Skutki odejść pracowników

Z Encyklopedia Zarządzania

Skutki odejść pracowników mogą być zarówno odczuwalne dla samych pracowników jak i pracodawców. Mogą być pozytywne i negatywne. W przypadku organizacji do pozytywnych skutków zaliczymy:

 • polepszenie sytuacji-ekonomicznej finansowej organizacji,
 • rozbicie konwenansów rodzinno-przyjacielskich,
 • "przewietrzenie" organizacji - "dopływ świeżej krwi",
 • zmotywowanie pracowników do osiągnięcia lepszych wyników,

Negatywnymi skutkami są:

 • odejście doświadczonego pracownika, a co zatem idzie jego wiedzy o firmie,
 • koszty związane z poszukiwaniem nowego wykwalifikowanego pracownika,
 • pojawienie się nowej konkurencji, wrogów - byli pracownicy zakładają nowe firmy, przechodzą do konkurencji, pragną odwetu i działają na szkodę byłej firmy,
 • masowa redukcja zatrudnienia może doprowadzić do konfliktu wewnątrz organizacji, np. strajk.

Skutki dla pracowników

W przypadku pracowników do pozytywnych skutków odejścia zaliczymy:

 • polepszenie sytuacji materialnej w wyniku pojawienia się nowej atrakcyjnej pracy,
 • poczucie dowartościowania,
 • lepsza kondycja psychiczna.

Do negatywnych skutków odejść pracownika z pracy zaliczymy:

 • pogorszenie sytuacji materialnej, a co za tym idzie zubożenie jednostki i jego rodziny,
 • poczucie bezwartościowości,
 • problemy rodzinne,
 • poczucie beznadziejności, apatia, izolowanie się od społeczeństwa,
 • w skrajnych przypadkach utrata pracy może doprowadzić do załamania nerwowego a nawet do śmierci.

Skutki odejścia pracowników dla klientów i partnerów

Odejście kluczowych pracowników może prowadzić do utraty cennych kontaktów i relacji z klientami. Przez lata pracownicy mogli wypracować zaufanie u klientów i zdobyć wiedzę na temat ich potrzeb i oczekiwań. Ich odejście może skutkować koniecznością budowania tych relacji od nowa, co może wymagać czasu i wysiłku.

Wraz z odejściem kluczowych pracowników, możliwe jest również zaobserwowanie spadku satysfakcji klientów. Nowi pracownicy mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do nowej roli i poznanie potrzeb klientów. W rezultacie firma może stracić zlecenia, które były wcześniej realizowane przez doświadczonych pracowników.

Odejście pracowników może prowadzić do opóźnień w realizacji projektów. Nowi pracownicy muszą zapoznać się z projektami, czego efektem są opóźnienia. Ponadto, niepowodzenie w utrzymaniu kluczowych pracowników może wpłynąć na reputację firmy, zwłaszcza jeśli klienci i partnerzy zauważą brak stabilności i ciągłości w działaniach.

Odejście kluczowych pracowników może również prowadzić do zmniejszenia zaufania partnerów biznesowych. Partnerzy mogą obawiać się braku stabilności i odpowiedniego wsparcia ze strony firmy. W rezultacie mogą zacząć szukać innych dostawców, co może negatywnie wpłynąć na długoterminowe relacje biznesowe.

Odejście pracowników wymaga ponownego budowania zaufania i relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Organizacja musi podjąć odpowiednie działania, aby odbudować zaufanie i pokazać, że jest w stanie zapewnić wysoką jakość usług i produkty. To może wymagać dodatkowych nakładów czasowych i finansowych, ale jest niezbędne dla utrzymania długoterminowych relacji.

Przyczyny odejść pracowników

Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

 • odejście z własnej woli,
 • na skutek zwolnień,
 • na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Odejście pracownika z własnej woli może być spowodowane przez szereg czynników ekonomicznych, psychologicznych, zdrowotnych, itp. Z przeprowadzonych badań wynika, że największy wpływ na odejście z pracy ma:

 • zła atmosfera w miejscu pracy,
 • lepsze wynagrodzenie w innym miejscu pracy,
 • stosunki rodzino-osobiste np. odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania, rodziny, narzeczonej, narzeczonego itp.
 • stres
 • mała możliwość rozwoju zawodowego na danym stanowisku,
 • przejście na emeryturę bądź rentę.

Z kolei odejście pracowników na skutek zwolnień, może być wynikiem:

Odejście pracownika na skutek zdarzeń losowych może wynikać z niespodziewanych wydarzeń takich jak:

 • choroba
 • wszelkiego rodzaju poważne wypadki,
 • śmierć pracownika.

Strategie zarządzania odejściem pracowników

W procesie zarządzania odejściem pracowników ważne jest rozpoznanie, którzy z pracowników są kluczowi dla organizacji. Wartość kluczowych pracowników może wynikać z ich specjalistycznej wiedzy, umiejętności czy doświadczenia, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Identyfikacja tych pracowników pozwala na skupienie się na ich retencji oraz na planowaniu działań związanych z ich potencjalnym odejściem.

Aby zatrzymać pracowników w organizacji, warto stworzyć dla nich plany rozwoju zawodowego oraz perspektywy awansu. Taka strategia motywuje pracowników do dalszego rozwoju i angażuje ich w długoterminowe cele firmy. Dzięki temu pracownicy czują się docenieni i widzą możliwość rozwoju w ramach organizacji, co może zwiększyć ich zaangażowanie oraz lojalność.

Pozytywna atmosfera pracy jest kluczowa dla retencji pracowników. Warto stworzyć kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, współpracy i szacunku. Zapewnienie wsparcia pracownikom w trudnych sytuacjach oraz dbanie o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym są również ważnymi czynnikami, które wpływają na zatrzymanie pracowników w organizacji.

Skuteczna komunikacja z pracownikami jest nieodzowna dla zachowania ich zaangażowania i retencji. Regularne spotkania, informowanie o ważnych decyzjach oraz otwarte i uczciwe rozmowy pozwalają pracownikom czuć się docenionymi i zaangażowanymi. Ważne jest również rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny i sprawiedliwy, co przyczynia się do utrzymania dobrych relacji w organizacji.

Aby przeciwdziałać odejściu pracowników, istotne jest skuteczne i efektywne działanie w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników. Wprowadzenie systemów i procedur, które umożliwiają skuteczne wyszukiwanie, selekcję i zatrudnianie odpowiednich kandydatów, pozwala na minimalizowanie luk powstałych w związku z odejściem pracowników. Dzięki temu organizacja jest w stanie zwiększyć szanse na pozyskanie odpowiednich pracowników i utrzymanie stabilności zespołów.

Przeciwdziałanie odejściu pracowników

Jednym z kluczowych działań, które mogą przeciwdziałać odejściu pracowników, jest stworzenie atrakcyjnej polityki wynagrodzeń i benefitów. Konkurencyjne wynagrodzenia oraz dodatkowe korzyści, takie jak ubezpieczenia czy programy emerytalne, mogą przyciągać pracowników i zwiększać ich zadowolenie z pracy.

Programy motywacyjne, takie jak premie, awanse i szkolenia, są ważne dla utrzymania pracowników w organizacji. Dzięki nim pracownicy mają możliwość rozwijania się zawodowo, co wpływa na ich motywację i zaangażowanie. Dodatkowe nagrody za osiągnięcia oraz perspektywa awansu mogą być silnym czynnikiem, który przyciąga i zatrzymuje pracowników.

Monitorowanie satysfakcji pracowników jest kluczowe dla identyfikowania potencjalnych problemów i wykrywania obszarów wymagających poprawy. Przeprowadzanie anonimowych ankiet lub wywiadów z pracownikami pozwala na zebranie informacji zwrotnych i podejmowanie odpowiednich działań w celu zwiększenia ich zadowolenia z pracy.

Silna kultura organizacyjna i zaangażowanie pracowników są ważne dla retencji. Warto stworzyć atmosferę, w której pracownicy czują się związani z firmą i jej wartościami. Działania takie jak angażowanie pracowników w procesy decyzyjne, udział w projektach czy organizowanie spotkań integracyjnych mogą przyczynić się do wzrostu zaangażowania pracowników.

Tworzenie planów sukcesji oraz rozwoju talentów jest istotne dla zapewnienia ciągłości w organizacji w przypadku odejścia kluczowych pracowników. Warto identyfikować potencjalnych następców oraz inwestować w rozwój ich umiejętności i kompetencji. Dzięki temu organizacja ma większą pewność, że może polegać na odpowiednich pracownikach w przypadku nieoczekiwanego odejścia.

Badania satysfakcji pracowników

Przeprowadzanie anonimowych ankiet i wywiadów z pracownikami jest skutecznym narzędziem do zbierania informacji zwrotnych na temat ich zadowolenia z pracy i identyfikowania obszarów wymagających poprawy. Dzięki temu organizacja może lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników oraz podejmować odpowiednie działania.

Po przeprowadzeniu badań satysfakcji pracowników ważne jest dokładne przeanalizowanie zebranych danych i identyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy. Analiza wyników pozwala na skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach, które mogą przyczynić się do zwiększenia satysfakcji pracowników.

Organizowanie fokusowych grup dyskusyjnych pozwala na jeszcze głębsze zgłębienie problemów i wypracowanie konkretnych rozwiązań. W takich grupach pracownicy mają możliwość dzielenia się swoimi opiniami, uwagami i propozycjami dotyczącymi poprawy warunków pracy. To cenne źródło informacji dla organizacji.

Wykorzystywanie narzędzi online, takich jak platformy do zarządzania informacjami zwrotnymi od pracowników, może ułatwić zbieranie informacji i umożliwić łatwe analizowanie wyników badań. Dzięki takim narzędziom organizacja może systematycznie monitorować satysfakcję pracowników i podejmować odpowiednie działania.

Opracowanie planów działania na podstawie wyników badań satysfakcji pracowników jest kluczowe dla poprawy warunków pracy i zatrzymania pracowników w organizacji. Wprowadzanie zmian w odpowiedzi na zgłaszane problemy i sugestie pracowników może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania oraz zadowolenia z pracy.

Retencja pracowników

Kreowanie korzystnych warunków pracy i atmosfery organizacyjnej jest kluczowe dla zatrzymania pracowników. Firmy powinny dbać o to, aby pracownicy mieli dostęp do odpowiedniego sprzętu, narzędzi i środowiska pracy. Ponadto, ważne jest tworzenie atmosfery opartej na zaufaniu, otwartości i szacunku.

Rozwijanie programów rozwoju zawodowego oraz możliwości awansu jest ważne dla zatrzymania pracowników. Organizacje powinny inwestować w szkolenia, kursy i mentoring, aby umożliwić pracownikom rozwój ich umiejętności i kompetencji. Perspektywa awansu motywuje pracowników do dalszej pracy i zaangażowania.

Promowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników jest kluczowe dla ich zatrzymania. Warto doceniać osiągnięcia pracowników, nagradzać ich za dobre wyniki i tworzyć atmosferę, w której pracownicy czują się cenieni i motywowani do osiągania coraz lepszych rezultatów.

Tworzenie systemów nagradzania i uznawania osiągnięć pracowników jest istotne dla zatrzymania ich w organizacji. Nagrody, w formie finansowej lub niematerialnej, stanowią motywację dla pracowników do osiągania lepszych wyników. Ważne jest również uznawanie osiągnięć pracowników publicznie, aby pokazać, że ich praca jest doceniana.

Budowanie relacji i komunikacja z pracownikami są kluczowe dla zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Organizacja powinna tworzyć otwarte kanały komunikacji, takie jak spotkania, rozmowy indywidualne czy platformy online, które umożliwiają pracownikom wyrażanie swoich opinii i zgłaszanie uwag. Dzięki temu organizacja może dostosować swoje działania do oczekiwań pracowników i zwiększyć ich zadowolenie z pracy.


Skutki odejść pracownikówartykuły polecane
Ryzyko kadrowePrzyczyny stresuPakiety medyczneFluktuacjaPrzesunięcia wewnętrzneProkrastynacjaAwans zawodowyPrzemieszczenia pracownikówElastyczne formy zatrudnieniaBezrobocie utajone

Bibliografia

 • Jurkowski R. (1998), Zarządzanie personelem, ABC, Warszawa
 • Lanz K. (1998), Zatrudnienie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa
 • Pocztowski A. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków