Kapitał początkowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Kapitał początkowy (podstawowy) jest pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym do przedsiębiorstwa w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Stanowi równowartość składników, które są wniesione przez założycieli w momencie rozpoczęcia działalności oraz uzyskiwanych w trakcie jej prowadzenia. Wkładem niepieniężnym mogą być przykładowo składniki majątku obrotowego (towary, materiały, wyroby gotowe), środki trwałe, papiery wartościowe czy prawa majątkowe (B. Padurek 2017, s. 170).

Źródła finansowania kapitału początkowego

Decydując się na podjęcie działalności gospodarczej konieczne jest dysponowanie środkami finansowymi, które są potrzebne do sfinansowania wydatków niezbędnych do uruchomienia własnego przedsiębiorstwa. Źródła finansowania określane są również jako kapitał lub pasywa. Jeżeli w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwo będzie odnosić zyski to one też mogą stanowić jedno ze źródeł finansowania wydatków, które są związane z działaniem firmy (J. Musiałkiewicz 2014, s. 200).

Potrzebne środki do sprawnego rozpoczęcia działalności zdobyć można z różnych źródeł. Należą do nich m.in (J. Musiałkiewicz 2014, s. 65-71):

 • Oszczędności zgromadzone przez przedsiębiorcę i jego rodzinę (Często zdarza się, że są one zbyt małe w porównaniu do potrzeb, przez co ich posiadacz szuka pomocy wśród pozostałych członków rodziny, przyjaciół czy znajomych. W takiej sytuacji możliwe jest stworzenie spółki z tymi osobami i połączenie kapitałów. Osoba pożyczająca środki finansowe od rodziny, przyjaciół bądź znajomych musi pamiętać, że umowa pożyczki regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Ponadto od umowy pożyczki jest konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.);
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności przyznawane bezrobotnym (Środki finansowe można otrzymać od starosty powiatowego po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie w urzędzie pracy. Maksymalna kwota jaką można otrzymać to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.);
 • Fundusze europejskie (Do funduszy tych należą środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Podmioty oraz typy przedsięwzięć, które mogą otrzymać dofinansowanie ustalane są w tzw. programach operacyjnych, opracowywanych na kilka lat.);
 • Kredyty i pożyczki bankowe (Wiele banków posiada oferty przeznaczone dla nowo uruchamianych działalności. Poszukując kredytu bankowego należy zapoznać się z ofertami różnych banków i wybrać tę najkorzystniejszą. Zwrócić uwagę trzeba nie tylko na wysokość odsetek, ale także na prowizję oraz wszelkie opłaty dodatkowe.);
 • Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe (Istnieje wiele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw czy organizacji krajowych, które tworząc różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje lub spółki wspierają rozwój nowo powstałych firm.);
 • Fundusze venture capital (Są nimi fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka, które są tworzone z wpłat pochodzących od uczestników. Fundusze te inwestują pieniądze w powstające firmy, które swoją działalnością mogą przynieść wysokie zyski, ale istnieje także wysokie ryzyko strat. W zamian za zainwestowane środki fundusze venture capital nabywają akcje lub udziały przedsiębiorstw.)

Kapitał początkowy istotnym elementem wymiaru emerytury

Reforma systemu emerytalnego skierowana jest do osób, które posiadają zróżnicowany dorobek zawodowy i dlatego ważnym jest, aby w wysokości świadczenia emerytalnego zostały uwzględnione lata wczesnej aktywności zawodowej. Powodem tego było wprowadzenie pojęcia kapitału początkowego w art. 173-175 ustawy emerytalnej (B. Czyżewska 2014, s. 34).

Kapitałem początkowy jest kwota zawarta na koncie ubezpieczonego reprezentująca uprawnienia uzbierane przez niego do końca funkcjonowania starych ubezpieczeń społecznych (tj. do roku 1998). Kwota ta jest wynikiem operacji, która polega na teoretycznym wysłaniu na emeryturę wszystkich osób objętych starym ubezpieczeniem społecznym. Dzięki temu uzyskane hipotetyczne emerytury przekształca się na odpowiednik składek emerytalnych w nowym ubezpieczeniu. Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu ma w posiadaniu konto, na którym księguje się wpłacane składki emerytalne. Od stanu tego konta zależy wysokość przyznawanej w przyszłości emerytury. Składka również jest świadczeniem, przez co jej siła nabywcza podlega erozji na co wpływają wzrosty cen, przy czym słabnie w stosunku do rosnącego wynagrodzenia (K. Berrahal, s. 5).

Kapitał początkowy podlega koniecznej waloryzacji. Wartość ta jest bardzo ważna, ponieważ wpływa na obliczenie wysokości świadczenia emerytalnego w systemie zdefiniowanej składki. Zwaloryzowane składki oraz kapitał początkowy stanowią podstawę służącą do wyliczenia emerytury w nowym systemie emerytalnym (B. Czyżewska, s. 35).

Dla osób urodzonych przed 1.01.1949 r. istnieje szczególne rozwiązanie. Według ustawy emerytalnej art. 55 jest możliwość obliczenia wysokości świadczenia dla osób należących do najstarszej grupy wiekowej według reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone urodzone po 31.12.1948. Warunkiem są następujące okoliczności (B Czyżewska, s. 35-36):

 • Ubezpieczeni urodzeni przed 1.01.1949 r. muszą spełniać warunki wiekowe do uzyskania świadczeń emerytalnych określone w art. 27 ustawy emerytalnej;
 • Osoby te powinny kontynuować ubezpieczenie po osiągnięciu odpowiedniego dla kobiet i mężczyzn wieku emerytalnego;
 • Ubiegający się powinni wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31.12.2008 r.;
 • Kwota emerytury obliczonej na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej nie powinna być niższa niż obliczona w art. 53 wcześniej przywołanej ustawy.

Źródła finansowania kapitału początkowego

Kapitał początkowy może być pozyskiwany z różnych źródeł finansowania, w zależności od sytuacji i preferencji przedsiębiorcy. Poniżej przedstawiamy kilka głównych źródeł finansowania kapitału początkowego:

 • Oszczędności przedsiębiorcy - Jest to najczęstsze źródło finansowania kapitału początkowego. Przedsiębiorca inwestuje swoje własne oszczędności, które zgromadził wcześniej, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Oszczędności te mogą pochodzić z różnych źródeł, na przykład z innych przedsiębiorstw, dziedziczenia, oszczędności osobistych, itp.
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności - W niektórych przypadkach przedsiębiorca może otrzymać dotacje lub subsydia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje te mogą pochodzić zarówno z funduszy publicznych, jak i prywatnych organizacji wspierających przedsiębiorczość.
 • Fundusze europejskie - Unia Europejska udostępnia różne fundusze i programy wsparcia dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z tych funduszy na finansowanie swojego kapitału początkowego. Dotacje te są często dostępne dla przedsiębiorstw działających w określonych sektorach lub regionach.
 • Kredyty i pożyczki bankowe - Przedsiębiorca może ubiegać się o kredyt lub pożyczkę bankową na sfinansowanie kapitału początkowego. Banki oferują różne produkty finansowe, które mogą być dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy. W przypadku kredytów bankowych, przedsiębiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami w określonym terminie.
 • Fundusze venture capital - Przedsiębiorcy, którzy poszukują większych kwot kapitału początkowego, mogą zwrócić się do funduszy venture capital. Są to specjalistyczne fundusze inwestycyjne, które inwestują w nowe, innowacyjne przedsięwzięcia. Fundusze venture capital zwykle oczekują na zwrot z inwestycji w dłuższym okresie czasu i często wymagają udziału w zyskach przedsiębiorstwa.

Znaczenie kapitału początkowego dla przedsiębiorstw

Kapitał początkowy a zdolność przedsiębiorstwa do rozpoczęcia działalności

Kapitał początkowy odgrywa kluczową rolę w zdolności przedsiębiorstwa do rozpoczęcia i utrzymania działalności. Jest to suma środków finansowych, które przedsiębiorca musi zainwestować na początku, aby uruchomić swój biznes. Im większy kapitał początkowy, tym większe możliwości inwestycyjne ma przedsiębiorca i tym bardziej stabilne finansowo jest przedsiębiorstwo.

Posiadanie odpowiednio dużego kapitału początkowego umożliwia przedsiębiorcy zakup niezbędnego sprzętu, maszyn, surowców czy zapasów, co jest niezbędne do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług. Ponadto, większy kapitał początkowy może pomóc w zdobyciu lepszych warunków handlowych u dostawców, co przekłada się na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Stabilność finansowa, jaką zapewnia większy kapitał początkowy, jest kluczowa zwłaszcza w początkowych etapach działalności, gdy przedsiębiorstwo może napotkać różne trudności i problemy. Dzięki większemu kapitałowi początkowemu, przedsiębiorca ma większą elastyczność finansową i może łatwiej poradzić sobie z niespodziewanymi wydatkami czy spadkiem sprzedaży.

Kapitał początkowy a wymogi regulacyjne

Kapitał początkowy ma również istotne znaczenie z punktu widzenia spełnienia wymogów regulacyjnych, zwłaszcza dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku finansowym. W przypadku takich przedsiębiorstw, istnieją określone przepisy prawne, które określają minimalny kapitał początkowy, jaki muszą posiadać.

Przepisy regulacyjne, takie jak np. dyrektywy Unii Europejskiej czy ustawy krajowe, mają na celu ochronę interesów klientów i stabilność rynku finansowego. Wymóg posiadania odpowiednio dużego kapitału początkowego ma zapewnić, że przedsiębiorstwa działające na tym rynku będą miały wystarczające zasoby finansowe na pokrycie ewentualnych strat czy innych niespodziewanych sytuacji.

Przedsiębiorstwa, które nie spełniają wymogów dotyczących kapitału początkowego, mogą napotkać trudności w uzyskaniu licencji czy zezwoleń na prowadzenie działalności. Ponadto, brak odpowiedniego kapitału początkowego może wpływać negatywnie na postrzeganie przedsiębiorstwa przez klientów, którzy mogą obawiać się o bezpieczeństwo swoich środków finansowych.

Kapitał początkowy a ocena ryzyka inwestycyjnego

Wysokość kapitału początkowego może mieć istotny wpływ na ocenę ryzyka inwestycyjnego przedsiębiorstwa. Inwestorzy, którzy rozważają inwestowanie w daną firmę, często biorą pod uwagę jej kapitał początkowy jako jeden z czynników, które wpływają na postrzeganie ryzyka inwestycyjnego.

Przedsiębiorstwo z wysokim kapitałem początkowym może być postrzegane jako bardziej wiarygodne i stabilne. Inwestorzy mają większe zaufanie do takiego przedsiębiorstwa, ponieważ posiadanie większych zasobów finansowych może oznaczać zdolność do radzenia sobie z ewentualnymi trudnościami czy stratami.

Zwiększone zaufanie inwestorów może mieć pozytywny wpływ na możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego, takiego jak np. kredyty czy inwestycje venture capital. Przedsiębiorstwa z większym kapitałem początkowym mogą mieć łatwiejszy dostęp do takiego finansowania, co daje im większe możliwości rozwoju i ekspansji na rynku.

Wykorzystanie kapitału początkowego

Wykorzystanie kapitału początkowego do finansowania startu przedsiębiorstwa

Kapitał początkowy odgrywa kluczową rolę w finansowaniu startu przedsiębiorstwa. Jest to kwota pieniędzy, która jest niezbędna do rozpoczęcia działalności i pokrycia różnych kosztów związanych z tym procesem. Przedsiębiorca może wykorzystać kapitał początkowy na wiele sposobów.

Przede wszystkim, kapitał początkowy może być wykorzystany do pokrycia kosztów inwestycji. Mogą to być na przykład koszty zakupu maszyn, urządzeń, mebli czy pojazdów niezbędnych do prowadzenia działalności. Kapitał ten może również zostać użyty na zakup oprogramowania lub licencji, które są niezbędne w niektórych branżach.

Kolejnym aspektem, na który można wykorzystać kapitał początkowy, jest szkolenie personelu. W zależności od rodzaju działalności, przedsiębiorstwo może wymagać specjalistycznej wiedzy lub umiejętności. Kapitał początkowy może zostać przeznaczony na szkolenie pracowników, co pozwoli im zdobyć niezbędne kwalifikacje i wiedzę.

Dodatkowo, kapitał początkowy może zostać wykorzystany na pokrycie kosztów marketingowych i reklamowych. Ważne jest, aby przedsiębiorstwo zdobyło klientów i zbudowało swoją markę. Kapitał początkowy może pomóc w sfinansowaniu kampanii marketingowej, reklam w mediach czy przygotowania materiałów promocyjnych.

Wykorzystanie kapitału początkowego do pokrycia bieżących wydatków

Kapitał początkowy odgrywa także istotną rolę w pokrywaniu bieżących wydatków przedsiębiorstwa w okresie początkowym, gdy firma jeszcze nie generuje zysków. W tym czasie, przedsiębiorstwo musi być w stanie opłacić swoje bieżące zobowiązania, takie jak czynsz, rachunki, wynagrodzenia pracowników, dostawców itp. Kapitał początkowy może stanowić podstawę do pokrycia tych kosztów, umożliwiając przedsiębiorstwu utrzymanie płynności finansowej.

Warto zaznaczyć, że kapitał początkowy powinien być starannie zarządzany, aby zapewnić jego wystarczalność na pokrycie bieżących wydatków przez pewien okres czasu. Przedsiębiorca powinien dokładnie oszacować swoje potrzeby finansowe i uwzględnić ewentualne opóźnienia w generowaniu przychodów.

Wykorzystanie kapitału początkowego w różnych branżach

Każda branża ma swoje specyficzne potrzeby i wymagania dotyczące wykorzystania kapitału początkowego. Przykładowo, w sektorze usługowym, kapitał początkowy może być wykorzystany na zakup niezbędnego sprzętu lub oprogramowania, ale również na promocję swoich usług i zdobycie klientów.

W branży produkcji kapitał początkowy może zostać przeznaczony na zakup surowców, maszyn oraz na zatrudnienie personelu produkcyjnego. Ważne jest, aby przedsiębiorstwo miało wystarczający kapitał początkowy, aby sprostać potrzebom produkcyjnym i utrzymać płynność finansową.

W sektorze nieruchomości, kapitał początkowy może zostać wykorzystany na zakup gruntów lub budynków, remonty czy modernizacje nieruchomości. Ponadto, może być również użyty na marketing i promocję nieruchomości, aby przyciągnąć potencjalnych klientów.

W branży gastronomicznej kapitał początkowy może zostać wykorzystany na zakup sprzętu kuchennego, mebli, dekoracji wnętrza oraz na zaopatrzenie w produkty spożywcze. Dodatkowo, kapitał ten może zostać przeznaczony na promocję restauracji i zdobycie stałej klienteli.

Należy pamiętać, że wykorzystanie kapitału początkowego w różnych branżach wymaga indywidualnego podejścia i dokładnego planowania. Przedsiębiorca powinien zidentyfikować swoje konkretne potrzeby, oszacować koszty i dostosować strategię finansową do specyfiki danej branży.


Kapitał początkowyartykuły polecane
Fundusz pracyIndywidualne konto emerytalnePremia świątecznaFundusz emerytalnyDofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczejPasywaEmeryturaPracownicze programy emerytalneSystem emerytalny

Bibliografia


Autor: Daniel Kowalczyk