Finansowa teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Finansowa teoria przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Założenia teorii finansowej przedsiębiorstwa:

1.Elementami budowy tej strategii są aktywa i pasywa w gospodarce. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje minimalizacja kosztów pozyskania kapitału. Przedsiębiorstwo jest częścią gospodarki składającej się z aktywów i pasywów. Jak inne aktywa gospodarki podlega z różnymi ograniczeniami transakcjom kupna i sprzedaży. Celem przedsiębiorstwa jest wzrost wartości. Zmiany wartości finansowej przedsiębiorstwa wymuszają możliwości kolejnych operacji finansowych (kolejne zakupy przedsiębiorstw, zadłużanie się, silniejsze wykorzystanie dźwigni finansowej). Przedsiębiorstwo dąży do obniżenia kosztu kapitału.

2.Przedsiębiorstwo w konkurencji oraz w organizacji gospodarki. Konkurencja na rynku produktów i usług przenosi się na rynki finansowe. Zakupy udziałów są ważniejszą formą konkurencji niż konkurowanie produktami i usługami.

3.Korzyści przedsiębiorstw a korzyści ogólnogospodarcze. W ekonomii występuje spór o korzyści ogólnogospodarcze rozwoju przedsiębiorstw w ujęciu teorii finansowej. Krytycy uznają taki rodzaj przedsiębiorstw za "balon spekulacyjny", kończący się niebezpiecznymi kryzysami finansowymi gospodarki. Stąd też wyciągają z tej teorii wnioski o konieczności regulacji rynków finansowych. Obrońcy (przedstawiciele banków inwestycyjnych) uważają, że tylko przy takim teoretycznym ujęciu przedsiębiorstwa i wynikającym z niego rozwoju przedsiębiorstwa występuje jedyna możliwość współczesnej egzekucji praw własności, dzięki temu występują korzyści ogólnogospodarcze.

4.Rola właściciela, przedsiębiorcy, menedżera i klienta w przedsiębiorstwie. Kluczową rolę w przedsiębiorstwie odgrywa innowacyjność finansowa oraz swoista przedsiębiorczość menedżerów. Relacje menedżerów i właścicieli są mocno uzależnione od tzw. aktywności rynków finansowych i rynku menedżerów. Wspieranie popytu, konsumentów również może się dokonywać przez innowacje finansowe, np. kredyty typu subprime.

5.Zakładanie, funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Dużą rolę odgrywa zewnętrzny rozwój przedsiębiorstw przez atrakcyjność sprzedaży i zakupu innych przedsiębiorstw, zwiększanie w ten sposób wartości przedsiębiorstw.

6.Zarządzanie przedsiębiorstwem. Priorytetowego znaczenia nabierają: zarządzanie finansowe, operacje przedsięwzięć i fuzji, obrona przed przejęciami, budowa holdingów finansowych jako formy organizacji przedsiębiorstwa, techniki MBO.

7.Główni przedstawiciele teorii: Easterbrook, Fisher, O`Hara, Eggertsson, Triantis, George, Miller, Fama.

8.Przykłady przedsiębiorstw najlepiej wyjaśniane przez teorię: Berkshire Hathaway, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland, TFI Arka, Kredyt Bank.

Zobacz także inne: Teorie przedsiębiorstwa

Bibliografia

  • A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 181-183.

Autor: Karolina Lach