Magazyn konsygnacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Magazyn konsygnacyjny - jeżeli zostaną spełnione warunki prowadzenia magazynu konsygnacyjnego, to przemieszczenie towarów do takiego magazynu konsygnacyjnego przez zagranicznego kontrahenta w celu ich dostawy podmiotowi, który prowadzi taki magazyn (Polakowi) oraz dostawę tych towarów, uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

"W sensie logistycznym magazyn konsygnacyjny jest to obiekt magazynowy określonego podmiotu gospodarczego, w którym składuje się towary będące własnością dostawcy, przeznaczone do wydania na adres wskazany przez ich właściciela i w jego imieniu. Magazyny konsygnacyjne są powszechnie używane w międzynarodowym obrocie gospodarczym". (M. Antonowicz 2015, s. 30) Wynika to z faktu, że:

 • Towary mogą być dostarczane do wielu odbiorców ze składów konsygnacyjnych, których nie identyfikuje się od razu w chwili wprowadzenia towarów do magazynu
 • Składy mogą znajdować się w pobliżu fabryk lub bezpośrednio na ich terenie. Często lokuje się je w strefach wolnocłowych
 • Towary są wciąż własnością dostawcy po wprowadzeniu ich do magazynów nawet jeśli jest to teren zakładu nabywcy. Dopiero w momencie pobrania odpowiedniej ilości towarów z magazynu, własność przechodzi na ich nabywcę
 • Nabywca może zwiększać swoją konkurencyjność na rynku poprzez minimalizowanie kosztów magazynowania surowców i półfabrykatów (M. Antonowicz 2015, s. 30)

"W obrocie wewnątrzwspólnotowym wyróżniamy dwa rodzaje składów (magazynów), w których towary mogą być przechowywane w celu konsygnacji: call-off-stock i consignment stock" (M. Antonowicz 2015, s. 30)

TL;DR

Magazyn konsygnacyjny to obiekt, w którym składuje się towary będące własnością dostawcy i przeznaczone do wydania na adres wskazany przez właściciela. Towary mogą być dostarczane do wielu odbiorców ze składów konsygnacyjnych. W Polsce magazyn konsygnacyjny jest bardziej podobny do magazynu typu call-off-stock. Aby móc korzystać z magazynu konsygnacyjnego, należy spełnić określone warunki związane z podatkiem VAT. Korzyści z magazynu konsygnacyjnego to m.in. uproszczenia podatkowe, likwidacja ryzyka opóźnień dostaw i braku płynności, oraz wydłużony moment zapłaty za towar. Wadą jest ograniczenie prawa własności właściciela towaru.

Rodzaje magazynów

Call-off-stock - towary trafiają do jednego, znanego przed dostawą odbiorcy. Zużywa on je we własnej działalności usługowej lub produkcyjnej. Towary transportowane są z innego niż Polska kraju członkowskiego do magazynu na terenie naszego państwa (A. Głodowska, A. Modrzejewska 2011, s. 78)

Consignment stock - nabywca jest nieznany w momencie realizacji dostawy towarów. Ten rodzaj magazynu najczęściej spotykany jest w działalności handlowej (A. Głodowska, A. Modrzejewska 2011, s. 78)

Umowy

"Umowa składu konsygnacyjnego jest do umowy sprzedaży podobna w części, w której dotyczy ona odpłatnego przeniesienia własności towarów przez konsygnanta na konsygnatariusza, jak też wydania i odbioru tych towarów. W tym zakresie zastosowanie mogą znaleźć przepisy o sprzedaży na zasadzie analogii. Do umowy przechowania oraz do umowy składu umowa składu konsygnacyjnego zbliża się w zakresie obowiązku pełnienia pieczy nad towarami przez konsygnatariusza oraz obowiązku zwrotu tych towarów, w razie gdyby nie zostały one pobrane przez konsygnatariusza, stąd w części stosunku zobowiązaniowego składu konsygnacyjnego dotyczącej obowiązku należytego obchodzenia się z towarami konsygnowanymi najbardziej adekwatne są przepisy o umowie składu i subsydiarnie przepisy o umowie przechowania". (A. Hanaczewska 2014, s. 78)

Magazyn konsygnacyjny w Polsce

Pojęcie magazynu konsygnacyjnego w prawie polskim definiuje ustawa o podatku od towarów i usług (9, art. 2 pkt 27c). Wbrew swej nazwie nie jest to skład konsygnacyjny, a bardziej magazyn typu call-off-stock. Jego cechą charakterystyczną jest to, że towary przeznaczane są jednemu, konkretnemu odbiorcy (M. Antonowicz 2015, s. 30)

"W świetle definicji podatkowej, magazyn konsygnacyjny charakteryzuje się następującymi cechami:

 • wyodrębnieniem
 • lokalizacją na terytorium Polski w obrębie (zakresie) przedsiębiorstwa podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE
 • przeznaczeniem do składowania towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej, przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska (podatnika podatku od wartości dodanej nie posiadającego na terytorium Polski siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności albo też stałego miejsca zamieszkania)
 • zindywidualizowaniem, to znaczy możliwością korzystania z (danego) magazynu konsygnacyjnego przez określonego, pojedynczego dostawcę oraz odbiorcę (spółkę)
 • odroczeniem momentu przeniesienia prawa do rozporządzania, jak właściciel, towarami wprowadzonymi do magazynu konsygnacyjnego, do chwili pobrania tych towarów z magazynu" (M. Antonowicz 2015, s. 30)

Zasady

Aby móc skorzystać na terenie Polski z magazynu konsygnacyjnego należy spełnić wiele warunków zapisanych w ustawie o podatku od towarów i usług (M. Antonowicz 2015, s. 31):

1) podatnik podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony

2) przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny

3) prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające:

a) dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresu siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny

b) oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego; w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny

4) prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio (Ustawia o podatku od towarów i usług 2011, s. 14-15)

Korzyści

 • Możliwość korzystania z uproszczeń podatkowych w kwestii podatku VAT, w sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • Zaniczni dostawcy nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT w państwach do których transportują towary
 • Likwidacja ryzyka opóźnień dostaw przez nabywców
 • Likwidacja przez nabywców ryzyka braku płynności dostaw
 • Wydłużony moment zapłaty za towar przez nabywców (jest to chwila wydania towaru z magazynu) (M. Antonowicz 2015, s. 31)

Wady

Korzyści jest o wiele więcej od wad korzystania z magazynu konsygnacyjnego. Do wad zaliczyć można jedynie ryzyko dużego ograniczenia prawa własności właściciela towaru (M. Antonowicz 2015, s. 31)


Magazyn konsygnacyjnyartykuły polecane
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarówCertyfikat rezydencjiFaktura elektronicznaPodatek VAT - naliczonyFranczyzaKonwencja o międzynarodowym przewozie drogowymLocoZnak towarowyDokumentacja przewozowa

Bibliografia

 • Antonowicz M., Przybyłowicz K. (2015), Magazyn konsygnacyjny jako rozwiązanie logistyczne - aspekty podatkowe, Logistyka, nr 5
 • Głodowska A., Modrzejewska A. (2011) Konsygnacja towarów w transakcjach handlu zagranicznego Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 869
 • Hanaczewska A. (2014), Sprzedaż towarów konsygnowanych z magazynu konsygnacyjnego, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 2
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535


Autor: Aleksandra Stachurska