Import usług

Z Encyklopedia Zarządzania

Import usług (w kontekście polskim) występuje wtedy, gdy określone usługi są wykonywane przez podmiot zagraniczny, który nie ma swojej siedziby, a także stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski oraz wtedy, gdy dany usługodawca nie jest podatnikiem VAT, który jest zarejestrowany w Polsce. W kwestii importu usług mamy do czynienia jeżeli odbiorca omawianej usługi, a zatem usługobiorca jest przedsiębiorcą, który jest posiadaczem siedziby działalności gospodarczej, ewentualnie ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski [T. Krywan 2019, s. 2]. Przez większość dziejów współpraca o charakterze gospodarczym pomiędzy różnorodnymi państwami polegała w głównej mierze na rozwijaniu handlu dobrami. Handel usługami rozwijał się od XIX wieku, stając się aktualnie coraz bardziej znaczącym elementem w strukturze światowego handlu międzynarodowego [J. Misała 2001, s. 149]. Rozwój światowego handlu usług (w tym importu usług) stał się możliwy przede wszystkim w kontekście wystąpienia wielu różnorodnych, sprzyjających czynników. Czynniki te można podzielić na kilka różnorodnych grup, w tym m.in. [R. Morawczyński 2010, s. 35-51]:

 1. czynniki ekonomiczne o charakterze ogólnoświatowym, ewentualnie regionalnym,
 2. czynniki ekonomiczne o charakterze krajowym,
 3. czynniki polityczne, kulturalno-społeczne, technologiczne.

Przykłady związane z importem usług

W kontekście omawianej definicji wymienić należy przykłady związane z importem usług. Są to przede wszystkim:

 • nabywanie usług o charakterze informatycznym,
 • nabywanie usług o charakterze reklamowym,
 • nabywanie różnorodnego oprogramowania, z którego można korzystać w określonym przedsiębiorstwie.

Podkreślić należy, że katalog importu usług, które można wymienić, należy potraktować jako znacznie bardziej obszerny i otwarty (obejmuje również np. uczestnictwo w konkursie, jeżeli z tego tytułu pobierana jest opłata). Mając na uwadze zakwalifikowanie zakupionych usług jako importu usług niezbędne jest spełnienie jednocześnie kilku istotnych warunków. Są to w głównej mierze poniższe aspekty (Zakup publikacji elektronicznej... 2022):

 • usługobiorcą jest osoba prawna, ewentualnie jednostka organizacyjna, które nie ma osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, która ma siedzibę, miejsce zamieszkania, ewentualnie pobytu na terytorium Polski oraz jest zobligowana do rozliczania w polskim Urzędzie Skarbowym,
 • miejscem związanym z rozporządzaniem usługami jest terytorium Polski,
 • określony usługodawca musi posiadać siedzibę, ewentualnie miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium Polski.

Obowiązek podatkowy

Podkreślić należy, że obowiązek podatkowy w kontekście importu usług powstaje w momencie wykonania usługi (Import usług... 2022). Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usług powstaje na terenie Polski niezależnie od tego, czy określony usługodawca znajduje się na terenie Unii Europejskiej, czy też poza Unią Europejską [T. Krywan 2019, s. 2]. W dniu 7 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ta wprowadziła m.in. zmiany, które związane są z momentem rozliczania naliczonego podatku z tytułu importu usług [Szostak K 2017, s. 3]. Ważne w omawianym aspekcie jest to, że nowelizacja polskich przepisów jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 roku (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości... 2021).

Reasumując zagadnienia związane z importem usług podkreślić należy, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług przyczyniła się do tego, że nie ma obecnie rozdźwięku pomiędzy dyrektywą VAT, a przepisami obowiązującymi w Polsce w kontekście importu usług.

Czynniki wpływające na rozwój handlu usługami

Rozwój handlu usługami jest silnie uzależniony od ogólnoświatowych czynników ekonomicznych. Wzrost globalnej gospodarki, zmiany w strukturze światowego handlu oraz rozwój technologii transportu i komunikacji mają istotny wpływ na rozwój handlu usługami. Przykładem może być zwiększone zapotrzebowanie na usługi IT, które jest wynikiem rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych na świecie.

Również czynniki ekonomiczne w poszczególnych krajach mają wpływ na rozwój handlu usługami. Należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak poziom rozwoju gospodarczego, siła nabywcza konsumentów, stabilność polityczna czy dostępność kapitału. Kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego często mają większe możliwości importu usług, ponieważ ich mieszkańcy mają większe zasoby finansowe.

Czynniki polityczne odgrywają istotną rolę w rozwoju handlu usługami. Polityka handlowa w poszczególnych krajach może wpływać na przepływ usług między nimi. Przykładowo, wprowadzenie barier i ograniczeń w imporcie usług przez rząd może znacznie utrudnić rozwój handlu usługami między danymi krajami. Z drugiej strony, polityka promująca wolny handel może sprzyjać rozwojowi handlu usługami.

Różnice kulturowe i społeczne między krajami mogą wpływać na rozwój handlu usługami. Warto zauważyć, że pewne usługi mogą być bardziej atrakcyjne dla określonych grup społecznych lub kultur. Na przykład, usługi związane z turystyką i kulturą mogą być bardziej popularne w krajach o bogatej historii i tradycjach kulturowych. Zrozumienie i uwzględnienie tych czynników może pomóc w dostosowaniu oferty usług do potrzeb i preferencji klientów.

Rozwój technologii ma olbrzymi wpływ na rozwój handlu usługami. Postęp w dziedzinie technologii informatycznych, telekomunikacji i transportu umożliwia sprawniejsze świadczenie usług na odległość oraz łatwiejszy dostęp do usług z różnych miejsc na świecie. Przykładem jest rosnące znaczenie usług zdalnych, które umożliwiają wykonywanie pracy na odległość i współpracę z klientami z różnych krajów. Wpływ technologii na rozwój handlu usługami jest niezwykle istotny i nieustannie ewoluuje.

Skutki importu usług dla gospodarki kraju importującego

Import usług może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działalności gospodarczej w kraju importującym. Dostęp do wysoko wykwalifikowanych usługodawców z innych krajów może umożliwić przedsiębiorstwom korzystanie z bardziej zaawansowanych usług lub usług o niższych kosztach. To z kolei może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i produktywności w gospodarce.

Import usług może również przynieść korzyści w postaci pozyskiwania nowej wiedzy i know-how. Usługodawcy z innych krajów często przynoszą ze sobą nowe technologie, metody pracy i doświadczenie, które mogą być wykorzystane przez rodzimych przedsiębiorców. To z kolei może przyczynić się do podnoszenia jakości usług i rozwijania konkurencyjności na rynku.

Import usług może stanowić wyzwanie dla rodzimych usługodawców, którzy muszą rywalizować z zagranicznymi konkurentami. Jeżeli zagraniczni usługodawcy oferują usługi o lepszej jakości lub niższych kosztach, to może to prowadzić do utraty klientów przez rodzimych usługodawców. Konieczność dostosowania się do konkurencji może być trudna dla niektórych przedsiębiorców.

Import usług może również prowadzić do utraty miejsc pracy w sektorze usług. Jeżeli przedsiębiorstwa decydują się na korzystanie z zagranicznych usługodawców zamiast zatrudniania lokalnych pracowników, to może to prowadzić do redukcji zatrudnienia. Ograniczenie miejsc pracy może wpływać negatywnie na lokalną gospodarkę i społeczność.

Zarządzanie importem usług

Analiza kosztów i korzyści

Przed rozpoczęciem importu usług, kluczowym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów i korzyści. Warto dokładnie ocenić koszty związane z importem, takie jak koszty transportu, cła i podatków, ale również koszty związane z zarządzaniem tym procesem, takie jak koszty szkolenia pracowników czy koszty związane z monitorowaniem jakości usług. W analizie kosztów nie można zapomnieć o uwzględnieniu potencjalnych korzyści, takich jak niższe koszty produkcji, dostęp do specjalistycznej wiedzy czy możliwość zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Negocjacje umowne

Etap negocjacji umownych jest niezwykle istotny podczas zarządzania importem usług. Warto starannie negocjować umowy z dostawcami zagranicznymi, uwzględniając m.in. warunki płatności, terminy dostaw, jakość usług czy zabezpieczenia danych. Negocjacje umowne powinny być prowadzone w sposób partnerski, dążąc do osiągnięcia korzystnych warunków dla obu stron. Warto również uwzględnić ramy prawne i regulacyjne obowiązujące w danym kraju, aby uniknąć problemów prawnych w przyszłości.

Zarządzanie dostawcami usług zagranicznych

Efektywne zarządzanie dostawcami usług zagranicznych jest kluczowe dla sukcesu importu usług. Warto stworzyć system oceny dostawców, który uwzględnia takie czynniki jak jakość usług, terminowość dostaw, elastyczność czy koszty. Ważne jest również zapewnienie stałego kontaktu z dostawcami, aby bieżąco monitorować jakość usług i rozwiązywać ewentualne problemy. Budowanie długotrwałych i partnerskich relacji z dostawcami usług zagranicznych może mieć pozytywny wpływ na jakość i efektywność importu.

Szkolenie pracowników

Wprowadzenie importu usług może wiązać się z koniecznością szkolenia pracowników, zarówno pod kątem technicznym, jak i kulturowym. Pracownicy powinni być odpowiednio przygotowani do współpracy z dostawcami zagranicznymi, zrozumieć różnice kulturowe i językowe oraz być świadomi specyfiki zarządzania usługami importowanymi. Szkolenia powinny obejmować takie tematy jak negocjacje międzykulturowe, efektywne komunikowanie się w środowisku międzynarodowym czy rozwiązywanie sporów.

Systemy zarządzania jakością

Wprowadzenie importu usług wymaga skutecznego zarządzania jakością. Warto wdrożyć odpowiednie systemy zarządzania jakością, które pozwolą na monitorowanie i kontrolę jakości dostarczanych usług. Systemy te powinny obejmować m.in. określenie standardów jakości, procedury audytowe oraz systemy raportowania i monitorowania. Ważne jest również regularne przeprowadzanie audytów jakości, aby upewnić się, że dostawcy usług spełniają ustalone standardy.

Zabezpieczenia danych i poufność informacji

W dobie cyfrowej, zabezpieczenie danych i zachowanie poufności informacji są kluczowe dla importu usług. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak stosowanie systemów szyfrowania, firewalli czy systemów antywirusowych. Dodatkowo, należy wprowadzić odpowiednie procedury i polityki w zakresie poufności informacji, aby zapobiec wyciekom danych i naruszeniom prywatności.

Monitorowanie jakości usług

Regularne monitorowanie jakości dostarczanych usług jest niezbędne w procesie zarządzania importem usług. Warto ustalić kluczowe wskaźniki jakości, które pozwolą na ocenę jakości usług dostarczanych przez dostawców zagranicznych. Monitorowanie powinno być prowadzone na bieżąco, a wyniki powinny być analizowane i wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących dalszej współpracy z dostawcami.

Rozwiązywanie sporów

W przypadku wystąpienia sporów z dostawcami usług zagranicznych, istotne jest skuteczne rozwiązywanie problemów. Warto wcześniej ustalić procedury rozwiązywania sporów i przewidzieć możliwe scenariusze konfliktowe. Ważne jest utrzymanie otwartej i konstruktywnej komunikacji z dostawcami, aby szybko i efektywnie rozwiązywać ewentualne problemy. W niektórych przypadkach, rozwiązanie sporów może wymagać skorzystania z mediacji lub arbitrażu.

Technologie cyfrowe

Wprowadzenie technologii cyfrowych może znacząco ułatwić zarządzanie importem usług. Warto wykorzystać narzędzia takie jak platformy internetowe, systemy zarządzania projektami czy aplikacje mobilne, które umożliwią łatwiejszą komunikację i współpracę z dostawcami zagranicznymi. Technologie cyfrowe mogą również wspomagać procesy monitorowania jakości usług, zarządzania danymi czy rozwiązywania sporów.

Badanie rynku

Przed rozpoczęciem importu usług, istotne jest przeprowadzenie dokładnego badania rynku. Warto zbadać konkurencję, dostępność usług, ceny oraz ocenić potencjał rynku. Badanie rynku pozwoli na lepsze zrozumienie specyfiki danego sektora i umożliwi podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących importu usług.

Ramy prawne i regulacyjne

Import usług wiąże się z koniecznością przestrzegania ram prawnych i regulacyjnych zarówno w kraju pochodzenia dostawcy, jak i w kraju, do którego importowane są usługi. Należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z przepisami dotyczącymi dostępności usług, warunków umownych czy ochrony danych osobowych. W przypadku importu usług z krajów spoza Unii Europejskiej, warto również uwzględnić kwestie związane z cłami i podatkami.

Zrozumienie różnic kulturowych, prawnych i językowych

Import usług często wiąże się z koniecznością współpracy z dostawcami zagranicznymi, co niesie ze sobą różnice kulturowe, prawne i językowe. Ważne jest zrozumienie tych różnic i umiejętność zarządzania nimi. Należy być świadomym różnic w sposobie komunikacji, negocjacji czy podejścia do pracy. Warto inwestować w szkolenia z zakresu różnic kulturowych, aby umożliwić skuteczną współpracę z dostawcami zagranicznymi.

Budowanie zaufania i relacji biznesowych

Budowanie zaufania i relacji biznesowych z dostawcami zagranicznymi jest kluczowe dla efektywnego zarządzania importem usług. Ważne jest dbanie o dobre relacje i utrzymanie stałego kontaktu z dostawcami. Budowanie zaufania wymaga uczciwości, otwartości i konsekwencji w działaniu. Regularne spotkania, wspólne projekty czy współuczestnictwo w branżowych wydarzeniach mogą przyczynić się do budowania trwałych i korzystnych relacji biznesowych.


Import usługartykuły polecane
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarówKrajowy Rejestr SądowyPodatek dochodowy od firmPolska Klasyfikacja Wyrobów i UsługBiuro podróżyPrawo weksloweFaktura elektronicznaStrefa wolnocłowaMagazyn konsygnacyjny

Bibliografia

 • Krywan T. (2019), Praktyczne zasady rozliczania WNT i importu usług w 2019 roku, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa
 • Misała J. (2001), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa
 • Morawczyński R. (2010), Miejsce eksportu usług w handlu światowym, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 812
 • Strona internetowa: Import usług i warunki definicji, Poradnik Przedsiębiorcy
 • Strona internetowa: Zakup publikacji elektronicznej, a import usług, Poradnik Przedsiębiorcy
 • Szostak K. (2017), WNT, WDT i import usług - przepisy ustawy, obowiązki informacyjne oraz bieżące problemy podatkowe, Wrocław
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 roku, Sygn. C-895/19


Autor: Oliwia Durek