Teoria internalizacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Teoria internalizacji jest jedną z mikroekonomicznych teorii służących poznaniu zjawiska bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Teorie mikroekonomiczne różnią się tym od teorii makroekonomicznych, że korzystają także z teorii przedsiębiorstwa i struktury rynku.

Autorem koncepcji internalizacji jest współczesny ekonomista amerykański, Ronald Harry Coase, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1991 roku. Natomiast włączenie jej do teorii internacjonalizacji zawdzięczamy Buckley’owi i Cassonowi.

Pojęcie procesu internalizacji oznacza umiejętność pominięcia rynku, który nie jest atrakcyjny dla danego przedsiębiorstwa, zatapiając go rynkiem bardziej efektownym, przynoszącym większą korzyść. Proces ten sprawia, iż dostawca lub odbiorca podporządkowuje się naszemu przedsiębiorstwu. Internalizacja w przestrzeni państwowej pokrywa się z niektórymi tezami insourcingu. Według koncepcji internalizacji, sprzedaje się i kupuje czynniki produktów (pośrednie produkty) na rynku, kumulują one koszty transakcyjne przez które, wynikają z nich zniekształcenia. By się ich pozbyć/zmniejszyć je, przedsiębiorstwo korzysta z internalizacji w ramach strategii integracji pionowej. Internalizacja określa, iż nasza firma przyjmuje niektóre funkcje/zadania naszych niezależnych partnerów biznesowych. Jeśli mówimy o partnerach zagranicznych to to chodzi o internalizację przez internacjonalizację. Definicja kosztów transakcyjnych to koszty koordynacji mięzy wyróżnionymi kontrahentami. Koszty te mogą wzrastać przez asymetrie naszych informacji. Wysokość tych kosztów przekonuje również do internalizacji przedsiębiorstwa partnerów zagranicznych (Rozkwitalska M., 2011)

TL;DR

Artykuł omawia teorię internalizacji, czyli procesu, w którym firma przejmuje funkcje wcześniej wykonywane przez inne podmioty. Internalizacja ma na celu zmniejszenie kosztów transakcyjnych i zwiększenie efektywności działania firmy. Artykuł opisuje również istotę internalizacji, korzyści i problemy z nią związane, a także związek między internalizacją a internacjonalizacją przedsiębiorstw.

Internalizacja kosztów zewnętrznych

Internalizacja kosztów (efektów) zewnętrznych bazuje na przymuszaniu przedsiębiorcy do wzięcia na swój rachunek ekonomiczny koszty przez niego spowodowane. Sposobem internalizacji efektów zewnętrznych jest porównanie dochodowości grup gospodarstw stosujących odmienne praktyki gospodarcze zmniejszone o saldo podatków oraz dopłat. Jeżeli dostaniemy już różnice to ona wskazuje nam minimalną wielkość dotacji, jaką dostaniemy. Jednak ten efekt posiada również ograniczenia, nie pokazuje całkowitej wartości tego efektu, ale dzięki niemu możemy wycenić optimum społeczne w ekonomii głównego nurtu. Atutem tego rozwiązania jest sposób uproszczenia rachunków oraz stworzenie całościowego obrazu wartości efektów zewnętrznych w gospodarstwie (Prandecki K., 2015)

Istota internalizacji

Internalizacja dokonuje się, gdy firma przejmuje funkcje, których wypełnianiem na jej rzecz zajmowały się dotychczas inne podmioty, nie będące jej jednostką organizacyjną. Jeżeli mają one siedzibę na terenie różnych państw, to proces internalizacji implikuje powstanie lub wzrost przedsiębiorstwa międzynarodowego. Mowa wtedy o internacjonalizacji przez internalizację. Motywem do rozpoczęcia internalizacji będzie wysoki poziom kosztów transakcyjnych w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Pod hasłem kosztów transakcyjnych rozumie się tu koszty powstałe wskutek:

  • Poszukiwania partnerów handlowych
  • Prowadzenia rozmów i negocjacji
  • Zawierania kontraktów
  • Dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
  • Niedopełnienia przez partnera zobowiązań
  • Innych transakcji

W takim przypadku dla firmy bardziej opłacalne stanie się występowanie po obu stronach transakcji. Firma może to osiągnąć poprzez integrację pionową, czyli połączenie się z przedsiębiorstwami występującymi w tej samej branży, ale w innych stadiach produkcji (np. z dostawcami lub odbiorcami). W obrębie zinternalizowanej firmy przestaje działać mechanizm rynkowy alokacji zasobów zastąpiony przez centralną koordynację z cenami transferowymi. Istnieją jednak funkcje, których nie można realizować z pominięciem rynku zewnętrznego, jak na przykład rekrutacja pracowników lub sprzedaż produktów konsumentom.

Innym czynnikiem, który skłoni firmę do internalizacji, może być chęć zachowania unikalnej wiedzy i know-how na własny użytek.

Efekty internalizacji

Główną korzyścią z internalizacji jest dla firmy uniknięcie konieczności ponoszenia kosztów transakcyjnych. Firma może także odczuć korzystne efekty z zachowania wartości niematerialnych. Natomiast dla sfery międzynarodowej, dzięki niższym cenom produktów oferowanych przez zinternalizowaną firmę ponoszącą niższe koszty działalności, internalizacja oznacza podniesienie efektywności funkcjonowania rynku.

Po stronie kosztów internalizacji wymienić trzeba problemy powstałe wskutek wzrostu rozmiarów i geograficznego rozproszenia firmy, czyli na przykład: skomplikowanie struktury organizacyjnej, problemy w efektywnym zarządzaniu, trudności z organizowaniem rynku wewnętrznego.


Teoria internalizacjiartykuły polecane
Behawioralna teoria przedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwo globalneInternacjonalizacjaFuzjaGospodarka otwartaOffshoringKenetha Arrowa teoria przedsiębiorstwaKorporacja międzynarodowaEksport

Bibliografia

  • Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, Gospodarka Narodowa, nr 10
  • Prandecki K. (2015), Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie, Studia i Prace Wydziały Nauk Ekonomicznych i Zarządzania NR 42, T. 2
  • Rozkwitalska M. (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym: Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Dominika Tomczyk, Katarzyna Habel