Inwestycje celu publicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Inwestycje celu publicznego
Polecane artykuły


Inwestycje celu publicznego obejmują działania o znaczeniu:

 • lokalnym (gminnym),
 • ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
 • krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne),
 • metropolitarnym (obejmującym obszar metropolitarny),

stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1997, s. 3546) (Ministerstwo inwestycji i rozwoju 2018)

Inwestycje celu publicznego składają się z dwóch podstawowych cech Przedmiotu (celu) inwestycji, który mieści się w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami Znaczenie, które możemy przypisać (lokalne, ponadlokalnym, krajowym, metropolitarnym. Bez względu na to kto jest podmiotem inwestującym, ma on obowiązek udowodnić, że cel ten nie jest tylko dla prywatnego dobra majątkowego. Nie ma natomiast znaczenia kto pokrywa koszty tej inwestycji, czy jest ona finansowana z prywatnych środków czy z publicznych, ale musi być realizowana na potrzeby osób zamieszkujących dany obszar (co najmniej na poziomie lokalnym). (K. Tomaszewski 2012, s. 72)

Powszechnie używana definicja Inwestycji celu publicznego jest została zawarta w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - “"inwestycji celu publicznego" – należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawowe pojęcie celów publicznych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)” (K. Tomaszewski 2012, s. 72)

Cel publiczny

Pojęcie "Cel publiczny" w systemie prawnym do momentu nowelizacji ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, wymieniało cele na które może być wywłaszczona nieruchomość były to np. obronność i bezpieczeństwo państwa, tworzenie stref ochronnych, budownictwo jednorodzinne oraz wielorodzinne itp. (K. Tomaszewski 2012, s. 72)

Jak możemy przeczytać w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami charakter celu publicznego zależy od normatywnie uznanej cechy publiczności. (Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1997, s. 3546)

Zdaniem G. Bieńka “pojęcie celu publicznego, z etymologicznego punktu widzenia, oznacza cel dotyczący ogółu ludzi służący ogółowi, przeznaczony (dostępny) dla wszystkich” (G.Bieniek 2005, s. 396)

Działania o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym

Inwestycja celu publicznego musi mieć charakter co najmniej lokalnym, co oznacza, że inwestor ma obowiązek pamiętać aby spełniać potrzeby wspólnoty ludzi tworzących związek publicznoprawny. Do działań o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym zalicza się gminy, powiaty i województwa. (M. Oleś 2009, s. 47)

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku na uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Mapa zasadnicza
 • Mapa katastralna
 • Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

(Ministerstwo inwestycji i rozwoju 2018)

Lokalizowanie inwestycji celu publicznego

Inwestycja celu publicznego jest sporządzana na podstawie planu miejscowego, jak możemy przeczytać w art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. (art. 4 ust.1). Przestrzenne zagospodarowanie kraju to w główniej mierze rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym (art. 47 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p). Następnie Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, programy, uwzględniając w szczególności cele i kierunki, o których mowa w art. 47 ust. 2. (art. 48 ust. 3) aby określić politykę przestrzenną gminy, jej rada podejmuje decyzje o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przygotowuje stadium, uwzględniając zasady określone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju (art. 9 ust. 1,2) (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2003) (M. Oleś 2009, s. 51)

Bibliografia

Autor: Kamil Niemiec