Przetwarzalność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Przetwarzalność informacji, często nazywana procesowością informacji, odnosi się do zdolności systemu informatycznego do przetwarzania i zarządzania wszelkimi danymi lub informacjami. Jest to podstawowa cecha każdego systemu informacyjnego, która opisuje jego funkcjonalność i skuteczność w transformacji danych wejściowych w dane wyjściowe.

Przetwarzalność informacji wiąże się z wieloma kluczowymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, w tym z efektywnością operacyjną, podejmowaniem decyzji i planowaniem strategicznym. Im wyższa przetwarzalność informacji, tym lepiej przedsiębiorstwo jest w stanie zarządzać swoją działalnością i podejmować ważne decyzje.

Od czego zależy przetwarzalność informacji?

Definiując przetwarzalność informacji, ważne jest zrozumienie, że ta zdolność nie obejmuje tylko surowych danych. W systemie informacyjnym dane są przetwarzane do formy bardziej użytecznej i zrozumiałej dla użytkowników, a informacje są prezentowane w formie generującej wartość. Przetwarzalność informacji dotyczy również zdolności systemu do integracji, analizy i prezentacji danych w skuteczny i efektywny sposób.

Ocena przetwarzalności informacji może być przeprowadzana na podstawie różnych kryteriów, takich jak szybkość przetwarzania, dokładność, zrozumiałość wyników i elastyczność systemu w zakresie różnych rodzajów danych. Można to zrobić na przykład przez audyt systemu, testy wydajności, lub oceny user experience.

Bardzo często stosuje się również metryki bazujące na Key Performance Indicator (KPI), które pomagają ocenić przetwarzalność informacji poprzez końcowe rezultaty działania systemu. Niezależnie od metody oceny, ważne jest, aby pamiętać, że celem jest maksymalizacja wartości dostarczanej przez system dla przedsiębiorstwa.

W era cyfryzacji i Big Data, przetwarzalność informacji staje się kluczowa dla konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Z tego powodu jest to obszar, który zasługuje na szczególną uwagę i inwestycje. Związana jest z formą informacji podlegającej gromadzeniu i przetwarzaniu.

Ocena przetwarzalności

Pi = Koszt przetwarzania informacji + Koszt pozyskania informacji w alternatywnym formacie + koszt podjęcia decyzji bez informacji ze względu na niemożność przetworzenia

Aspekty przetwarzalności informacji

 • Metody zbierania danych: Firmy gromadzą dane ze źródeł takich jak transakcje, ankiety, media społecznościowe, czujniki IoT itp.
 • Dokładność danych: Zbieranie precyzyjnych i wiarygodnych danych jest kluczowe, aby uniknąć błędnych wniosków i decyzji.
 • Bezpieczeństwo danych: Przechowywanie danych w sposób bezpieczny i zabezpieczony jest niezwykle istotne w kontekście ochrony danych klientów i regulacji.
 • Skalowalność systemów przechowywania: Firmy muszą mieć elastyczne i skalowalne systemy przechowywania danych, aby obsługiwać rosnącą ilość informacji.
 • Algorytmy i technologie przetwarzania danych: Wdrażanie odpowiednich narzędzi i technologii, takich jak uczenie maszynowe i analiza danych, pomaga w ekstrahowaniu wartości z danych.
 • Analiza danych i wnioskowanie: Przetwarzanie danych ma na celu wydobycie wskazówek, trendów i informacji z dużych zbiorów danych.
 • Wizualizacje danych: Tworzenie czytelnych wykresów, grafik i interaktywnych wizualizacji ułatwia zrozumienie danych.
 • Interfejsy użytkownika: Dostarczanie intuicyjnych narzędzi i aplikacji, które pozwalają użytkownikom korzystać z informacji w bardziej efektywny sposób.
 • Kanały komunikacji: Wybór odpowiednich kanałów komunikacji, takich jak raporty, e-maile, platformy internetowe i mobilne aplikacje, jest kluczowy dla dostarczania informacji interesariuszom.
 • Dostępność dla różnych grup odbiorców: Informacje muszą być dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców, włączając zarówno decydentów, jak i pracowników.

Rola przetwarzalności informacji w biznesie

Wykorzystanie danych w podejmowaniu decyzji:

 • Działania oparte na dowodach: Przetwarzalność informacji pozwala na podejmowanie decyzji opartych na dowodach i danych, zamiast na intuicji.
 • Zoptymalizowane operacje: Firmy mogą optymalizować swoje operacje, analizując dane dotyczące efektywności i wydajności.
 • Doskonalenie procesów: Przetwarzalność informacji umożliwia identyfikację obszarów do doskonalenia i wdrażanie efektywnych rozwiązań.
 • Rozwój produktów: Dane pomagają firmom projektować produkty i usługi, które lepiej odpowiadają na potrzeby klientów.

W zakresie analizy rynku informacji są przetwarzane w celach:

 • Analiza konkurencji: Przetwarzanie danych pozwala na monitorowanie konkurencji i dostosowywanie strategii w zależności od zmian na rynku.
 • Innowacje: Firma może wykorzystać dane do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przyciągają klientów i zapewniają przewagę konkurencyjną.
 • Przewidywanie zmian rynkowych: Przetwarzalność informacji pomaga w prognozowaniu zmian w trendach konsumenckich i rynkowych.
 • Planowanie strategiczne: Dane są kluczowymi narzędziami przy tworzeniu długofalowych strategii biznesowych.

Przetwarzalność informacji jest nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania biznesem. Dzięki odpowiedniemu zbieraniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i prezentacji danych, firmy mogą efektywnie wykorzystywać informacje do podejmowania lepszych decyzji, doskonalenia swoich działań i utrzymania konkurencyjności na rynku. Dla sukcesu w erze cyfrowej, przetwarzalność informacji jest kluczowym narzędziem.


Przetwarzalność informacjiartykuły polecane
Wpływ informacji na proces decyzyjnyAdresowalność informacjiSystem obiegu informacjiPotrzeby informacyjneRodzaje informacjiWymagania wobec systemów baz danychDystrybucja informacjiDostępność informacjiRzetelność informacji

Bibliografia

 • Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Niedzielska E. (red.) (1998), Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • O'Brien J. (1990), Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak, Kornel Masłowski