Komfort pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Komfort pracy
Polecane artykuły

Komfort pracy- to warunki środowiska pracy, w których pracownik nie odczuwa uciążliwości oraz dyskomfortu związanego z przydzielonymi obowiązkami co nie zakłóca wykonywanych przez niego działań. Na komfort pracy składa się wiele czynników wpływających na zdrowie oraz środowisko np.: odpowiednie oświetlenie, rozwiązania przestrzenne czy optymalna temperatura (A. Gębalska-Kwiecień 2013, s 96-97).

Pojęcie komfortu

Słowo komfort pochodzi od łacińskiego czasownika cōnfortāre, który znaczy „krzepić, „wzmacniać”. Pojęcie rozwijało się przez długi czas ewoluując w idee „schronienia” i „obronności”. Rozwijające się społeczeństwo dążące do osiągnięcia życia o jak najwyższym standardzie uczyniło „komfort” miernikiem sukcesu i dobrobytu, który po dziś dzień kojarzony z wieloma sferami życia (A. Jonarska 2006,s 90).

Jednym z sektorów gdzie pojęcie odgrywa istotną rolę jest stanowisko pracy. Komfort pracy stanowi priorytet dla pracodawcy, który dąży do zredukowania stresu oraz zmęczenia fizycznego oraz psychicznego do minimum. Konkurencyjność rynku, wysoka odpowiedzialność powierzonego stanowiska pracy negatywnie wpływają na samopoczucie i osiągane wyniki, jednakże nie są jedynymi negatywnymi bodźcami wpływającymi na komfort pracy (Ł. Seroka 2017, s 141). Warto zauważyć iż szkodliwe lub niebezpieczne czynniki oddziaływają zarówno na zdrowie jak i procesy psychofizyczne co może wpływać dezorientująco na wszelkie czynności zawodowe. Możemy zaliczyć do nich również warunki środowiska miedzy innymi nadmierną wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niską temperaturę, hałas czy nadmierne zanieczyszczenia powietrza (A. Gębalska-Kwiecień 2013, s 96-97).

Wpływ materialnego środowiska na komfort pracy

Warunki pracy są ścisłe związane z komfortem pracy, które znacząco wpływają na wykonywane czynności. Nieuwzględnianie zasad związanych z ergonomią środowiska może przeszkadzać w pracy. Jak wspomniano wcześniej, najbardziej podstawowe zalecenia dotyczą czynników związanych z odpowiednim oświetleniem, mikroklimatem, natężeniem hałasu. Zgodnie z zaleceniami i przepisami środowisko pracy powinno zapewniać komfort i higienę w szczególności wymianę powietrza oraz zabezpieczenia związane z niekorzystnymi warunkami cieplnymi, drganiami oraz nasłonecznieniem. Optymalne środowisko materialne jest neutralne, a przez to nie angażujące koncentracji (K. Jach 2010, s 41).

Wskaźniki niematerialne oddziałujące na komfort pracy

By zmierzyć komfort pracy można posłużyć się wskaźnikami ilościowymi, które pozwolą na określenie jak środowisko bądź inne czynniki wpływają na wykonywaną pracę. Za ich opracowanie odpowiedzialne są organizacje takie jak Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Główny Inspektorat Pracy. Do mierników oceny wykonywanej pracy zaliczają się między innymi (M. Balcerowicz-Szkutnik 2017, s 9):

  • bezpieczeństwo oraz etyka pracy, kwestie związane z higiena pracy, pracą przymusową, niesprawiedliwą czy pracą z dziećmi
  • dochody pozapłacowe i świadczenia pieniężne, tak zwane korzyści z zatrudnienia
  • „work life balance”, ilość godzin pracy oraz jej struktura organizacyjna
  • kształcenie i rozwój zdolności pracowników
  • forma zatrudnienia oraz przyjęte zasady dotyczące motywacji pracy
  • dochód społeczny

Deficyty dotyczące spełnienia wymogów środowiska pracy lub czynników niematerialnych mogą być źródłem stresu co powiązane jest z obniżeniem jakości pracy. Dalszymi konsekwencjami przebywania w nieodpowiednim środowisku mogą być zjawiska mobbingu, wypalenia zawodowego czy pracoholizmu (B. Jakimiuk 2016, s 45).

Bibliografia

Autor: Magdalena Mącznik