Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Z Encyklopedia Zarządzania

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - jest to klasyfikacja produktów rodzimego pochodzenia oraz importowanych. Pod pojęciem produkt rozumie się tu wyroby i usługi (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676).

Pod pojęciem wyroby rozumie się wszelkiego typu surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów.

Pod pojęciem usługi rozumie się:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pierwszy raz Klasyfikacja Wyrobów i Usług w polskim prawie została wprowadzona w 1997 roku przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca. Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów poz. 2453 z dnia 12 grudnia 2017 r. (stan na rok 2018)

TL;DR

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) jest klasyfikacją produktów i usług używaną w Polsce. Jest wykorzystywana w celach statystycznych, podatkowych i rachunkowych. Klasyfikacja składa się z siedmiu poziomów grupowania, które są określane przez Polską Klasyfikację Działalności i Nomenklaturę Scaloną. Każdy produkt musi być przypisany do odpowiedniego grupowania. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie zmieniające PKWiU, które dotyczy sekcji Edukacja i przedłuża stosowanie klasyfikacji do końca 2018 roku.

Zastosowanie

PKWiU wykorzystywana jest do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacjach, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach do celów (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676):

 • opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

Powiązania z innymi klasyfikacjami

PKWiU 2015 została oparta na następujących klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych:

 • Statistical Classification of Economic Activities In the European Community (NACE), Rev. 2 (Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gosporadczych w Unii Europejskiej),
 • Classification of Products by Activity (CPA), wersja Rev.2.1 (Klasyfikacja Produktów według Działalności),
 • Combined Nomenclature (CN), obowiązującej w roku 2015 i corocznie aktualizowanej przez Komisję, obowiązującą na terenie Unii Europejskiej
 • Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)

Budowa

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) grupuje produkty i usługi na siedem poziomów. Określone są one przez Polską Klasyfikację Działalności oraz Nomenklaturę Scaloną.

 • Grupowania poziomu pierwszego - "sekcje" oznaczone są symbolami jednoliterowymi.
 • Grupowania poziomu drugiego - "działy" oznaczone są symbolami dwucyfrowymi.
 • Grupowania poziomu trzeciego - "grupy" oznaczone są symbolami trzycyfrowymi.
 • Grupowania poziomu czwartego - "klasy" oznaczone są symbolami czterocyfrowymi.
 • Grupowania poziomu piątego - "kategorie" oznaczone są symbolami pięciocyfrowymi.
 • Grupowania poziomu szóstego - "podkategorie" oznaczone są symbolami sześciocyfrowymi.
 • Grupowania poziomu siódmego - "pozycje" oznaczone są symbolami siedmiocyfrowymi.

Symbole grupowań- Ogólne nazwy grupowań

A - sekcja

XX - dział

XX.X- grupa

XX.XX - klasa

XX.XX.X- kategoria

XX.XX.XX - podkategoria

XX.XX.XX.X- pozycja

(A - oznaczenia literowe, XX - oznaczenia cyfrowe)

Dla pierwszych czterech poziomów grupowania PKWiU 2015 za kryterium podziału produktów zostało przyjęte pochodzenie (analogicznie jak w CPA Rev.2.1) zdefiniowane przez PKD 2007 (NACE Rev.2). Na kolejnych poziomach, piątym i szóstym ("kategorie" i "podkategorie") w PKWiU 2015 przyjęto podział produktów zgodny z poziomami znajdującymi się w europejskiej klasyfikacji produktów wg działalności (CPA). Przejęto również z CPA pięcio - i sześciocyfrowe symbole oraz ich nazwy. Siódmy poziom grupowania stworzony zostały dla potrzeb krajowych.

Każdy produkt może być zaliczony tylko do jednego grupowania (zasada jednoznaczności grupowań) (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676 pkt 5.1.4)

Zaliczenie produktu do odpowiedniego ugrupowania jest obowiązkiem producenta danego produktu lub usługodawcy. Należy pamiętać, że przy przypisywaniu produktu do danej kategorii należy kierować się tylko i wyłącznie informacjami zawartymi w aktualnie obowiązującym dokumencie PKWiU. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności dotyczących przypisania produktu do danej grupy należy udać się do jednostki określonej przez GUS w komunikacie odnośnie spraw udzielania informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym GUS.

Aktualny stan prawny

Od 30 grudnia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. które zmienia nieco rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). Zmiany dotyczą sekcji P Edukacja oraz przedłużona została możliwość stosowania do celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) do dnia 31 grudnia 2018 r (Dz. U. poz. 1293 z późn. zm.). 29 grudnia 2017 r. ogłoszono zarządzenie nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniające zarządzenie w sprawie kluczy powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015 i PKWiU 2015 - PKWiU 2008 (Dz. Urz. GUS poz. 57).


Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usługartykuły polecane
Product placementCertyfikat europejskiStrefa wolnocłowaRejestr gruntówUstawa o podatku od towarów i usługPrawo własności przemysłowejPodatek akcyzowyFaktura elektronicznaPomoc de minimisGospodarka towarowo-pieniężna

Bibliografia


Autor: Sylwia Więcek