Model referencyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Model referencyjny to abstrakcyjny wzorzec lub strukturę, która służy do opisu najlepszych praktyk, standardów i procesów w danej dziedzinie. Jest to narzędzie, które organizacje wykorzystują do porównywania swoich działań z najlepszymi praktykami branżowymi i identyfikowania obszarów, w których mogą poprawić swoje działania.

Model referencyjny może przyjąć różne formy, w zależności od branży i celów organizacji. Może to być zestaw wytycznych, ram pracy, matryca lub diagram, który przedstawia kluczowe elementy i relacje między nimi. Model referencyjny jest zazwyczaj oparty na badaniach i analizach przeprowadzonych w danej dziedzinie, uwzględniając najlepsze praktyki i trendy.

Korzyści wynikające z wykorzystania modelu referencyjnego to przede wszystkim pomaga organizacjom w identyfikacji obszarów do poprawy, poprzez porównywanie swoich działań z najlepszymi praktykami branżowymi. Model referencyjny dostarcza również wytycznych i wskazówek, które organizacje mogą zastosować, aby osiągnąć doskonałość w swoich procesach i standardach.

Model referencyjny jest również użytecznym narzędziem dla organizacji, które dążą do standaryzacji swoich działań. Dzięki temu, że opiera się na najlepszych praktykach branżowych, model referencyjny umożliwia organizacjom dostosowanie swoich procesów i standardów do uznanych standardów, co z kolei może przynieść korzyści w postaci efektywności, poprawy jakości i zwiększenia konkurencyjności.

Ważne jest również zauważyć, że model referencyjny nie jest statycznym narzędziem, ale ewoluuje wraz z rozwojem branży i zmieniającymi się trendami. Organizacje powinny stale monitorować i aktualizować swoje modele referencyjne, aby być na bieżąco z najnowszymi najlepszymi praktykami i standardami w swojej dziedzinie.

Zastosowanie modeli referencyjnych w organizacjach

Modele referencyjne są wykorzystywane jako narzędzia zarządzania wiedzą i zmianami w organizacjach. Służą one do doskonalenia procesów, standaryzacji działań oraz lepszego zarządzania zmianami. Ponadto, modele referencyjne wspierają podejście oparte na wiedzy, umożliwiając organizacjom wykorzystanie najlepszych praktyk i doświadczeń.

W kontekście zarządzania wiedzą, modele referencyjne umożliwiają organizacjom gromadzenie, uporządkowanie i udostępnianie wiedzy na temat efektywnych i skutecznych procesów oraz działań. Dzięki temu, pracownicy mają dostęp do informacji, które pomagają im w podejmowaniu trafnych decyzji i realizacji zadań zgodnie z najlepszymi standardami.

Model referencyjny jest również przydatny w procesie zmian organizacyjnych. Zapewnia on ramy, na podstawie których można ocenić, jakie zmiany są wymagane i jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć zamierzony cel. Modele referencyjne wspierają identyfikację obszarów, które wymagają udoskonalenia, oraz umożliwiają wprowadzenie zmian w sposób spójny i zgodny z najlepszymi praktykami.

Ważną rolą modeli referencyjnych jest również standaryzacja działań. Dzięki nim, organizacje mogą opracować jednolite i zrozumiałe procedury, które są stosowane we wszystkich działach i jednostkach organizacyjnych. Ta spójność przekłada się na poprawę efektywności i efektywności pracy, eliminację zbędnych działań oraz zwiększenie jakości usług i produktów.

Rodzaje modeli referencyjnych

Wyróżniamy trzy podstawowe grupy modeli referencyjnych: referencyjne modele procedur, referencyjne modele zastosowań i referencyjne modele organizacyjne.

 • Referencyjne modele procedur określają najlepsze praktyki i sekwencje działań, które powinny być realizowane w określonym procesie. Są one szczegółowymi przewodnikami, które podpowiadają, jakie kroki i czynności należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel. Przykładem takiego modelu może być model referencyjny zarządzania projektami, który określa etapy i aktywności, jakie powinny być realizowane w projekcie.
 • Referencyjne modele zastosowań koncentrują się na konkretnych obszarach działalności organizacji. Dotyczą one szczegółowych procesów, które są specyficzne dla danej branży lub rodzaju organizacji. Przykładem takiego modelu może być model referencyjny dla sektora bankowego, który zawiera specyficzne procedury i zasady dotyczące obsługi klienta, zarządzania ryzykiem i przeprowadzania transakcji finansowych.
 • Referencyjne modele organizacyjne dotyczą struktury organizacyjnej i zależności między różnymi jednostkami organizacyjnymi. Określają one role, odpowiedzialności i kompetencje poszczególnych jednostek oraz zasady współpracy i koordynacji między nimi. Przykładem takiego modelu może być model referencyjny dla korporacji międzynarodowej, który opisuje strukturę korporacji, podział na oddziały i hierarchię decyzyjną.

Dostosowanie modelu referencyjnego do indywidualnych potrzeb organizacji

Gotowe modele referencyjne można dostosować do indywidualnych potrzeb organizacji, aby lepiej odpowiadały specyfice procesów biznesowych i struktury organizacyjnej. Istnieje wiele sposobów modyfikacji tych modeli, takich jak dodanie lub modyfikacja kroków procesowych, uwzględnienie specyficznych wymagań branżowych czy dostosowanie terminologii do używanej w organizacji. Przykładowo, jeśli model referencyjny opisuje proces produkcji w ogólnym kontekście, można go dostosować do potrzeb organizacji produkcyjnej, uwzględniając specyficzne etapy i wymagania dotyczące jakości.

Dostosowanie modelu referencyjnego wymaga dogłębnego zrozumienia procesów i struktury organizacyjnej danej organizacji. Wymaga również zaangażowania pracowników, którzy są odpowiedzialni za realizację tych procesów, ponieważ to oni najlepiej znają specyfikę i wyzwania związane z ich pracą. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu modelu referencyjnego, organizacja może osiągnąć większą skuteczność i efektywność swoich działań, dostosowując je do swoich unikalnych potrzeb i warunków.

Korzyści z implementacji modelu referencyjnego

Implementacja modelu referencyjnego niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji. Przede wszystkim, model referencyjny umożliwia usprawnienie procesów wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich ram odniesienia, organizacja może wyeliminować zbędne kroki, zidentyfikować obszary problematyczne i wprowadzić efektywne rozwiązania. Model referencyjny stanowi swoisty "plan działania" dla organizacji, który umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności i skuteczności.

Kolejną korzyścią wynikającą z implementacji modelu referencyjnego jest poprawa efektywności operacyjnej. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych procesów i procedur, organizacja może zwiększyć swoją wydajność, osiągając lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie zasobów. Model referencyjny umożliwia identyfikację najlepszych praktyk i ich wdrożenie, co prowadzi do bardziej efektywnego działania organizacji.

Implementacja modelu referencyjnego przyczynia się również do zwiększenia jakości usług świadczonych przez organizację. Dzięki standaryzacji procesów i ich monitorowaniu, organizacja jest w stanie zapewnić spójność i wysoką jakość swoich usług. Model referencyjny umożliwia wprowadzenie jednolitych standardów działania, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz budowanie pozytywnego wizerunku organizacji.

Redukcja kosztów jest kolejną istotną korzyścią wynikającą z implementacji modelu referencyjnego. Dzięki zastosowaniu efektywnych procesów i eliminacji działań nieprzynoszących wartości, organizacja może ograniczyć swoje wydatki. Model referencyjny umożliwia identyfikację obszarów, w których można osiągnąć oszczędności, co prowadzi do poprawy rentowności organizacji.

Standaryzacja działań to kolejny aspekt wynikający z implementacji modelu referencyjnego. Dzięki wprowadzeniu jednolitych standardów i procedur, organizacja może zapewnić spójność działania na wszystkich poziomach. Model referencyjny umożliwia harmonizację działań, co zwiększa efektywność organizacji oraz ułatwia współpracę między różnymi działami.

Lepsza kontrola i monitorowanie procesów to kolejna korzyść wynikająca z implementacji modelu referencyjnego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich ram odniesienia, organizacja może skutecznie monitorować swoje działania i kontrolować ich przebieg. Model referencyjny umożliwia wprowadzenie odpowiednich wskaźników oraz metryk, które pozwalają na bieżące śledzenie wyników i identyfikację potencjalnych problemów.

Ostatnią korzyścią, jaką można osiągnąć dzięki implementacji modelu referencyjnego, jest łatwiejsze zarządzanie zmianami. Model referencyjny stanowi ramy, które ułatwiają organizacji adaptację do nowych sytuacji i wprowadzanie zmian. Dzięki obecności modelu referencyjnego, organizacja może szybciej i sprawniej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zewnętrzne czynniki.

Wykorzystanie modelu referencyjnego w benchmarkingu

Model referencyjny jest niezwykle przydatnym narzędziem w procesie benchmarkingu. Benchmarking to porównywanie wyników organizacji z najlepszymi praktykami branżowymi w celu identyfikacji obszarów do poprawy. Wykorzystanie modelu referencyjnego umożliwia organizacji dokładne określenie, na jakim etapie znajduje się w porównaniu do innych podmiotów branżowych.

Przykładowo, w sektorze produkcyjnym modele referencyjne są powszechnie stosowane do porównywania wydajności operacyjnej, jakości produktów, czy poziomu kosztów. Organizacja może wówczas zidentyfikować obszary, w których inne podmioty branżowe osiągają lepsze wyniki i wdrożyć działania mające na celu osiągnięcie podobnych rezultatów.

Podobnie, w sektorze usługowym modele referencyjne mogą być wykorzystywane do porównywania jakości obsługi klienta, efektywności procesów obsługowych czy poziomu zadowolenia klientów. Dzięki benchmarkingowi przy użyciu modeli referencyjnych, organizacja może zidentyfikować najlepsze praktyki, które przekładają się na sukces innych podmiotów branżowych, i dostosować swoje działania w celu osiągnięcia podobnych wyników.

Wykorzystanie modelu referencyjnego w benchmarkingu umożliwia organizacji identyfikację obszarów do doskonalenia oraz określenie najlepszych praktyk, które mogą być wdrożone w jej działalności. Dzięki temu, organizacja może skutecznie podnosić swoją wydajność, jakość usług i efektywność operacyjną, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Przykłady modeli referencyjnych

W dzisiejszym biznesowym środowisku organizacje często korzystają z różnych modeli referencyjnych, które pomagają im osiągnąć wyższą efektywność i doskonale dopasować się do zmieniających się warunków rynkowych. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych modeli referencyjnych, które są dostępne na rynku.

 • Model referencyjny APQC. Model referencyjny APQC (American Productivity & Quality Center) jest jednym z najbardziej znanych i szeroko stosowanych modeli referencyjnych. Skupia się na doskonaleniu procesów biznesowych i zarządzaniu jakością. Model APQC oferuje kompleksowy zbiór najlepszych praktyk w różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie projektami, zarządzanie operacyjne czy zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest używany przez wiele organizacji na całym świecie jako podstawa do oceny i doskonalenia ich procesów.
 • Model referencyjny SCOR. Model referencyjny SCOR (Supply Chain Operations Reference) koncentruje się na doskonaleniu procesów w łańcuchu dostaw. Jest to kompleksowy model, który definiuje kluczowe procesy w łańcuchu dostaw i dostarcza wytyczne dotyczące optymalizacji tych procesów. Model SCOR jest powszechnie stosowany przez firmy z różnych branż, które dążą do poprawy efektywności swoich łańcuchów dostaw i zwiększenia konkurencyjności na rynku.
 • Model referencyjny ITIL. Model referencyjny ITIL (Information Technology Infrastructure Library) jest jednym z najbardziej popularnych modeli referencyjnych w obszarze zarządzania usługami IT. Model ITIL definiuje najlepsze praktyki w zakresie zarządzania usługami IT, takie jak zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianą czy zarządzanie poziomem usług. Jest szeroko stosowany przez organizacje, które chcą usprawnić swoje procesy IT i zapewnić wysoką jakość świadczonych usług.
 • Model referencyjny COBIT. Model referencyjny COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) jest opracowany przez ISACA (Information Systems Audit and Control Association) i jest powszechnie stosowany w obszarze zarządzania ryzykiem IT. Model COBIT definiuje zestaw celów kontrolnych, które pomagają organizacjom w skutecznym zarządzaniu ryzykiem i zapewnianiu bezpieczeństwa informacji. Jest wykorzystywany przez wiele firm do oceny i doskonalenia ich systemów informatycznych oraz w procesie audytu IT.

W praktyce, każdy z wymienionych modeli referencyjnych ma swoje unikalne zastosowanie i korzyści. Organizacje wybierają odpowiedni model referencyjny w zależności od swoich konkretnych potrzeb i celów. Model referencyjny może być używany jako podstawa do oceny i doskonalenia procesów, jako narzędzie do benchmarkingu z innymi organizacjami, a także jako podstawa do szkoleń i przekazywania wiedzy w organizacji.

Model referencyjny jako narzędzie do przekazywania wiedzy i szkoleń

Model referencyjny pełni również istotną rolę jako narzędzie do przekazywania wiedzy i szkoleń w organizacji. Istnieje wiele różnych metod wykorzystywanych w praktyce, aby wykorzystać potencjał modelu referencyjnego w celu szkolenia pracowników i przekazywania im niezbędnej wiedzy.

Jedną z popularnych metod jest tworzenie podręczników i materiałów szkoleniowych opartych na modelu referencyjnym. Te materiały zawierają szczegółowe opisy procesów, procedur i najlepszych praktyk zgodnych z modelem referencyjnym. Są one powszechnie wykorzystywane podczas szkoleń wewnętrznych, które mają na celu przygotowanie pracowników do efektywnego wykorzystania modelu referencyjnego w praktyce.

Kolejną metodą jest wykorzystanie e-learningu, czyli szkoleń online, w których pracownicy mogą samodzielnie uczyć się i doskonalić swoją wiedzę na temat modelu referencyjnego. E-learning umożliwia elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenie pracowników w dowolnym czasie i miejscu. W ramach e-learningu można udostępniać interaktywne moduły szkoleniowe, testy, studia przypadków i inne materiały, które pomagają pracownikom zrozumieć i wykorzystać model referencyjny w swojej codziennej pracy.

Model referencyjny może również służyć jako podstawa do szkoleń prowadzonych przez ekspertów z danej dziedziny. Tego rodzaju szkolenia mogą obejmować prezentacje, warsztaty, ćwiczenia praktyczne i studia przypadków. Ekspert, korzystając z modelu referencyjnego, może przekazać praktyczną wiedzę i doświadczenie, co pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć i zastosować model referencyjny w ich organizacji.

Rozwój i ulepszanie modeli referencyjnych

Model referencyjny jest narzędziem, które może być stale rozwijane i ulepszane wraz z postępem technologicznym i zmianami w organizacji. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym innowacje, nowe technologie i trendy mają ogromne znaczenie dla ewolucji modeli referencyjnych.

Postęp technologiczny wpływa na rozwój modeli referencyjnych poprzez dostarczanie nowych narzędzi i technik, które umożliwiają bardziej precyzyjne i kompleksowe modelowanie procesów biznesowych. Przykładem takiego narzędzia jest ARIS (Architektura Integracji Systemów) - popularne oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych. ARIS umożliwia projektowanie, dokumentowanie, konfigurowanie i optymalizację systemów informacyjnych organizacji.

Wraz z rozwojem technologii informatycznych, pojawiły się również nowe modele referencyjne, takie jak R/3. R/3 jest systemem informatycznym, który integruje różne dziedziny zarządzania, takie jak finanse, sprzedaż, produkcja i logistyka. Dzięki temu, organizacje mogą modelować i implementować procesy biznesowe w sposób zintegrowany i spójny.

Jednak ARIS i R/3 to tylko przykłady narzędzi/modeli stosowanych w systemach informatycznych. Istnieje wiele innych popularnych narzędzi i metod, które opierają się na modelach referencyjnych. Na przykład, BPMN (Business Process Model and Notation) jest językiem graficznym do modelowania procesów biznesowych, który jest szeroko stosowany w dziedzinie zarządzania procesami. Innym popularnym narzędziem jest UML (Unified Modeling Language), który umożliwia modelowanie systemów informatycznych w sposób ogólny.


Model referencyjnyartykuły polecane
Analiza systemowaEkonometriaPrzedmiot badańMetodaPytanie badawczeHipotezaWnioskowanie statystyczneStatystykaSocjologiaStandaryzacja produktu

Bibliografia

 • Ćwiklicki M. (2006), Podstawy systemów workflow, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Gabryelczyk R. (2006), ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa
 • Kasprzak T. (red.) (2005), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa
 • Kubiak B., Korowicki A. (red.) (1997), Human Computer Interaction, Fundacja Rozwoju EG, Gdańsk
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.) (2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Politechnika Łódzka, Łódź
 • Trocki M. (2003), Zarządzanie Projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Wrycza S. (red.) (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa