Wzbogacanie pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wzbogacanie pracy
Polecane artykuły


Wzbogacenie pracy to metoda powstała prawie 40 lat temu, w celu eliminacji nadmiernego podziału pracy, a dziś nabiera ona na znaczeniu jako narzędzie pozwalające dostosować pracę do poziomu kompetencji pracowników. Wzbogacanie pracy opiera się na sześciu założeniach:

 • pracownik winien wykonywać cały produkt (detal), by wziąć na siebie odpowiedzialność za pracę, by mógł identyfikować się z produktem,
 • do jego zadań należy włączyć czynności przygotowawcze i kontrolne, takie jak prace konserwacyjne, planowanie rozmieszczenia materiałów na stanowisku (zobacz także: 5xS) co pozwala pracownikowi na wykazanie się swoimi kwalifikacjami a także ich poszerzenia,
 • powinien być informowany o wynikach swojej pracy, zarówno o błędach jak i o sukcesach, może być to realizowane poprzez raporty sporządzane przez bezpośrednich przełożonych,
 • stosunki między uczestnikami procesu pracy winny mieć charakter dostawca - klient, co pozwala na dotrzymanie norm jakościowych, a także na stworzenie mechanizmów kooperacji między pracownikami,
 • wykonawca powinien mieć autonomię w zakresie swobody wykonania zadania, co pozwala pracownikowi samemu ustalać tempo wykonywanej pracy, a także decydować o czasie przerwy,
 • styl kierowania musi być zmieniony, wiąże się to z powyższymi założeniami, które mają na celu wspomagać i ułatwiać prace.

Warunki te należy traktować łącznie.

Można wskazać trzy podstawowe strategie wzbogacania pracy:

 • Wzbogacanie pojedynczych prac - które polega na nadaniu pracownikowi pełnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i umożliwienie mu ustalania tempa pracy.
 • Wzbogacanie pracy przez tworzenia małych grup pracowniczych - grupom tym deleguje się całość odpowiedzialności za realizację przydzielonego zadania.
 • Wzbogacanie pracy przez zastosowanie programu pracy w domu - pracownik posiada całość kontroli nad wykonywanym zadaniem, które może realizować w domu, konieczne jest jednak wprowadzenia odpowiedniego systemu komunikacji.

Wyróżnia się pięć etapów postępowania przy wzbogaceniu pracy:

 • rozpoznanie możliwości dokonania wzbogacenia pracy,
 • wybór stanowisk, na których zadania zostaną wzbogacone,
 • projektowanie nowej organizacji pracy, przeszkolenie pracowników,
 • wprowadzenie nowej organizacji pracy z życie. (B. Mikuła 2000, s. 207)

Ta forma organizacji pracy, w przeciwieństwie do rozszerzenia zakresu pracy daje poszczególnym pracownikom możliwości rozwijania inicjatywy i szerszego pola działania w sensie samorealizacji.

Bibliografia

 • Mikuła B., Człowiek a organizacja- Humanizacja w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków 2000
 • Mikuła B., Elementy nowoczesnego zarządzania w kierunku organizacji inteligentnych, Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków 2001

Autor: Małgorzata Harańczyk