RAMP

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Metoda RAMP (Risk Analysis and Management for Project) jest to unormowany, wszechstronny proces, który polega na zdefiniowaniu, ocenie oraz zarządzaniu ryzykiem w projektach inwestycyjnych. Ryzyko jest analizowane w sposób kompleksowy, biorąc pod uwagę ryzyko występujące podczas całego czasu trwania inwestycji (zarówno podczas etapu przygotowania, jak i realizacji projektu), a nie tylko podczas jej realizacji. Metodyka ta została stworzona przez dwa instytuty z Wielkiej Brytanii - Institute of Civil Engineers oraz Institute of Chartered Actuaries i została po raz pierwszy przedstawiona w roku 2000 (W. Pellowski, D. Skorupka 2007, s. 73). Rodzaje ryzyka, które przy wykorzystaniu metody RAMP są wyróżniane najczęściej to: polityczne, ekonomiczne, społeczne, naturalne, finansowe oraz projektowe (L. Walaszczyk 2016, s. 37).

Struktura metody RAMP

W metodzie RAMP proces analizy ryzyka został podzielony na 4 etapy (D. Skorupka, D. Kuchta, M. Górski 2012, s. 65):

 • fazę wstępną,
 • przegląd ryzyka,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • fazę zamykającą.

Faza wstępna, nazywana również uruchomieniem procesu, polega na ustaleniu celów oraz stworzeniu wstępnego (lecz dokładnego) planu przeprowadzanej inwestycji. Ten etap składa się z dwóch części (D. Skorupka, D. Kuchta, M. Górski 2012, s. 65):

 • planowania, organizacji oraz uruchomienia procesu RAMP, w tym:
 • akceptacja sposobu działania,
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem oraz jej zespołu,
 • zdefiniowanie inwestycji,
 • wyznaczenie okresu w jakim ryzyko będzie monitorowane,
 • określenie poziomu oraz zakresu wykorzystania metody RAMP,
 • ustalenie budżetu metody RAMP,
 • określenia kierunku działania oraz obszarów ochrony, w tym:
 • ustalenie przedmiotu działania oraz najważniejszych parametrów inwestycji,
 • stworzenie planu działania,
 • ustalenie założeń działania.

Drugi etap, przegląd ryzyka zawiera w sobie, aż 7 elementów (W. Pellowski, D. Skorupka 2007, s. 73–74):

 • stworzenie planu oraz wstępne rozpoznanie ryzyka,
 • identyfikacja ryzyka,
 • ocena ryzyka,
 • przygotowanie metod łagodzenia ryzyka (w tym: redukcje, eliminacje, unikanie i transfer ryzyka, redukcje niepewności, ubezpieczenie od ryzyka oraz strategie łagodzenie ryzyka),
 • ocena ryzyka w innych obszarach i podjęcie decyzji o kontynuacji,
 • stworzenie planu reakcji na ryzyko w pozostałych obszarach,
 • ogłoszenie wybranej strategii łagodzenia ryzyka oraz planu reakcji na niekorzystne wydarzenia.

Kolejny, trzeci etap – zarządzanie ryzykiem polega na (D. Skorupka, D. Kuchta, M. Górski 2012, s. 66):

 • wdrożeniu opracowanej strategii oraz planów poprzez:
 • połączenie strategii z zasadniczym nurtem zarządzania,
 • utrzymanie poziomu łagodzenia ryzyka,
 • monitorowanie zmian,
 • kontrolowaniu ryzyka przy pomocy:
 • monitorowania postępów,
 • efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • badaniu trendów,
 • ciągłego rozpoznawania oraz oceny ryzyka, a także zmian w prowadzeniu projektu,
 • w razie potrzeby przeprowadzenie pełnego przeglądu ryzyka.

Ostatni etap, faza zamykająca obejmuje (D. Skorupka, D. Kuchta, M. Górski 2012, s. 66):

 • ocenę realizacji inwestycji, w tym:
 • przeanalizowanie rezultatów inwestycji,
 • porównanie rzeczywistego wpływu ryzyka na projekt z planowanym wpływem,
 • analiza procesu RAMP poprzez:
 • ocenę efektywności metody,
 • wyciągnięcie wniosków na potrzeby przyszłych inwestycji,
 • propozycje usprawnień procesu,
 • końcowe wnioski.

Bibliografia

Autor: Olga Marmuszewska