Inflacja galopująca

Z Encyklopedia Zarządzania
Inflacja galopująca
Polecane artykuły


Inflacja jest procesem ciągłego wzrostu przeciętnego poziomu cen i kosztów w gospodarce. Mierzy się ją poprzez porównywanie w czasie relacji pomiędzy określoną ilością pieniądza, a ilością dóbr, które możemy nabyć.[1] Zjawiska inflacji mogą się charakteryzować różnym nasileniem. Ze względu na duże zróżnicowanie wskaźników inflacji wyodrębnia się następujące jej rodzaje, przyjmując za kryterium jej różne nasilenie:

 • inflację umiarkowaną,
 • inflację galopującą,
 • hiperinflację.

Granice pomiędzy nimi nie są zbyt ostre i często przypisywane jest im różne tempo wzrostu cen. Wskaźnik inflacji galopującej jest dwu -, a nawet trzycyfrowy.[2] Występuje wtedy wysoki poziom inflacji i szybko rosnąca stopa inflacji. [3] Inflacja sięga 50, 100 a nawet 200% w skali roku. Ten rodzaj inflacji jest bardzo niekorzystny dla gospodarki, a nasilenie się jej negatywnych konsekwencji zależy od jej poziomu. Następuje wówczas zniekształcenie relacji cenowych poszczególnych dóbr. W okresie inflacji wartość pieniądza spada. Tempo inflacji bywa różne. Natomiast galopująca inflacja niszczy wartość pieniądza w tempie błyskawicznym. Inflacja galopująca występowała w Polsce w pierwszych latach transformacji polskiej gospodarki.[4]

Negatywne skutki inflacji galopującej

Inflacja galopująca wymykając się spod kontroli państwa powoduje istotne zniekształcenie relacji cenowych, co z kolei wpływa negatywnie na funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. Sygnały rynkowe dotyczące tego, co produkować oraz gdzie kierować zasoby inwestycyjne są nieprzejrzyste i mylące.

Wyróżnia się również negatywne efekty inflacji galopującej:

 • gospodarstwa domowe unikają trzymania pieniędzy i bardzo szybko je zamieniają na dobra, zazwyczaj trwałego użytku,
 • ulegają wówczas zniekształceniu informacje płynące z rynku (np. zamierają wówczas rynki finansowe),
 • zmiany w redystrybucji dochodów,
 • niewłaściwa alokacja zasobów,
 • zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego,
 • spadek produktywności,
 • spadek popytu na pieniądz,
 • niepożądane zmiany w redystrybucji dochodów (zjawisko dźwigni podatkowej, podatek inflacyjny),
 • redystrybucja dochodów pomiędzy wierzycielami i dłużnikami, pieniądze tracą szybko swoją wartość,
 • negatywne skutki makroekonomiczne,
 • spadek realnych dochodów (osób o stałych dochodach)
 • utrzymywanie wysokich stóp procentowych [5]

Reakcje inwestorów na inflację galopującą

Przedsiębiorcy opierając się na zniekształconych informacjach rachunku ekonomicznego skracają czas swoich decyzji i inwestują w przedsięwzięcia przynoszące szybki dochód, a nie w przedsięwzięcia z punktu widzenia długofalowego wzrostu gospodarczego. Dana sytuacja sprzyja również do lokowania inwestycji w walutach obcych oraz do zaciągania długoterminowego kredytu przy stałej stopie procentowej.

Działania zapobiegawcze

Generalnie mówiąc inflacja jest zjawiskiem niepożądanym. Istnieje potrzeba walki z tym zjawiskiem. Mniej kosztowne są działania, które mają na celu zapobieganie inflacji niż działania zmierzające do jej zahamowania. Im dłużej się utrzymuje inflacja tym wyższe pociąga za sobą koszty. Zapobieganiu inflacji może służyć stabilność monetarna, co oznacza kontrolę podażową pieniądza. Przy inflacji galopującej jest możliwość zmniejszenia inflacji wykorzystując narzędzie polityki pieniężnej.

Bibliografia

 • Blanchard O. (2011).Makroekonomia Oficyna a Wolters Business, Warszawa.
 • Caban W.(2006). Ekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi
 • Kalina-Prasznic U.(red.)(2005).Leksykon polityki gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna. Kraków
 • Krugman P., Wells R. (2012). Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lis S.(2011). Współczesna Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Marciniak S.(2005). Makro - i mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Milewski R. (red.)(2002). Elementarne zagadnienia ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
 • Milewski R.(2002). Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Nowak A., Zalega T.(2015). Makroekonomia, Wydawnictwo PWE
 • Owsiak S. (2015). Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Staśkiewicz J. (2011). W Kwestii Finanasowania Działalności B + R w Polsce w Latach 1991–2008
 • Urban D., Urbanek P. (2015). Elementy makro- i mikroekonomii
 • Zawiślińska I. (red)(2014).Podstawy wiedzy o UE

Przypisy

 1. Urban D., Urbanek P. (2015). Elementy makro- i mikroekonomii, s. 16
 2. Zawiślińska I. (red)(2014).Podstawy wiedzy o UE, s. 36
 3. Urban D., Urbanek P. (2015). Elementy makro- i mikroekonomii, s. 16
 4. Staśkiewicz J. (2011). W Kwestii Finanasowania Działalności B + R w Polsce w Latach 1991–2008, s. 124-125
 5. Zawiślińska I. (red)(2014).Podstawy wiedzy o UE, s. 36

Autor: Joanna Dziwik, Natalia Prusak