Jakość usług medycznych

Z Encyklopedia Zarządzania

Zdrowie to naczelna wartość, której dotyczy działalność medyczna i stanowi jej punkt docelowy - zajmuje ono wysokie miejsce wśród wartości ważnych dla społeczeństw".Nie jest to jednak wartości sama w sobie jak twierdzi M. Sokołowska,"ludziom chodzi bowiem głównie o możności sprawnego funkcjonowania, a choroba budzi lęki grozę przed wszystkim dlatego, że funkcjonowanie zakłóca" Przeszkody w codziennym funkcjonowaniu mogą być spowodowane przez przyczyny z dwojakiego rodzaju: pierwsza z nich to choroba, druga zaś poczucie dyskomfortu, które oznacza stan subiektywny jednostki. Gdy człowiek czuje się chory - to jest chory bez względu na to czy istnieje u niego zmiana patologiczna czy też objawy choroby stwierdzono obiektywnie.

Zdrowie jest wartością, dzięki której społeczeństwo może realizować swoje plany, życiowe aspiracje, zmieniać środowisko i doskonale sobie z tym radzić. Jednakże zdrowie wymaga pracy nad poprawnymi nawykami, które sprzyjają właściwemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako "pełnię dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa". Oznacza to, że zdrowie jest dynamicznym stanem równowagi pomiędzy fizjologicznym, psychologicznym, socjologicznym i ekologicznym aspektem istnienia człowieka w świecie.

Usługa medyczna

Aby zbadać w pełni pacjenta usługa medyczna powinna obejmować trzy aspekty funkcjonowania jednostki:

  • fizyczny,
  • psychiczny,
  • społeczny.

Gdy nie ma granicy pomiędzy stanami zdrowia i choroby określa poważne konsekwencje dla świadczeniodawcy i jego starań w kierunku poprawy jakości usług. Przykład choroby fizycznej kiedy można zrównoważyć pozytywny stan psychiczny i życzliwość społeczną, natomiast problemy emocjonalne sprawią, że pomimo sprawności fizycznej pacjent będzie uskarżał się na złe samopoczucie. Dobre samopoczucie pojawi się gdy wszystkie aspekty będą odpowiednio zrównoważone. Z tego względu wszystkie placówki opieki zdrowotnej powinny dbać o wyżej wymienione aspekty.

Troska o aspekt fizyczny samopoczucia pacjenta nie budzi żadnych kontrowersji, inaczej jest jednak w przypadku dwóch pozostałych wymiarów. W świadomości pracowników służby zdrowia nadal funkcjonują dwa odmienne modele zdrowia: Holistyczny i biomedyczny. Pierwszy z nich holistyczny - zgodny z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia-zakłada jedność ciała i psychiki pierwszeństwo całości nad częściami. Z kolei biomedyczny opiera się na koncepcji ciała jako maszyny, choroby - jako konsekwencji jej uszkodzenia, a roli lekarza - jako reperującego uszkodzone narzędzie.

Podczas gdy wśród lekarzy rośnie coraz to większe zainteresowanie technologią to jednocześnie coraz większym narastającym problemem staje się uprzedmiotowieniu i depersonalizacja. Przez pojęcie depersonalizacji rozumie się niezajmowanie pacjentami jako integralną całością, tzn. skupienie się na chorym narządzie, a nie chorej osobie. W tym schemacie lekarz pełni funkcje aktywnego dawcy zdrowia, pacjent zaś funkcje "biernego "konsumenta", ulegle podając się interwencji medycznej.

Depersonalizacja w opiece zdrowotnej

Definicja depersonalizacji

Depersonalizacja w opiece zdrowotnej jest zjawiskiem, które polega na traktowaniu pacjenta jako obiektu, a nie jako jednostki o własnych potrzebach i emocjach. Oznacza to, że personel medyczny nie angażuje się w relacje interpersonalne z pacjentem i nie uwzględnia jego indywidualności, co prowadzi do utraty poczucia godności i zapewnienia odpowiedniej jakości opieki.

Depersonalizacja może przybierać różne formy, takie jak brak empatii, traktowanie pacjenta w sposób nieżyczliwy lub obojętny, ignorowanie jego pytań i obaw, a także niedostateczna komunikacja z pacjentem. Jest to zjawisko szeroko rozpowszechnione w opiece zdrowotnej i ma negatywny wpływ na cały proces leczenia.

Problem traktowania pacjenta jako obiektu

Jednym z głównych problemów związanych z depersonalizacją w opiece zdrowotnej jest traktowanie pacjenta jako obiektu. Personel medyczny często skupia się na technicznych aspektach leczenia i zapomina o człowieku, który jest poddawany procedurom medycznym. Pacjent staje się tylko jednym z wielu przypadków, z którymi personel musi się zmierzyć, a nie jednostką, która potrzebuje wsparcia i zrozumienia.

Traktowanie pacjenta jako obiektu prowadzi do utraty zaufania i poczucia bezpieczeństwa pacjenta. Pacjenci czują się zignorowani lub nieuznani, co wpływa negatywnie na ich samopoczucie i oczekiwania wobec opieki medycznej. W rezultacie, może to prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta oraz utrudniać proces leczenia.

Wpływ na jakość usług medycznych

Depersonalizacja w opiece zdrowotnej ma bezpośredni wpływ na jakość usług medycznych. Gdy personel medyczny traktuje pacjenta jako obiekt, nie jest w stanie dostosować się do jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Brak empatii i zrozumienia może prowadzić do błędów w diagnozowaniu i leczeniu, a także do niewłaściwego monitorowania stanu pacjenta.

Ponadto, depersonalizacja może również wpływać na skuteczność terapii. Pacjenci, którzy odczuwają brak uwagi i zrozumienia ze strony personelu medycznego, mogą być mniej skłonni do przestrzegania zaleceń lekarskich, co prowadzi do nieefektywnego procesu leczenia.

Dlatego ważne jest, aby personel medyczny był świadomy wpływu depersonalizacji na jakość usług medycznych i podejmował działania mające na celu jej minimalizację. Należy zwracać uwagę na aspekty interpersonalne i komunikacyjne w relacji z pacjentem. Wprowadzenie odpowiednich szkoleń dla personelu medycznego może pomóc w budowaniu więzi z pacjentem, zwiększając tym samym satysfakcję pacjenta oraz skuteczność terapii.

Komunikacja między personelem medycznym a pacjentem

Kluczowa rola komunikacji w jakości usług medycznych

Komunikacja między personelem medycznym a pacjentem odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wysokiej jakości usług medycznych. Jest to nie tylko podstawowe narzędzie komunikacji informacji medycznej, ale również sposób budowania zaufania, wspierania emocjonalnego i umożliwiania pacjentowi pełnego zrozumienia swojego stanu zdrowia i planu leczenia. Bez skutecznej komunikacji, nawet najlepsze procedury medyczne mogą być niewystarczające i mogą prowadzić do błędów, niezadowolenia pacjenta oraz obniżenia jakości opieki medycznej.

Wpływ dobrze skomunikowanych informacji, wyjaśnień i wsparcia emocjonalnego

Dobrze skomunikowane informacje i wyjaśnienia są kluczowe dla pacjenta, aby zrozumiał swój stan zdrowia, diagnozę oraz proponowane metody leczenia. Właściwe przedstawienie informacji medycznych w sposób zrozumiały dla pacjenta pozwala mu na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej leczenia. Osoba medyczna powinna wnikliwie słuchać pacjenta, odpowiadać na jego pytania i wątpliwości, a także dostosowywać komunikację do poziomu zrozumienia pacjenta.

Wsparcie emocjonalne jest również ważnym aspektem komunikacji między personelem medycznym a pacjentem. Pacjenci często doświadczają lęku, niepokoju i stresu związanego z chorobą oraz leczeniem. Personel medyczny powinien okazywać empatię i współczucie, słuchać pacjenta i być gotowym do udzielenia mu wsparcia emocjonalnego. Badania wykazują, że pacjenci, którzy czują się zrozumiani i wspierani emocjonalnie, mają większe szanse na szybszą poprawę zdrowia i lepsze wyniki terapeutyczne.

Skuteczne narzędzia komunikacji

W dzisiejszym świecie technologii, personel medyczny ma dostęp do różnych narzędzi komunikacji, które mogą znacznie ułatwić przekazywanie informacji pacjentom. Jednym z najważniejszych narzędzi jest elektroniczne przechowywanie danych medycznych pacjentów, które umożliwia łatwiejszy dostęp do informacji i szybką wymianę danych między różnymi specjalistami. Dzięki temu pacjent otrzymuje spójne informacje i unikamy błędów związanych z niekompletnymi lub nieaktualnymi danymi medycznymi.

Innym skutecznym narzędziem komunikacji jest telemedycyna, która umożliwia pacjentom konsultacje medyczne na odległość. Dzięki temu pacjenci mogą uzyskać pomoc lekarską bez konieczności wychodzenia z domu, co jest szczególnie ważne w przypadku osób starszych lub niepełnosprawnych. Telemedycyna pozwala również na szybsze diagnozowanie i monitorowanie pacjentów, co może znacząco poprawić wyniki terapeutyczne.

Ważnym narzędziem komunikacji jest również szkolenie personelu medycznego w zakresie komunikacji interpersonalnej. Personel medyczny powinien być świadomy znaczenia komunikacji w relacji z pacjentem i być wyposażonym w umiejętności komunikacyjne, takie jak empatia, umiejętność słuchania i dostosowywania komunikacji do potrzeb pacjenta. Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej pomagają personelowi medycznemu rozwijać te umiejętności i poprawiać jakość komunikacji z pacjentem.

Dostępność usług medycznych

Istotny czynnik wpływający na jakość

Dostępność usług medycznych jest jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość opieki zdrowotnej. Bez odpowiedniego dostępu do usług medycznych, pacjenci mogą napotykać wiele trudności w otrzymaniu niezbędnej opieki i leczenia. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak dostępność wpływa na jakość usług medycznych i jak mogą być podjęte działania w celu jej poprawy.

Trudności z uzyskaniem terminów wizyt, długie kolejki, ograniczona dostępność specjalistów

Jedną z największych trudności związanych z dostępnością usług medycznych jest uzyskanie terminu wizyty. Pacjenci często muszą czekać wiele tygodni, a nawet miesięcy, aby umówić się na wizytę u lekarza. Długie kolejki są również powszechnym problemem, szczególnie w przypadku specjalistycznych badań diagnostycznych czy operacji.

Ograniczona dostępność specjalistów jest kolejnym problemem, z którym pacjenci często się spotykają. W niektórych regionach brakuje wystarczającej liczby specjalistów, co powoduje jeszcze większe trudności w uzyskaniu niezbędnej opieki medycznej. Ograniczenia te mogą wynikać z niskiej liczby lekarzy w danym obszarze, niewystarczającego finansowania czy problemów z rekrutacją i zatrzymaniem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Negatywny wpływ na jakość usług medycznych

Trudności z dostępnością usług medycznych mają bezpośredni negatywny wpływ na jakość opieki zdrowotnej. Długie oczekiwania na wizytę mogą prowadzić do opóźnienia w diagnozie i leczeniu, co może zaostrzyć stan pacjenta i pogorszyć rokowanie. Ograniczona dostępność specjalistów może również prowadzić do niewłaściwego lub niewystarczającego leczenia, gdy pacjenci nie mają dostępu do odpowiedniego specjalisty w swoim obszarze.

Dodatkowo, trudności z dostępnością mogą prowadzić do frustracji i niezadowolenia pacjentów. Często pacjenci muszą angażować się w walkę o uzyskanie terminu wizyty, co może być stresujące i czasochłonne. Ograniczona dostępność usług medycznych może także prowadzić do wzrostu niekontrolowanego obciążenia szpitali, co może skutkować większymi błędami medycznymi i niższą jakością opieki.

Rola zarządzania w jakości usług medycznych

Istotność skutecznego zarządzania procesami, zasobami ludzkimi i finansowymi

Skuteczne zarządzanie procesami, zasobami ludzkimi i finansowymi odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości usług medycznych. Procesy zarządzania, takie jak planowanie, organizowanie, kontrolowanie i podejmowanie decyzji, są nieodzowne dla efektywnego funkcjonowania placówek medycznych.

Planowanie jest podstawowym elementem zarządzania, ponieważ umożliwia określenie celów, strategii i działań niezbędnych do osiągnięcia wysokiej jakości usług medycznych. W ramach planowania należy uwzględnić zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele oraz uwzględnić zmieniające się potrzeby pacjentów i wymagania rynku.

Organizowanie jest kolejnym kluczowym elementem zarządzania w kontekście jakości usług medycznych. Odpowiednia organizacja zasobów, takich jak personel, sprzęt medyczny i infrastruktura, jest niezbędna do zapewnienia skutecznej i efektywnej opieki zdrowotnej. Dobre zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym rekrutacja, szkolenie i motywowanie personelu medycznego, ma istotny wpływ na jakość świadczonych usług.

Kontrolowanie jest nieodłączną częścią zarządzania jakością usług medycznych. Monitorowanie procesów medycznych, wyników leczenia, satysfakcji pacjentów i wskaźników finansowych pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i podejmowanie odpowiednich działań korygujących. W celu skutecznego kontrolowania jakości usług medycznych, należy określić konkretne wskaźniki jakości, ustalić normy i standardy oraz regularnie analizować uzyskane wyniki.

Podejmowanie decyzji jest również istotnym aspektem zarządzania w kontekście jakości usług medycznych. Skuteczne zarządzanie wymaga podejmowania decyzji opartych na rzetelnej analizie danych, informacji i wiedzy eksperckiej. Decyzje dotyczące alokacji zasobów, inwestycji w nowe technologie medyczne czy wprowadzania innowacji mają wpływ na jakość i dostępność usług medycznych.

Monitorowanie wyników i wprowadzanie innowacji

Monitorowanie wyników leczenia i świadczenia usług medycznych jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Systematyczne badanie wskaźników, takich jak wskaźniki zdrowotne, wskaźniki satysfakcji pacjentów czy wskaźniki efektywności leczenia, umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Wprowadzanie innowacji jest również istotne dla zapewnienia jakości usług medycznych. Postęp technologiczny, nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz nowe podejścia do opieki zdrowotnej mogą przyczynić się do poprawy wyników leczenia i zwiększenia satysfakcji pacjentów. Zarządzanie innowacjami obejmuje identyfikację nowych rozwiązań, ich wdrożenie, ocenę skuteczności oraz monitorowanie ich wpływu na jakość usług medycznych.

Przyczynianie się do poprawy jakości opieki zdrowotnej

Rola zarządzania w jakości usług medycznych polega również na przyczynianiu się do poprawy jakości opieki zdrowotnej jako całości. Efektywne zarządzanie placówkami medycznymi powinno uwzględniać współpracę z innymi podmiotami, takimi jak pacjenci, personel medyczny, organizacje rządowe i pozarządowe, w celu identyfikacji i rozwiązania problemów związanych z jakością opieki zdrowotnej.

Przyczynianie się do poprawy jakości opieki zdrowotnej wymaga również podejmowania działań na rzecz edukacji pacjentów i personelu medycznego. Pacjenci powinni być informowani o swoich prawach, procedurach medycznych i dostępnych opcjach leczenia. Personel medyczny natomiast powinien być regularnie szkolony w zakresie aktualnych standardów opieki zdrowotnej, procedur bezpieczeństwa i komunikacji z pacjentami.

Wreszcie, zarządzanie jakością opieki zdrowotnej powinno uwzględniać ciągłe doskonalenie i uczenie się. Analiza wyników, opinii pacjentów, badań naukowych i raportów zewnętrznych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących możliwości poprawy jakości usług medycznych. Pracownicy medyczni powinni mieć dostęp do szkoleń i programów rozwoju zawodowego, które umożliwią im aktualizację wiedzy i umiejętności.

Wdrażanie standardów jakości

Certyfikaty i akredytacje

Wdrażanie standardów jakości w usługach medycznych jest niezwykle istotne dla zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa i wysokiej jakości opieki. Jednym ze sposobów na monitorowanie i ocenę jakości świadczonych usług medycznych są certyfikaty i akredytacje.

Certyfikaty to oficjalne dokumenty potwierdzające spełnienie określonych standardów przez placówki medyczne. Organizacje zajmujące się certyfikacją, takie jak Polskie Centrum Akredytacji, przeprowadzają audyty i oceniają placówki pod kątem zgodności z określonymi wymaganiami. Otrzymanie certyfikatu potwierdza wysoką jakość usług medycznych i zaufanie pacjentów do danej placówki.

Akredytacje natomiast są procesem oceny i potwierdzania, że dana placówka medyczna spełnia określone standardy jakościowe. Akredytacja jest bardziej kompleksowym procesem niż certyfikacja i obejmuje ocenę zarówno jakości świadczenia usług, jak i zarządzania placówką. Posiadanie akredytacji jest dowodem na wysoki poziom jakości usług medycznych i skuteczne zarządzanie.

Certyfikaty i akredytacje mają wiele korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla placówek medycznych. Pacjenci mogą mieć większe zaufanie do placówki posiadającej certyfikat lub akredytację, ponieważ oznacza to, że placówka spełnia określone standardy jakościowe. Dodatkowo, posiadanie certyfikatu lub akredytacji może wpływać na wybór placówki medycznej przez pacjentów, którzy są bardziej skłonni skorzystać z usług placówki posiadającej oficjalne potwierdzenie wysokiej jakości usług.

Placówki medyczne również korzystają z posiadania certyfikatów i akredytacji. Otrzymanie tych dokumentów pozytywnie wpływa na wizerunek placówki i może przyciągać większą liczbę pacjentów. Ponadto, certyfikaty i akredytacje są wskaźnikiem wysokiej jakości usług medycznych, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania personelu medycznego do własnej placówki i motywacji do dalszego doskonalenia jakości.

Zaufanie pacjentów i poczucie bezpieczeństwa

Wdrażanie standardów jakości w usługach medycznych ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania pacjentów oraz zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Pacjenci oczekują wysokiej jakości opieki medycznej, która spełnia określone standardy i zapewnia im bezpieczeństwo.

Posiadanie certyfikatów i akredytacji potwierdzających wysoką jakość usług medycznych może przyczynić się do budowania zaufania pacjentów. Pacjenci mają większe zaufanie do placówek medycznych, które spełniają określone standardy jakościowe, ponieważ oznacza to, że ich zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem dla placówki. Zaufanie pacjentów jest kluczowe dla utrzymania dobrej relacji między pacjentem a placówką medyczną oraz dla budowania pozytywnego wizerunku placówki.

Poczucie bezpieczeństwa jest również istotne dla pacjentów. Wdrażanie standardów jakości w usługach medycznych ma na celu minimalizowanie ryzyka błędów medycznych i zapewnienie pacjentom bezpiecznego środowiska. Pacjenci mają prawo oczekiwać, że placówki medyczne odpowiednio kontrolują i monitorują swoje procesy, aby minimalizować ryzyko popełnienia błędów i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Wpływ na jakość usług medycznych

Wdrażanie standardów jakości ma bezpośredni wpływ na jakość usług medycznych. Standardy jakościowe określają oczekiwania w zakresie świadczenia usług medycznych, minimalne wymagania dotyczące personelu medycznego, procedur diagnostycznych i leczniczych, a także zarządzania placówką.

Wprowadzenie standardów jakościowych pozwala na standaryzację i usystematyzowanie procesów medycznych. To z kolei prowadzi do większej skuteczności i efektywności świadczenia usług medycznych. Standardowe procedury i wytyczne pozwalają na unikanie błędów, minimalizowanie ryzyka i zapewnienie spójności w procesie leczenia pacjenta.

Wdrażanie standardów jakości wpływa również na rozwój personelu medycznego. Standardy jakościowe wymagają, aby personel medyczny posiadał odpowiednie kwalifikacje i stale podnosił swoje umiejętności. To prowadzi do zwiększenia wiedzy i kompetencji personelu medycznego, co przekłada się na wyższą jakość usług medycznych.


Jakość usług medycznychartykuły polecane
AltruizmHierarchia potrzebPotrzeby fizjologiczneKryzys pracyPotrzeba bezpieczeństwaPiramida MaslowaAlienacjaKlasa średniaTeoria ERGSkutki odejść pracowników

Bibliografia

  • Sokołowska M., Hołówka J., Ostrowska A. (1976), Socjologia a zdrowie, PWN, Warszawa
  • Szarfenberg R. (1998), Kwestia społeczna, Polityka Społeczna, nr 3
  • Zielińska Z. i in. (2000), Potrzeby i popyt na usługi medyczne, materiały konferencyjne, IRWiK, Warszawa


Autor: Ewelina Knafel