone wymogi prawne dotyczące publikacji informacji finansowych, w tym także informacji o zysku zatrzymanym. Spółki publiczne są zobowiązane do regularnego ujawniania swoich wyników finansowych, w tym zysku zatrzymanego, w celu zapewnienia przejrzystości i uczciwości wobec inwestorów i społeczeństwa. Przepisy prawne dotyczące publikacji informacji finansowych różnią się w zależności od kraju i rynku, na którym działa dana spółka, jednak ich celem jest zapewnienie dostępu do rzetelnych i kompletnych danych, które umożliwią inwestorom dokonywanie informowanych decyzji inwestycyjnych.

Informacje o zysku zatrzymanym mają istotny wpływ na ocenę przedsiębiorstwa przez inwestorów. Zysk zatrzymany stanowi część zysku netto, który został zainwestowany z powrotem w przedsiębiorstwo zamiast wypłacony akcjonariuszom jako dywidenda. Dlatego jest to ważny wskaźnik zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku netto oraz długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

Informacje o zysku zatrzymanym pozwalają inwestorom lepiej zrozumieć politykę dywidendową przedsiębiorstwa oraz ocenić jego zdolność do reinwestowania zysków w celu dalszego wzrostu. Jeśli przedsiębiorstwo konsekwentnie zatrzymuje duże ilości zysku, może to sugerować, że ma ambitne plany rozwoju i inwestycje, które mogą przynieść korzyści dla akcjonariuszy w przyszłości. Z kolei, jeśli przedsiębiorstwo regularnie wypłaca wysokie dywidendy, może to wskazywać na stabilność i gotowość do podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Rola informacji w ocenie wartości przedsiębiorstwa

Informacje o zysku zatrzymanym są istotne dla oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku netto w przyszłości. Zysk zatrzymany może być reinwestowany w rozwój działalności przedsiębiorstwa, takie jak inwestycje w nowe technologie, rozbudowa infrastruktury czy badania i rozwój. Pozwala to przedsiębiorstwu na wzrost i zwiększenie swojej zdolności do generowania zysków w dłuższej perspektywie.

Jednakże, zysk zatrzymany może również wskazywać na problemy finansowe przedsiębiorstwa, jeśli jest wynikiem braku możliwości wypłaty dywidendy ze względu na niską rentowność lub duże zadłużenie. W takim przypadku inwestorzy mogą być bardziej sceptyczni co do długoterminowej wartości przedsiębiorstwa i jego zdolności do osiągania zysków netto.

Informacje o zysku zatrzymanym mają również istotny wpływ na decyzje inwestycyjne dotyczące przedsiębiorstwa. Inwestorzy analizując te informacje, starają się ocenić perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa oraz związane z tym ryzyko i potencjalne korzyści. Jeśli przedsiębiorstwo ma wysoki zysk zatrzymany i plany inwestycyjne, inwestorzy mogą być bardziej skłonni do zakupu akcji, spodziewając się wzrostu wartości tych akcji w przyszłości. Z kolei, jeśli przedsiębiorstwo ma niski zysk zatrzymany lub problemy finansowe, inwestorzy mogą być bardziej ostrożni i zrezygnować z inwestycji.

Wpływ zysku zatrzymanego na interesariuszy

Akcjonariusze

Akcjonariusze są jednymi z najważniejszych interesariuszy przedsiębiorstwa, dlatego ważne jest zrozumienie ich oczekiwań i korzyści związanych z zyskiem zatrzymanym.

Akcjonariusze inwestują w przedsiębiorstwo, oczekując na zwrot inwestycji w postaci dywidendy lub wzrostu wartości akcji. Jednak zysk zatrzymany może mieć również korzyści dla akcjonariuszy. Przede wszystkim, zysk zatrzymany może być reinwestowany w rozwój przedsiębiorstwa, co może prowadzić do wzrostu wartości akcji w przyszłości. Ponadto, dzięki zatrzymaniu części zysku, przedsiębiorstwo może łatwiej radzić sobie w trudnych czasach, co wpływa na stabilność i bezpieczeństwo inwestycji akcjonariuszy.

Decyzje dotyczące zysku zatrzymanego mogą mieć bezpośredni wpływ na relacje z akcjonariuszami. Jeśli przedsiębiorstwo regularnie zatrzymuje znaczną część zysku, akcjonariusze mogą czuć się niedocenieni i niezadowoleni. Dlatego istotne jest, aby zarząd przedsiębiorstwa komunikował i uzasadniał swoje decyzje dotyczące zysku zatrzymanego w sposób przejrzysty i zrozumiały dla akcjonariuszy. W ten sposób można budować zaufanie i utrzymywać dobre relacje z akcjonariuszami.

Inwestorzy

Inwestorzy, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni, również są ważnymi interesariuszami przedsiębiorstwa. Zysk zatrzymany ma istotne znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnych i przyciągania nowych inwestycji.

Inwestorzy biorą pod uwagę wiele czynników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a zysk zatrzymany jest jednym z kluczowych czynników. Przedsiębiorstwa, które regularnie zatrzymują znaczną część zysku, mogą wskazywać na to, że mają stabilne i rozwijające się perspektywy finansowe. To z kolei może przyciągać inwestorów, którzy szukają długoterminowych i stabilnych inwestycji.

Wysoka wartość zysku zatrzymanego może również wpływać na przyciąganie nowych inwestycji. Przedsiębiorstwa, które mają dużo zysku zatrzymanego, mogą być postrzegane jako bardziej atrakcyjne przez inwestorów, którzy szukają potencjału wzrostu i innowacji. To z kolei może prowadzić do większego zainteresowania inwestorów i zwiększenia kapitału inwestycyjnego dostępnego dla przedsiębiorstwa.

Klienci i partnerzy biznesowi

Klienci i partnerzy biznesowi są kolejnymi grupami interesariuszy, których relacje z przedsiębiorstwem mogą reagować na zysk zatrzymany.

Klienci i partnerzy biznesowi mają tendencję do bardziej zaufać przedsiębiorstwom, które mają wysoki poziom zysku zatrzymanego. Wysoki poziom zysku zatrzymanego może wskazywać na stabilność finansową przedsiębiorstwa, a tym samym na większe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązań i dostarczenia wysokiej jakości produktów lub usług.

Zysk zatrzymany może również wpływać na stabilność relacji handlowych z klientami i partnerami biznesowymi. Przedsiębiorstwa, które mają zdolność do zatrzymania części zysku, mogą być bardziej niezależne finansowo i bardziej odporne na trudne sytuacje rynkowe. To z kolei może wpływać na stabilność i długoterminową opłacalność relacji handlowych z klientami i partnerami biznesowymi.

Pracownicy

Pracownicy są niezwykle istotnymi interesariuszami przedsiębiorstwa, a zysk zatrzymany może mieć wpływ na ich motywację i zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa.

Wypłata premii lub nagród z zysku zatrzymanego może być skutecznym narzędziem motywacyjnym dla pracowników. Pracownicy mogą być bardziej zaangażowani i motywowani do osiągania lepszych wyników, jeśli wiedzą, że ich wysiłki przyczynią się do większego zysku zatrzymanego i potencjalnie większych nagród dla nich samych.

Zysk zatrzymany może również wpływać na zaangażowanie pracowników w działalność przedsiębiorstwa. Jeśli pracownicy widzą, że przedsiębiorstwo inwestuje część zysku w rozwój, szkolenia lub poprawę warunków pracy, mogą czuć większą lojalność wobec przedsiębiorstwa i większą motywację do długoterminowego zaangażowania się w jego sukces.

Wpływ zysku zatrzymanego na interesariuszy jest wieloaspektowy i zależy od indywidualnych cech i oczekiwań każdej grupy. Zarząd przedsiębiorstwa powinien bacznie analizować te aspekty i podejmować decyzje dotyczące zysku zatrzymanego, które będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa oraz zadowoleniu i zaufaniu wszystkich interesariuszy.


Zysk zatrzymanyartykuły polecane
Wartość dla akcjonariuszyŚredni ważony koszt kapitałuDywidendaStrategia finansowaPolityka dywidendAnaliza struktury kapitałowejDźwignia finansowaKapitał własnyFundusz hedgingowy

Bibliografia

 • Sajnóg A. (2012), Struktura kapitału zasobowego a ocena efektywności giełdowych spółek akcyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica , nr 212
 • Sierpińska M., Jachna T. (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa
 • Sołtysiński S. (2013), Kodeks spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa
 • Szczęsny W. (2003), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037
 • Wypych M. (2013), Zyski zatrzymane jako źródła finansowania dywidend


Autor: Łukasz Grabowski; Damian Bednarczyk