Priorytetowość informacji

Z Encyklopedia Zarządzania

Priorytetowość informacji to koncepcja określająca ważność i rangę poszczególnych danych dla funkcjonowania i celów przedsiębiorstwa. Zasadniczo jest to proces decyzyjny, który pomaga organizacjom zidentyfikować, które informacje są najważniejsze dla ich celów operacyjnych, taktycznych i strategicznych. Priorytetowość informacji uwzględnia różne czynniki, w tym wartość biznesową danego zestawu danych, potencjalne ryzyko związane z ich utratą lub naruszeniem, oraz obowiązujące wymagania prawne i regulacyjne. Odpowiednio zarządzana priorytetowość informacji pomaga przedsiębiorstwu efektywnie alokować zasoby informacyjne, zwiększając tym samym efektywność biznesową i konkurencyjność na rynku.

W kontekście przedsiębiorstw, informacje to strukturalne dane, które są używane do wspierania działań biznesowych, podejmowania decyzji i monitorowania wydajności. Informacje są zasobem krytycznym dla każdej organizacji, wsparciem dla jej procesów i działań oraz podstawą dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach hierarchii. Informacje mogą mieć różne formy, wliczając w to numery, tekst, obrazy, dźwięki, filmy i wiele innych.

Znaczenie informacji

Informacje grają kluczową rolę w prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Można je uznać za podstawę informacyjną przedsiębiorstwa, mającą bezpośredni wpływ na efektywność, elastyczność, konkurencyjność i skuteczność działań biznesowych. Bez odpowiednich informacji, przedsiębiorstwo może nie być w stanie efektywnie reagować na rynkowe możliwości lub wyzwania, co z kolei może prowadzić do strat finansowych, utraty rynkowego udziału lub innych negatywnych konsekwencji.

Ocena priorytetowości informacji

Ocena priorytetowości informacji jest kluczowym procesem, który pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć, jakie informacje są najważniejsze dla ich funkcjonowania i sukcesu. Priorytetowanie informacji często obejmuje takie czynniki jak: wartość informacji dla biznesu, ryzyko związane z jej utratą, koszt jej utrzymania i ochrony, a także prawne i regulacyjne wymagania.

Kilka metod może być wykorzystanych do oceny priorytetowości informacji, takich jak analiza wartości informacji, ocena ryzyka informacji, analiza kosztów informacji i analiza wymagań prawnych i regulacyjnych. Ważne jest, aby proces oceny priorytetowości informacji był systematyczny, powtarzalny i dostosowany do specyficznych potrzeb i kontekstu przedsiębiorstwa.

Ostatecznie, ocena priorytetowości informacji może pomóc przedsiębiorstwom skupić swoje zasoby i wysiłki na tych informacjach, które są najważniejsze dla ich działalności, poprawiając tym samym efektywność, elastyczność i konkurencyjność. Jednocześnie, może pomóc im lepiej radzić sobie z ryzykami związanymi z utratą informacji, spełniać wymogi prawne i regulacyjne, oraz optymalizować koszty związane z utrzymaniem i ochroną informacji.

Czynniki wpływające na priorytet informacji

W biznesie wiele czynników wpływa na to, jakie informacje są uważane za priorytetowe. Priorytet informacji może zależeć od różnych czynników, w tym celów, strategii i aktualnej sytuacji firmy. Oto kilka czynników decydujących o priorytecie informacji w biznesie:

 • Cel strategiczny: Informacje, które są bezpośrednio związane z realizacją celów strategicznych firmy, zazwyczaj mają wyższy priorytet. Na przykład, jeśli firma dąży do zwiększenia udziału w rynku, informacje dotyczące konkurencji i nowych możliwości rynkowych mogą być priorytetowe.
 • Pilność: Informacje, które są pilne i wymagają natychmiastowej uwagi, zwykle zostają uznane za priorytetowe. Na przykład, awaria systemu informatycznego, która paraliżuje działalność firmy, jest pilnym problemem, który wymaga rozwiązania.
 • Wartość biznesowa: Informacje, które mają bezpośredni wpływ na wartość firmy, takie jak dane finansowe, wyniki sprzedaży i wskaźniki wydajności, są zazwyczaj kluczowe dla podejmowania decyzji i mają wysoki priorytet.
 • Ryzyko i zagrożenia: Informacje dotyczące ryzyka i zagrożeń dla firmy, takie jak potencjalne problemy prawne, problemy z bezpieczeństwem lub zmiany w przepisach, są priorytetowe ze względu na potrzebę zarządzania tymi zagrożeniami.
 • Klient i rynek: Informacje na temat potrzeb klientów, opinii klientów, trendów rynkowych i konkurencji są istotne dla rozwoju biznesu i zazwyczaj mają wysoki priorytet.
 • Dostępność danych: Informacje, które są łatwo dostępne i dostarczane w odpowiednim czasie, mają większe szanse na uznane za priorytetowe. Warto inwestować w systemy informatyczne, które umożliwiają szybki dostęp do kluczowych danych.
 • Wpływ na decyzje: Informacje, które pomagają w podejmowaniu decyzji i działaniach operacyjnych, są zazwyczaj priorytetowe. Wiedza, która wpływa na sposób zarządzania firmą, ma duże znaczenie.
 • Koszty i zasoby: W niektórych przypadkach, priorytet informacji może być także określany przez dostępność zasobów, takich jak czas i budżet. Niektóre informacje mogą wymagać większych nakładów zasobów niż inne.

Priorytet informacji w biznesie może się zmieniać w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji firmy. Ważne jest, aby mieć elastyczne podejście do zarządzania informacjami i dostosowywać priorytety w miarę potrzeb, aby efektywnie zarządzać firmą i osiągać cele biznesowe.


Priorytetowość informacjiartykuły polecane
Cechy informacji operacyjnejSzczegółowość informacjiPorównanie informatycznych systemów zarządzaniaSystem obiegu informacjiInformatyczny system zarządzaniaMetainformacjaPoziomy wykorzystania zasobów wiedzySystem informacji menedżerskiejPortal informacyjny

Bibliografia

 • Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa
 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Niedzielska E. (red.) (1998), Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • O'Brien J. (1990), Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak