Inflacja otwarta

Z Encyklopedia Zarządzania
Inflacja otwarta
Polecane artykuły


Inflacja - pojęcie to zostało zapożyczone z terminologii medycznej, gdzie oznaczało nadęcie, wzdymanie, w ekonomii pojawiło się z końcem XIX wieku. Wraz z postępującym rozwojem społeczno-gospodarczym definicja inflacji ulegała stopniowej ewolucji. Obecnie inflacja oznacza zjawisko ekonomiczne polegające na ciągłym wzroście ogólnego poziomu cen w gospodarce, a tym samym utraty siły nabywczej pieniądza (można za niego kupić coraz mniej dóbr i usług). Inflacja ma charakter ciągły.

Aby przypisać danemu wzrostowi cen charakter inflacyjny, muszą być spełnione 3 kryteria:

  • podniesienie się w gospodarce ogólnego poziomu cen
  • ciągły charakter wzrostu ogólnego poziomu cen
  • pojawienie się negatywnych skutków w społecznym procesie gospodarowania

Inflacja stała się światowym problemem po II wojnie światowej. Pojawiła się z chwilą, kiedy na całą skalę wprowadzono do obiegu pieniądz papierowy. Stopa inflacji osiągała inną wartość w różnych krajach. Obecnie inflacja jest zjawiskiem powszechnie występującym na świecie, niemal we wszystkich krajach bez względu na obowiązujący system. Inflacja może przybierać różne formy w zależności od sytuacji gospodarczej. Przyczyny inflacji są różne. Można podzielić je na ekonomiczne i pozaekonomiczne. W zależności od uwzględnianych kryteriów klasyfikacji, można wyróżnić kilkadziesiąt typów inflacji. Wśród ekonomistów nieustannie toczą są spory w kwestii ich dokładnego określenia.

Inflacja otwarta

Jednym z kryteriów wyodrębnienia inflacji są jej przejawy i skutki, w ramach którego można wymienić wiele typów inflacji. Najważniejszy jest podział na inflację otwartą oraz inflację tłumioną. Podział ten w dużej mierze zdeterminowany jest przez sprawowaną kontrolę administracyjną występujących cen. Inflacja otwarta przejawia się w nieskrępowanym żadnymi ograniczeniami wzroście cen do poziomu równoważącego na bieżąco strumienie popytu i podaży. Ten rodzaj Inflacji często nazywany jest inflacją cenową. Inflacja otwarta występuje w krajach o gospodarce rynkowej, przejawia się wzrostem poziomu cen, który nie jest hamowany przez państwo.

Aby inflację otwartą przekształcić w inflację tłumioną, należ dokonać urzędowego zamrożenia cen.

W ramach inflacji otwartej można spotkać podział na inflację jawną oraz inflację ukrytą.

Inflacja jawna

Inflacja jawna utożsamiana jest z inflacją cenową (otwartą) w jej klasycznym wydaniu. Jest łatwo zauważalna poprzez wzrost cen w miarę upływu czasu. Występuje, gdy w danym kraju nie ma administracyjnych ograniczeń wzrostu cen tzn. gdy rynek swobodnie kształtuje ceny i jeśli te ceny rosną to są powszechnie podawane do publicznej wiadomości.

Inflacja ukryta

Pojęcie inflacji ukrytej związane jest głównie z krajami, których gospodarki oparte są na systemie centralnego planowania. Podwyżki, które zaszły nie są wykazywane w oficjalnych statystykach. Ponadto, pogarszanie się jakości wytwarzanych produktów bez równoczesnego obniżania ich cen nie jest publikowane.

Bibliografia

  • Dach Z., Szopa B. (2004). Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 168-183
  • Kujda M. (1995). Makroekonomia, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, s. 103-110
  • Ślusarczyk B., Ślusarczyk S. (2011). Podstawy mikro- i makroekonomii, Politechnika Lubelska, s. 342

Autor: Monika Sobczyk, Paulina Cieśla