Strategia międzynarodowej wymiany

Strategia międzynarodowej wymiany
Polecane artykuły


Charakterystyka

Polegają na systematycznym planowaniu produktu, jego cen, dystrybucji, promocji oraz wdrażaniu i kontrolowaniu tych działań w celu wymiany międzynarodowej. Podczas wejścia na rynek międzynarodowy przedsiębiorstwo ma do czynienia z innym środowiskiem ekonomicznym, społecznym oraz z odmienną infrastrukturą.

Cele wymiany międzynarodowej

Do podstawowych celów wymiany międzynarodowej należą:

  • osiągnięcie dodatkowego zysku,
  • przezwyciężenie niejednokrotnie niekorzystnych warunków rozwoju w danej branży w kraju,
  • lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych poprzez zwiększenie sprzedaży produktów.

Formy marketingu międzynarodowego

Do działalności marketingu międzynarodowego zaliczamy:

Trafność wyboru strategii wymiany międzynarodowej jest weryfikowana osiągnięciem planowanej, pożądanej wielkości zysku i eksportu. Strategie te muszą być ściśle powiązane ze strategią danego producenta w zakresie procesu wytwarzania, dystrybucji, struktury organizacyjnej, finansów, postępu technologicznego oraz do przystosowania się do środowiska zewnętrznego.

Marketing-mix wymiany międzynarodowej

Z kolei marketing mix można w pewien sposób ujednolicić, jeżeli pogrupujemy kraje do których eksportujemy według kultury, poziomu rozwoju gospodarczego, obowiązującego prawa, czy też infrastruktury. Strategie adaptacji marketingu mix ustalamy poprzez wspólne rozpatrywanie czynników decydujących o akceptacji produktu na konkretnym rynku zagranicznym uwzględniając ich stosunek do produktów konkurencyjnych. Wyróżnia się następujące strategie adaptacji produktu oraz jego promocji za granica:

  • ta sama produkcja i promocja,
  • adaptacja jedynie promocji,
  • adaptacja jedynie produktu,
  • adaptacja i promocji i produktu,
  • zaoferowanie nowego produktu.

Prowadzenie działalności gospodarczej na zagranicznych rynkach może przybierać różnoraki charakter i zasięg przestrzenny. Zgodnie z praktyką gospodarczą zagraniczna ekspansja producentów przechodzi przez kilka faz rozwoju: od prostego eksportu aż do działalności na rynku światowym, który traktowany jest jako rynek globalny. Fazy te przedstawia poniższa tabela:

Fazy i strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynku światowym

Wyszczególnienie Sprzedaż na rynku krajowym Eksport Sprzedaż na rynkach zagranicznych Sprzedaż na rynku ponadregionalnym Sprzedaż na rynku globalnym
Fazy rozwoju działanie na rynku wewnętrznym rozwój eksportu tworzenie filii w innych krajach koordynacja działalności w skali ponadregionalnej centralizacja działalności w skali rynku światowego
Strategia działania na rynku wewnętrznym marketingu w handlu zagranicznym marketingu międzynarodowego (wielonarodowego, lokalnego) marketingu subglobalnego (modularnego) marketingu globalnego (monolitycznego)

Źródło: Na podstawie E. Kaynak, Global Marketing, Theory and Practice, Journal of Global, Marketing 1987, nr 1/2.

Bibliografia

  • L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, str. 366, 367, 369.
  • Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna, Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004, str. 415, 416, 419,420.

Autor: Magdalena Kolańczyk