Funkcja koordynacyjna logistyki

Z Encyklopedia Zarządzania
Funkcja koordynacyjna logistyki
Polecane artykuły


Istotnym warunkiem integracji działań przedsiębiorstwa w dążeniu do zaspokajania potrzeb nabywców oferowanych produktów jest koordynacja tych działań. Zgodnie z definicją koordynacji przedstawioną przez J. Zieleniewskiego termin ten oznacza "włączanie do działania wszystkich i tylko tych elementów (ludzi wykonujących określone czynności i innych zasobów spełniających określone funkcje), które są niezbędne do zapewnienia powodzenia i to włączanie ich tak, aby elementy te maksymalnie przyczyniały się do powodzenia całości (instytucji, zespołu lub ich fragmentów) - a więc włączanie ich we właściwej jakości, ilości i we właściwym czasie" [J. Zieleniewski, 1976, s. 262 - 263]. Koordynacja działań realizowanych w ramach różnych funkcji przedsiębiorstwa w celu dostarczenia nabywcom produktów spełniających ich oczekiwania uzależniona jest więc od pozyskania w odpowiednim czasie, właściwych informacji, które umożliwią podjęcie decyzji związanych z zaangażowaniem zasobów, zgodnie z aktualnymi potrzebami nabywców. Spełnienie takiego warunku w znacznym stopniu ułatwia odpowiednio ukształtowany system informacji logistycznej.

W oparciu o podejście D. Clossa [1994], które wykorzystali w swoim opracowaniu J. Coyle, E. Bardi oraz C. Langley Jr. [2002] należy jednak zwrócić uwagę na dwojakiego rodzaju przepływy informacji występujące w systemie informacji logistycznej. Wśród rodzajów przekazywanych informacji można bowiem dokonać rozróżnienia na takie, które wykorzystywane są we wspomaganiu działań koordynacyjnych, oraz inne, znajdujące zastosowanie we wspomaganiu decyzji na poziomie operacyjnym. Podejście D. Clossa ilustruje rysunek.

Koordynacjainformacje.jpg

Rys. Wspomaganie informacyjne koordynacji działań w zakresie logistyki

Źródło: [D. Closs, 1994, s. 700], za: [J. Coyle, E. Bardi oraz C. Langley Jr., 2002, s. 518].

Informacja jako koordynator

Koncentrując rozważania na wykorzystaniu informacji wspomagających działania koordynacyjne D. Closs zwrócił uwagę przede wszystkim na takie zakresy zadań, jak planowanie zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach zajmujących się zaopatrzeniem, wytwarzaniem i dystrybucją oraz tworzenie harmonogramów. Uwzględniając natomiast rodzaje informacji wspomagające działania na poziomie operacyjnym autor zwrócił uwagę na wykorzystanie tych informacji przede wszystkim w zakresie rozliczania dostaw, alokacji zapasów, oraz wysyłki dostaw uzupełniających (w zakresie zaopatrzenia centrów dystrybucji z jednostek produkcyjnych) i dostaw do klientów. W realizacji dostaw należy uwzględnić składanie i przetworzenie zamówienia, przygotowanie towarów oraz ich dostarczenie do uzgodnionego miejsca odbioru. W zarządzaniu zapasami natomiast informacje wykorzystywane są przede wszystkim, aby zapewnić zgodność działań operacyjnych z przyjętymi planami. Dotyczy to przede wszystkim synchronizacji przepływu produktów i informacji w trakcie całego procesu realizacji zamówienia [J. Coyle, E. Bardi oraz C. Langley Jr., 2002, s. 518].

Bibliografia

  • Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., Warszawa 2002
  • Zieleniewski J. Organizacja i Zarządzanie, wydanie V, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976

Autor: Tomasz Małkus