Cechy informacji operacyjnej

Z Encyklopedia Zarządzania

Informacje operacyjne są wykorzystywane do podejmowania bieżących decyzji dotyczących powtarzających się działań rynkowych. Podstawowe cechy informacji operacyjnej to: szybkość, dostępność, precyzja i przejrzystość. Informacje operacyjne są wykorzystywane do monitorowania i analizowania działań rynkowych, a także do wyciągania wniosków i podejmowania decyzji operacyjnych. Mogą być wykorzystywane do wsparcia wymagań zarządczych, a także do wsparcia decyzji w zakresie planowania i kontroli. Informacje operacyjne mogą być również stosowane do przewidywania trendów i predykcji, a także do tworzenia symulacji danych i procesów. Podstawowe cechy informacji operacyjnej to:

 • Szybkość: informacje operacyjne muszą być dostarczane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić skuteczne wykorzystanie w procesach biznesowych.
 • Dostępność: informacje operacyjne muszą być łatwo dostępne i łatwe do przechowywania, aby można było wykorzystać je w konkretnych sytuacjach.
 • Precyzja: informacje operacyjne muszą być wystarczająco szczegółowe i precyzyjne, aby można było je wykorzystać do podejmowania bieżących decyzji operacyjnych.
 • Przejrzystość: informacje operacyjne powinny być przedstawione w sposób jasny i przejrzysty, aby można było je szybko zinterpretować.

Charakter informacji operacyjnej

 • Zakres: wąski, obejmujący jeden podsystem zarządzania,
 • Stopień agregacji: niski, przeważają informacje niezagregowane (dane surowe), występująca agregacja obejmuje niewielki zakres informacji.
 • Horyzont czasu: niewielki horyzont czasowy, informacja dotyczy bliskiej przeszłości, częste prognozy tworzone są na krótkie okresy.
 • Postać sygnału: informacja odzwierciedla zarejestrowane zdarzenia gospodarcze, istnieje bezpośrednie związek między zdarzeniem a przedstawioną informacją.
 • Związek z teraźniejszością: bardzo duży, informacja ma rolę wspomagania systemu zarządzania operacyjnego, wspomaganie układu sterowania i sprzężenia zwrotnego.
 • Dokładność: duża dokładność, dane surowe.
 • Źródła: głównie wewnętrzne, także otoczenie bliskie (klienci, dostawcy).
 • Sposób opisu zjawisk: dominuje ilościowy - liczbowy opis zjawisk, informacje prezentowane są w formie tabelarycznej
 • Stopień ustrukturalizowania: wysoki, struktura informacji jest łatwo definiowalna, można stosować automatyzację procedur podejmowania decyzji i przetwarzania informacji.
 • Częstotliwość: duża, codziennie nowe informacje

Wykorzystanie informacji operacyjnych w zarządzaniu procesami biznesowymi

Wykorzystanie informacji operacyjnych w zarządzaniu codziennymi operacjami i procesami biznesowymi przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na lepsze monitorowanie i kontrolę przebiegu procesów, co przekłada się na większą efektywność działalności operacyjnej. Dzięki informacjom operacyjnym menedżerowie są w stanie podejmować szybkie i trafne decyzje, co z kolei wpływa na poprawę jakości usług i produktów oferowanych przez firmę.

Kolejną korzyścią jest możliwość wykrywania i eliminowania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w procesach biznesowych. Informacje operacyjne umożliwiają identyfikację problemów na bieżąco, co daje szansę na szybką reakcję i naprawę ewentualnych niedociągnięć. Dzięki temu firma może uniknąć poważniejszych konsekwencji, takich jak utrata klientów czy reputacji.

Warto również zaznaczyć, że informacje operacyjne służą jako podstawa do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki nim menedżerowie mają wgląd w aktualne trendy rynkowe, preferencje klientów oraz konkurencyjność firmy. To pozwala na lepsze dostosowanie strategii i planów działania do zmieniających się warunków, co przyczynia się do sukcesu i rozwoju organizacji.

Kluczowe czynniki wpływające na skuteczne wykorzystanie informacji operacyjnych

Skuteczne wykorzystanie informacji operacyjnych w zarządzaniu procesami biznesowymi zależy od kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim, konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych, które umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych operacyjnych. Współczesne technologie, takie jak systemy CRM, ERP czy BI, są niezbędne do skutecznego zarządzania informacjami operacyjnymi.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest dostęp do aktualnych i spójnych danych. Informacje operacyjne muszą być wiarygodne i precyzyjne, aby służyć jako podstawa do podejmowania decyzji. Dlatego ważne jest, aby firma miała wdrożone odpowiednie procedury i standardy dotyczące gromadzenia, przetwarzania i analizy danych.

Warto również podkreślić rolę odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi. To pracownicy są odpowiedzialni za gromadzenie i analizę informacji operacyjnych, dlatego ważne jest, aby mieli odpowiednie kompetencje i dostęp do odpowiednich narzędzi i szkoleń.

Informacje operacyjne mają zastosowanie w wielu sektorach i branżach. Na przykład, w sektorze usług finansowych mogą być wykorzystywane do monitorowania transakcji i ryzyka finansowego. W sektorze logistycznym informacje operacyjne mogą pomagać w śledzeniu przesyłek i optymalizacji procesów dostaw. Natomiast w branży produkcyjnej informacje operacyjne mogą być wykorzystywane do monitorowania efektywności linii produkcyjnych i jakości wyrobów.

Innym przykładem jest sektor handlu detalicznego, gdzie informacje operacyjne mogą być wykorzystywane do analizy preferencji klientów, prognozowania popytu i optymalizacji zarządzania zapasami. W sektorze telekomunikacyjnym informacje operacyjne mogą pomagać w monitorowaniu jakości usług telekomunikacyjnych i zarządzaniu siecią.

Wpływ informacji operacyjnych na efektywność i wydajność działalności operacyjnej

Informacje operacyjne mają bezpośredni wpływ na efektywność i wydajność działalności operacyjnej. Dzięki nim menedżerowie są w stanie lepiej zrozumieć i kontrolować przebieg procesów, co umożliwia identyfikację obszarów wymagających optymalizacji. Na podstawie informacji operacyjnych można podejmować decyzje dotyczące alokacji zasobów, harmonogramowania zadań czy wprowadzania ulepszeń w procesach.

Informacje operacyjne umożliwiają również monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności operacyjnej. Na podstawie tych danych menedżerowie mogą analizować trendy i zmiany w wydajności, co pozwala na podejmowanie odpowiednich działań naprawczych w razie potrzeby.

Technologie i narzędzia wspomagające gromadzenie i analizę informacji operacyjnych

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, istnieje wiele nowoczesnych technologii i narzędzi, które wspomagają gromadzenie, przetwarzanie i analizę informacji operacyjnych. Przykładem takiej technologii jest system Business Intelligence (BI), który umożliwia zaawansowaną analizę danych operacyjnych i generowanie raportów i dashboardów. Dzięki temu menedżerowie mają łatwy dostęp do kluczowych informacji, co przekłada się na lepsze decyzje biznesowe.

Innym przykładem jest system zarządzania relacjami z klientami (CRM), który umożliwia gromadzenie i analizę danych dotyczących klientów. Dzięki temu firma może lepiej zrozumieć preferencje klientów i dostosować swoje działania do ich potrzeb.

Również systemy ERP (Enterprise Resource Planning) są szeroko stosowane do gromadzenia i przetwarzania danych operacyjnych. Systemy ERP integrują różne działy i procesy w firmie, umożliwiając lepsze monitorowanie i kontrolę operacji.

Systemy informatyczne stosowane do zarządzania informacjami operacyjnymi posiadają wiele istotnych cech i funkcji. Przede wszystkim, umożliwiają one gromadzenie, przetwarzanie i analizę dużych ilości danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu menedżerowie mają dostęp do aktualnych informacji i mogą podejmować decyzje na podstawie rzetelnych danych.

Systemy te również umożliwiają integrację różnych źródeł danych, co pozwala na uzyskanie spójnego obrazu działalności firmy. Ponadto, systemy informatyczne często oferują funkcje automatyzacji, takie jak generowanie raportów, alarmy czy prognozowanie, które usprawniają procesy zarządzania informacjami operacyjnymi.


Cechy informacji operacyjnejartykuły polecane
Cechy informacji strategicznejSystem informacji menedżerskiejRodzaje informacjiSystem obiegu informacjiPriorytetowość informacjiInformatyczny system zarządzaniaJednoznaczność informacjiPorównanie informatycznych systemów zarządzaniaHurtownia danych

Bibliografia

 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak