Informacyjna teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania

Informacyjna teoria przedsiębiorstwa jest podejściem badawczym, które analizuje rolę informacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to kierunek rozwoju teorii zarządzania, który skupia się na zrozumieniu, jak informacje są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

W kontekście informacyjnej teorii przedsiębiorstwa, informacja jest postrzegana jako cenny zasób, który wpływa na podejmowanie decyzji, osiąganie celów i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Informacje mogą obejmować dane liczbowe, raporty, analizy rynkowe, prognozy, opinie klientów, a także wiedzę ekspercką.

Głównym celem informacyjnej teorii przedsiębiorstwa jest zrozumienie, jakie informacje są potrzebne do podejmowania decyzji, jakie są najlepsze metody gromadzenia i przetwarzania informacji, a także jakie są efektywniejsze strategie zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie.

Ważnym aspektem informacyjnej teorii przedsiębiorstwa jest również analiza wpływu informacji na różne obszary działalności przedsiębiorstwa, takie jak marketing, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi czy operacje. Informacje mogą mieć znaczący wpływ na podejmowanie decyzji strategicznych, takich jak rozwój nowego produktu, wejście na nowy rynek czy restrukturyzacja organizacji.

Współczesne technologie informatyczne odegrały kluczową rolę w rozwoju informacyjnej teorii przedsiębiorstwa. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą gromadzić, przechowywać, analizować i udostępniać informacje w bardziej efektywny sposób. Systemy informatyczne, takie jak systemy zarządzania bazami danych, systemy CRM (Customer Relationship Management) czy systemy Business Intelligence, umożliwiają przedsiębiorstwom lepsze wykorzystanie informacji w procesie zarządzania.

Teoretyczny rozwój informacyjno-naukowego podejścia do przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z obserwacji, że gospodarka jest koordynowana przez instytucje o bardzo złożonej strukturze informacyjnej, a nie tylko przez prostą strukturę informacji, jaką jest rynkowy system cen. Teoria ta powstała w wyniku empirycznych porównań między przedsiębiorstwami japońskimi, a innymi, głównie amerykańskimi. Poniżej założenia teorii informacyjnej:

 • 1. Elementami budowy przedsiębiorstwa w tej teorii są struktury informacji i wiedzy. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje (płynnie) efektywność struktury informacji i wiedzy.Przedsiębiorstwo jest to instytucja i organizacja, która potrafi zapewnić lepszą i bogatszą strukturę wymiany informacji niż rynek. Organizacja i hierarchia ważności w przedsiębiorstwie wynikają z ważności informacji, a nie z formalnej struktury stworzonej przez menedżerów. W przedsiębiorstwie ważniejsze są "szczeble" wartości informacji niż szczeble ludzi i zadań. Zadania i koordynacja podporządkowane są efektywności struktury wymiany informacji. Przedsiębiorstwo staje się spiralą wiedzy a jej silna przewaga nad rynkiem przejawia się w bogatszej i efektywniejszej wymianie informacji. Granice przedsiębiorstwa są płynne, zmieniają się elastycznie do potrzeb struktury informacyjnej. Celem przedsiębiorstwa jest stopa wzrostu.
 • 2.Przedsiębiorstwo w konkurencji oraz w organizacji gospodarki. Płynne granice przedsiębiorstwa powodują, że przedsiębiorstwa o nieefektywnej strukturze informacji tracą swoje "części", które są przejmowane przez przedsiębiorstwa o lepszej strukturze informacji. Znaczenie rynku (konkurencji) się zwiększa, gdy przedsiębiorstwo traci swoją efektywność.
 • 3.Korzyści przedsiębiorstw a korzyści ogólnogospodarcze. Silnie efektywnościowy charakter przedsiębiorstw jako lepszej niż rynek struktury wymiany informacji tworzy oczywiste korzyści ogólnogospodarcze. Przedsiębiorstwa, które nie potrafią zapewnić lepszej struktury informacji niż rynek, są eliminowane przez rynek, ich "kawałki" wchodzą w skład innych przedsiębiorstw o lepszej strukturze informacji.
 • 4.Rola właściciela, przedsiębiorcy, menedżera i klienta w przedsiębiorstwie. Występuje równowaga interesów właściciela, przedsiębiorcy i pracowników. Wszyscy są ważni, ponieważ wszyscy mają to co najważniejsze - informację.
 • 5.Zakładanie, funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powstaje, jeśli jego założyciele mogą wnieść nowe informacje do gospodarki lub polepszyć struktury wymiany informacji.
 • 6.Zarządzanie przedsiębiorstwem. Japońskie metody zarządzania: Just-in-time, zarządzanie przez jakość (TQM), Kanban, Kaizen, Lean management, koła jakości.
 • 7.Główni przedstawiciele teorii: Polanyi, Aoki, Nonaka, Takeuchi, Szulanski, Hurwicz, Fiol, Lyles, Liebrman, Bolton.
 • 8.Przykłady przedsiębiorstw najlepiej wyjaśniane przez teorię: Toyota, Honda, BCG, Comarch, Cisco Systems.

Podstawowe założenia informacyjnej teorii przedsiębiorstwa

Rola instytucji informacyjnych w koordynacji gospodarki

Informacyjna teoria przedsiębiorstwa zakłada, że instytucje informacyjne odgrywają kluczową rolę w skutecznej koordynacji gospodarki. Istnieje złożona struktura informacyjna, która stanowi podstawowy element funkcjonowania gospodarki. Instytucje informacyjne, takie jak banki, giełdy, agencje ratingowe czy biura informacji gospodarczej, pełnią istotną funkcję w przekazywaniu informacji, a także w zarządzaniu ryzykiem.

Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa oparte są na informacjach, które są dostępne dzięki instytucjom informacyjnym. Prawidłowe zrozumienie informacji jest kluczowe dla podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. W przypadku braku odpowiednich instytucji informacyjnych, proces podejmowania decyzji byłby utrudniony, a efektywność działania przedsiębiorstw znacznie ograniczona.

Wpływ struktury informacji i wiedzy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Struktura informacji i wiedzy ma istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wewnętrzna struktura informacyjna jest powiązana z formalną strukturą organizacyjną. Informacje są przekazywane wzdłuż hierarchii, co ma znaczenie dla podejmowania decyzji na różnych poziomach zarządzania.

Formalna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jest rezultatem struktury informacyjnej, która wpływa na sposób zarządzania i organizacji pracy w firmie. Hierarchia i organizacja przedsiębiorstwa są kształtowane przez strukturę informacyjną. Efektywność działania przedsiębiorstwa zależy od odpowiedniego dostępu do informacji i umiejętności ich wykorzystania.

Granice przedsiębiorstwa jako wynik struktury informacyjnej

Struktura informacyjna wpływa również na granice przedsiębiorstwa. Granice przedsiębiorstwa są płynne i mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb struktury informacyjnej. Przedsiębiorstwa decydują się na tworzenie lub nabywanie innych firm w celu poszerzenia dostępu do informacji i wiedzy.

Przedsiębiorstwa muszą być elastyczne i dostosowywać się do zmian struktury informacyjnej. W przypadku zmiany sytuacji na rynku lub innych czynników wpływających na strukturę informacyjną, przedsiębiorstwa muszą być w stanie szybko reagować i podejmować odpowiednie działania. Elastyczność przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do zmian struktury informacyjnej jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności na rynku.

Konkurencja i efektywność struktury informacyjnej

Skutki konkurencji dla przedsiębiorstw o nieefektywnej strukturze informacji

Przedsiębiorstwa, które posiadają nieefektywną strukturę informacyjną, są bardziej narażone na utratę części rynku w wyniku konkurencji. Istnieje kilka głównych przyczyn takiej utraty:

Po pierwsze, nieefektywna struktura informacyjna może prowadzić do braku dostępu do aktualnych informacji rynkowych. Przedsiębiorstwa, które nie mają dostępu do istotnych informacji o preferencjach klientów, trendach rynkowych czy konkurencji, nie są w stanie odpowiednio dostosować swojej oferty i strategii. W rezultacie, tracą konkurencyjność i rywalizujące przedsiębiorstwa o bardziej efektywnych strukturach informacyjnych zyskują przewagę.

