Akcja gotówkowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Akcja gotówkowa
Polecane artykuły


Akcje gotówkowe to inaczej papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa majątkowe oraz prawa niemajątkowe, dodatkowo wszystkie te prawa mają swoje pokrycie w pieniężnej formie.
Akcje gotówkowe stanowią jeden z rodzai akcji, w których dodatkowo możemy wyróżnić takie formy jak akcje: imienne, na okaziciela, aportowe, uprzywilejowane, nieme oraz założycielskie.
Akcje gotówkowe są przekazywane jako zamiennik wypłat pieniężnych, które dokonywane są przez określonych akcjonariuszy. Wymogiem takich akcji jest ich pokrycie w minimalnej wysokości wynoszącej jedną czwartą nominalnej wartości tej akcji. W związku z tym należy zwrócić uwagę na to, że poszczególne raty nie mogą stanowić mniejszej wartości niż wspomniana jedna czwarta.
Gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której cena obejmująca akcje gotówkowe, przerasta ich nominalną wartość, należy pamiętać iż, cała powstała nadwyżka winna być spłacona w czasie przed rejestracją. Do momentu gdy akcja nie zostanie w pełni pokryta, stanowi wyłącznie akcję imienną. Taka akcja nie pozwala nam na wydanie akcjonariuszom dokumentów akcji na okaziciela. Każda akcja, która nie zostanie w pełni opłacona, musi pozostać w dalszym ciągu akcją imienną. W wyjątkowych przypadkach spółki mają możliwość wydania zamiast akcji imiennych, świadectwa tymczasowe.

Otrzymanie akcji gotówkowych

Każda akcję gotówkową możemy uzyskać dopiero w momencie, w którym zostanie już ona w pełni spłacona. Wszystkie wpłaty są dokonywane zarówno bezpośrednio jak i pośrednio czyli za pomocą domu maklerskiego, rozumianego jako instytucja, która jest jednym z członków giełdy papierów wartościowych oraz posiada możliwość przeprowadzania na niej transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży papierów wartościowych. Najczęściej do takich operacji wykorzystywany jest rachunek spółki, który zwyczajowo prowadzi wybrany przez spółkę bank.

Akcje gotówkowe, a akcje aportowe

Przeciwieństwo do akcji gotówkowych stanowią akcje aportowe, nazywane inaczej bezgotówkowe. Sama nazwa akcji aportowych wskazuję na to, że są one pokrywane z wkładów niepieniężnych, jednakże należy zwrócić uwagę iż takim wkładem nie może być żadne świadczenie usług oraz którekolwiek niezbywalne prawo.
Wszystkie akcje aportowe stanowią akcje pozostające imiennymi aż do chwili, w której dojdzie do rozliczenia za rok obrotowy oraz dokona się ich pokrycie. Innymi słowy akcję aportowe w odróżnieniu od tych gotówkowych winny być zawsze imienne.

Prawa przysługujące z akcji

Wszystkie prawa, które należne są akcjonariuszom, można podzielić na prawa majątkowe oraz prawa niemajątkowe czyli korporacyjne. Oba te prawa są sobie równe. Można się spotkać z sytuacją, w której zgodnie ze statutem spółki dla niektórych akcji zostały przypisane dodatkowe uprawnienia bądź obowiązki.

Prawa majątkowe

  • prawo do dywidendy inaczej prawo do części wypracowanego zysku, który należy podzielić pomiędzy akcjonariuszy. Żadna uchwała zgromadzenia akcjonariuszy oraz żaden status nie ma możliwości pozbawienia akcjonariuszy tego prawa
  • prawo do części majątki w wyniki podziału spółki na skutek jej likwidacji. Tak samo, żadna uchwała zgromadzenia akcjonariuszy oraz żaden status nie ma możliwości pozbawienia akcjonariuszy tego prawa
  • prawo poboru akcji wynikającej z nowej emisji.

Prawa korporacyjne Prawa korporacyjne są ściśle związane z prawem głosu, Takie prawo wykorzystywane jest przede wszystkim podczas uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu dopiero od dnia całkowitego pokrycia akcji, wykąte stanowi sytuacja, w której status stanowi inaczej. Oprócz prawa głosu akcjonariuszom przysługują również inne prawa m.in.:

  • bierne prawo głosu
  • prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia
  • prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Bibliografia

Autor: Bogumiła Kaszowska, Martyna Legutko