Strategia rozwoju systemów informacyjnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:05, 18 lis 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Pozycjonowanie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Strategia rozwoju systemów informacyjnych jest istotnym uzupełnieniem strategii podstawowej przedsiębiorstwa. J.A.O'Brien zauważa, że strategiczny plan rozwoju systemów informacyjnych (Strategic IS Plan) formułować powinien polityki, cele oraz strategie dostarczania usług oraz dysponowania zasobami systemu informacyjnego.

Zalety posiadania strateii planowania SI

Zaletami procesu strategicznego planowania rozwoju systemów informacyjnych są (J.A.O'Brien 1990, s. 505-506):

 • identyfikacja czynników pozwalających osiągnąć przewagę konkurencyjną wykorzystując system informacyjny,
 • stymulowanie kreatywnego użytkowania technologii informacyjnych i zachęcanie do wykorzystywania jej w zaspokajaniu potrzeb organizacji,
 • pozwala na właściwą alokację zasobów ludzkich i finansowych poprzez określenie priorytetów wdrażania strategicznych systemów informacyjnych,
 • poprawia integrację obecnych i przyszłych systemów informacyjnych, eliminując redundancję, niespójności i nieefektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych,
 • określa harmonogram i priorytety realizacji projektów systemów informacyjnych w przyszłości.

Schematyczne ujęcie procesu strategicznego planowania rozwoju systemów informacyjnych, przedstawia poniższy rysunek.

Proces planowania systemów informacyjnych.gif

Rys. Proces planowania systemów informacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie (J.A. O'Brien 1990, s. 505)

Proces monitorowania i oceny realizacji strategii rozwoju systemów informacyjnych

Znaczenie monitorowania i oceny realizacji strategii rozwoju systemów informacyjnych

Monitorowanie i ocena realizacji strategii rozwoju systemów informacyjnych mają kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania procesem rozwoju tych systemów. Głównym celem monitorowania i oceny jest zapewnienie skuteczności strategii oraz dostosowywanie jej do zmieniających się warunków.

Monitorowanie odgrywa istotną rolę w zapewnieniu skuteczności realizacji strategii rozwoju systemów informacyjnych. Poprzez regularne monitorowanie możliwe jest śledzenie postępów w realizacji założeń strategii, identyfikowanie ewentualnych problemów i błędów oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu i dostosowywanie strategii do nowych wymagań.

Ocena realizacji strategii pozwala na identyfikację sukcesów i wyzwań, które występują w procesie rozwoju systemów informacyjnych. Pozwala to na analizę, jakie cele zostały osiągnięte, a jakie wymagają dalszych działań. Na podstawie wyników oceny można podejmować decyzje dotyczące adaptacji strategii oraz wprowadzania niezbędnych zmian.

Proces monitorowania

Proces monitorowania realizacji strategii rozwoju systemów informacyjnych składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest ustalenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które pozwolą na ocenę postępów w realizacji strategii. Ważne jest, aby wskaźniki te były mierzalne, konkretnie określone i adekwatne do celów strategii.

Kolejnym etapem jest wybór odpowiednich metod pomiaru postępów w realizacji strategii. Może to obejmować analizę danych dotyczących wykorzystania systemów informacyjnych, ocenę zgodności z założeniami strategii, przeprowadzenie ankiet lub wywiadów z pracownikami korzystającymi z systemów informacyjnych.

Znaczenie oceny realizacji strategii

Ocena realizacji strategii ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji bariery i wyzwań, które występują w procesie rozwoju systemów informacyjnych. Pozwala to na analizę przyczyn tych problemów oraz opracowanie odpowiednich działań naprawczych. Warto również uwzględnić sposoby przezwyciężania napotkanych trudności i dostosować strategię do wyników oceny.

Adaptacja strategii na podstawie wyników oceny jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na dostosowanie strategii do zmieniających się warunków i zapewnienie skuteczności realizacji założeń. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie powtarzających się błędów i bariery w procesie rozwoju systemów informacyjnych.

Rola zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą odgrywa istotną rolę w kontekście monitorowania i oceny realizacji strategii rozwoju systemów informacyjnych. Wprowadzanie zmian w organizacji, w tym w systemach informacyjnych, często spotyka się z oporem ze strony pracowników. Dlatego ważne jest skuteczne zarządzanie tym procesem.

Metody i narzędzia zarządzania zmianą mogą obejmować szkolenia pracowników, komunikację i informowanie o zmianach, zaangażowanie pracowników w proces decyzyjny oraz tworzenie odpowiednich struktur i procedur. Wpływ zarządzania zmianą na skuteczność realizacji strategii polega na minimalizowaniu oporu i zwiększaniu zaangażowania pracowników w proces rozwoju systemów informacyjnych.

Zarządzanie ryzykiem w kontekście strategii rozwoju systemów informacyjnych

Znaczenie zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem odgrywa istotną rolę w kontekście strategii rozwoju systemów informacyjnych. Ma ono na celu minimalizowanie potencjalnych problemów i niepowodzeń, które mogą wystąpić w procesie rozwoju tych systemów. Wprowadzenie nowych systemów informacyjnych wiąże się z pewnymi ryzykami, dlatego ważne jest skuteczne zarządzanie nimi.

Proces identyfikacji i oceny ryzyka

Proces identyfikacji i oceny ryzyka w kontekście systemów informacyjnych składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z rozwojem systemów informacyjnych. Mogą to być ryzyka techniczne, organizacyjne, finansowe lub prawne.

Kolejnym etapem jest ocena tych ryzyk pod względem ich prawdopodobieństwa wystąpienia oraz skutków, jakie mogą mieć dla realizacji strategii rozwoju systemów informacyjnych. Do identyfikacji i oceny ryzyka można wykorzystać różne metody i narzędzia, takie jak analiza SWOT, analiza ryzyka czy analiza kosztów i korzyści.

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

W praktyce zarządzanie ryzykiem w kontekście strategii rozwoju systemów informacyjnych może obejmować różne metody i narzędzia. Ważne jest, aby organizacja miała odpowiednie procedury i struktury, które umożliwią skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Przykłady organizacji, które skutecznie zarządzają ryzykiem w ramach strategii rozwoju systemów informacyjnych, mogą stanowić inspirację dla innych przedsiębiorstw. Omówienie konkretnych ryzyk związanych z rozwojem systemów informacyjnych i sposobów ich zarządzania pozwala na lepsze zrozumienie, jakie czynniki mogą wpływać na skuteczność tych procesów.

Planowanie kontynuacji działania

Planowanie kontynuacji działania ma istotne znaczenie w przypadku wystąpienia ryzyka w procesie rozwoju systemów informacyjnych. W przypadku awarii, błędów czy innych nieprzewidzianych sytuacji ważne jest, aby organizacja była przygotowana do kontynuacji działania systemów informacyjnych.

Proces planowania kontynuacji działania składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie należy zidentyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyko wystąpienia awarii. Następnie należy opracować plan działania w przypadku wystąpienia ryzyka, uwzględniając różne scenariusze i możliwe rozwiązania.

Znaczenie zaangażowania interesariuszy w proces strategii rozwoju systemów informacyjnych

Rola interesariuszy w strategii rozwoju systemów informacyjnych

Interesariusze odgrywają istotną rolę w procesie strategii rozwoju systemów informacyjnych. Są to osoby i grupy, które mają wpływ na realizację strategii oraz korzystają z systemów informacyjnych. Ich zaangażowanie i uwzględnienie ich potrzeb i oczekiwań jest kluczowe dla sukcesu strategii.

W procesie strategii rozwoju systemów informacyjnych ważne jest uwzględnienie różnych grup interesariuszy, takich jak zarząd, pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi itp. Każda z tych grup może mieć różne oczekiwania i wpływ na realizację strategii, dlatego istotne jest zrozumienie ich potrzeb i uwzględnienie ich w procesie planowania.

Metody zaangażowania interesariuszy

W procesie strategii rozwoju systemów informacyjnych istnieje wiele metod zaangażowania interesariuszy. Mogą to być warsztaty, konsultacje, spotkania zespołów projektowych, badania ankietowe czy wywiady. Ważne jest, aby zastosować odpowiednie metody w zależności od grupy interesariuszy i celów strategii.

Przykłady organizacji, które skutecznie zaangażowały interesariuszy w proces strategii rozwoju systemów informacyjnych, mogą stanowić inspirację dla innych przedsiębiorstw. Warto analizować, jakie metody i narzędzia zostały zastosowane i jakie efekty przyniosły.

Komunikacja i współpraca z interesariuszami

Komunikacja i współpraca z interesariuszami odgrywają kluczową rolę w procesie strategii rozwoju systemów informacyjnych. Zapewnienie odpowiedniej komunikacji i współpracy pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz budowanie ich zaufania i zaangażowania w proces.

Przykłady dobrych praktyk w komunikacji i współpracy z interesariuszami mogą obejmować regularne spotkania, raportowanie postępów, tworzenie platform do wymiany informacji i opinii, czy organizowanie warsztatów i szkoleń. Istnieje wiele narzędzi i technik komunikacji i współpracy, które mogą być skutecznie wykorzystane w procesie strategii.

Wykorzystanie opinii interesariuszy w strategii

Wykorzystanie opinii interesariuszy w procesie strategii rozwoju systemów informacyjnych ma duże znaczenie dla sukcesu tej strategii. Pozwala to na uwzględnienie różnych perspektyw i potrzeb oraz na zwiększenie akceptacji strategii przez interesariuszy.

Sposoby zbierania opinii interesariuszy mogą obejmować badania ankietowe, wywiady, spotkania konsultacyjne czy udział w procesie podejmowania decyzji. Ważne jest, aby opinie interesariuszy były uwzględniane w procesie planowania i podejmowania decyzji dotyczących strategii.

Etapy budowy strategii

Zadania szczegółowe poszczególnych etapów powyżej przedstawionego procesu są następujące:

 1. Analiza organizacji
  • przegląd strategii organizacji,
  • identyfikacja podstawowych grup interesów, oraz ich celów,
  • identyfikacja aktualnych inicjatyw strategicznych organizacji,
 2. Analiza otoczenia w zakresie systemów informacyjnych
  • identyfikacja strategicznych okazji w zakresie systemów informacyjnych,
  • analiza otoczenia organizacji,
  • przegląd pojawiających się nowych technologii,
  • aktualnie wykorzystywany portfel aplikacji,
  • obecne zasoby w zakresie systemów informacyjnych,
  • ocena stopnia dojrzałości organizacji w zakresie systemów informacyjnych.
 3. Budowa strategicznego planu rozwoju systemów informacyjnych
  • misja, cele i strategia systemów informacyjnych,
  • ocena ogólnej architektury informatycznej,
  • opracowanie mechanizmu zarządzania zasobami,
  • projekt procesów zarządzania,
  • planowane zastosowania aplikacji informatycznych.
 4. Ocena potrzeb informacyjnych organizacji
 5. Opracowanie ramowego planu rozwoju systemów informatycznych
  • definiowanie portfela projektów systemów informacyjnych,
  • rangowanie projektów,
  • wieloletni harmonogram wdrażania.
 6. Opracowanie planu alokacji zasobów
  • plan alokacji zasobów sprzętowych,
  • plan alokacji zasobów programowych,
  • plan alokacji zasobów ludzkich,
  • architektura sieciowa i telekomunikacyjne,
  • plan finansowy.
 7. Budowa planów operacyjnych
  • roczne budżety operacyjne działu informatyki,
  • szczegółowe projekty wdrożeniowe.


Strategia rozwoju systemów informacyjnychartykuły polecane
Mapa drogowaControlling strategicznyProces budowy strategiiKluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu informatycznegoFunkcje zarządzania strategicznegoMetoda hoshinARISPlan marketingowyZarządzanie innowacjami

Bibliografia

 • O'Brien J. (1990), Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak