Wyciąg bankowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Wyciąg bankowy to dokument zawierający potwierdzenie operacji zrealizowanych na koncie bankowym sporządzany przez bank okresowo lub na zlecenie klienta. Jest on dowodem potwierdzającym wszelkie zmniejszenia oraz zwiększenia wartości środków pieniężnych na koncie bankowym (I. Frymark 2009, s. 16)

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 21 Ustawy o rachunkowości banki mają następujące obowiązki:

"§ 1. Przy umowie zawartej na czas nieoznaczony bank jest obowiązany informować posiadacza rachunku, w sposób określony w umowie, o każdej zmianie stanu rachunku bankowego.

§ 2. Bank jest obowiązany przesyłać posiadaczowi co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg z rachunku z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, chyba że posiadacz wyraził pisemnie zgodę na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda".

Obecnie jednak nie ma obowiązku otrzymywania papierowych wyciągów bankowych. Potwierdzeniem operacji wykonywanych za pomocą konta bankowego może być również wydruk internetowy, czego potwierdzeniem jest art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawie bankowym:

"Oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej".

Wyciąg bankowy jako dowód księgowy

Dowód księgowy jest to każdy dokument potwierdzający operacje gospodarcze wykonywane na kontach bankowych. Art. 20 o rachunkowości wyróżnia różne rodzaje dowodów księgowych. Można je zatem podzielić na dowody obce, czyli między innymi faktury oraz rachunki od kontrahentów, a także dowody własne, czyli dla przykładu: faktury sprzedaży, potwierdzenia sald na kontach, czy wyciągi bankowe. Aby jednak dokument został uznany za dowód księgowy, zgodnie z art. 21 Ustawy o rachunkowości musi on zawierać konkretne elementy:

  1. "określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
  2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
  3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
  4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
  5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
  6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania".

W przypadku wyciągów bankowych w formie elektronicznej art. 21, ust. 1a reguluje możliwość zaniechania umieszczenia podpisu na dokumencie finansowym.

Błędy na wyciągu bankowym

W przypadku nieprawidłowości zauważonych przez posiadacza rachunku bankowego art. 728, §3 Kodeksu cywilnego mówi,że:

"§ 3. Posiadacz rachunku bankowego jest obowiązany zgłosić bankowi niezgodność zmian stanu rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku".

Po upływie 14 dni nie staje się jednak niemożliwym naprawienie uchybień na wyciągu bankowym. W rzeczywistości istnieje możliwość weryfikacji niezgodności na rachunku bankowym w okresie do 2 lat od pojawienia się wyciągu (Z. Ofiarski 2013, s. 405)


Wyciąg bankowyartykuły polecane
Nota księgowaProwadzenie ksiąg rachunkowychDowód księgowyOgólne zasady prowadzenia ksiągPolecenie księgowaniaDekret księgowyRachunek bieżącyMetody poprawiania błędów w dowodach księgowychRemitent

Bibliografia

Autor: Marta Noworyta

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.