Prognoza oddziaływania na środowisko

Z Encyklopedia Zarządzania

Prognoza oddziaływania na środowisko (POŚ) jest procesem oceny potencjalnego wpływu działań człowieka na środowisko naturalne. Polega ona na identyfikowaniu, analizie i ocenie skutków różnorodnych projektów, planów lub działań na środowisko, zarówno na etapie przed ich realizacją, jak i po ich zakończeniu. Celem POŚ jest dostarczenie informacji decydentom oraz społeczności lokalnej na temat potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z danym przedsięwzięciem.

W ramach POŚ analizuje się różne aspekty oddziaływania, takie jak zmiany w krajobrazie, jakość powietrza i wody, zagrożenie dla bioróżnorodności, hałas, emisje zanieczyszczeń, wpływ na lokalne społeczności i wiele innych. W zależności od rodzaju projektu, mogą być uwzględniane różne czynniki środowiskowe.

Prognoza oddziaływania na środowisko to także dokument sporządzony w formie opisowej (może również występować w formie graficznej), który jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko[1] Prognozy oddziaływania na środowisko są udostępniane w ramach dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a dane o prognozach zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach[2]

Znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko w procesie decyzyjnym

Prognoza oddziaływania na środowisko odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z projektami o potencjalnie dużym wpływie na środowisko. Dzięki POŚ możliwe jest dokonanie odpowiednich ocen i zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla środowiska oraz społeczności lokalnej.

Przede wszystkim POŚ umożliwia wczesne wykrycie potencjalnych negatywnych skutków przedsięwzięcia dla środowiska i zaplanowanie odpowiednich rozwiązań mających na celu minimalizację tych skutków. Pozwala to uniknąć poważnych konsekwencji dla przyrody i zdrowia ludzi.

Ponadto, POŚ dostarcza również informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących zatwierdzenia lub odrzucenia danego projektu. Decydenci na podstawie wyników prognozy mogą ocenić, czy korzyści z realizacji projektu przewyższają potencjalne negatywne skutki dla środowiska i społeczności lokalnej.

Ważne jest również uwzględnienie opinii społeczności lokalnej w procesie POŚ. Konsultacje społeczne pozwalają na uwzględnienie różnych perspektyw i zainteresowań oraz wpływają na większe zaangażowanie społeczne w proces decyzyjny.

Elementy prognozy oddziaływania na środowisko

Sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko jest procesem kompleksowym, który wymaga przestrzegania określonych procedur i etapów. Na początku, należy zgromadzić niezbędne dane dotyczące projektu i jego potencjalnych oddziaływań na środowisko. Następnie, przeprowadza się analizę tych danych, aby ocenić potencjalne zagrożenia i skutki dla środowiska. Kolejnym krokiem jest opracowanie odpowiednich strategii i rozwiązań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań. Na koniec, sporządza się raport zawierający wszystkie wyniki i rekomendacje.

Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera szeroki zakres informacji dotyczących projektu oraz jego wpływu na środowisko. Obejmuje ona opis projektu, jego celu, zakresu i planowanych działań. Ponadto, prognoza zawiera ocenę potencjalnych oddziaływań na różne aspekty środowiska, takie jak powietrze, woda, gleba, fauna i flora. Informacje na temat możliwych skutków dla zdrowia ludzkiego oraz społeczności lokalnych również są uwzględniane. Ponadto, prognoza zawiera opis działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań oraz monitorowanie tych oddziaływań w trakcie realizacji projektu.

Prognoza oddziaływania na środowisko ma związek z innymi dokumentami, które są niezbędne do przeprowadzenia projektu. Na przykład, prognoza może być częścią wniosku o uzyskanie pozwolenia na realizację projektu. Ponadto, prognoza może być wykorzystana przy opracowywaniu planów zarządzania środowiskowego oraz innych dokumentów regulujących realizację projektu. W praktyce, prognoza oddziaływania na środowisko jest często wymagana przez organy administracji publicznej jako warunek konieczny do rozpoczęcia projektu.