Po drugie, nieefektywna struktura informacyjna może prowadzić do opóźnień w przekazywaniu informacji wewnętrznych. Kiedy nie ma skutecznego przepływu informacji między różnymi działami przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji może być spowolnione, a działania niekoordynowane. To z kolei prowadzi do utraty konkurencyjności na rynku.

Po trzecie, nieefektywna struktura informacyjna często prowadzi do braku innowacyjności w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwa, które nie inwestują w odpowiednie systemy informacyjne i nie promują kultury informacyjnej, nie są w stanie wykorzystać w pełni potencjału swoich pracowników w zakresie generowania i wykorzystywania nowych pomysłów. W efekcie, tracą na innowacyjności, podczas gdy konkurencyjne przedsiębiorstwa mogą wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi.

Konsekwencje dla efektywności przedsiębiorstw z efektywną strukturą informacyjną

Przedsiębiorstwa, które posiadają efektywną strukturę informacyjną, czerpią wiele korzyści z konkurencji. Ich efektywność jest związana z kilkoma czynnikami:

 • Po pierwsze, posiadanie efektywnej struktury informacyjnej umożliwia przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmiany na rynku. Dzięki aktualnym informacjom i skutecznemu przepływowi informacji wewnętrznej, mogą one dostosować swoje strategie, produkty i usługi do zmieniających się warunków. W rezultacie, są bardziej konkurencyjne i mogą zyskać większą część rynku.
 • Po drugie, efektywna struktura informacyjna umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystanie informacji jako źródła przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, które są w stanie pozyskać istotne informacje o preferencjach i potrzebach klientów, trendach rynkowych czy nowych technologiach, mogą dostosować swoje produkty i usługi w sposób bardziej atrakcyjny dla klientów. W rezultacie, osiągają większą efektywność i konkurencyjność.
 • Po trzecie, efektywna struktura informacyjna sprzyja innowacyjności w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwa, które inwestują w rozwój systemów informacyjnych, szkolenia pracowników z zakresu zarządzania informacją i promocję kultury informacyjnej, mogą wykorzystać w pełni potencjał swoich pracowników w zakresie generowania i wykorzystywania nowych pomysłów. W rezultacie, są bardziej zdolne do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Równowaga interesów w przedsiębiorstwie dzięki dostępowi do informacji

Właściciele, przedsiębiorcy i pracownicy są kluczowymi interesariuszami przedsiębiorstwa. Dostęp do informacji odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi interesów między tymi grupami.

Właściciele przedsiębiorstwa oczekują zysków i wzrostu wartości swoich aktywów. Dostęp do informacji pozwala im podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i zarządzania, co przekłada się na osiąganie zamierzonych celów finansowych.

Przedsiębiorcy, czyli menedżerowie i liderzy przedsiębiorstwa, odpowiedzialni są za podejmowanie strategicznych decyzji oraz efektywne zarządzanie zasobami. Dostęp do informacji pozwala im na lepsze zrozumienie sytuacji rynkowej, konkurencji i trendów, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji i osiąganie sukcesu.

Pracownicy przedsiębiorstwa, z kolei, oczekują uczestnictwa w decyzjach dotyczących ich pracy, rozwoju zawodowego i uczciwego wynagradzania. Dostęp do informacji daje im możliwość lepszego zrozumienia kontekstu, w którym pracują, oraz uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. To z kolei przyczynia się do większej satysfakcji z pracy i zaangażowania.

Dostęp do informacji odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi interesów między właścicielami, przedsiębiorcami i pracownikami. Zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji dla wszystkich grup interesariuszy jest kluczowe dla osiągnięcia harmonii w przedsiębiorstwie.

Właściciele powinni mieć dostęp do informacji finansowych, operacyjnych i strategicznych, które pozwalają im monitorować wyniki przedsiębiorstwa i podejmować decyzje inwestycyjne. Jednocześnie, przedsiębiorcy powinni zapewnić pracownikom dostęp do informacji dotyczącej ich pracy, tak aby mogli lepiej zrozumieć kontekst i uczestniczyć w decyzjach dotyczących ich zadań.

Przekazywanie informacji oraz promowanie otwartej i transparentnej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa jest kluczowe dla utrzymania równowagi interesów. Pracownicy powinni mieć możliwość zgłaszania swoich pomysłów, obaw i sugestii, a przedsiębiorcy powinni słuchać i reagować na te informacje. Tylko w ten sposób można osiągnąć pełną równowagę interesów i budować zaangażowany zespół.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji jako kluczowa kompetencja przedsiębiorstwa

Informacje odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji są podstawowymi kompetencjami, które determinują skuteczność działania organizacji. Informacje umożliwiają przedsiębiorstwu zrozumienie otoczenia, analizę rynku i konkurencji, identyfikację trendów i możliwości, a także przewidywanie przyszłych zmian. Dostęp do odpowiednich informacji pozwala na podejmowanie lepiej uzasadnionych i bardziej świadomych decyzji.

Ważne jest, aby informacje, na których opierają się decyzje, były wysokiej jakości. Informacje o niskiej jakości mogą prowadzić do błędnych wniosków i podejmowania nieodpowiednich decyzji. Dlatego przedsiębiorstwa powinny inwestować w systemy informatyczne i technologie informacyjne, które umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i analizę informacji o wysokiej jakości. Współczesne systemy informatyczne oferują zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi i generowania wartościowych informacji, które stanowią podstawę skutecznego podejmowania decyzji.

Asymetria informacyjna i jej wpływ na skuteczność decyzji

Asymetria informacyjna występuje, gdy jedna strona w procesie podejmowania decyzji posiada więcej informacji niż druga strona. W przedsiębiorstwie może to wynikać z różnic w dostępie do informacji, poziomie wiedzy lub umiejętności, a także z intencjonalnego ukrywania informacji. Przyczyny asymetrii informacyjnej mogą być związane z hierarchią organizacyjną, kulturą organizacyjną, brakiem komunikacji wewnątrz firmy czy zewnętrznymi czynnikami, takimi jak dostawcy, klienci czy konkurencja.

Asymetria informacyjna może mieć negatywny wpływ na jakość podejmowanych decyzji. Gdy jedna strona w procesie decyzyjnym posiada większą wiedzę i lepszy dostęp do informacji, może celowo manipulować tymi informacjami lub wykorzystywać swoją przewagę w celu osiągnięcia własnych korzyści. To może prowadzić do podejmowania decyzji, które nie są optymalne dla przedsiębiorstwa jako całości. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa dążyły do zmniejszenia asymetrii informacyjnej poprzez odpowiednie zarządzanie informacjami i komunikacją w organizacji.

Inwestycje w systemy informatyczne i technologie informacyjne w kontekście struktury informacyjnej przedsiębiorstwa

Inwestycje w systemy informatyczne i technologie informacyjne przynoszą liczne korzyści dla przedsiębiorstw. Przede wszystkim umożliwiają bardziej efektywne gromadzenie, przetwarzanie i analizę informacji. Systemy informatyczne umożliwiają także integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, co pozwala na uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu sytuacji i lepsze zrozumienie zależności pomiędzy różnymi aspektami działalności. Ponadto, inwestycje w systemy informatyczne mogą zwiększyć szybkość i dokładność przetwarzania informacji, co przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i większą skuteczność działania.

Inwestycje w systemy informatyczne i technologie informacyjne mają również wpływ na strukturę wymiany informacji i procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Poprawa dostępu do informacji i możliwość szybkiego przekazywania danych pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi sprzyja większej współpracy i integracji wewnętrznej. Systemy informatyczne mogą także ułatwiać procesy decyzyjne poprzez dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym, generowanie raportów i analiz, a także automatyzację niektórych zadań. W rezultacie, przedsiębiorstwa mogą podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje, co przekłada się na ich konkurencyjność i efektywność.


Informacyjna teoria przedsiębiorstwaartykuły polecane
Menedżerska teoria przedsiębiorstwaInwestycyjna teoria przedsiębiorstwaParadygmaty zarządzaniaPrzedsiębiorstwo globalnePolityka personalnaFordowsko-Marksowska teoria przedsiębiorstwaKooperacyjna teoria przedsiębiorstwaOrganizacja ucząca sięZarządzanie przez wartości

Bibliografia

 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Karolina Lach