Bank handlowy

Z Encyklopedia Zarządzania


,,Bank handlowy zajmuje się bankowością komercyjną, kredytowaniem, ubezpieczaniem, świadczy również usługi na rynku papierów wartościowych i zarządzania aktywami [1]. Prowadzi również działalność na pierwotnym rynku kapitałowym, poprzez przygotowywanie emisji papierów wartościowych i instrumentów dłużnych, a także poprzez świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego i prywatyzacyjnego[2].

Portfel bankowy

Do portfela bankowego należą następujące rodzaje operacji[3]:

 • giełdowe i pozagiełdowe terminowe transakcje pozabilansowe;
 • operacje, które są dokonywane w ramach świadczenia usług pośrednictwa finansowego na hurtowym rynku finansowym;
 • operacje, które polegają na gwarantowaniu emisji papierów wartościowych

Portfel handlowy banku zawiera[4]:

 • operacje dokonywane, aby zabezpieczyć ryzyko wynikające z operacji zaliczonych do portfela handlowego
 • operacje, które są dokonywane na własny rachunek w celach handlowych

Historia powstania banków handlowych

Pierwsze banki handlowe pojawiły się już u schyłku feudalizmu. Były to między innymi : Casa di San Giorgio w Genui (1586), Banco di Rialto w Wenecji (1587), Bank Amsterdamski ( 1609) i Bank Hamburski ( 1619). Na początku banki handlowe zajmowały się pośredniczeniem w płatnościach, a od drugiej połowy XVII w. zaczęły w większym stopniu angażować się w działalność kredytową, w ten sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarki pieniężnej. Banki handlowe miały swój udział w tworzeniu nowego ustroju jakim był kapitalizm. Na przełomie XVII i XVIII w. kupcy zaczęli używać do regulowania płatności kwitów depozytowych wystawianych przez banki handlowe. Kwity depozytowe były wystawiane w zamian za monety lub kruszec, w znacznym stopniu przyczyniło się to do ułatwienia handlu[5].

Zagrożenie dla banków handlowych

Dynamicznie rozwijające się instytucje niebankowe, które gromadzą oszczędności ludności oraz lotne kapitały przedsiębiorstw są poważną konkurencją dla banków handlowych, które posiadają mniej atrakcyjną warunki przyjmowania wkładów kapitałowych. Najwięcej pośredników niebankowych znajduje się w USA, gdzie ta konkurencja jest najbardziej zaciekła i doprowadziła do tego, że część amerykańskich banków handlowych, zwłaszcza na północy utraciła dominującą pozycję na rynku kapitałowym. Banki handlowe w celu poprawienia swojej pozycji próbują rozszerzyć i urozmaicić swoją działalność, tak aby objąć swoim zasięgiem całość operacji kapitałowych. Domagają się również, aby nad działalnością instytucji finansowych niebankowych została rozciągnięta bezpośrednia kontrola państwowa, w większości państw władze uznały, że nie ma potrzeby wprowadzania ścisłej kontroli instytucji niebankowych. Władze doszły do przekonania, że banki handlowe są w stanie konkurować z instytucjami finansowymi niebankowymi, jeśli wprowadzone zostaną zmiany w działalności banków, między innymi[6]:

 • Wszystkich pośredników będzie obowiązywał reżym finansowy
 • Zniesione zostanie utrzymywanie rezerwy obowiązkowej przez banki handlowe
 • Banki handlowe będą miały możliwość zakładania oddziałów i filii na większą skalę
 • Rozszerzone zostaną formy udzielania kredytów oraz przyjmowania wkładów

Bank Handlowy w Warszawie S.A

Bank Handlowy w Warszawie został założony w 1870 roku i jest jednym z najstarszych banków nie tylko w Polsce, ale także w Europie, a jego pierwszym prezesem był Józef Zamoyski. Został założony przez grupę inwestorów, której przewodniczył Leopold Kronenberg. Jest bankiem komercyjnym, działającym aktualnie pod marką Citi Handlowy. Aktualnie jest 10. największym bankiem w Polsce, jeśli chodzi o wielkość aktywów, a 18. ze względu na liczbę placówek. Bank oferuje bogaty i nowoczesmu asortyment usług i produktów bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i detalicznej[7].

Przypisy

 1. Historia 2021
 2. Bank Handlowy w Warszawie SA 1997
 3. ,,Wyodrębnianie portfela handlowego oraz wykaz operacji zaliczonych do portfela handlowego’’ 2007, s.1
 4. ,,Wyodrębnianie portfela handlowego oraz wykaz operacji zaliczonych do portfela handlowego’’ 2007, s.1
 5. Kosieradzka E. 2016,s.42
 6. Kowalczyk Z. 2021, s.185
 7. Historia 2021

Bibliografia

Autor: Aleksandra Potejko