Raport kasowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Raport kasowy
Polecane artykuły


Raport kasowy jest to dowód zbiorczy sporządzany na podstawie dowodów szczegółowych obrotu kasowego.Raport kasowy jest sporządzany codziennie lub raz na kilka dni w zależności od ilości operacji kasowych.Musi się jednak kończyć w danym miesiącu.Nie może on obejmować dni występujących na przełomie miesiąca.Zapisy w raporcie kasowym powinny być ujęte chronologicznie.Raport kasowy jest zazwyczaj sporządzany przez kasjera.

Elementy raportu kasowego

Każdy raport kasowy powinien zawierać:

 • oznaczenie firmy np. pieczątka firmowa,
 • oznaczenie dokumentu oraz jego kolejny numer - można stosować numerację ciągłą lub numerację wskazującą określoną kasę, rok obrachunkowy, miesiąc i dzień, np. Kasa2/ /2015/06/1,
 • nazwę rejestru,
 • wyszczególnienie wszystkich operacji (treść, numer dowodu źródłowego, data oraz oznaczenie osoby pobierającej / wpłacającej środki pieniężne),
 • numer konta przeciwstawnego - numery kont, na które, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, odnoszone są operacje gospodarcze ujęte w raporcie kasowym,
 • wyliczenie obrotów, stanu początkowego i końcowego kasy - saldo RK może być wyłącznie dodatnie, gdyż fizycznie niemożliwe jest wypłacenie większej kwoty pieniędzy niż faktycznie znajduje się w kasie; jeśli raport kasowy prezentuje saldo ujemne najczęściej wiąże się to z błędem ewidencyjnym lub rachunkowym,
 • liczbę załączników (do sporządzonego RK należy załączyć wszelkie źródłowe dokumenty kasowe oraz zastępcze dowody księgowe),
 • podpis kasjera oraz data sporządzenia RK,
 • Pozycja na liście punktowanej,
 • datę zatwierdzania raportu.

Dokumenty źródłowe do raportu kasowego

Obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami księgowymi takimi jak:

 • Faktury,
 • Wnioski o zaliczkę,
 • Rozliczenie zaliczek,
 • Rozliczenie delegacji służbowych,
 • Listy płac,
 • Rachunki umów zleceń,
 • Umowa o dzieło,
 • dla wpłat do kasy wystawiamy druk KP (kasa przyjmie).
 • dla wypłat druk KW (kasa wyda).

W przypadku gdy nie ma dowodu źródłowego kasjer wydaje dokument KW (Kasa wyda) albo KP (Kasa przyjmie).Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wstawiamy do raportu kasowego.
Ewidencja obrotu gotówkowego prowadzona jest na koncie "Kasa”.

Jak wypełnić raport kasowy

Żeby wypełnić raport kasowy należy obliczyć sumę przychodów i rozchodów następnie wpisuje stan początkowy i końcowy i sumuje ostateczne obroty raportu kasowego, następnie zanosi raport kasowy do upoważnionego pracownika księgowości. Warto pamiętać, że kopia raportu kasowego pozostaje w bloku raportów.
Stan gotówki w kasie powinien każdorazowo zgadzać się z ze stanem w Raporcie kasowymi kontem "Kasa".Warto pamiętać, że ten stan podlega inwentaryzacji.Potwierdzenie przeprowadzania inwentaryzacji jest protokół sporządzany przez komisje zwołaną przez kierownika strefy.W wyniku przeliczenia gotówki mogą być ujawnione różnice w stanach, które mogą przyjąć postać niedoboru lub nadwyżki. Za ujawnione różnice w kasie odpowiada oczywiście Kasjer.
Raport kasowy jest podstawą do ewidencji na koncie "Kasa".Dane z raportu kasowego są przenoszone na konto "Kasa" zapisem złożonym-na stronę Dt nanosi się razem przychody, a na stronę Ct-razem rozchody z raportu kasowego.Dokumentację kasową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Bibliografia

Autor: Michał Cacoń