Przetwarzalność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Przetwarzalność informacji
Polecane artykuły


Związana jest z formą informacji podlegającej gromadzeniu i przetwarzaniu.

Nie każdy rodzaj informacji podlegać może informatycznemu przetwarzaniu np. dokumenty w postaci graficznej czy też zapisy głosu w większości przypadków nie da się przetworzyć z pomocą narzędzi informatycznych.

Przetwarzanie informacji to proces semiotyczny przekształcający zgromadzone informacje w celu uzyskania informacji zgodnie z określonymi potrzebami informacyjnymi odbiorcy. Przetwarzalność informacji jest tym wyższa im przy niższym nakładzie można ją przekształcić z jednego formatu w drugi [Gryncewicz s. 99].

Ocena przetwarzalności

Pi = Koszt przetwarzania informacji + Koszt pozyskania informacji w alternatywnym formacie + koszt podjęcia decyzji bez informacji ze względu na niemożność przetworzenia

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak, Kornel Masłowski