Zgodnie z art. 51, w prognozie oddziaływania na środowisko zawarte są:

 • informacje o zawartości, celach głównych projektowanego dokumentu, a także jego związkach z pozostałymi dokumentami,
 • informacje o metodach jakie zostały zastosowane podczas sporządzania prognozy,
 • propozycje, które dotyczą przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu, a także częstotliwości jej przeprowadzania,
 • informacje o ewentualnym transgranicznym wpływie na środowisko,
 • streszczenie, które sporządzane jest w niespecjalistycznym języku,
 • oświadczenie autora, lecz gdy miejsce ma sytuacja, w której wykonawcą prognozy jest zespół autorów musi być to oświadczenie kierującego tym zespołem[3]

Autorzy prognozy

Autorzy prognozy oddziaływania na środowisko powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Powinni być dobrze zaznajomieni z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska oraz posiadać umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy oddziaływań i oceny ryzyka. Ponadto, autorzy powinni być niezależni i obiektywni, aby zapewnić wiarygodność i rzetelność prognozy.

Według art. 74a ust.2, autorem prognozy oddziaływania na środowisko musi być osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia, bądź jednolite studia magisterskie na kierunkach, które obejmuje zakres:

 • dziedziny nauk chemicznych;
 • dziedziny nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi;
 • dziedziny nauk technicznych (biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiskowa),
 • dziedziny nauk rolniczych lub leśnych.

Autorem prognozy może być również osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia, czy też jednolite studia magisterskie i ma minimum 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach, które przygotowywały prognozy oddziaływania na środowisko lub raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo uczestniczyła w przygotowaniu minimum 5 raportów bądź prognoz[4]

Analiza i ocena

Analiza skutków projektu jest jedną z kluczowych metod stosowanych podczas sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. Polega ona na identyfikacji i ocenie potencjalnych skutków projektu dla różnych aspektów środowiska. Metoda ta obejmuje analizę zarówno skutków bezpośrednich, jak i pośrednich, a także ocenę skutków krótko - i długoterminowych. W ramach analizy skutków projektu, uwzględniane są również możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych i sposobów radzenia sobie z nimi.

Ocena ryzyka jest kolejną ważną metodą zastosowaną podczas sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. Polega ona na identyfikacji potencjalnych zagrożeń i ocenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków dla środowiska. Metoda ta umożliwia określenie poziomu ryzyka związanego z projektem i opracowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem. Ocena ryzyka jest nieodłączną częścią procesu sporządzania prognozy, ponieważ pozwala na zapewnienie optymalnego poziomu ochrony środowiska.

Zadania prognozy oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2, prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu określenie, analizę oraz ocenę:

 • obecnego stanu środowiska, a także prawdopodobnych zmian, które mogą nastąpić w przypadku niezrealizowania projektowanego dokumentu,
 • stanu środowiska na terenach, które objęte są oczekiwanym znaczącym oddziaływaniem,
 • problemów ochrony środowiska ważnych z perspektywy realizacji dokumentu, który jest projektowany,
 • celów ochrony środowiska, które ustanowione są na poziomie międzynarodowym, krajowym i wspólnotowym, istotne są z punktu widzenia projektowanego dokumentu, a również sposoby, w jakich cele te i pozostałe problemy środowiska uwzględniono w trakcie opracowywania dokumentu,
 • przewidywanych znaczących oddziaływań (w tym bezpośrednich, pośrednich i wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych, a także pozytywnych i negatywnych) na cele i przedmiot, który objęty jest ochroną obszaru Natura 2000 i integralność tego obszaru, a również na środowisko[3]

Prognoza oddziaływania na środowisko prezentuje:

 • rozwiązania, które mają na celu ograniczanie, zapobieganie albo kompensację przyrodniczą niekorzystnych oddziaływań na środowisko, które mogą być wynikiem realizacji dokumentu, który jest projektowany, a przede wszystkim na cele i obiekty ochrony obszaru Natura 2000, a również integralność tego obszaru,
 • rozwiązania, które są alternatywnymi rozwiązaniami w porównaniu do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie razem z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod, dzięki którym dokonano oceny prowadzącej do tego wyboru lub wyjaśnienie braku alternatywnych rozwiązań, w tym wskazania trudności wynikających z niedoborów techniki, bądź luk w teraźniejszej wiedzy[3]

