Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania

Teoria inwestycyjna przedsiębiorstwa - nazywana najbardziej fundamentalistyczną teorią A.Chandlera, który był zwolennikiem decentralizacji zarządzania oraz planistycznej i koordynacyjnej funkcji kierownictwa, zakłada, że przedsiębiorstwo to organizacja i instytucja, które są niepodzielne. Świadome, planowe inwestowanie są podstawą zakładania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Głównym elementem tej teorii jak sama jej nazwa wskazuje, są inwestycje. Minimalizacja kosztów ich tworzenia kształtuje granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem a rynkiem i konsumentami.

W teorii Chandlera, przedsiębiorstwo w przeciwieństwie do rynku i konsumentów, posiada zespół zdolności organizacyjnych, który pozwala na zorganizowanie inwestycji. Dzięki udanym, trafionym inwestycjom o wysokich kosztach niezwrotnych, wyznaczającym struktury rynkowe i ich ewolucje, firma osiąga przewagę konkurencyjną na rynku. Cel przedsiębiorstwa to rozwój lub przetrwanie. Poprzez zarządzanie, firma powinna zmieniać się z wysoce scentralizowanej, z wieloma wyspecjalizowanymi jednostkami, które koordynują departamenty funkcjonalne w firmę ze zdecentralizowanym zarządzaniem, z wieloma samodzielnymi, wydzielonymi jednostkami. Zmienia się rola poszczególnych podmiotów przedsiębiorstwa, oddziela się zarządzanie od własności. Źródłem wzrostu i rozwoju gospodarczego jest przedsiębiorstwo i jego inwestycje, dlatego państwo nie powinno przeszkadzać w tym procesie ale zapewniać bezpieczeństwo.

Do głównych przedstawicieli tej teorii należą:

  • Chandler (1962,1977,1990,1992),
  • Chandler, Daems (1980),
  • Bowman, Hurry (1993),
  • Bowman, Kogut (1995)

Przykłady przedsiębiorstw odzwierciedlających teorię inwestycyjną przedsiębiorstwa:

  • Kulczyk Holding,
  • Fiat,
  • Boeing,
  • Tele-Fonika Kable S.A.

Wartość przedsiębiorstwa a inwestycje

Inwestycje odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Odpowiednio dobrana strategia inwestycyjna może przyczynić się do wzrostu zysków, poprawy efektywności operacyjnej oraz zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Istnieje wiele metod oceny inwestycji, które pomagają przedsiębiorstwom podejmować decyzje inwestycyjne oparte na konkretnych kryteriach. Jedną z najpopularniejszych metod jest metoda VAN (wartość dodana netto), która bierze pod uwagę przepływy pieniężne generowane przez inwestycję oraz koszt kapitału. Inną powszechnie stosowaną metodą są wskaźniki rentowności, takie jak wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) czy współczynnik zysku netto do sprzedaży.

Przy ocenie opłacalności inwestycji należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Poza oceną przepływów pieniężnych i kosztów kapitału, istotne jest również rozważenie czynników zewnętrznych, takich jak ryzyko rynkowe, polityczne czy makroekonomiczne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie solidnej analizy i prognoz, uwzględniających zarówno korzyści, jak i ryzyko związane z daną inwestycją.

Inwestycje odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Przykłady takich przedsiębiorstw jak Amazon czy Apple pokazują, jak odpowiednio dobrana strategia inwestycyjna może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu. Obie firmy inwestują znaczne środki w rozwój nowych produktów, technologii i infrastruktury, co pozwala im utrzymać pozycję lidera na rynku.

Ryzyko inwestycyjne a zarządzanie przedsiębiorstwem

Inwestycje niosą za sobą pewne ryzyko, które może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki przedsiębiorstwa. Rodzaje ryzyka związane z inwestycjami obejmują m.in. ryzyko rynkowe, finansowe, operacyjne czy polityczne. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym jest niezwykle istotne dla zapewnienia stabilności i sukcesu przedsiębiorstwa.

Aby skutecznie zarządzać ryzykiem inwestycyjnym, przedsiębiorstwa powinny wdrożyć odpowiednie strategie. Jedną z popularnych strategii jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli inwestowanie w różne klasy aktywów, branże czy regiony geograficzne w celu zminimalizowania ryzyka. Ponadto, przedsiębiorstwa mogą korzystać z instrumentów finansowych, takich jak ubezpieczenia czy kontrakty terminowe, które pozwalają na zabezpieczenie się przed potencjalnymi stratami.

Identyfikacja i ocena ryzyka inwestycyjnego to kluczowe narzędzia w zarządzaniu ryzykiem. Przedsiębiorstwa powinny dokładnie analizować swoje projekty inwestycyjne pod kątem potencjalnych zagrożeń i szans. Techniki takie jak analiza scenariuszowa, analiza wrażliwości czy analiza SWOT mogą pomóc w identyfikacji i ocenie ryzyka inwestycyjnego.

Przykłady przedsiębiorstw, które skutecznie zarządzały ryzykiem inwestycyjnym, to m.in. General Electric, które z powodzeniem zredukowało ryzyko operacyjne poprzez wprowadzenie programu Six Sigma, oraz Google, które zainwestowało w różne branże i technologie, zwiększając tym samym swoją odporność na ryzyko rynkowe.

Innowacje i inwestycje w przedsiębiorstwie

Innowacje są nieodłącznym elementem rozwoju przedsiębiorstwa, a inwestycje odgrywają kluczową rolę w ich realizacji. Innowacje mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak produkty, procesy czy organizacja. Inwestycje w innowacje pozwalają przedsiębiorstwom wprowadzać na rynek nowe, ulepszone produkty i usługi, co przyczynia się do rozwoju i utrzymania konkurencyjności.

Finansowanie innowacji może być wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Istnieje wiele metod finansowania innowacji, takich jak kredyty bankowe, emisja obligacji czy pozyskiwanie kapitału od inwestorów zewnętrznych. Rządowe programy wsparcia, takie jak dotacje czy ulgi podatkowe, również mogą stanowić źródło finansowania innowacji.

Przykłady przedsiębiorstw, które odniosły sukces dzięki inwestycjom w innowacje, to m.in. Tesla, której inwestycje w rozwój samochodów elektrycznych doprowadziły do rewolucji na rynku motoryzacyjnym, oraz Netflix, które zainwestowało w technologię strumieniowego przesyłania treści, stając się liderem w branży rozrywkowej.

Inwestowanie w innowacje przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści. Oprócz możliwości rozwoju nowych produktów i usług, innowacje mogą prowadzić do poprawy efektywności operacyjnej, zwiększenia konkurencyjności oraz budowania pozytywnego wizerunku marki. Przedsiębiorstwa, które skutecznie wykorzystują inwestycje w innowacje, są bardziej odporne na zmiany rynkowe i mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu.


Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwaartykuły polecane
Korporacja międzynarodowaMenedżerska teoria przedsiębiorstwaInformacyjna teoria przedsiębiorstwaKooperacyjna teoria przedsiębiorstwaFinansowa teoria przedsiębiorstwaPotencjałEkologiczna teoria przedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwo globalneRodzaje strategii

Bibliografia

  • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Katarzyna Gubała