System wskaźników pomiarowych

Z Encyklopedia Zarządzania
System wskaźników pomiarowych
Polecane artykuły


Dokonując badania potrzeb informacyjnych kierownictwa, należy przyjrzeć się szczegółowo stosowanym w danej jednostce systemom wskaźników, których rolą jest odwzorowanie elementarnej - jednostkowej informacji, będącej wynikiem pomiaru wszelkich cech obiektów, procesów i zdarzeń w systemach społeczno-ekonomicznych (J. Oleński 2001, s. 319).

Omawiając problematykę wskaźnika podkreślić należy, że wskaźnikiem można nazwać każdy wynik pomiaru niezależnie od metody pomiaru, jednostki miary, algorytmu przetworzenia wyniku pomiaru. Bardziej jednak w praktyce przyjęte jest rozumienie wskaźnika odnoszącego się do liczb względnych - czyli wskaźnik jest jedynie odwzorowaniem relacji pomiędzy co najmniej dwoma różnymi informacjami elementarnymi (obiektami, atrybutami - cechami).

Zasady konstrukcji wskaźników

Stosowany system wskaźników powinien spełniać kryteria, które przedstawiono poniżej (B. Wersty 1994, s. 11-12):

 1. Każdy kierownik powinien mieć w miarę możliwości wyznaczony jeden podstawowy wskaźnik, którego wartość w sposób niedwuznaczny pozwalałaby określić stopień realizacji celu, oraz wskaźniki szczegółowe, określające warunki niezbędne do realizacji celu głównego.
 2. Pomiędzy wskaźnikami powinien istnieć logiczny związek
 3. Nie należy stosować pseudorelacji ekonomicznych, gdyż są one rezultatem działań matematycznych dotyczących liczb, danych, wskaźników, pomiędzy którymi nie ma logicznej i przyczynowej zależności.
 4. Kierownik ogniwa organizacyjnego nie może odpowiadać za wskaźniki, na których kształtowanie, ani on sam ani grupa ludzi, którą kieruje, nie ma żadnego wpływu.
 5. Wskaźnik powinien opisywać zasadnicze, podstawowe cele danej jednostki organizacyjnej, nie zaś zadania drugorzędne, o małym znaczeniu dla rezultatów firmy.
 6. Przy doborze wskaźników należy brać pod uwagę koszty ich obliczenia (dostępu do informacji) i porównywać te koszty z korzyściami, jakie przynosi operowanie wskaźnikiem.
 7. Liczba wskaźników przekazywanych jednemu kierownikowi powinna być ograniczona.
 8. Rodzaj wskaźników powinien być dostosowany do charakteru działalności jednostki organizacyjnej zarządzanej przez danego kierownika.
 9. Wskaźniki powinny być różne dla różnych poziomów zarządzania i dla poszczególnych stanowisk.
 10. Liczba i rodzaj wskaźników przydzielonych danemu kierownikowi powinny się zmieniać wraz ze zmianą zadań.

Bibliografia

 • Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001
 • Wersty B., Analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1994
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak