Remitent

Z Encyklopedia Zarządzania

Remitent (łac. remittenes) to pierwszy wierzyciel uprawniony do odbioru należności wekslowej, wskazuje (remituje łac. remitto) na wekslu osobę, której ma być wypłacona suma wekslowa. Słowo remitent jest ściśle powiązanie z kredytem wekslowym lub czekiem. Weksel pochodzi od niemieckiego słowa wechsel i oznacza dokument kredytowy, wystawiany na specjalnym blankiecie, który stanowi pisemne zobowiązanie do zapłaty pewnej sumy pieniężnej oznaczonej osobie - remitentowi, lub okazicielowi przez osobę podpisaną na tym dokumencie. (L. Jawor 2016, s. 337)

TL;DR

Remitent to pierwszy wierzyciel, który otrzymuje należności wekslowe. Weksel to dokument kredytowy, który stanowi zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej remitentowi. Weksle są narzędziem rozliczeń krótkoterminowych i służą do zabezpieczenia należności. Ustawy regulujące obrót wekslowy istnieją od wieków, a polska ustawa z 1936 roku jest jedną z najstarszych w Polsce. Uczestnicy stosunku wekslowego to m.in. wystawca, remitent, avalista, trasant, akceptant. Weksel ma określone elementy, takie jak miejsce wystawienia, data, kwota, imię/nazwa remitenta, klauzule wekslowe. Remitent ma różne obowiązki, m.in. ujmowanie weksli w ewidencji, dochodzenie roszczeń, pobieranie wypłaconej kwoty pieniężnej. Czek jest innym środkiem zapłaty, który również wymaga bezwarunkowego polecenia wypłaty określonej kwoty pieniężnej.

Historia weksla

Weksel to najstarsza postać form rynku pożyczkowego. Pierwszy weksel własny pojawił się w XII w. (1156 r.) w północnych Włoszech. Weksel trasowany pojawił się w XIV w., natomiast weksel in blanco sięga wieku XVI. Włoskie prawo zwyczajowe regulowało obrót wekslowy od końca XVI w., zaś w Polsce w XVIII w., obrót wekslowy regulowała Konstytucja Sejmu "Ustanowienie prawa wekslowego" a w 1936 roku pojawiła się polska ustawa "Prawo wekslowe". Ustawa z 1936 r. nie została zmieniona i jest jedną z najstarszych obowiązujących w Polsce ustaw o Prawie wekslowym (M. Tatoj 2005, s. 379)

Weksle

Weksel to dokument, forma rynku pożyczkowego w którym trasant zobowiązuje się bezwarunkowo, ze trasat wypłaci remitentowi sumę wekslową określonego dnia i miejsca. Dokumenty te są narzędziem rozliczeń krótkoterminowych są poręczeniem za kredyt tzn. pełni funkcję płatniczą, służą przede wszystkim do zabezpieczenia należności i ułatwieniu wierzycielom dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Stanowi poza bankowe źródło pozyskiwania krótkoterminowego kapitału.

Ujęcia weksla

Ujęcie rachunkowe wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, obejmuje ewidencję księgową weksla obcego u posiadacza (remitenta). Charakteryzuje się terminami zapadalności nie dłuższymi niż jeden rok, wymaganego w gotówce i o stałym oprocentowaniu. W ustawie zaliczane są do aktywów pieniężnych i występują jako krajowe środki płatnicze i dewizy.