Aspekty uwzględniane w prognozie oddziaływania na środowisko

 • Jakość powietrza, wody i gleby. Jednym z głównych aspektów uwzględnianych w prognozie oddziaływania na środowisko jest analiza skutków projektu na jakość powietrza, wody i gleby. W ramach tej analizy należy ocenić, jakie mogą być potencjalne emisje związane z projektem oraz jakie będą skutki tych emisji na jakość środowiska. Ważne jest również uwzględnienie możliwości monitorowania i kontroli tych emisji w celu minimalizacji ich negatywnego wpływu.
 • Bioróżnorodność i krajobraz. Kolejnym istotnym aspektem jest analiza skutków projektu na bioróżnorodność i krajobraz. W przypadku projektów budowlanych czy infrastrukturalnych, istnieje ryzyko zniszczenia lub zakłócenia naturalnych siedlisk oraz migracji zwierząt. Dlatego ważne jest uwzględnienie tych skutków i opracowanie strategii ochrony bioróżnorodności oraz kształtowania harmonijnej przestrzeni krajobrazowej.
 • Zmiany klimatyczne. W obecnych czasach niezwykle ważne jest uwzględnienie skutków projektu na zmiany klimatyczne. W prognozie oddziaływania na środowisko należy ocenić, jakie będą emisje gazów cieplarnianych związane z projektem oraz jakie będą skutki tych emisji na zmiany klimatu. Konieczne jest również rozważenie działań mających na celu redukcję tych emisji oraz adaptację projektu do zmieniających się warunków klimatycznych.
 • Hałas i wibracje. Aspekt hałasu i wibracji również musi zostać uwzględniony w prognozie oddziaływania na środowisko. Projekty budowlane, drogowe czy przemysłowe mogą generować znaczne poziomy hałasu i wibracji, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Dlatego ważne jest przewidzenie i minimalizacja tych skutków poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. W ramach prognozy oddziaływania na środowisko, niezwykle istotne jest dokonanie identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z projektem. Należy uwzględnić zarówno zagrożenia naturalne, jak i te wynikające z działań człowieka. Warto również zidentyfikować zagrożenia wtórne, czyli te, które mogą pojawić się w wyniku oddziaływania projektu na środowisko.
 • Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem. Po dokonaniu identyfikacji zagrożeń, konieczne jest opracowanie strategii zarządzania ryzykiem. W ramach tej strategii należy określić, jakie działania należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia skutków negatywnych. Ważne jest również uwzględnienie działań mających na celu zapobieganie i łagodzenie skutków ewentualnych klęsk naturalnych czy awarii technicznych.

Zasady zrównoważonego rozwoju uwzględniane w prognozie oddziaływania na środowisko

 • Zasada ostrożności. Jedną z podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględnianych w prognozie oddziaływania na środowisko, jest zasada ostrożności. Oznacza ona, że w przypadku braku pewności co do skutków projektu na środowisko, należy podejmować działania mające na celu minimalizację potencjalnych negatywnych skutków. Warto przyjąć podejście prewencyjne i unikać działań, które mogą powodować nieodwracalne szkody dla środowiska.
 • Zasada zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła. Kolejną istotną zasadą jest zasada zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła. Oznacza to, że należy dążyć do minimalizacji emisji zanieczyszczeń poprzez zastosowanie czystszych technologii i procesów. Ważne jest również uwzględnienie działań mających na celu redukcję ilości odpadów oraz zastosowanie odpowiednich metod gospodarowania nimi.
 • Zasada naprawy szkód ekologicznych. W przypadku wystąpienia szkód ekologicznych, istotne jest uwzględnienie zasady naprawy tych szkód. Oznacza to, że odpowiedzialność za naprawę szkód powinna spoczywać na podmiocie odpowiedzialnym za te szkody. Konieczne jest również podjęcie działań naprawczych w celu przywrócenia stanu środowiska do stanu sprzed wystąpienia szkody.
 • Zasada integracji ochrony środowiska z innymi celami polityki. Ostatnią zasadą, która powinna być uwzględniana w prognozie oddziaływania na środowisko, jest zasada integracji ochrony środowiska z innymi celami polityki. Oznacza to, że działania podejmowane w ramach projektu powinny uwzględniać zarówno cele ekologiczne, jak i społeczne czy gospodarcze. Konieczne jest znalezienie równowagi pomiędzy ochroną środowiska a innymi aspektami rozwoju społecznego i gospodarczego.

