Kategoria ekonomiczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Kategoria ekonomiczna jest to zespół pojęć, definiujących treść badanych zjawisk ekonomicznych zaliczonych do danej zbiorowości, odzwierciedlającym realia procesów gospodarowania. Kategorie ulegają przekształceniu wraz z przekształceniem się procesów gospodarowania i pojawiają się wraz z nowymi realiami. Wykrywanie związków, które występują między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnianie ich spośród różnych związków, które mają charakter trwały prowadzi do wykrycia praw ekonomicznych (Księżyk M. 2012, s. 63-64)

Kategoria ekonomiczna jest to pojęcie ogólne, abstrakcyjne, wyrażające ogólne własności różnych elementów i aspektów procesu gospodarczego (Danach Z. 2007, s. 30)

 • "Trudno wymienić wszystkie kategorie ekonomiczne, które mogą być wykorzystane w ramach zasady ekonomiki. Przykładami takich kategorii są: koszt, strata, cena, przychód, zysk, dochód, wynagrodzenie, rentowność, premia i podatek. W kategoriach ekonomicznych uzależnionych od jakości formułowane są interesy podmiotów, bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z danym przedmiotem. W odniesieniu do jakości produktów są to wszystkie podmioty uczestniczące w pełnym cyklu istnienia produktu. Najczęściej akcentuje się ekonomiczne skutki jakości powstające u wytwórcy i użytkownika produktu. Wyczerpujące stosowanie zasady ekonomiki opiera się na wyważonej hierarchii interesów wszystkich podmiotów oraz zmierza do neutralizacji i kompensacji sprzecznych interesów. Pomocne w tym względzie są rynkowe mechanizmy regulacyjne oraz działania, podejmowane w ramach interwencjonizmu państwowego i ponadpaństwowego". (Hamol A. 1998, s. 48)

Prawa ekonomiczne

Prawa ekonomiczne wyrażają to co w zjawiskach ekonomicznych jest najbardziej istotne, celowe, konieczne oraz niepowtarzalne ale nie przypadkowe. Stanowią teoretyczne uogólnienie poznanych prawidłowości procesów ekonomicznych (procesów gospodarowania). Prawa ekonomiczne nie ujawniają się w pojedynczych przypadkach lecz przy licznych, masowych powtarzaniu się rodzajów zdarzeń.

 • Prawa ekonomiczne mają charakter warunkowy to znaczy, że ich ich przesłanki ujawniają się w konkretnych procesach gospodarowania, więc powinny być omawiane wraz z poznawaniem nowych prawidłowości procesów gospodarczych oraz w odniesieniu do problemów jakich one dotyczą, ponieważ ważne jest zrozumienie jaki charakter działania i możliwości wykorzystane zostaną w działalności. (Księżyk M. 2012, s. 64)
 • Kierując się celami społecznymi i politycznymi możemy zignorować pewne prawa ekonomiczne ale zawsze musimy liczyć się z negatywnymi skutkami takiego postępowania.

Kategorie ekonomiczne

Kategorie ekonomiczne są ze sobą powiązane, nie występują niezależnie jedne od drugich np.:

Rodzaje kategorii ekonomicznych

W ekonomii można wyróżnić różne rodzaje kategorii ekonomicznych (przykłady)

 • kategoria wyboru (wybory wpływają na kształt poglądów ekonomicznych i charakter teorii, z wyborem wiąże się racjonalność działania) (Jonszta-Zagóra U. 2010, s. 7)
 • kategoria ekonomiczno-finansowa (ocenia dotychczasowe efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa i wyznacza kierunki rozwoju oraz określa sposoby doskonalenia w przyszłości) (s. 772)
 • kategoria restrukturyzacja (dotyczy zmian w strukturze gospodarki, w przemyśle, które powodują rozwój tych elementów struktury, które reprezentują wyższą jakość, nowoczesność oraz wyższą efektywność od dotychczasowych rozwiązań) (Podczarski S. 2016, s. 13)
 • kategoria ceny (związana jest ze zmianą stosunków własnościowych. Cena stanowi wypadkową podstawowych czynników takich jak: relacji popytu, ścierania się decyzji i propozycji cenowych sprzedawcy i kupującego, strategii przyjętych przez sprzedawcę i kupującego) (Jaki A. 2008, s. 26)
 • kapitał własny (jest kategorią bilansu i jego pasywów, stanowi cel pomiaru zdarzeń gospodarczych, które dokonywane są w systemie rachunkowości. Absorbuje on efekty pomiaru zysków i decyduje o stabilności finansowej firmy) (Walińska E. i in. 2016, s. 165)

Charakterystyka kategorii ekonomicznej

Ogólne cechy kategorii ekonomicznej

Kategoria ekonomiczna jest abstrakcyjna, ponieważ odnosi się do pojęć i idei, które nie są bezpośrednio obserwowalne lub mierzalne. Przykładem może być kategoria popytu i podaży, która opisuje relacje między ceną a ilością danego dobra. Popyt i podaż są pojęciami abstrakcyjnymi, ponieważ nie można ich bezpośrednio zmierzyć, ale można je opisać i zrozumieć na podstawie różnych czynników ekonomicznych.

