OPT

Z Encyklopedia Zarządzania

Technika zoptymalizowanego przepływu produkcji (OPT) jest systemem planowania uwzględniającym identyfikację wąskich gardeł, sporządzanie "optymalnego" harmonogramu pracy wąskich gardeł, opracowania planu wykorzystania zasobów niekrytycznych w celu "obsługi" wąskich gardeł.

OPT (Optimized Production Technology) jest to technologia optymalizacji produkcji, która stosowana jest w warunkach cechujących się duża zmiennością parametrów strumienia materiałowego. Jego ideą polega na eliminacji zakłóceń spowodowanych zmiennością zapotrzebowania, poprzez szczegółowe planowanie przebiegu procesu produkcyjnego. (M. Plich, P. Rypińska, J. Trojanowska, A. Koliński 2011.)

Scharakteryzować ją można jako:

 • filozofię optymalizacji planowania i harmonogramowania,
 • narzędzie modelowania operacji produkcyjnych,
 • oprogramowanie do planowania zdolności produkcyjnych,
 • narzędzie do koordynacji wysiłków w marketingu, przygotowania realizacji produkcji dla osiągnięcia korzyści

Założenia oraz cele

Punktem wyjścia filozofii, która legła u podstaw stworzenia OPT było założenie, że jest jeden i tylko jeden cel przyświecający przedsiębiorstwu - "robić pieniądze". Cel ten reprezentowany jest przez następujące finansowe przesłanki:

Innym głównym celem jest jednoczesne zwiększanie przepływów (np. strumieni materiałowych) i zmniejszanie zapasów oraz redukcja kosztów "operacyjnych"

Technologia Optymalnej Produkcji (OPT) opiera się na dziesięciu zasadach:

 • współczynnik wykorzystania (zużycia) zasobów, nie zmieniając wejścia, jest uwarunkowany nie jego potencjalnymi szczegółami, lecz pozostałymi ograniczeniami systemu,
 • zaangażowanie zasobów i ich wykorzystanie jest odwiecznym problemem produkcji,
 • każda godzina tracona na poziomie wejścia systemu jest stratą czasu w całym systemie,
 • jedna godzina wygospodarowana w jednym punkcie nie zmienia czasu samego wejścia,
 • ekonomiczna partia w przetwarzaniu musi i powinna być często zmieniona zgodnie z wielkością ekonomicznej partii na wyjściu (wymiana),
 • proces podziału zadań nie powinien być stały,
 • możliwości i preferencje powinny być oceniane w tym samym czasie a nie jedno po drugim,
 • główne punkty przypadków losowych powinny być izolowane i minimalizowane,
 • nie należy szukać zrównoważenia możliwości potencjału wyposażenia,
 • suma optimów cząstkowych nie jest równa optimum całościowemu (K. Łocha 2008, s. 22-23.)

Wdrożenie

Pięć kroków wdrażania systemu logistycznego OPT

 1. Identyfikacja ograniczeń systemu.
 2. Decyzja o sposobie wykorzystania ograniczeń systemu.
 3. Podporządkowanie pozostałych decyzji ograniczeniom systemu.
 4. Ocena ograniczeń systemu.
 5. W przypadku wyeliminowania jakichkolwiek ograniczeń powrót do kroku 1.

Zalety/Wady OPT

Zalety
 • pozwala skrócić czas cyklu produkcyjnego wyrobów
 • pozwala zmniejszyć poziom zapasów
 • pozwala zoptymalizować przebieg procesu produkcyjnego
 • ma zastosowanie w nauczaniu zarządzania operacyjnego
Wady
 • wymaga wspomagania odpowiednim oprogramowaniem komputerowym
 • wymogi sprzętowe
 • zastosowanie technologi w praktyce wymusza niejednokrotnie podejście sprzeczne z ustaloną praktyką planowania działalności wytwórczej
 • zjawisko "wąskich gardeł", które polega na tworzeniu się zatorów materiałowych w miejscach o teoretycznie dostatecznej przepustowości
 • ignorowanie przez OPT takich elementów jak koszt utrzymania zapasów czy koszt opóźnienia zadań

Filozofia i zasady OPT

Filozofia eliminacji zakłóceń i szczegółowego planowania procesu produkcji

Filozofia i zasady OPT (Optimized Production Technology) opierają się na idei eliminacji zakłóceń i szczegółowego planowania procesu produkcji. Głównym celem OPT jest maksymalizacja wykorzystania zasobów i minimalizacja strat czasu, co przekłada się na zwiększenie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa.

Eliminacja zakłóceń polega na identyfikacji i eliminacji czynników, które wpływają negatywnie na przepływ produkcji. Jest to kluczowy element filozofii OPT, ponieważ zakłócenia mogą prowadzić do opóźnień, przestoju i straty czasu. Poprzez identyfikację i eliminację zakłóceń, przedsiębiorstwo może skutecznie poprawić przepływ produkcji i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Szczegółowe planowanie procesu produkcji jest również istotnym elementem filozofii OPT. Oznacza to, że każdy etap produkcji jest starannie zaplanowany i zoptymalizowany pod kątem czasu, zasobów i kosztów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może osiągnąć większą efektywność i skrócić czas realizacji zamówień.

Przedstawienie dziesięciu zasad techniki zoptymalizowanego przepływu produkcji

W ramach filozofii OPT istnieje dziesięć zasad techniki zoptymalizowanego przepływu produkcji, które stanowią podstawę efektywnego planowania i zarządzania procesem produkcji.

Współczynnik wykorzystania zasobów jest jednym z kluczowych wskaźników w OPT. Oznacza on procentowe wykorzystanie dostępnych zasobów w procesie produkcji. Im wyższy współczynnik, tym bardziej efektywne jest wykorzystanie zasobów, co przekłada się na większą wydajność i rentowność przedsiębiorstwa.

Eliminacja strat czasu jest kolejną zasadą techniki zoptymalizowanego przepływu produkcji. Polega na identyfikacji i eliminacji czynników, które powodują marnowanie czasu w procesie produkcji. Może to obejmować przestoje, opóźnienia, nieefektywne przemieszczanie się pracowników czy zbyt długie czasy przetwarzania. Poprzez eliminację strat czasu, przedsiębiorstwo może skrócić czas realizacji zamówień i zwiększyć swoją konkurencyjność.

Przyjęcie zasad filozofii OPT, takich jak eliminacja zakłóceń i szczegółowe planowanie procesu produkcji, oraz wykorzystanie dziesięciu zasad techniki zoptymalizowanego przepływu produkcji, może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Dzięki temu można osiągnąć większą efektywność, skrócić czas realizacji zamówień i zwiększyć konkurencyjność na rynku. OPT stanowi istotne narzędzie zarządzania, które może przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Korzyści finansowe wynikające z wdrożenia techniki OPT

Zwiększenie przychodów

Jedną z najważniejszych korzyści finansowych wynikających z wdrożenia techniki OPT jest zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa. Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych i lepszemu zarządzaniu zasobami, firma jest w stanie produkować więcej w krótszym czasie. Skutkuje to zwiększeniem ilości dostępnych produktów na rynku, co przekłada się na większą sprzedaż i wzrost przychodów. Ponadto, technika OPT pozwala na identyfikację i wyeliminowanie zbędnych operacji oraz zadań, co jeszcze bardziej przyczynia się do zwiększenia wydajności i finalnie wpływa na zyski firmy.

Obniżenie kosztów operacyjnych

Kolejną istotną korzyścią finansową wynikającą z wdrożenia techniki OPT jest obniżenie kosztów operacyjnych. Dzięki precyzyjnemu planowaniu produkcji, optymalnemu wykorzystaniu zasobów oraz eliminacji marnotrawstwa, przedsiębiorstwo może znacznie zmniejszyć koszty związane z produkcją. Przykładowo, technika OPT pozwala na minimalizację kosztów związanych z utrzymaniem zapasów, co przekłada się na zmniejszenie kosztów magazynowania. Ponadto, efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym umożliwia redukcję kosztów pracy, zmniejszenie ilości odpadów oraz optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń. W rezultacie, przedsiębiorstwo osiąga lepszą rentowność i większe oszczędności.

Poprawa jakości

Wdrożenie techniki OPT przyczynia się również do poprawy jakości produktów, co ma bezpośredni wpływ na korzyści finansowe przedsiębiorstwa. Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych i lepszemu nadzorowi, firma może skupić się na zapewnieniu wysokiej jakości wyrobów. Technika OPT umożliwia wykrywanie i eliminowanie potencjalnych problemów w produkcji, co minimalizuje ryzyko wadliwych produktów. Poprawa jakości produktów przekłada się na zadowolenie klientów, zwiększenie lojalności oraz większą skłonność do ponownych zakupów. W efekcie, przedsiębiorstwo może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku i osiągnąć większe zyski.

Skrócenie czasu realizacji zamówień

Ostatnią, ale nie mniej istotną korzyścią finansową wynikającą z wdrożenia techniki OPT jest skrócenie czasu realizacji zamówień. Dzięki lepszemu planowaniu i zarządzaniu procesem produkcyjnym, przedsiębiorstwo może dostarczać zamówienia klientom szybciej. Skrócenie czasu realizacji zamówień przekłada się na większą satysfakcję klientów, a co za tym idzie, na zwiększoną sprzedaż. Ponadto, skrócenie czasu realizacji zamówień umożliwia przedsiębiorstwu elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku, co może prowadzić do zdobycia nowych klientów i większego udziału w rynku.


OPTartykuły polecane
Lean productionPlanowanie logistyczneSystem APSKoncepcje controllinguABCMapowanie strumienia wartościControlling produkcjiCykl produkcyjnyMetoda WCM

Bibliografia

 • Brennan L., Vecchi A. (2016), International Manufacturing Strategy in a Time of Great Flux, Springer
 • Cyplik P., Fertsch M., Hadaś Ł. (2010), Logistyka produkcji, Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 • Koliński A., Tomkowiak A. (2010), Wykorzystanie koncepcji analizy wąskich gardeł w zarządzaniu produkcją, Amica Wronki
 • Krokosz-Krynke Z. (2005), Symulacja w Nauczaniu Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Wrocławski
 • Łocha K. (2008), Wybrane metody zarządzania produkcją z uwzględnieniem standaryzacji pracy na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, Politechnika Poznańska
 • Muhlemann A., Oakland J., Lockyer K. (1995), Zarządzanie produkcja i usługi, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
 • Pawłowski M., Piątkowski Z., Żebrowski W. (2006), Nowoczesne Systemy Zarządzania Produkcją. Cześć II Sterowanie Operacyjne, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
 • Rypińska P., Plich M., Trojanowska J., Koliński A. (2011), Wykorzystanie wybranych metod planowania i sterowania produkcją w controllingu produkcji, Politechnika Poznańska


Autor: Marek Woch