Metody stosowane w prognozie oddziaływania na środowisko

 • Analiza środowiskowa . Analiza środowiskowa jest jedną z kluczowych metod stosowanych w prognozie oddziaływania na środowisko. Jej celem jest ocena wpływu planowanego projektu na różne aspekty środowiska. W ramach analizy środowiskowej analizowane są zarówno obszary naturalne, jak i społeczne. Ważnym krokiem w analizie środowiskowej jest identyfikacja i ocena istniejących zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba, powietrze, flora i fauna. Następnie, na podstawie danych i informacji dotyczących planowanego projektu, analizuje się potencjalne skutki oddziaływania na te zasoby. W analizie środowiskowej wykorzystuje się różnorodne dane i informacje. Mogą to być dane dotyczące stanu środowiska, takie jak poziom zanieczyszczeń, ilość wody czy rodzaje roślin i zwierząt występujących w danym obszarze. Ważne jest również uwzględnienie aspektów społecznych, takich jak opinie i obawy lokalnej społeczności. Do analizy danych i informacji często stosuje się techniki statystyczne i geograficzne. Analiza danych może obejmować również tworzenie map, aby lepiej zobrazować rozkład zasobów i potencjalne skutki oddziaływania.
 • Metoda scenariuszowa . Metoda scenariuszowa polega na tworzeniu różnych wariantów przyszłych warunków, w których może funkcjonować planowany projekt. Scenariusze te uwzględniają różne czynniki, takie jak zmiany klimatyczne, technologiczne czy społeczno-gospodarcze. Tworzenie różnych scenariuszy umożliwia ocenę skutków projektu w różnych warunkach. Dzięki temu można lepiej zrozumieć, jak projekt wpłynie na środowisko w różnych możliwych przyszłościach. Na podstawie stworzonych scenariuszy można ocenić skutki planowanego projektu w różnych warunkach. Analiza skutków może dotyczyć zarówno aspektów pozytywnych, jak i negatywnych. Warto uwzględnić zarówno skutki krótko - jak i długoterminowe, aby ocena była kompleksowa. Metoda scenariuszowa pozwala na lepsze zrozumienie potencjalnych skutków projektu i umożliwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji w zakresie jego realizacji.
 • Metoda ekonomiczna . Metoda ekonomiczna polega na analizie kosztów i korzyści związanych z planowanym projektem. W ramach tej metody ocenia się zarówno wymierne koszty ekonomiczne, jak i korzyści społeczne i środowiskowe. W analizie kosztów uwzględnia się zarówno koszty inwestycyjne, jak i koszty eksploatacyjne projektu. Natomiast ocena korzyści może dotyczyć m.in. wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy czy poprawy jakości życia lokalnej społeczności. W ramach metody ekonomicznej identyfikuje się również działań kompensacyjnych, które mają na celu zrekompensowanie negatywnych skutków projektu. Mogą to być np. inwestycje w ochronę środowiska, rekultywacja terenów czy wspieranie lokalnej społeczności. Metoda ekonomiczna pozwala na ocenę opłacalności projektu z różnych perspektyw, co jest istotne dla podejmowania decyzji dotyczących jego realizacji.
 • Metoda partycypacyjna . Metoda partycypacyjna polega na zaangażowaniu społeczności lokalnej i innych zainteresowanych stron w proces prognozy oddziaływania na środowisko. Warto uwzględnić opinie i obawy lokalnej społeczności, ponieważ to ona najbardziej odczuje skutki realizacji planowanego projektu. Zaangażowanie społeczności lokalnej i innych zainteresowanych stron od samego początku projektu pozwala na uwzględnienie różnych perspektyw i zwiększenie akceptacji dla planowanych działań. W ramach metody partycypacyjnej istotne jest uwzględnienie opinii i obaw społeczności lokalnej. Warto przeprowadzić konsultacje, spotkania informacyjne czy warsztaty, aby zapewnić możliwość wyrażenia opinii i uczestnictwa w procesie decyzyjnym. Uwzględnienie opinii i obaw społeczności lokalnej pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu lokalnego i może przyczynić się do lepszych wyników prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Techniki oceny i modelowania . Techniki oceny i modelowania opierają się na wykorzystaniu modeli matematycznych i symulacji komputerowych do analizy oddziaływania planowanego projektu na środowisko. Dzięki temu można przewidzieć skutki projektu i ocenić jego wpływ na różne aspekty środowiska. Modele matematyczne mogą obejmować np. modele atmosferyczne, hydrologiczne czy ekologiczne. Natomiast symulacje komputerowe umożliwiają przewidywanie zmian na podstawie różnych scenariuszy. Techniki oceny i modelowania obejmują również analizę danych i mapowanie. Analiza danych pozwala na lepsze zrozumienie stanu środowiska i wpływu projektu na różne aspekty środowiska. Natomiast mapowanie umożliwia wizualizację rozkładu zasobów i potencjalnych skutków oddziaływania. Wykorzystanie technik oceny i modelowania pozwala na lepsze zrozumienie skutków planowanego projektu i umożliwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji w zakresie jego realizacji.
 • Konsultacje publiczne . Konsultacje publiczne odgrywają istotną rolę w procesie decyzyjnym dotyczącym planowanego projektu. Pozwalają na uwzględnienie opinii i obaw społeczności lokalnej oraz innych zainteresowanych stron. W ramach konsultacji publicznych można przeprowadzić spotkania, warsztaty czy ankietę, aby zapewnić możliwość wyrażenia opinii i uczestnictwa społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym. Uwzględnienie opinii społeczności lokalnej jest istotne dla zwiększenia akceptacji dla planowanego projektu. Opinie społeczności lokalnej mogą dostarczyć cennych informacji i perspektyw, które mogą wpłynąć na kształt projektu. Warto uwzględnić różnorodność opinii i starać się znaleźć kompromis, który uwzględni zarówno interesy społeczności lokalnej, jak i cele planowanego projektu.
 • Środki kompensacyjne . Środki kompensacyjne są ważnym elementem prognozy oddziaływania na środowisko. Przykładem działań kompensacyjnych może być inwestycja w ochronę środowiska, rekultywacja terenów czy programy wsparcia dla lokalnej społeczności. Działania kompensacyjne mają na celu zrekompensowanie negatywnych skutków projektu i minimalizację jego oddziaływania na środowisko. Wprowadzenie działań kompensacyjnych w projekcie wymaga wcześniejszej identyfikacji potencjalnych skutków negatywnych. Na podstawie tej oceny można opracować plan działań kompensacyjnych i uwzględnić go w projekcie. Warto uwzględnić również monitorowanie skuteczności działań kompensacyjnych i dostosować je w razie potrzeby.
 • Monitoring środowiskowy . Monitoring środowiskowy polega na systematycznym badaniu stanu środowiska w celu oceny skutków planowanego projektu. Monitorowanie może dotyczyć różnych aspektów środowiska, takich jak jakość powietrza, wody czy gleby. Systematyczne badanie stanu środowiska pozwala na śledzenie zmian i ocenę skutków projektu na różne aspekty środowiska. Wyniki monitoringu środowiskowego powinny być uwzględniane w prognozie oddziaływania na środowisko. Pozwalają one na aktualizację oceny skutków planowanego projektu i podejmowanie działań korygujących w razie potrzeby. Monitoring środowiskowy jest istotnym elementem prognozy oddziaływania na środowisko, ponieważ pozwala na monitorowanie rzeczywistych skutków projektu.
 • Audyt środowiskowy . Audyt środowiskowy to niezależna ocena i weryfikacja prognozy oddziaływania na środowisko. Jego celem jest identyfikacja błędów i niedociągnięć oraz zapewnienie wysokiej jakości prognozy. Audyt środowiskowy może być przeprowadzany przez niezależne organizacje lub ekspertów. Jego wyniki mogą dostarczyć cennych informacji i rekomendacji dotyczących prognozy i planowanego projektu. Audyt środowiskowy pozwala na identyfikację błędów i niedociągnięć w prognozie oddziaływania na środowisko. Mogą to być np. braki w danych, niedokładne oceny skutków czy niewłaściwe uwzględnienie opinii społeczności lokalnej. Identyfikacja błędów i niedociągnięć jest ważna dla poprawy jakości prognozy i podejmowania bardziej przemyślanych decyzji dotyczących planowanego projektu.

Przykłady prognozy oddziaływania na środowisko w praktyce

Prognoza oddziaływania na środowisko lokalnego projektu budowy elektrowni wiatrowej . Przed przystąpieniem do realizacji projektu budowy elektrowni wiatrowej konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy skutków, jakie może on mieć na lokalne środowisko. W tym celu przeprowadza się badania, które obejmują m.in. ocenę wpływu na faunę i florę, hałas, wibracje oraz zmiany w krajobrazie. Ważne jest, aby uwzględnić zarówno oddziaływanie na ekosystemy naturalne, jak i na społeczność lokalną. W przypadku budowy elektrowni wiatrowej, mogą wystąpić różne skutki na lokalne środowisko. Jednym z nich jest zmiana krajobrazu, który może wpływać na estetykę terenu oraz krajobraz kulturowy. Ponadto, elektrownie wiatrowe mogą powodować hałas i wibracje, co może mieć negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta w okolicy. Istnieje również ryzyko kolizji ptaków i nietoperzy z wirnikami elektrowni. Aby zminimalizować negatywne skutki budowy elektrowni wiatrowej na lokalne środowisko, konieczne jest zastosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem oraz działań kompensacyjnych. Jedną z możliwości jest zaprojektowanie elektrowni w taki sposób, aby minimalizować hałas i wibracje oraz zmniejszyć ryzyko kolizji z ptakami i nietoperzami. Ponadto, ważne jest również uwzględnienie opinii i potrzeb społeczności lokalnej oraz innych zainteresowanych stron. Działania kompensacyjne mogą obejmować np. odtworzenie lub rekultywację terenów, które zostały naruszone przez budowę elektrowni wiatrowej. Można również przeznaczyć środki na ochronę i zachowanie lokalnych ekosystemów oraz na edukację społeczności lokalnej na temat korzyści i zagrożeń związanych z elektrowniami wiatrowymi.

Prognoza oddziaływania na środowisko regionalnego projektu rozwoju infrastruktury transportowej . Przy rozwoju infrastruktury transportowej, takiej jak drogi czy linie kolejowe, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy skutków na regionalne środowisko. Wpływ tych projektów może obejmować m.in. zmiany w krajobrazie, hałas, zanieczyszczenie powietrza oraz oddziaływanie na ekosystemy naturalne. Budowa nowych dróg czy linii kolejowych może prowadzić do zmian w krajobrazie regionalnym, co może mieć negatywny wpływ na estetykę terenu oraz na przyrodę. Ponadto, zwiększony ruch pojazdów może generować hałas i zanieczyszczenie powietrza, co może negatywnie wpływać na zdrowie ludzi i zwierząt. Ważne jest uwzględnienie opinii społeczności lokalnej oraz innych zainteresowanych stron podczas prognozy oddziaływania projektu na środowisko regionalne. Włączenie ich w proces podejmowania decyzji może pomóc zidentyfikować potencjalne problemy i znaleźć rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich stron. Społeczność lokalna może mieć różne obawy i potrzeby związane z rozwojem infrastruktury transportowej. Dlatego istotne jest, aby zapewnić transparentność procesu decyzyjnego oraz możliwość wyrażania opinii i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Może to obejmować organizację spotkań konsultacyjnych, udostępnienie informacji oraz zapewnienie możliwości udziału w procesie planowania i projektowania.


Prognoza oddziaływania na środowiskoartykuły polecane
Decyzja środowiskowaUjęcie analityczne identyfikacji SZJWiedza sprawnego negocjatoraEwaluacja projektuMetodyka badania potrzeb informacyjnychBadanie ewaluacyjneCheck-listaPlan audytówBadania kliniczne

Przypisy

 1. Pawłat-Zawrzykraj A., Podawca K. (2015), s. 331
 2. Jendrośka J. (red.)(2012), s. 127
 3. 3,0 3,1 3,2 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, s. 24-25
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, s. 42

Bibliografia


Autor: Aleksandra Myćka