Determinanty systemu zarządzania strategicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 18:59, 18 lis 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Pozycjonowanie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

System zarządzania strategicznego to kompleksowy proces zarządzania, który pomaga organizacji osiągnąć swoje cele strategiczne i utrzymać konkurencyjność na rynku. Główne elementy tego systemu to:

 • Misja organizacji - Misja jest fundamentem strategii i definiuje cel istnienia organizacji oraz jej wartości. Jest to krótka deklaracja, która informuje o celach organizacji.
 • Wizja organizacji - Wizja to pożądany stan przyszły, do którego organizacja dąży. Obejmuje wyraźny obraz, jaki organizacja chce osiągnąć w przyszłości.
 • Cele strategiczne - Cele strategiczne są szczegółowymi osiągnięciami, które organizacja dąży do realizacji w ramach swojej strategii. Są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i zdefiniowane w czasie.
 • Analiza otoczenia zewnętrznego - To proces analizy i zrozumienia czynników zewnętrznych, takich jak rynek, konkurencja, trendy społeczne i ekonomiczne, które mogą wpływać na organizację.
 • Analiza wewnętrzna - Organizacje muszą ocenić swoje wewnętrzne zasoby, umiejętności i słabości, aby zidentyfikować, co jest możliwe do wykorzystania i rozwinięcia.
 • Strategia organizacji - Strategia to plan działań organizacji, który określa, jak osiągnąć cele strategiczne, uwzględniając analizę otoczenia i wewnętrznych zasobów.
 • Plan działania - Plan działania to konkretne kroki, które organizacja podejmuje, aby wdrożyć strategię. Obejmuje harmonogramy, odpowiedzialność i zasoby potrzebne do realizacji strategii.
 • Monitorowanie i kontrola - Proces monitorowania postępu w realizacji strategii i dostosowywania jej w razie potrzeby. To umożliwia organizacji reagowanie na zmiany w otoczeniu i osiągnięcie swoich celów.
 • Wskaźniki wydajności - Wskaźniki wydajności pomagają organizacji ocenić, czy osiąga cele strategiczne. Są to konkretne metryki, które można mierzyć i śledzić.
 • Kultura organizacyjna - Kultura organizacyjna odgrywa istotną rolę w zarządzaniu strategicznym. Musi być zgodna z misją i wartościami organizacji oraz wspierać realizację strategii.
 • Zarządzanie zmianą - Implementacja strategii może wymagać zmian w organizacji. Zarządzanie zmianą jest kluczowe, aby zapewnić skuteczną adaptację.
 • Komunikacja wewnętrzna i zaangażowanie pracowników - Pracownicy muszą być świadomi celów i strategii organizacji oraz zaangażowani w ich realizację. Komunikacja wewnętrzna jest niezbędna do osiągnięcia tego celu.
 • Budżet i alokacja zasobów - Alokacja finansowych i innych zasobów jest istotnym elementem realizacji strategii, zapewniając organizacji niezbędne środki do działania.
 • Budowanie relacji z interesariuszami - Organizacje muszą dbać o relacje z klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami i innymi interesariuszami, aby osiągnąć sukces strategiczny.
 • Ewaluacja i ocena wyników - Po zakończeniu określonego okresu, organizacja powinna ocenić wyniki swojej strategii, zidentyfikować sukcesy i obszary wymagające poprawy oraz dostosować swoje podejście do zarządzania strategicznego na podstawie tych wniosków.

System zarządzania strategicznego jest dynamicznym procesem, który pomaga organizacji dostosować się do zmian w otoczeniu i osiągnąć swoje cele strategiczne.

System zarządzania strategicznego został przedstawiony w pięcioaspektowej formule definiowania systemów zarządzania. Każdy ze scharakteryzowanych aspektów, został rozszerzony o determinanty tzn. metody, techniki i działania realizowane w ramach poszczególnych elementów systemu zarządzania strategicznego.

Aspekt celowościowy

Odnosi się do zakresu działalności globalnej przedsiębiorstwa i jej sformalizowania na podstawie przyjętej wizji i misji.

Determinanty: strategie podstawowe, strategie dziedzin gospodarowania (na poziomie SJG), plany biznesowe, strategie i plany funkcjonalne (na poziomie całej firmy i SJG).

Aspekt podmiotowy

Wskazuje na kierownictwo, zespoły doradcze i komórki, które wykonują zadania zarządzania strategicznego na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

Determinanty: formalizacja organizacyjno-prawna instytucji zarządzania strategicznego, kompetencje menedżerskie naczelnego kierownictwa firmy i SJG, specjalizacja zawodowa kadry pracowniczej komórek funkcjonalnych ds. strategicznych, zespoły zarządzania strategicznego, uprawnione role centrali w opracowaniu strategii firmy, pragmatyka zarządzania odniesiona do naczelnego kierownictwa firmy i SJG, efektywność zarządzania.

Aspekt strukturalny

Dotyczy struktury kierownictwa, zespołów doradczych i komórek, które tworzą organizację systemu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa.

Determinanty konfiguracja struktury hierarchicznej systemu zarządzania strategicznego, organizacja systemu zarządzania strategicznego, organizacja systemu planowania strategicznego, organizacja systemu kontroli strategicznej, struktura organizacyjna SJG.

Aspekt funkcjonalny

Odnosi się do funkcjonowania systemu zarządzania strategicznego i określa go w ujęciu procesowym.

Determinanty: zasady zarządzania strategicznego, zakres funkcji systemu zarządzania strategicznego ze względu na przyjętą misję i cele przedsiębiorstwa, procesy i procedury zarządzania przedsięwzięciami strategicznymi.

Aspekt instrumentalny

Wskazuje na zbiór narzędzi badawczych i aplikacyjnych wykorzystywanych w pracach diagnostycznych, w projektowaniu strategii zarządzania oraz jej implementacji.

Determinanty: analiza strategiczna, diagnostyka ekonomiczna i organizacyjna, zasady alokacji środków finansowych, modele stosowania instrumentów finansowych, techniki negocjacyjne, metody prognozowania gospodarczego, rachunki decyzyjne w zakresie podstawowych problemów strategicznych, metody planowania strategicznego, procedury koordynowania programów i planów, techniki zarządzania, reengineering, metody kontroli strategicznej.

Zobacz także:


Determinanty systemu zarządzania strategicznegoartykuły polecane
Aspekty systemu zarządzaniaAutonomiczny system zarządzania jakościąFunkcje zarządzania strategicznegoControlling menedżerskiZarządzanie procesami operacyjnymiZarządzanie przez informacje i komunikacjęImplementacja strategiiMetodyka projektowania systemu informatycznegoModele strategicznego zarządzania kadrami

Bibliografia

 • Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak