System wskaźników pomiarowych

Z Encyklopedia Zarządzania

System wskaźników pomiarowych jest istotnym narzędziem wspierającym analizy w organizacji. Dokonując badania potrzeb informacyjnych kierownictwa, należy przyjrzeć się szczegółowo stosowanym w danej jednostce systemom wskaźników, których rolą jest odwzorowanie elementarnej - jednostkowej informacji, będącej wynikiem pomiaru wszelkich cech obiektów, procesów i zdarzeń w systemach społeczno-ekonomicznych (J. Oleński 2001, s. 319).

Omawiając problematykę wskaźnika podkreślić należy, że wskaźnikiem można nazwać każdy wynik pomiaru niezależnie od metody pomiaru, jednostki miary, algorytmu przetworzenia wyniku pomiaru. Bardziej jednak w praktyce przyjęte jest rozumienie wskaźnika odnoszącego się do liczb względnych - czyli wskaźnik jest jedynie odwzorowaniem relacji pomiędzy co najmniej dwoma różnymi informacjami elementarnymi (obiektami, atrybutami - cechami).

Zasady konstrukcji wskaźników

Stosowany system wskaźników powinien spełniać kryteria, które przedstawiono poniżej (B. Wersty 1994, s. 11-12):

 1. Każdy kierownik powinien mieć w miarę możliwości wyznaczony jeden podstawowy wskaźnik, którego wartość w sposób niedwuznaczny pozwalałaby określić stopień realizacji celu, oraz wskaźniki szczegółowe, określające warunki niezbędne do realizacji celu głównego.
 2. Pomiędzy wskaźnikami powinien istnieć logiczny związek
 3. Nie należy stosować pseudorelacji ekonomicznych, gdyż są one rezultatem działań matematycznych dotyczących liczb, danych, wskaźników, pomiędzy którymi nie ma logicznej i przyczynowej zależności.
 4. Kierownik ogniwa organizacyjnego nie może odpowiadać za wskaźniki, na których kształtowanie, ani on sam ani grupa ludzi, którą kieruje, nie ma żadnego wpływu.
 5. Wskaźnik powinien opisywać zasadnicze, podstawowe cele danej jednostki organizacyjnej, nie zaś zadania drugorzędne, o małym znaczeniu dla rezultatów firmy.
 6. Przy doborze wskaźników należy brać pod uwagę koszty ich obliczenia (dostępu do informacji) i porównywać te koszty z korzyściami, jakie przynosi operowanie wskaźnikiem.
 7. Liczba wskaźników przekazywanych jednemu kierownikowi powinna być ograniczona.
 8. Rodzaj wskaźników powinien być dostosowany do charakteru działalności jednostki organizacyjnej zarządzanej przez danego kierownika.
 9. Wskaźniki powinny być różne dla różnych poziomów zarządzania i dla poszczególnych stanowisk.
 10. Liczba i rodzaj wskaźników przydzielonych danemu kierownikowi powinny się zmieniać wraz ze zmianą zadań.

Metody pomiaru wskaźników

Metody pomiaru wskaźników są narzędziami stosowanymi w zarządzaniu, które pozwalają na ocenę i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności organizacji. Istnieją dwie główne grupy metod pomiaru wskaźników: metody bezpośrednie i metody pośrednie.

Metody bezpośrednie polegają na bezpośrednim pomiarze wskaźników, na przykład poprzez zliczanie ilości wykonanych operacji lub pomiar czasu trwania procesu. Metody te są bardziej precyzyjne, ale często bardziej kosztowne i czasochłonne w implementacji.

Metody pośrednie są oparte na pośrednich wskaźnikach, które dają informacje o danym wskaźniku, ale nie są bezpośrednio z nim powiązane. Przykładem może być wskaźnik satysfakcji klienta, który jest mierzony poprzez ankietę lub badanie opinii. Metody pośrednie są często łatwiejsze w implementacji, ale mogą być bardziej subiektywne i mniej precyzyjne.

Przykłady metod ilościowych to: liczba sprzedanych produktów, przychody ze sprzedaży, liczba klientów. Metody te są oparte na liczbach i można je łatwo zmierzyć.

Przykłady metod jakościowych to: satysfakcja klienta, lojalność klienta, jakość produktów lub usług. Metody te są oparte na ocenie jakościowej i mogą wymagać zastosowania ankiet, badań lub obserwacji.

Metody statystyczne mogą być wykorzystane do analizy i pomiaru wskaźników. Przykłady to analiza trendów, analiza porównawcza, analiza regresji. Metody statystyczne pozwalają na identyfikację zależności i trendów w danych, co umożliwia lepszą interpretację wskaźników i podejmowanie odpowiednich działań.

Metody ankietowe są często wykorzystywane do pomiaru wskaźników, zwłaszcza tych dotyczących satysfakcji klienta lub pracowników. Zaletą tych metod jest możliwość uzyskania bezpośrednich opinii i informacji od respondentów. Jednak metody ankietowe mogą być podatne na błędy wynikające z subiektywności respondentów lub niskiej jakości danych. Warto również zauważyć, że metody ankietowe mogą być czasochłonne i kosztowne w przeprowadzeniu.

Analiza i interpretacja wskaźników

Analiza i interpretacja wskaźników jest kluczowym elementem zarządzania, ponieważ pozwala na ocenę wydajności i efektywności organizacji oraz podejmowanie odpowiednich działań. Głównym celem analizy i interpretacji wskaźników jest zrozumienie trendów, zidentyfikowanie mocnych i słabych stron organizacji oraz monitorowanie postępów w osiąganiu celów.

Jedną z technik analizy wskaźników jest analiza trendów, która polega na obserwacji zmian wskaźników w czasie. Ta technika umożliwia identyfikację wzorców i tendencji, które mogą wskazywać na problemy lub sukcesy organizacji. Analiza trendów jest szczególnie przydatna w przypadku wskaźników finansowych, takich jak przychody ze sprzedaży, zyski netto, wskaźnik rentowności.

Inną techniką analizy wskaźników jest analiza porównawcza, która polega na porównaniu wskaźników z wartościami benchmarkowymi lub poprzednimi okresami. Dzięki tej technice można ocenić, czy organizacja osiąga lepsze wyniki niż konkurencja lub poprzednio. Analiza porównawcza jest szczególnie przydatna w przypadku wskaźników operacyjnych, takich jak czas cyklu produkcji, wskaźnik jakości.

Najważniejsze wskaźniki finansowe to: wskaźnik rentowności netto, wskaźnik płynności finansowej, wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik rentowności netto mierzy stopę zwrotu z inwestycji i informuje o zyskowności organizacji. Wskaźnik płynności finansowej informuje o zdolności organizacji do spłaty bieżących zobowiązań. Wskaźnik zadłużenia informuje o stopniu zadłużenia organizacji i jej zdolności do spłaty długoterminowych zobowiązań.

Ważne wskaźniki dla oceny efektywności operacyjnej to: wskaźniki wydajności, wskaźniki jakości, wskaźniki kosztów. Wskaźniki wydajności informują o stopniu wykorzystania zasobów organizacji i jej zdolności do produkcji lub świadczenia usług. Wskaźniki jakości informują o jakości produktów lub usług dostarczanych przez organizację. Wskaźniki kosztów informują o kosztach związanych z produkcją lub świadczeniem usług.

W celu podejmowania decyzji zarządczych, ważne jest dokładne zrozumienie i interpretacja wskaźników. Należy brać pod uwagę kontekst i specyfikę organizacji oraz porównywać wskaźniki z wartościami benchmarkowymi lub celami organizacji. Ważne jest również monitorowanie wskaźników na bieżąco i podejmowanie działań korygujących w razie potrzeby.

Doskonalenie systemu wskaźników pomiarowych

Doskonalenie systemu wskaźników pomiarowych jest niezbędne, aby utrzymać efektywność i konkurencyjność organizacji. Istnieje wiele strategii i metod doskonalenia systemu wskaźników pomiarowych.

Jedną z podstawowych strategii jest identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności i koncentracja na nich. Warto skupić się na wskaźnikach, które są najbardziej istotne dla organizacji i które mają największy wpływ na jej sukces. Należy również regularnie analizować i oceniać system wskaźników, aby upewnić się, że jest on aktualny i adekwatny.

Monitoring i kontrola wskaźników jest kluczowym elementem doskonalenia systemu. Dzięki monitorowaniu można identyfikować problemy i wykrywać nieprawidłowości w czasie rzeczywistym. Kontrola pozwala na wprowadzanie zmian i dostosowywanie systemu wskaźników w celu poprawy efektywności.

Ocena skuteczności działań w doskonaleniu systemu wskaźników pomiarowych jest ważna, aby sprawdzić, czy wprowadzone zmiany przyniosły oczekiwane rezultaty. Można to zrobić poprzez porównanie wskaźników przed i po wprowadzeniu zmian oraz analizę trendów.

Przykłady dobrych praktyk w doskonaleniu systemu wskaźników pomiarowych to: regularne szkolenia pracowników w zakresie korzystania z systemu wskaźników, monitorowanie konkurencji i dostosowywanie wskaźników w celu lepszego porównania, automatyzacja procesu pomiaru wskaźników w celu zwiększenia efektywności.

Korzyści wynikające z lepszego zarządzania systemem wskaźników pomiarowych są liczne. Poprawa wydajności organizacji, lepsze zrozumienie i kontrola nad procesami, identyfikacja obszarów do doskonalenia, lepsze podejmowanie decyzji zarządczych - to tylko niektóre z możliwych korzyści. System wskaźników pomiarowych pozwala również na monitorowanie postępów w realizacji celów organizacji i porównywanie jej wydajności z innymi podmiotami.

Doskonalenie systemu wskaźników pomiarowych jest nieustannym procesem, który wymaga zaangażowania i uwagi zarządu oraz pracowników. Jednak inwestycja w lepszy system wskaźników pomiarowych może przynieść znaczące korzyści i przyczynić się do sukcesu organizacji.


System wskaźników pomiarowychartykuły polecane
Taryfikator płacModelowanieAudyt wewnętrznySukces przedsiębiorstwa - determinantyFormalizacjaHierarchiaEkonomia menedżerskaPrzetwarzanie informacjiRachunkowość zarządczaBariery w zarządzaniu projektem

Bibliografia

 • Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Wersty B. (1994), Analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak