Decyzja środowiskowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Decyzja środowiskowa
Polecane artykuły


Ochrona środowiska stanowi przesłankę do zastosowania ustawowych wymogów poprzez uzyskanie przez zainteresowane podmioty tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wykonanie konkretnego przedsięwzięcia. Kształtowanie się i realizacja swobody obejmującej przedsięwzięcia gospodarcze związane jest z wprowadzeniem ograniczeń, które pozwolą chronić tzw. interes społeczny obejmujący m.in. dziedzinę ochrony środowiska. Jako przedsięwzięcie należy zdefiniować wszelakie zamierzenia budowlane czy inną ingerencję w środowisko przejawiającą się przekształceniem (oznacza zmianę formy użytkowania terenu) lub wykorzystaniem terenu (włącznie z wydobyciem kopalin, surowców). Zamierzenia budowlane są równoważne z pojęciem obiektów budowlanych, tj.:

 • wszelakie budynki wraz z instalacją (obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiada fundamenty oraz dach),
 • lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, oczyszczalnie ścieków, miejsca składania odpadów,
 • niewielkie obiekty budowlane: kapliczki, piaskownice, śmietniki. (P. Sadowski, D. Lebowa, Administracyjnoprawne…, s. 126-128).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazuje na podział przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowe:

 • pierwszą grupę obejmują przedsięwzięcia, które znaczącą mogą oddziaływać na środowisko,
 • druga grupa obejmuje przedsięwzięcia, które potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko (Ustawa o udostępnianiu…, s. 57).

Procedura formułowania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Ocenę oddziaływania na środowisko charakteryzuje się jako postępowanie administracyjne, które dotyczy planowanego przedsięwzięcia wraz z weryfikacją raportu (G. Gawrońska, A. Policht-Latawiec, Ocena procedury…, s. 32). Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wszczynane ze względu na wnioskowanie podmiotu, który podejmuje realizację przedsięwzięcia. Rada Ministrów określiła w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 2013, poz. 1397, ze zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wykaz przedsięwzięć, które wymagają dokonania obowiązkowej oceny oddziaływania na środowisko. Ocena ma na celu rozpoznanie i kompleksowe ujęcie wpływów na środowisko, zgodnie z postępowaniem analizie podlega oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie na:

 • środowisko, zdrowie i życie ludzkie,
 • dobra materialne,
 • zabytki,
 • wzajemne oddziaływanie wcześniej wymielonych elementów podlegających ocenie,
 • występowanie złóż surowców naturalnych.

Ocenie podlegają również takie aspekty jak możliwość redukowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, metody zapobiegania negatywnym wpływom oraz monitoring. Ponadto organ uprawniony do przeprowadzania oceny w drodze postanowienia stwierdza następujące aspekty:

 • rodzaj podejmowanego przedsięwzięcia,
 • umiejscowienie danego przedsięwzięcia wraz z uwarunkowaniami, które mogą wpływać na zagrożenie środowiska,
 • rodzaj oraz skalę prawdopodobnych zagrożeń, które mogą wynikać z wcześniej wskazanych aspektów.

Uwarunkowania kształtujące rodzaj oraz skalę możliwych zagrożeń są rozpatrywane z racji na obszar geograficzny oraz liczbę ludności na, którą dane przedsięwzięcie może mieć wpływ. Istotny jest także trans graniczny charakter wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy oraz uwzględnienie obciążenia infrastruktury technicznej. Pod uwagę brany jest także czas trwania przedsięwzięcia, jego częstotliwość oraz możliwość przywrócenia do stanu przed oddziaływaniem na środowisko (A. Folgier, Decyzja o odmowie…, s. 292-293.).

Jednym z najważniejszych elementów oceny oddziaływania na środowisko jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcia, które mogą wykazywać szczególny wpływ powinny wraz z raportem posiadać załączony wniosek. W postępowaniu występują także dwa istotne elementy, które poświadczają o prawidłowości przeprowadzenia przez organ administracji publicznej postępowania: pozyskanie opinii i ustaleń wymaganych przez ustawodawcę (jako organy wskazać należy regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organy inspekcji sanitarnej) oraz umożliwienie udziału społeczeństwa w określeniu opinii w trakcie postępowania (przeprowadzenie konsultacji społecznych) (G. Gawrońska, A. Policht-Latawiec, Ocena procedury…, s. 35). Istotne jest, iż w sytuacji gdy regionalny dyrektor ochrony środowiska wzywa inwestora do uzupełniania raportu, a etap konsultacji społecznych został przeprowadzony na podstawie wcześniejszej wersji raportu, występuje obowiązek powtórzenia procedury w zakresie, gdzie powinna być stosowa uzupełniona wersja.

Treść decyzji środowiskowych nie jest zobowiązana do zamieszczania numerów działek, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie, jednakże zawarte w niej informację dotyczą położenia przedsięwzięcia. Wskazuje się w sposób jednoznaczny położenie poprzez wskazanie miejscowości oraz nazwy ulicy. Do decyzji dołączony jest załącznik mapowy, który wskazuje obszar oddziaływań przedsięwzięcia (I. Grudzińska, J. Zarzecka, Zmiany w postępowaniach..., s. 59-62).


Bibliografia


Autor: Katarzyna Kowalska