Kapitał początkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Kapitał początkowy
Polecane artykuły

Kapitał początkowy (podstawowy) jest pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym do przedsiębiorstwa w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Stanowi równowartość składników, które są wniesione przez założycieli w momencie rozpoczęcia działalności oraz uzyskiwanych w trakcie jej prowadzenia. Wkładem niepieniężnym mogą być przykładowo składniki majątku obrotowego (towary, materiały, wyroby gotowe), środki trwałe, papiery wartościowe czy prawa majątkowe (B. Padurek 2017, s. 170).

Źródła finansowania kapitału początkowego

Decydując się na podjęcie działalności gospodarczej konieczne jest dysponowanie środkami finansowymi, które są potrzebne do sfinansowania wydatków niezbędnych do uruchomienia własnego przedsiębiorstwa. Źródła finansowania określane są również jako kapitał lub pasywa. Jeżeli w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwo będzie odnosić zyski to one też mogą stanowić jedno ze źródeł finansowania wydatków, które są związane z działaniem firmy (J. Musiałkiewicz 2014, s. 200).

Potrzebne środki do sprawnego rozpoczęcia działalności zdobyć można z różnych źródeł. Należą do nich m.in. (J. Musiałkiewicz 2014, s. 65-71):

  • Oszczędności zgromadzone przez przedsiębiorcę i jego rodzinę (Często zdarza się, że są one zbyt małe w porównaniu do potrzeb, przez co ich posiadacz szuka pomocy wśród pozostałych członków rodziny, przyjaciół czy znajomych. W takiej sytuacji możliwe jest stworzenie spółki z tymi osobami i połączenie kapitałów. Osoba pożyczająca środki finansowe od rodziny, przyjaciół bądź znajomych musi pamiętać, że umowa pożyczki regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Ponadto od umowy pożyczki jest konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.);
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności przyznawane bezrobotnym (Środki finansowe można otrzymać od starosty powiatowego po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie w urzędzie pracy. Maksymalna kwota jaką można otrzymać to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.);
  • Fundusze europejskie (Do funduszy tych należą środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Podmioty oraz typy przedsięwzięć, które mogą otrzymać dofinansowanie ustalane są w tzw. programach operacyjnych, opracowywanych na kilka lat.);
  • Kredyty i pożyczki bankowe (Wiele banków posiada oferty przeznaczone dla nowo uruchamianych działalności. Poszukując kredytu bankowego należy zapoznać się z ofertami różnych banków i wybrać tę najkorzystniejszą. Zwrócić uwagę trzeba nie tylko na wysokość odsetek, ale także na prowizję oraz wszelkie opłaty dodatkowe.);
  • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe (Istnieje wiele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw czy organizacji krajowych, które tworząc różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje lub spółki wspierają rozwój nowo powstałych firm.);
  • Fundusze venture capital (Są nimi fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka, które są tworzone z wpłat pochodzących od uczestników. Fundusze te inwestują pieniądze w powstające firmy, które swoją działalnością mogą przynieść wysokie zyski, ale istnieje także wysokie ryzyko strat. W zamian za zainwestowane środki fundusze venture capital nabywają akcje lub udziały przedsiębiorstw.)

Kapitał początkowy istotnym elementem wymiaru emerytury

Reforma systemu emerytalnego skierowana jest do osób, które posiadają zróżnicowany dorobek zawodowy i dlatego ważnym jest, aby w wysokości świadczenia emerytalnego zostały uwzględnione lata wczesnej aktywności zawodowej. Powodem tego było wprowadzenie pojęcia kapitału początkowego w art. 173-175 ustawy emerytalnej (B. Czyżewska 2014, s. 34).

Kapitałem początkowy jest kwota zawarta na koncie ubezpieczonego reprezentująca uprawnienia uzbierane przez niego do końca funkcjonowania starych ubezpieczeń społecznych (tj. do roku 1998). Kwota ta jest wynikiem operacji, która polega na teoretycznym wysłaniu na emeryturę wszystkich osób objętych starym ubezpieczeniem społecznym. Dzięki temu uzyskane hipotetyczne emerytury przekształca się na odpowiednik składek emerytalnych w nowym ubezpieczeniu. Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu ma w posiadaniu konto, na którym księguje się wpłacane składki emerytalne. Od stanu tego konta zależy wysokość przyznawanej w przyszłości emerytury. Składka również jest świadczeniem, przez co jej siła nabywcza podlega erozji na co wpływają wzrosty cen, przy czym słabnie w stosunku do rosnącego wynagrodzenia (K. Berrahal, s. 5).

Kapitał początkowy podlega koniecznej waloryzacji. Wartość ta jest bardzo ważna, ponieważ wpływa na obliczenie wysokości świadczenia emerytalnego w systemie zdefiniowanej składki. Zwaloryzowane składki oraz kapitał początkowy stanowią podstawę służącą do wyliczenia emerytury w nowym systemie emerytalnym (B. Czyżewska, s. 35).

Dla osób urodzonych przed 1.01.1949 r. istnieje szczególne rozwiązanie. Według ustawy emerytalnej art. 55 jest możliwość obliczenia wysokości świadczenia dla osób należących do najstarszej grupy wiekowej według reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone urodzone po 31.12.1948. Warunkiem są następujące okoliczności (B Czyżewska, s. 35-36):

  • Ubezpieczeni urodzeni przed 1.01.1949 r. muszą spełniać warunki wiekowe do uzyskania świadczeń emerytalnych określone w art. 27 ustawy emerytalnej;
  • Osoby te powinny kontynuować ubezpieczenie po osiągnięciu odpowiedniego dla kobiet i mężczyzn wieku emerytalnego;
  • Ubiegający się powinni wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31.12.2008 r.;
  • Kwota emerytury obliczonej na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej nie powinna być niższa niż obliczona w art. 53 wcześniej przywołanej ustawy.

Bibliografia

Autor: Daniel Kowalczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.