Badanie ewaluacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania

Badanie ewaluacyjne (ewaluacja) - to proces zbierania, analizowania i wartościowania danych w celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. Ewaluacja może dotyczyć dokumentów, działań, procesów, osób, rezultatów itp. Ewaluacja jest procesem ciągłym, a jej wyniki służą poprawie i doskonaleniu prowadzonych działań.

Przegląd definicji:

 • "systematyczne badanie wartości lub zalet jakiegoś obiektu" (Joint..., 1981)
 • "proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji" (Ch. Galloway)
 • "proces diagnostyczno-oceniający, zawierający w sobie elementy pomiaru, osądu i decyzji" (J.J. Guilbert)
 • "zaplanowane i systematyczne działanie uwidoczniające, w jakim stopniu cele zostały osiągnięte. Proces zmierzający do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele są rzeczywiście realizowane. Systematyczne badanie zdarzeń, które mają miejsce w ramach realizowanego programu bądź stanowią jego konsekwencję. Systematyczny i jawny proces zbierania informacji na temat istoty, charakteru i wartości interesujących zjawisk". (H. Simons)
 • "ewaluacja jest procesem systematycznego gromadzenia informacji na temat działania, właściwości i rezultatów programów, personelu oraz produktów" (M.Q. Patton)
 • "najprościej ewaluację można określić jako ustalanie wartości czegoś[...] Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie informacji o nim, w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości" (K. Aspiwall)
 • "systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji" (H. Mizerek)
 • "systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu, działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia" (L. Korporowicz)

TL;DR

Artykuł omawia definicję i pojęcia związane z ewaluacją, która jest procesem badania, analizy i oceny danych w celu podejmowania decyzji dotyczących działań. W artykule opisane są funkcje wskaźników w poszczególnych fazach ewaluacji oraz role różnych zaangażowanych stron.

Pojęcia związane z ewaluacją

 • Ewaluator

-"instytucja, firma lub osoba realizująca ewaluację - w tym realizująca przynajmniej jedno z następujących zadań: przygotowanie koncepcji ewaluacji, opracowanie metodologii badania, przygotowanie narzędzi badawczych, zbieranie danych, analiza i opracowanie wyników, formułowanie wniosków i rekomendacji" (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008)

 • Zlecający

-"instytucja, firma lub osoba zlecająca i/lub zamawiająca ewaluację, będąca podmiotem inicjującym proces ewaluacji i będąca dysponentem wyników ewaluacji. Podmiot ten również może być adresatem rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonej ewaluacji" (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008)

-"instytucja, firma lub osoba w bezpośredni lub pośredni sposób zaangażowana w proces ewaluacji, w szczególności są to podmioty, które: decydują o potrzebie ewaluacji; są odpowiedzialne za stworzenie projektu oraz realizację ewaluacji; są odpowiedzialne za praktyczne wykorzystanie wyników ewaluacji; w sposób pośredni lub bezpośredni są objęte ewaluacją; mogą być zainteresowane wynikami ewaluacji" (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008)

 • Ewaluacja zewnętrzna

-"ewaluacja realizowana przez podmiot niezależny, zewnętrzny wobec Zlecającego oraz ewaluowanego przedsięwzięcia" (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008)

 • Ewaluacja wewnętrzna

-"ewaluacja realizowana przez podmiot znajdujący się w strukturach organizacyjnych Zlecającego, jednakże zachowująca niezależność wobec ewaluowanego przedsięwzięcia" (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008)

 • Autoewaluacja

-"ewaluacja realizowana przez podmiot znajdujący się w strukturach organizacyjnych ewaluowanego przedsięwzięcia" (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2008)

Funkcje wskaźników w poszczególnych fazach ewaluacji

"Wskaźnik to mierzalna cecha, która, pojedynczo lub w zestawie z innymi takimi cechami, dostarcza świadectwa wystąpienia określonego stanu rzeczy w sposób użyteczny pod względem menedżerskim i/ lub naukowym. W programach publicznych wskaźniki przyjęte przez planistów są przede wszystkim powiązane z założonymi celami, lub - ogólniej - pożądanymi i zamierzonymi efektami". ( J. Górniak, K. Keler, Warszawa 2008)

Funkcje:

 • wskaźniki służą wewnętrznej integracji i koordynacji projektowanego przedsięwzięcia na etapie planowania interwencji,
 • dają możliwość precyzyjnego, wymiernego i spójnego formułowania celów oraz powiązania zaplanowanych efektów z nakładami i działaniami,
 • ocena skuteczności i efektywności interwencji możliwa jest dzięki temu, że zarówno w czasie realizacji interwencji, jak i po jej ukończeniu, wskaźniki umożliwiają określenie efektów, nakładów i materialnych przejawów podejmowanych działań.


Badanie ewaluacyjneartykuły polecane
Ewaluacja projektuMetodyka badania potrzeb informacyjnychBadania opiniiUjęcie analityczne identyfikacji SZJProdukty cząstkowePlan szkoleńBadania rynkuProces badania rynkuMetoda pomiarowa

Bibliografia

 • Galloway C. (1988), Psychologia uczenia się i nauczania, PWN, Warszawa
 • Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1981), Standards for evaluations of educational programs, projects, and materials, McGraw-Hill, New York
 • Korporowicz L. (red.) (1997), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Mizerek H. (red.) (1997), Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. Program TERM, Olsztyn
 • Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.) (2008), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 • Patton M. (1982), Practical Evaluation, Sage
 • Patton M. (1987), Creative Evaluation, Sage
 • Patton M. (2002), Qualitative Research and Evaluation Methods, Sage
 • Patton M. (2008), Utilization-Focused Evaluation, Sage
 • Simons H. (1987), Getting to Know Schools in a Democracy: the politics and process of evaluation, Lewes: Falmer Press
 • Strona internetowa: Standardy ewaluacji w Polsce
 • Tołowińska-Królikowska E. (red.) (2010), Autoewaluacja w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa


Autor: Hanna Cieślak, Patrycja Krzyżanowska