Ujęcie formalnoprawne weksla wynika z ustawy "Prawo wekslowe" zawarte są w nim formalne wymogi, definiuje uczestników obrotu wekslowego ich prawa i obowiązki. Rozróżnia się tu weksel

 • własny (prosty): zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia wpisanej na wekslu sumy pieniężnej remitentowi we właściwym miejscu i czasie a także bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych,
 • weksel trasowany (ciągniony): związany z bezwarunkowym poleceniem zapłaty określonej na wekslu sumy pieniężnej remitentowi we właściwym miejscu i czasie określonym przez wystawcę do trasata oznaczonego na wekslu (Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe)

Uczestnicy stosunku wekslowego

Uczestnicy stosunku wekslowego Opis
Wystawca (Emitent) osoba mająca zdolność wekslową, wystawia weksel
Remitent (Płatnik) osoba, na której zlecenie lub na której rzecz weksel ma być płatny, zobowiązany do zapłaty
Avalista poręczyciel wekslowy
Avalant osoba, z którą ręczy avalista
Indostant osoba, która przenosi weksel przez indos na inną osobę, pierwszy indostant to remitent, żyrant
Indostariusz nabywca weksla w drodze indosu
Trasant osoba wystawiająca weksel trasowany
Trasat osoba, której trasant poleca zapłacenie sumy wekslowej
Akceptant trasat po złożeniu podpisu na wekslu
Dłużnik wekslowy wystawca, trasat, akceptant
Wierzyciel wekslowy remitent, indosariusz
Protestant osoba przeciwko której dokonano protestu
Protestujący osoba składająca weksel do protestu
Domicyliat osoba, w której lokalu płatny jest weksel
Wyręczyciel osoba, która ma płacić w potrzebie zamiast innego dłużnika wekslowego
Regredient w drodze regresu osoba żądająca zapłaty sumy wekslowej

Opracowanie własne z wykorzystaniem książki (S. Antkiewicz 2012, Warszawa)

Elementy weksla własnego

Weksel swoja formą przypomina wzór blankietu płatniczego, gdzie zawarte są wszelkie ważne informacje,

 • Miejscowość, w której weksel został wystawiony,
 • Datę wystawienia weksla kolejno: dzień, miesiąc, rok,
 • Kwota podana w cyfrach,
 • Waluta podanej kwoty,
 • Data płatności weksla kolejno: dzień, miesiąc, rok,
 • Imię, nazwisko remitenta lub nazwa firmy z określeniem formy prawnej będącej remitentem,
 • Słowna suma weksla,
 • Dodatkowe informacje, klauzule wekslowe,
 • Miejscowość, która jest miejscem płatności weksla,
 • Czytelny podpis,(L. Malinowski 2018, "Wzór weksla własnego")

Czynności remitenta

 • Remitent przyjmuje odpowiedzialność wystawcy że sam zapłaci sumę wekslową, albo zapłaci ją osobo wyznaczonego przez niego,
 • Remitent dochodzi roszczeń,
 • Ujmuje na bieżąco w ewidencji księgowej weksle obce stanowiące temat opracowania,
 • Otrzymuje weksle obce (handlowe) od kontrahenta/ dłużnika na pokrycie należności w określonej sumie wekslowej,
 • Remitent prowadzi ewidencję syntetyczną weksli obcych na koncie zespołu "Weksle obce",
 • Przyjmuje wypłaconą określoną w wekslu kwotę pieniężną w podanym terminie,
 • Remitent występuje do trasata o przyjęcie weksla,
 • Wymaga od trasanta wydania mu weksla wydania mu weksla podpisanego już przez akceptanta,

Roszczenie za pomocą czeku gotówkowego

Czek to środek zapłaty. Czek jest dokumentem wystawionym przez prawo czekowe w określonej formie. Zawiera polecenie wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku. Polecenie wypłacenia musi być bezwarunkowe. Trasat, którym może być osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca rachunek bankowy wystawia czek, udzielony bankowi prowadzącemu jego rachunek - trasant. Remitent czemu to osoba fizyczna lub prawna, na którą wystawiono czek. Odpowiednia formę czeku wystawie się na określonego remitenta bez prawa przenoszenia uprawnień na inną osobę.


Remitentartykuły polecane
CzekWekselKredyt wekslowyTrasatList hipotecznyZabezpieczeniePożyczkaListy zastawneAwal

Bibliografia


Autor: Małgorzata Syguła