Import usług

Z Encyklopedia Zarządzania
Import usług
Polecane artykuły

Import usług (w kontekście polskim) występuje wtedy, gdy określone usługi są wykonywane przez podmiot zagraniczny, który nie ma swojej siedziby, a także stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski oraz wtedy, gdy dany usługodawca nie jest podatnikiem VAT, który jest zarejestrowany w Polsce. W kwestii importu usług mamy do czynienia jeżeli odbiorca omawianej usługi, a zatem usługobiorca jest przedsiębiorcą, który jest posiadaczem siedziby działalności gospodarczej, ewentualnie ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski [T. Krywan 2019, s. 2]. Przez większość dziejów współpraca o charakterze gospodarczym pomiędzy różnorodnymi państwami polegała w głównej mierze na rozwijaniu handlu dobrami. Handel usługami rozwijał się od XIX wieku, stając się aktualnie coraz bardziej znaczącym elementem w strukturze światowego handlu międzynarodowego [J. Misała 2001, s. 149]. Rozwój światowego handlu usług (w tym importu usług) stał się możliwy przede wszystkim w kontekście wystąpienia wielu różnorodnych, sprzyjających czynników. Czynniki te można podzielić na kilka różnorodnych grup, w tym m.in. [R. Morawczyński 2010, s. 35-51]:

  1. czynniki ekonomiczne o charakterze ogólnoświatowym, ewentualnie regionalnym,
  2. czynniki ekonomiczne o charakterze krajowym,
  3. czynniki polityczne, kulturalno-społeczne, technologiczne.

Przykłady związane z importem usług

W kontekście omawianej definicji wymienić należy przykłady związane z importem usług. Są to przede wszystkim:

  • nabywanie usług o charakterze informatycznym,
  • nabywanie usług o charakterze reklamowym,
  • nabywanie różnorodnego oprogramowania, z którego można korzystać w określonym przedsiębiorstwie.

Podkreślić należy, że katalog importu usług, które można wymienić, należy potraktować jako znacznie bardziej obszerny i otwarty (obejmuje również np. uczestnictwo w konkursie, jeżeli z tego tytułu pobierana jest opłata). Mając na uwadze zakwalifikowanie zakupionych usług jako importu usług niezbędne jest spełnienie jednocześnie kilku istotnych warunków. Są to w głównej mierze poniższe aspekty(Zakup publikacji elektronicznej... 2022):

  • usługobiorcą jest osoba prawna, ewentualnie jednostka organizacyjna, które nie ma osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, która ma siedzibę, miejsce zamieszkania, ewentualnie pobytu na terytorium Polski oraz jest zobligowana do rozliczania w polskim Urzędzie Skarbowym,
  • miejscem związanym z rozporządzaniem usługami jest terytorium Polski,
  • określony usługodawca musi posiadać siedzibę, ewentualnie miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium Polski.

Obowiązek podatkowy

Podkreślić należy, że obowiązek podatkowy w kontekście importu usług powstaje w momencie wykonania usługi(Import usług... 2022). Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług powstaje na terenie Polski niezależnie od tego, czy określony usługodawca znajduje się na terenie Unii Europejskiej, czy też poza Unią Europejską [T. Krywan 2019, s. 2] . W dniu 7 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ta wprowadziła m.in. zmiany, które związane są z momentem rozliczania naliczonego podatku z tytułu importu usług [Szostak K 2017, s. 3]. Ważne w omawianym aspekcie jest to, że nowelizacja polskich przepisów jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 roku (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości... 2021). Istotnym jest również fakt, że pogląd TSUE związany z importem usług, potwierdzony został m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 roku (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego... 2021). Reasumując zagadnienia związane z importem usług podkreślić należy, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług przyczyniła się do tego, że nie ma obecnie rozdźwięku pomiędzy dyrektywą VAT, a przepisami obowiązującymi w Polsce w kontekście importu usług.

Bibliografia

Autor: Oliwia Durek