Systemy informowania kierownictwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:18, 4 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Systemy informowania kierownictwa (MIS - Management Information Systems) zaliczane są do drugiej generacji systemów informatycznych wykorzystywanych przez kierownictwo przedsiębiorstw. Ich rozwój datuje się na lata 70-te i 80-te.

Parametry SIK

 • Główne zadania: Możliwość swobodnej ekstrakcji danych, wizualizacji i transferu danych do innych aplikacji
 • Rodzaj wykorzystywanych zasobów informacyjnych: Deterministyczne, informacje nie zawsze pełne i porównywalne.
 • Modele i procedury: Proste modele, równania, modele przepływów
 • Wykorzystywane środki techniczne: Komputery pozwalające na konwersacyjny tryb pracy, systemy zarządzania bazą danych, języki pozwalające na wyszukiwanie danych.
 • Wspomaganie decyzji operacyjnych: Wyszukiwanie w zbiorach danych, prezentacja w wymaganym przez użytkownika układzie, ustalanie odchyleń od pożądanej lub istniejącej wartości
 • Wspomaganie decyzji taktycznych: Wyszukiwanie w zbiorach danych, prezentacja w wymaganym przez użytkownika układzie
 • Wspomaganie decyzji strategicznych: Jako szybki dostarczyciel danych z zestawu informacyjnego interesującego użytkownika

Przykłady zastosowań

Integracja systemów informowania kierownictwa z innymi systemami informatycznymi

Integracja systemów informowania kierownictwa z systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) wymaga uwzględnienia kilku głównych kroków i czynników. Przede wszystkim należy zdefiniować strukturę bazy danych, tak aby była zgodna z potrzebami systemu informowania kierownictwa. Następnie trzeba zapewnić odpowiednie połączenia między systemem informowania kierownictwa a bazą danych, tak aby możliwe było pobieranie i aktualizowanie danych w czasie rzeczywistym. Ważne jest również ustalenie procedur synchronizacji danych między różnymi systemami, aby uniknąć niezgodności i konfliktów. Kluczowym czynnikiem jest również zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, tak aby dane były chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Integracja systemów informowania kierownictwa z systemami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) może przyczynić się do znacznego poprawienia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki tej integracji możliwe staje się bardziej kompleksowe zarządzanie zasobami, takimi jak finanse, kadry, zaopatrzenie czy produkcja. System informowania kierownictwa może pobierać dane z systemu ERP, analizować je i generować raporty, co umożliwia bardziej precyzyjne monitorowanie i kontrolę procesów w przedsiębiorstwie. Dzięki temu kierownictwo ma dostęp do aktualnych informacji, które są niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji.

Integracja systemów informowania kierownictwa może napotykać różne trudności i bariery. Jednym z najczęstszych wyzwań jest zgodność formatów danych między różnymi systemami. Często konieczne jest przekształcenie danych, aby były zgodne z wymaganiami systemu informowania kierownictwa. Innym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej wydajności i szybkości przetwarzania danych, zwłaszcza w przypadku dużych ilości informacji. Ponadto, integracja systemów może wymagać znacznego nakładu pracy i kosztów, zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych. Wdrożenie nowych narzędzi i technologii może wymagać zmiany procesów i struktury organizacyjnej, co może być trudne do przeprowadzenia.

Przy integracji systemów informowania kierownictwa z innymi systemami informatycznymi istnieje kilka kluczowych czynników sukcesu. Przede wszystkim należy przeprowadzić dokładną analizę wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa, aby dopasować system informowania kierownictwa do konkretnych celów i procesów. Ważne jest również zaangażowanie kluczowych interesariuszy, takich jak kierownictwo, użytkownicy i IT, w proces projektowania i implementacji systemu. Niezwykle istotne jest również przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia personelu, aby zapewnić skuteczne korzystanie z systemu informowania kierownictwa. Ostatecznie, sukces integracji systemów zależy od ciągłego monitorowania i doskonalenia procesów, aby system był elastyczny i dostosowywał się do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie analizy danych w systemach informowania kierownictwa

Analiza danych odgrywa kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji przez kierownictwo. Dzięki analizie danych możliwe jest lepsze zrozumienie sytuacji przedsiębiorstwa poprzez identyfikację trendów, zależności i anomalii. Analiza danych umożliwia również prognozowanie wyników, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych i trafnych decyzji. Dzięki temu kierownictwo może lepiej zarządzać ryzykiem, wykrywać szanse i doskonalić strategię przedsiębiorstwa.

W systemach informowania kierownictwa stosuje się różne techniki analizy danych. Jedną z popularnych metod jest analiza statystyczna, która umożliwia badanie rozkładu danych, identyfikację trendów i wykrywanie odstępstw od normy. Inną techniką jest analiza wielowymiarowa, która pozwala na badanie zależności między różnymi zmiennymi. W praktyce wykorzystuje się również techniki eksploracyjne, takie jak drzewa decyzyjne, klasyfikacja, grupowanie czy analiza skupień. Ważne jest również wykorzystanie narzędzi wizualizacji danych, które ułatwiają prezentację i interpretację wyników analizy.

Analiza danych może mieć wiele różnych zastosowań w systemach informowania kierownictwa. Przykładowo, można przeprowadzać analizę sprzedaży, aby identyfikować trendy sprzedażowe, segmenty klientów czy efektywność działań marketingowych. Innym przykładem jest analiza kosztów, która umożliwia identyfikację obszarów, w których można oszczędzić lub zoptymalizować koszty. Analiza danych może również służyć do monitorowania wydajności operacyjnej, zarządzania ryzykiem czy planowania strategicznego. Ważne jest dostosowanie analizy do konkretnych potrzeb i celów przedsiębiorstwa.

Proces analizy danych w systemach informowania kierownictwa składa się z kilku głównych etapów. Pierwszym krokiem jest zbieranie danych, które mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki tekstowe czy systemy zewnętrzne. Następnie dane są przetwarzane i przekształcane, aby były gotowe do analizy. W kolejnym etapie przeprowadza się analizę danych, wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia. Po analizie dane są prezentowane w postaci raportów, wykresów czy interaktywnych paneli sterowania. Ostatnim etapem jest interpretacja wyników i podejmowanie decyzji na ich podstawie.

Wyniki analizy danych są wykorzystywane do podejmowania decyzji przez kierownictwo. Kluczowe jest odpowiednie przedstawienie i interpretacja wyników analizy, tak aby były zrozumiałe i pomocne w procesie decyzyjnym. Ważne jest również uwzględnienie kontekstu i celów przedsiębiorstwa, aby wyniki analizy były odpowiednio ocenione i zinterpretowane. Dobre praktyki obejmują również udział kluczowych interesariuszy w procesie analizy danych, tak aby zyskać różne perspektywy i zapewnić lepsze zrozumienie problemu. Ostatecznie, wyniki analizy danych powinny być wykorzystane do podejmowania decyzji, które będą miały pozytywny wpływ na efektywność i rentowność przedsiębiorstwa.

Wyzwania związane z implementacją systemów informowania kierownictwa

Gromadzenie i integrowanie danych w systemie informowania kierownictwa wiąże się z różnymi wyzwaniami. Jednym z głównych problemów jest jakość danych, ponieważ źle jakościowe dane mogą prowadzić do błędnych wyników i decyzji. Ważne jest również zapewnienie spójności danych, tak aby były one zgodne i nie powodowały niezgodności. Dodatkowo, kompletność danych jest kluczowa, ponieważ brak pewnych informacji może wpływać na wyniki analizy i podejmowanie decyzji. Warto zwrócić uwagę na odpowiednie zarządzanie metadanymi, tak aby dane były odpowiednio opisane i odnajdywane.

Zabezpieczenie danych w systemach informowania kierownictwa jest niezwykle ważne, ze względu na ich wartość i poufność. Istotne jest zastosowanie odpowiednich zasad i praktyk dotyczących zabezpieczania danych, takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie czy kontrola dostępu. Ważne jest również monitorowanie i audytowanie dostępu do danych, aby wykrywać ewentualne próby nieuprawnionego dostępu. Ponadto, należy przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, takich jak RODO, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi.

Dostosowywanie systemu informowania kierownictwa do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa jest kluczowe dla utrzymania jego wartości i skuteczności. Istnieje wiele strategii i metod, które można zastosować w tym celu. Jedną z nich jest elastyczna architektura systemu, która umożliwia dodawanie nowych funkcjonalności i modyfikację istniejących. Ważne jest również stosowanie metodyk wytwarzania oprogramowania, takich jak Agile czy DevOps, które umożliwiają szybkie dostarczanie nowych wersji systemu. Ponadto, warto uwzględnić feedback i opinie użytkowników, aby lepiej dostosować system do ich potrzeb.

Zaangażowanie kluczowych interesariuszy, takich jak kierownictwo, użytkownicy i IT, jest istotne dla sukcesu implementacji systemu informowania kierownictwa. Warto przeprowadzić analizę wymagań i potrzeb tych interesariuszy, aby uwzględnić je w procesie projektowania i implementacji systemu. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wsparcia dla użytkowników, aby mogli skutecznie korzystać z systemu. Ponadto, kluczowi interesariusze powinni być zaangażowani w proces podejmowania decyzji dotyczących systemu, tak aby mieć wpływ na jego kształt i funkcjonalność.

Sukces implementacji systemu informowania kierownictwa może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwu. Przede wszystkim umożliwia on dostęp do aktualnych i dokładnych informacji, które są niezbędne do podejmowania trafnych decyzji. System informowania kierownictwa może również poprawić efektywność operacyjną przedsiębiorstwa poprzez automatyzację procesów, eliminację zbędnych działań czy optymalizację zasobów. Dodatkowo, system ten może pomóc w identyfikacji obszarów do doskonalenia i wykrywaniu szans i zagrożeń. Ostatecznie, korzyści z sukcesu implementacji systemu można mierzyć i oceniać na podstawie konkretnych wskaźników, takich jak wzrost przychodów, obniżenie kosztów czy poprawa jakości obsługi klienta.


Systemy informowania kierownictwaartykuły polecane
Systemy transakcyjnePorównanie informatycznych systemów zarządzaniaInformatyczny system zarządzaniaSystem informacyjnyStruktura informatycznego systemu zarządzania strategicznegoKorporacyjna deska rozdzielczaPortal informacyjnyTechnologiczny aspekt informacjiZarządzanie informacją

Bibliografia

 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Laudon K., Laudon J. (2000), Management Information Systems, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
 • Niedzielska E., Perechuda K. (red.) (2004), Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak