Informacyjna teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Informacyjna teoria przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Teoretyczny rozwój informacyjno-naukowego podejścia do przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z obserwacji, że gospodarka jest koordynowana przez instytucje o bardzo złożonej strukturze informacyjnej, a nie tylko przez prostą strukturę informacji, jaką jest rynkowy system cen. Teoria ta powstała w wyniku empirycznych porównań między przedsiębiorstwami japońskimi, a innymi, głównie amerykańskimi. Poniżej założenia teorii informacyjnej:

1. Elementami budowy przedsiębiorstwa w tej teorii są struktury informacji i wiedzy. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje (płynnie) efektywność struktury informacji i wiedzy.Przedsiębiorstwo jest to instytucja i organizacja, która potrafi zapewnić lepszą i bogatszą strukturę wymiany informacji niż rynek. Organizacja i hierarchia ważności w przedsiębiorstwie wynikają z ważności informacji, a nie z formalnej struktury stworzonej przez menedżerów. W przedsiębiorstwie ważniejsze są "szczeble" wartości informacji niż szczeble ludzi i zadań. Zadania i koordynacja podporządkowane są efektywności struktury wymiany informacji. Przedsiębiorstwo staje się spiralą wiedzy a jej silna przewaga nad rynkiem przejawia się w bogatszej i efektywniejszej wymianie informacji. Granice przedsiębiorstwa są płynne, zmieniają się elastycznie do potrzeb struktury informacyjnej. Celem przedsiębiorstwa jest stopa wzrostu.

2.Przedsiębiorstwo w konkurencji oraz w organizacji gospodarki. Płynne granice przedsiębiorstwa powodują, że przedsiębiorstwa o nieefektywnej strukturze informacji tracą swoje "części", które są przejmowane przez przedsiębiorstwa o lepszej strukturze informacji. Znaczenie rynku (konkurencji) się zwiększa, gdy przedsiębiorstwo traci swoją efektywność.

3.Korzyści przedsiębiorstw a korzyści ogólnogospodarcze. Silnie efektywnościowy charakter przedsiębiorstw jako lepszej niż rynek struktury wymiany informacji tworzy oczywiste korzyści ogólnogospodarcze. Przedsiębiorstwa, które nie potrafią zapewnić lepszej struktury informacji niż rynek, są eliminowane przez rynek, ich "kawałki" wchodzą w skład innych przedsiębiorstw o lepszej strukturze informacji.

4.Rola właściciela, przedsiębiorcy, menedżera i klienta w przedsiębiorstwie. Występuje równowaga interesów właściciela, przedsiębiorcy i pracowników. Wszyscy są ważni, ponieważ wszyscy mają to co najważniejsze - informację.

5.Zakładanie, funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powstaje, jeśli jego założyciele mogą wnieść nowe informacje do gospodarki lub polepszyć struktury wymiany informacji.

6.Zarządzanie przedsiębiorstwem. Japońskie metody zarządzania: Just-in-time, zarządzanie przez jakość (TQM), Kanban, Kaizen, Lean management, koła jakości.

7.Główni przedstawiciele teorii: Polanyi, Aoki, Nonaka, Takeuchi, Szulanski, Hurwicz, Fiol, Lyles, Liebrman, Bolton.

8.Przykłady przedsiębiorstw najlepiej wyjaśniane przez teorię: Toyota, Honda, BCG, Comarch, Cisco Systems.

Zobacz także inne: Teorie przedsiębiorstwa

Bibliografia

  • A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 166-168.

Autor: Karolina Lach