Interpretacja podatkowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Interpretacja podatkowa to oficjalna urzędnicza interpretacja konkretnego problemu w kontekście prawa podatkowego. Głównym jej celem jest usuwanie wątpliwości dotyczących odpowiedniego zastosowania danego przepisu i niwelowanie negatywnych skutków błędnego zrozumienia (funkcja gwarancyjna) oraz wskazanie jaki przepis prawa podatkowego będzie miał zastosowanie w określonych warunkach (funkcja informacyjna). Narzędzie to ma coraz częstsze zastosowanie ze względu na skomplikowany charakter prawa podatkowego, którego przyczyny różni autorzy widzą w odmiennych obszarach (W. Morawski, 2012, s. 27,28) Interpretacja nie ma służyć tworzeniu nowych norm prawnych z zakresu podatków, ma jedynie wspomagać ich odpowiednie odczytywanie z przepisów i prawidłowe zastosowanie w sytuacji której dotyczy.

TL;DR

Interpretacja podatkowa to urzędnicze wyjaśnienie zastosowania przepisów prawa podatkowego. Może być indywidualna (na wniosek zainteresowanego) lub ogólna (dokonana z urzędu lub na wniosek w sprawach fundamentalnych). Wniosek o interpretację indywidualną składa się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a interpretację ogólną wydaje Minister Finansów. Interpretacje pomagają podejmować dobre decyzje podatkowe i chronią prawa podatników, ale mogą być również wykorzystywane w celach budżetowych lub politycznych.

Rodzaje interpretacji podatkowych

Wśród rodzajów interpretacji podatkowych wyróżniamy dwie podstawowe kategorie: indywidualną interpretację podatkową, wydawaną na wniosek zainteresowanego w indywidualnej sprawie oraz ogólną interpretację podatkową wydawaną w celu ujednolicenia zastosowania przepisów.

Interpretacja podatkowa indywidualna

Ten rodzaj interpretacji jest oficjalną odpowiedzią urzędu na wniosek zainteresowanego, dotyczący zastosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Organem wydającym interpretację podatkową w tej sytuacji jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej. Ważnym czynnikiem jest to, że wniosek może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Treścią wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy dotyczące bezpośrednio działalności organów podatkowych.

Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do szczerego i wyczerpującego przedstawienia okoliczności zaistniałej sytuacji faktycznej lub zdarzenia przyszłego oraz określenia swojego stanowiska w sprawie oceny prawnej. Wnioskujący składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zaistniały stan faktyczny objęty wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie jest elementem trwającej:

  • kontroli podatkowej
  • kontroli celno-skarbowej
  • postępowania podatkowego

oraz, że sprawa nie została rozstrzygnięta w decyzji bądź postanowieniu organu podatkowego. W przeciwnym razie interpretacja indywidualna nie zostaje wydana. W przypadku gdy złożone oświadczenie okaże się fałszywe interpretacja która została wydana nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Termin wydania interpretacji wynosi maksymalnie 3 miesiące licząc od dnia otrzymania wniosku. (Ordynacja podatkowa, Art. 14b. § 1-5, Art. 14d. § 1.)

Warto zaznaczyć, że sytuacja jest nieco odmienna w przypadku podatków ustanawianych przez władze samorządowe. Tego rodzaju interpretacje podatkowe indywidualne może wydać: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa. Do tego rodzaju podatków zaliczyć możemy:

a ponadto opłaty: targowe, miejscowe, uzdrowiskowe i administracyjne. (J. Brolik, 2015, s. 23-27)

Interpretacja podatkowa ogólna

Jest to oficjalna interpretacja dokonana z urzędu lub na wniosek i dotyczy fundamentalnych problemów z zakresu prawa podatkowego. W tym wypadku organem wydającym jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (Ordynacja podatkowa, Art. 14a. § 1, pkt.1) Interpretacja ogólna ma za zadanie ujednolicenie wykładni prawa podatkowego. Zakres jej obejmowania jest znacznie szerszy od obszaru interpretacji indywidualnej - w przeciwieństwie do niej odnosi się do wszystkich podatników, nie tylko do indywidualnych jednostek. Tego rodzaju interpretacje nie są wydawane często.

Interpretacja ogólna powinna zawierać szczegółowy opis rozważanego zagadnienia oraz objaśnienie stosowania danych przepisów do opisanej sytuacji. Natomiast sam wniosek o wydanie tego rodzaju interpretacji powinien zawierać: przedstawienie zagadnienia, wskazanie przepisów prawa podatkowego przy których interpretacja jest wymagana oraz wskazanie niejednolitego ich zastosowania w takich samych stanach faktycznych bądź zdarzeniach przyszłych. (Ordynacja podatkowa, Art. 14a. § 1a, § 2)

Wcześniej interpretacje ogólne wydawano tylko z inicjatywy ministra finansów, obecnie można ją uzyskać także na wniosek zainteresowanego, który jest w stanie wykazać niejednolite zastosowanie prawa podatkowego.

Zalety interpretacji podatkowych

  • Pomoc w podejmowaniu dobrych decyzji - interpretacja może w prosty sposób sprawdzić zgodność podjętej decyzji z prawem podatkowym oraz jaka konstrukcja prawna będzie najkorzystniejsza w danej sytuacji. Dodatkowo wskaże opłacalność z punktu widzenia podatków (P. Podsiadło, 2017, s. 51, 52)
  • Ochrona praw podatnika - w razie nieścisłości w stosowaniu prawa podatkowego bądź jego niejednolitego stosowania, złożenie wniosku o interpretację podatkową jest jedyną metodą pomagającą chronić podatnika przed negatywnymi skutkami przyjęcia niepoprawnego stanowiska w sprawie której interpretacja podatkowa dotyczy.

Wady interpretacji podatkowych

  • Negatywnym aspektem jest interpretacja contra legem (łac. "przeciw prawu") w prawie podatkowym. Nadal występują sytuacje, gdy zastosowana interpretacja nie służy ochronie podatnika, lecz ma na celu np. uzyskanie dochodów budżetowych lub uzyskanie określonych celów w wyniku nacisków określonej grupy lub nawet ogółu podatników (W. Modzelewski i in. 2010, s. 57,58)


Interpretacja podatkowaartykuły polecane
Zasada prawdy obiektywnejKonstytucja biznesuReprywatyzacjaDyrektywaPomoc prawnaRzecznik Praw ObywatelskichZasada legalizmuKoncesjaDecyzja środowiskowa

Bibliografia


Autor: Izabela Stypuła

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.