Kategoria ekonomiczna jest również ogólnikowa, ponieważ odnosi się do szerokiego zakresu zjawisk i sytuacji ekonomicznych. Może dotyczyć zarówno mikroekonomii, czyli analizy działań jednostek gospodarczych, jak i makroekonomii, która bada funkcjonowanie całej gospodarki. Przykładem ogólnikowej kategorii ekonomicznej może być efektywność ekonomiczna, która odnosi się zarówno do efektywności poszczególnych firm, jak i efektywności całego sektora gospodarczego.

Kategorie ekonomiczne są dynamiczne, co oznacza, że mogą ulegać zmianom w czasie. Zmiany te wynikają z wielu czynników, takich jak zmiany w technologii, polityce gospodarczej, preferencjach konsumentów itp. Przykładem dynamiczności kategorii ekonomicznych może być kategoria inflacji, która opisuje wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce. Poziom inflacji może ulegać zmianom w zależności od różnych czynników ekonomicznych i społecznych.

Związki między ekonomicznymi kategoriami

Jedna kategoria ekonomiczna może mieć wpływ na inną kategorię. Na przykład, wzrost płac może wpływać na kategorię cen, ponieważ wyższe płace mogą prowadzić do wzrostu kosztów produkcji i w konsekwencji do wzrostu cen dla konsumentów. Innym przykładem może być wpływ polityki monetarnej na poziom inflacji. Zmiany w stopach procentowych i podaży pieniądza mogą mieć istotny wpływ na poziom inflacji w gospodarce.

Kategorie ekonomiczne są interdyscyplinarne, co oznacza, że łączą różne dziedziny wiedzy, takie jak ekonomia, psychologia, socjologia itp. Przykładem interdyscyplinarności kategorii ekonomicznych może być kategoria zachowań konsumentów. Aby zrozumieć, dlaczego klienci podejmują określone decyzje zakupowe, konieczne jest uwzględnienie różnych czynników ekonomicznych, psychologicznych i społecznych.

Zastosowanie kategorii ekonomicznych

Analiza i opis zjawisk gospodarczych

Kategorie ekonomiczne są niezwykle użyteczne w analizie rynku. Pozwalają one na segmentację rynku na podstawie różnych czynników, takich jak popyt, podaż, ceny, konkurencja, preferencje konsumentów itp. Dzięki zastosowaniu kategorii ekonomicznych możemy zrozumieć, jakie czynniki wpływają na zachowanie rynku, jakie są trendy i prognozy, a także jakie są strategie i taktyki, które mogą być skuteczne w konkretnych warunkach rynkowych.

Przykładem wykorzystania kategorii ekonomicznych w analizie rynku jest segmentacja według dochodów. Dzięki tej kategorii możemy podzielić rynek na grupy o różnym poziomie dochodów i dostosować nasze strategie marketingowe do potrzeb i preferencji poszczególnych segmentów. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także na analizę elastyczności cenowej, tj. jak zmiany cen wpływają na wielkość popytu na dany produkt lub usługę.

Kategorie ekonomiczne są również niezwykle przydatne w opisywaniu zmian w gospodarce. Na przykład, kategoria wzrostu gospodarczego pozwala nam określić, jakie są tempo wzrostu PKB, poziom inwestycji, zatrudnienia, produkcji, itp. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także analizować zmiany strukturalne w gospodarce, takie jak zmiany w sektorach gospodarki, strukturze zatrudnienia, podziale dochodów, itp.

Dzięki zastosowaniu kategorii ekonomicznych możemy także opisywać zmiany w handlu zagranicznym, takie jak saldo obrotów, eksport, import, struktura handlu, kraje partnerzy handlowi, itp. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam zrozumieć, jakie są przyczyny i skutki tych zmian, jakie są trendy i prognozy, a także jakie są polityki, które mogą wpływać na zmiany w gospodarce.

Porównywanie aspektów gospodarki i identyfikowanie ich wzajemnych zależności

Kategorie ekonomiczne umożliwiają nam porównywanie różnych aspektów gospodarki kraju. Przykładem takiego porównania może być analiza porównawcza wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB na mieszkańca, inflacja, bezrobocie, zadłużenie publiczne, itp. Porównywanie tych wskaźników pozwala nam zrozumieć, jakie są różnice między krajami, jakie są trendy i prognozy, a także jakie są czynniki wpływające na te różnice.

Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także porównywać różne sektory gospodarki kraju, takie jak przemysł, usługi, rolnictwo, itp. Na przykład, możemy porównać udział sektorów w PKB, zatrudnienie w poszczególnych sektorach, inwestycje, eksport, import, itp. Porównywanie tych sektorów pozwala nam zrozumieć, jakie są różnice między nimi, jakie są trendy i prognozy, a także jakie są czynniki wpływające na te różnice.

Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także identyfikować wzajemne zależności między różnymi czynnikami gospodarczymi. Na przykład, możemy analizować zależność między inwestycjami a wzrostem gospodarczym, między bezrobociem a inflacją, między popytem a podażą, między konkurencją a cenami, itp. Identifikacja tych zależności pozwala nam zrozumieć, jakie są przyczyny i skutki tych zależności, jakie są trendy i prognozy, a także jakie są polityki, które mogą wpływać na te zależności.

Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także identyfikować zależności między krajami, takie jak zależność między eksportem jednego kraju a importem drugiego kraju, między inwestycjami zagranicznymi a wzrostem gospodarczym, między migracją a zatrudnieniem, itp. Identifikacja tych zależności pozwala nam zrozumieć, jakie są przyczyny i skutki tych zależności, jakie są trendy i prognozy, a także jakie są polityki, które mogą wpływać na te zależności.

Wykorzystanie kategorii ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji gospodarczych

Kategorie ekonomiczne są niezwykle istotne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, zwłaszcza w planowaniu inwestycji. Przykładem wykorzystania kategorii ekonomicznych w planowaniu inwestycji może być analiza opłacalności inwestycji na podstawie wskaźników rentowności, takich jak NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), ROI (Return on Investment), itp. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także ocenić ryzyko inwestycji na podstawie analizy czynników ryzyka, takich jak zmienność rynku, zmienność cen, zmienność kosztów, itp.

Kategorie ekonomiczne są również przydatne w ocenie efektywności inwestycji. Na przykład, możemy ocenić, jakie są koszty i korzyści z inwestycji, jakie są skutki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne inwestycji, jakie są alternatywne możliwości inwestycji, itp. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także na ocenę wpływu inwestycji na rozwój regionalny, zatrudnienie, konkurencyjność, innowacje, itp.

Kategorie ekonomiczne mają duży wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze. Na przykład, decyzje dotyczące polityki monetarnej i fiskalnej są podejmowane na podstawie analizy kategorii ekonomicznych, takich jak inflacja, bezrobocie, wzrost gospodarczy, itp. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także na ocenę skutków różnych polityk, takich jak deregulacja, liberalizacja, protekcjonizm, itp.

Decyzje dotyczące inwestycji są również podejmowane na podstawie analizy kategorii ekonomicznych. Na przykład, decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji, wyboru technologii, zarządzania ryzykiem, itp. są podejmowane na podstawie analizy kategorii ekonomicznych, takich jak koszty, korzyści, ryzyko, konkurencja, itp. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także ocenić wpływ decyzji gospodarczych na różne grupy interesariuszy, takie jak pracownicy, klienci, dostawcy, społeczność lokalna, itp.

Wykorzystanie kategorii ekonomicznych w badaniach naukowych i teoretycznych

Kategorie ekonomiczne są podstawowym narzędziem w badaniach ekonomicznych. Przykładem zastosowania kategorii ekonomicznych w badaniach ekonomicznych może być analiza czynników wpływających na wzrost gospodarczy, takich jak inwestycje, eksport, innowacje, edukacja, itp. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także na analizę skutków różnych polityk gospodarczych, takich jak polityka pieniężna, polityka fiskalna, polityka handlowa, itp.

Kategorie ekonomiczne są również wykorzystywane w badaniach nad rynkiem pracy. Na przykład, możemy analizować czynniki wpływające na zatrudnienie, bezrobocie, płace, migrację, itp. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam także analizować zależności między rynkiem pracy a innymi aspektami gospodarki, takimi jak wzrost gospodarczy, inflacja, inwestycje, itp.

Kategorie ekonomiczne są również istotne w teoriach ekonomicznych. Na przykład, kategoria podaży i popytu jest podstawowym pojęciem w teorii mikroekonomii. Kategorie ekonomiczne, takie jak koszty, korzyści, ryzyko, efektywność, konkurencja, monopol, itp. są również istotne w teorii mikroekonomii. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam rozumieć, jakie są mechanizmy rynkowe, jakie są modele zachowania konsumentów i producentów, jakie są efekty ekonomiczne, itp.

Kategorie ekonomiczne są również istotne w teorii makroekonomii. Na przykład, kategoria wzrostu gospodarczego jest podstawowym pojęciem w teorii makroekonomii. Kategorie ekonomiczne, takie jak inflacja, bezrobocie, polityka monetarna, polityka fiskalna, itp. są również istotne w teorii makroekonomii. Kategorie ekonomiczne pozwalają nam rozumieć, jakie są czynniki wpływające na wzrost gospodarczy, jakie są skutki polityk gospodarczych, jakie są trendy i prognozy, itp.


Kategoria ekonomicznaartykuły polecane
Gospodarka rynkowaMikroekonomiaPorozumienie monopolistyczneEtnocentryzmEkonomiaRyzykoInflacja otwartaWartośćGospodarka mieszana

Bibliografia

 • Dach Z. (2010), Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków
 • Hamrol A., Mantura W. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków
 • Jonszta-Zagóra U. (2010), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Księżyk M. (2012), Ekonomia. Podejście historyczne i prospektywne, Oficyna Wydawnicza AWM, Kraków
 • Podczarski S. (2016), Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sosnowski M. i in. 2011, Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Walińska E., Rzetelska A., Jurewicz A. (2016), Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź


Autor: Paulina Pilszak