Prognoza oddziaływania na środowisko

Z Encyklopedia Zarządzania
Prognoza oddziaływania na środowisko
Polecane artykuły


Prognoza oddziaływania na środowisko to dokument sporządzony w formie opisowej (może również występować w formie graficznej), który jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.[1] Prognozy oddziaływania na środowisko są udostępniane w ramach dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a dane o prognozach zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach.[2]

Zawartość prognozy

Zgodnie z art. 51, w prognozie oddziaływania na środowisko zawarte są:

 • informacje o zawartości, celach głównych projektowanego dokumentu, a także jego związkach z pozostałymi dokumentami,
 • informacje o metodach jakie zostały zastosowane podczas sporządzania prognozy,
 • propozycje, które dotyczą przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu, a także częstotliwości jej przeprowadzania,
 • informacje o ewentualnym transgranicznym wpływie na środowisko,
 • streszczenie, które sporządzane jest w niespecjalistycznym języku,
 • oświadczenie autora, lecz gdy miejsce ma sytuacja, w której wykonawcą prognozy jest zespół autorów musi być to oświadczenie kierującego tym zespołem.[3]

Autorzy prognoz oddziaływania na środowisko

Według art. 74a ust.2, autorem prognozy oddziaływania na środowisko musi być osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia, bądź jednolite studia magisterskie na kierunkach, które obejmuje zakres:

 • dziedziny nauk chemicznych;
 • dziedziny nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi;
 • dziedziny nauk technicznych (biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiskowa),
 • dziedziny nauk rolniczych lub leśnych.

Autorem prognozy może być również osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia, czy też jednolite studia magisterskie i ma minimum 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach, które przygotowywały prognozy oddziaływania na środowisko lub raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo uczestniczyła w przygotowaniu minimum 5 raportów bądź prognoz.[4]

Zadania prognozy oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2, prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu określenie, analizę oraz ocenę:

 • obecnego stanu środowiska, a także prawdopodobnych zmian, które mogą nastąpić w przypadku niezrealizowania projektowanego dokumentu,
 • stanu środowiska na terenach, które objęte są oczekiwanym znaczącym oddziaływaniem,
 • problemów ochrony środowiska ważnych z perspektywy realizacji dokumentu, który jest projektowany,
 • celów ochrony środowiska, które ustanowione są na poziomie międzynarodowym, krajowym i wspólnotowym, istotne są z punktu widzenia projektowanego dokumentu, a również sposoby, w jakich cele te i pozostałe problemy środowiska uwzględniono w trakcie opracowywania dokumentu,
 • przewidywanych znaczących oddziaływań (w tym bezpośrednich, pośrednich i wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych, a także pozytywnych i negatywnych) na cele i przedmiot, który objęty jest ochroną obszaru Natura 2000 i integralność tego obszaru, a również na środowisko. [3]

Prognoza oddziaływania na środowisko prezentuje:

 • rozwiązania, które mają na celu ograniczanie, zapobieganie albo kompensację przyrodniczą niekorzystnych oddziaływań na środowisko, które mogą być wynikiem realizacji dokumentu, który jest projektowany, a przede wszystkim na cele i obiekty ochrony obszaru Natura 2000, a również integralność tego obszaru,
 • rozwiązania, które są alternatywnymi rozwiązaniami w porównaniu do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie razem z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod, dzięki którym dokonano oceny prowadzącej do tego wyboru lub wyjaśnienie braku alternatywnych rozwiązań, w tym wskazania trudności wynikających z niedoborów techniki, bądź luk w teraźniejszej wiedzy.[3]

Bibliografia

Przypisy

Autor: Aleksandra Myćka

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.